Dato for udgivelse
21 okt 2013 13:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 sep 2013 13:28
SKM-nummer
SKM2013.732.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0211539
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritagelse - pengeinstitut - døgnboksservice
Resumé

Skatterådet bekræfter, at en sparekasses ydelser i form af døgnboksservice er omfattet af momsfritagelsen af transaktioner vedrørende anbringelse af midler, kontokurantkonti, betalinger, overførsler mv.

Momsfritagelsen omfatter ligeledes sparekassens separate salg af poser, blanketter mv. til brug for anvendelsen af døgnboksserviceordningen.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra c

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit D.A.5.11.6.2

Spørgsmål:

  1. Skal Spørger betale moms af gebyrer, der opkræves for forbrug af døgnbokstasker, -poser og -bilag, hos de kunder, der anvender Spørgers døgnboksservice?
  2. Skal der opkræves moms, hvis Spørger, i stedet for gebyr på tasker, poser og bilag, opkræver betaling for kundernes anvendelse af døgnboksservicen?

Svar:

  1. Nej
  2. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er et pengeinstitut, der påtænker at opkræve gebyr for døgnbokskundernes forbrug af tasker, poser og bilag.

Betalingen for taskerne, poserne og bilagene er et alternativ til, at døgnbokskunderne skal betale gebyr for anvendelsen af døgnboksservicen.

I praksis vil det komme til at foregå på den måde, at kunderne betaler en fast pris pr. taske/pose/bilag, når de afhenter dem i Spørgers filialer.

Gebyrerne er planlagt fastlagt til:

Tasker DKK 30,00

Poser DKK 1,00

Bilag m/kopi til kunden DKK 1,00

Bilag u/kopi til kunden DKK 0,50.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er Spørgers vurdering, at spørgsmål 1 og 2 skal besvares med et "Nej".

Pengeinstituttets aktiviteter i forbindelse med døgnboksservicen er momsfrie i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra d.

Det er Spørgers vurdering, at opkrævning af gebyrer for brug af tasker, poser og bilag, skal behandles som en biydelse til den momsfrie døgnboksservice.

Det samme gælder for eventuel opkrævning af gebyr for anvendelse af døgnboksservicen.

Ved denne vurdering har Spørger henset til, at bl.a. optælling af penge, herunder fra indleveringer i døgnbokse, samt den fysiske levering af sedler og mønter, i henhold til den Juridiske vejledning, skal anses som biydelser til pengetransaktionerne.

Gebyrerne for forbrug af tasker/poser/bilag, samt evt. gebyr for anvendelse af døgnboksen, er sammenlignelige med de gebyrer, der opkræves i forbindelse med optælling af penge fra indleveringer i døgnbokse.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger ikke skal opkræve moms af gebyrer, der opkræves for forbrug af døgnbokstasker, -poser og -bilag, hos de kunder, der anvender Spørgers døgnboksservice?

Lovgrundlag

Momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra c, har følgende ordlyd:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

.....

c) Transaktioner, herunder forhandlinger, vedrørende anbringelse af midler, kontokurantkonti, betalinger, overførsler, fordringer, checks og andre handelsdokumenter, dog ikke inddrivelse af fordringer."

Bestemmelsen implementerer Momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra d) i dansk ret.

"1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

.....

d) transaktioner, herunder formidling, vedrørende anbringelse af midler, løbende konti, betalinger, overførsler, fordringer, checks og andre handelsdokumenter, dog ikke inddrivelse af fordringer."

Praksis

C-349/96, Card Protection Plan

Det skal i hvert enkelt tilfælde undersøges, hvad der særligt karakteriserer den pågældende transaktion, og herigennem afgøres, om den momspligtige person til forbrugeren, forstået som en gennemsnitsforbruger, leverer flere uafhængige hovedydelser eller en enkelt ydelse. En ydelse skal anses for sekundær i forhold til en hovedydelse, når den ikke for kunderne udgør et mål i sig selv, men et middel til at udnytte tjenesteyderens hovedydelse på de bedst mulige betingelser.

Af Den Juridiske Vejledning, afsnit D.A.5.11.6.2, fremgår det, at momsfritagne transaktioner vedrørende anbringelse af midler og kontokurantkonti kan bestå i, at der sker

  • oprettelse af indlånskonti, pensionsopsparinger og andre opsparingsordninger
  • indsættelse og hævning af midler på kontiene samt
  • placering af pensionsmidler i værdipapirer efter aftale med kunden.

Det fremgår endvidere af afsnit D.A.5.11.6.3, at transaktioner vedrørende betalinger og overførsler består i, at der sker overførsel af midler kontant, elektronisk, f.eks. via en edb-central eller via SWIFT, eller på baggrund af udarbejdede dokumenter på nærmere fastsatte vilkår.

Begrundelse

Spørger tilbyder døgnboksservice til sine kunder, hvilket består i, at kunderne har mulighed for at indlevere deres kontanter, checks og valuta i en af Spørgers døgnbokse. Herefter optæller Spørger beløbet, og beløbet bliver indsat på kundens bankkonto.

Døgnboksservice er herved en alternativ mulighed for at indsætte penge på en bank- eller sparekassekonto.

Det lægges til grund for besvarelsen, at det er en forudsætning for anvendelse af Spørgers døgnboksservice, at kundernes kontanter, checks og valuta indleveres i døgnboksen i Spørgers tasker/poser, samt at Spørgers bilag vedlægges i udfyldt stand.

Det bemærkes endvidere, at det efter en konkret vurdering ikke giver mening at anvende disse tasker, poser og bilag til andre formål.

Spørgers levering mod vederlag af muligheden for at indsætte penge på en bankkonto via en døgnboks er efter SKATs opfattelse omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra c. Der er herved henset til, at kundernes indlevering af kontanter, checks og valuta i sig selv medfører en ændring af de retlige og økonomiske forhold mellem de involverede parter.

Vederlag opkrævet af Spørger for anvendelsen af døgnboksservice skal derfor faktureres uden moms.

SKAT bemærker, at vælger Spørger i stedet for at opkræve et fast gebyr at opkræve vederlag for tasker, poser og bilag, så modtager kunderne stadig den samme ydelse, dvs. adgang til at anvende døgnboksservice.

Salg af tasker, poser og bilag må efter SKATs opfattelse anses for at være momsfrie biydelser til den momsfrie hovedydelse bestående i adgang til at anvende døgnboksservice.

En ydelse skal anses for sekundær i forhold til en hovedydelse, når den ikke for kunderne udgør et mål i sig selv, men et middel til at udnytte tjenesteyderens hovedydelse på de bedst mulige betingelser. Se EU-domstolens dom i c-349/96 Card Protection Plan.

Det anføres i dommen, at når en transaktion består af en gruppe af omstændigheder og handlinger, skal der tages hensyn til samtlige omstændigheder ved den pågældende transaktion ved afgørelsen af, om transaktionen skal anses for en enkelt ydelse eller for flere ydelser.

Det skal i hvert enkelt tilfælde vurderes, hvorvidt udbyderen til forbrugeren, forstået som en gennemsnitsforbruger, leverer flere uafhængige hovedydelser eller en enkelt ydelse. Ved den gennemsnitlige forbruger forstås i denne sammenhæng den gennemsnitlige aftager, uanset om aftagerne af ydelsen er private, virksomheder mv. eller begge dele.

Det er på denne baggrund SKATs samlede opfattelse, at salg af tasker, poser og bilag må anses for biydelser, idet købet af disse ikke har nogen selvstændig betydning for kunderne, men disse er alene midler til at udnytte hovedydelsen - adgangen til døgnboksservice - på bedst mulige vilkår.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at Spørger ikke skal opkræve moms af kundernes betaling for anvendelse af døgnboksservicen?

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse