Dato for udgivelse
08 Oct 2013 14:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Sep 2013 12:34
SKM-nummer
SKM2013.710.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0099227
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Vindmølledrift
Resumé

Skatterådet bekræftede, at skatteyderen fortsat kunne anvende reglerne i den tidligere bestemmelse i ligningslovens § 8 P, stk. 5, om regnskabsmæssig opgørelse af erhvervsmæssig indkomst på indkomsten fra sin vindmølle, selvom han udskiftede nacellen inkl. vinger, evt. hele møllen med fundament, idet dette skete for leverandørens regning. Rådet bekræftede desuden, at det ikke havde betydning for besvarelsen af spørgsmålet, om Energinet.dk forsat tillod årsbaseret nettoafregning.

Hjemmel

Ligningsloven § 8 P, stk. 5, (historisk version, i kraft: 2010-12-31)
Ligningsloven § 8 P, stk. 1, (gældende version),
Lov nr. 1390 af 23. december 2012, § 4, nr. 3, jf. § 6 (i kraft 2012-12-29)

Reference(r)

Ligningsloven § 8 P, stk. 5, (historisk version, i kraft: 2010-12-31)
Ligningsloven § 8 P, stk. 1, (gældende version),
Lov nr. 1390 af 23. december 2012, § 4, nr. 3, jf. § 6 (i kraft 2012-12-29)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.C.4.5.1

Spørgsmål

  1. Kan spørger forsat anvende reglerne om regnskabsmæssig opgørelse for indkomsten fra sin 6 kW husstandsvindmølle, jf. den tidligere bestemmelse i ligningslovens § 8 P, stk. 5, som var gældende frem til og med den 19. november 2012, hvis nacellen (møllehuset), inkl. vinger m.v. udskiftes inden udgangen af 1. halvår 2014 for leverandørens regning?
  2. Har det betydning for besvarelsen af spørgsmål 1, om Energinet.dk fortsat tillader årsbaseret nettoafregning - i givet fald hvilken betydning?
  3. Har det betydning for besvarelsen af spørgsmål 1 og 2, om det bliver nødvendigt at udskifte hele husstandsvindmøllen, og, om det er nødvendigt at lave nyt fundament - i givet fald hvilken betydning?
  4. Hvis ikke beskatning efter regelsættet jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5, gældende frem til 19. november 2012, kan opretholdes, overvejes det at opsætte en 25 kW husstandsvindmølle i stedet. Vil de almindelige regnskabsmæssige regler gælde for denne, således at beskatningen ikke sker efter ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3?
  5. Hvis indkomsten fra en 25 kW husstandsvindmølle jf. spørgsmål 4 kan opgøres efter de almindelige regnskabsmæssige regler, vil møllen så kunne indgå i virksomhedsordningen med beskatning af privatforbruget med en sats på 2,20 kr./kWh jf. ligningslovens 8 P, stk. 9?

Svar

  1. Ja
  2. Nej
  3. Nej
  4. Bortfalder jf. besvarelsen af spørgsmål 1, 2 og 3
  5. Bortfalder jf. besvarelsen af spørgsmål 4

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ejer en nedlagt landbrugsejendom, som udelukkende benyttes privat.

Elforbruget udgør årligt ca. 15.000 kWh.

Spørger opsatte i 2011 en 6 kW husstandsvindmølle med en forventet årsproduktion på 18.000 kWh. Husstandsvindmøllen er tilsluttet elnettet, således at der er mulighed for at afhænde eventuel overskudsproduktion til nettet. Møllen er omfattet af årsbaseret nettoafregning, og indkomsten opgøres skattemæssigt efter de regler i ligningslovens § 8 P, stk. 5, som var gældende frem til 19. november 2012.

Husstandsvindmøllen har været i drift i mere end et år, og efter flere skader på møllen har det vist sig, at den ikke er og ikke kommer til at blive stærk nok til at være monteret på spørgers adresse. Derfor påtænker spørger, efter nærmere aftale med leverandøren, at nedtage husstandsvindmøllen og montere en anden model. Udskiftningen forventes udført for leverandørens regning. Afhængig af, hvilken vindmølle der opsættes, vil det eventuelt være nødvendigt at udskifte hele husstandsvindmøllen inkl. fundament.

Der spørges derfor om betydningen af den ændrede formulering af reglen i ligningslovens § 8 P i relation til udskiftningen af møllen.

Vedrørende den nye mølle omtalt i spørgsmål 4 oplyses det, at det forventes, at møllen vil kunne producere ca. 58.000 kWh, hvoraf 40.000 kWh skal afsættes til elnettet efter reglerne i energiforliget, svarende til en afregning på 2,50 kr./ kWh eller 100.000 kr. pr. år.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at en eventuel udskiftning af husstandsvindmøllen kan anses for af- og tilgang af driftsmidler i en eksisterende virksomhed. Indkomsten kan derfor fortsat opgøres efter de tidligere gældende regler i ligningslovens § 8 P, stk. 5. Da omkostningerne til udskiftning og en eventuel merpris for en anden husstandsmølle forventes afholdt af leverandøren, vil det ikke medføre ændringer i den skattemæssige afskrivningssaldo for spørger.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger forsat kan anvende reglerne om regnskabsmæssig opgørelse for indkomsten fra sin 6 kW husstandsvindmølle, jf. den tidligere bestemmelse i ligningslovens § 8 P, stk. 5, som var gældende frem til og med den 19. november 2012, hvis nacellen (møllehuset), inkl. vinger m.v. udskiftes inden udgangen af 1. halvår 2014 for leverandørens regning.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 8 P, stk. 5.

Den tidligere bestemmelse i ligningslovens § 8 P, stk. 5, var udformet som følger:

"Stk. 5. Hvis den skattepligtige vælger ikke at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses det vedvarende energi-anlæg eller andelene i det vedvarende energi-anlæg for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet."

Den nu ophævede bestemmelse betød, at en ejer af et vedvarende energi-anlæg blev anset for at være erhvervsdrivende, hvis blot ejeren fravalgte den skematiske opgørelsesmetode, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3.

Reglen medførte, at en ejer af et vedvarende energi-anlæg kunne bruge de skatteregler, der gælder for drift af erhvervsvirksomhed, selv om vedkommende ikke drev energianlægget erhvervsmæssigt og derfor ikke opfyldte lovgivningens almindelige krav til drift af erhvervsmæssig virksomhed.

Ophævelse af ligningslovens § 8 P, stk. 5, er sket ved lov nr. 1390 af 23. december 2012, § 4, nr. 3. Ifølge lovens § 6 har ophævelsen virkning for fysiske personer, der den 20. november 2012 eller senere indgår en bindende aftale om køb af et vedvarende energi-anlæg.

Det fremgår at bemærkningerne til lovforslag nr. L 86 af 20. november 2012 pkt. 2.2. at:

"Muligheden for, at nye ejere af VE-anlæg, der ikke kan anses for at være erhvervsdrivende, kan opgøre den skattepligtige indkomst af VE-anlæg efter de regler, der gælder for erhvervsdrivende, ophører.

Ejere af eksisterende VE-anlæg kan fortsat anvende disse regler i resten af anlæggets levetid.

Desuden ændres værdiansættelsen af den elektricitet, hvormed erhvervsdrivende med vedvarende energianlæg forsyner ejerens private boligejendomme, så den svarer til forbrugerprisen. Ændringen omfatter kun nye VE-anlæg."

Af bemærkningerne til forslagets § 4 fremgår det bl.a., at:

"Ændringen har alene virkning for ejere af vedvarende energi-anlæg, der fra lovforslagets fremsættelse indgår en bindende aftale om opsætning af anlægget.

Ejere af eksisterende anlæg vil fortsat kunne opgøre den skattepligtige indkomst efter de regler, der gælder for erhvervsdrivende, så længe de ejer dette anlæg. Dette gælder dog kun i det nuværende anlægs levetid. Hvis det eksisterende anlæg skiftes ud med et nyt anlæg, kan de erhvervsmæssige skatteregler ikke anvendes på det nye anlæg."

Iflg. ligningslovens § 8 P, stk. 1, 2. og 3. pkt., gælder det, at:

"For ejere af vedvarende energi-anlæg, hvor der senest den 19. november 2012 er indgået bindende aftale om køb af et vedvarende energi-anlæg, og hvor anlægget er nettilsluttet i indkomståret 2013 eller i indkomståret 2014, er valget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2013 henholdsvis indkomståret 2014 dog afgørende. Kravet i 2. pkt. om, at valget skal omfatte alle vedvarende energi-anlæg og andele i vedvarende energi-anlæg, omfatter ikke vedvarende energi-anlæg, hvor der den 20. november 2012 eller senere er indgået bindende aftale om køb af anlægget, og hvor ejeren senest den 19. november 2012 indgik bindende aftale om køb af et andet vedvarende energi-anlæg og for dette anlæg har valgt ikke at anvende stk. 2 og 3."

Praksis

Da der er tale om ny lovgivning, ses der ikke at være praksis, som direkte omfatter spørgsmålet.

Begrundelse

Producenter af energi fra vedvarende energianlæg, der er tilsluttet forsyningsnettet, er som udgangspunkt skattepligtige af indkomst ved salg af energi, jf. statsskattelovens § 4. Indkomsten opgøres efter de almindelige regler for indkomstopgørelse. Det afgøres efter de almindelige regler, om indkomsten er erhvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig.

Fysiske personer, der ejer anlæg, som er omfattet af ligningslovens § 8 P, stk. 1, jf. stk. 5, kan i visse tilfælde vælge beskatning efter ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, (den skematiske opgørelsesmetode). I dette tilfælde anses anlægget for privat anvendt.

Den nu ophævede bestemmelse i ligningslovens § 8 P, stk. 5, betød, at en ejer af et vedvarende energi-anlæg blev anset for at være erhvervsdrivende, hvis blot ejeren fravalgte den skematiske opgørelsesmetode, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3.

Reglen medførte, at en ejer af et vedvarende energi-anlæg kunne bruge de skatteregler, der gælder for drift af erhvervsvirksomhed, selv om vedkommende ikke drev energianlægget erhvervsmæssigt og derfor ikke opfyldte lovgivningens almindelige krav til drift af erhvervsmæssig virksomhed.

Den tidligere bestemmelse i ligningslovens § 8 P, stk. 5, gælder fortsat for ejere af vedvarende energi-anlæg, hvor der senest den 19. november 2012 er indgået bindende aftale om køb af vedvarende energi-anlæg.

Det forudsættes, at ejeren ikke har benyttet muligheden jf. ligningslovens § 8 P, stk. 1, 2. og 3. pkt., for at vælge beskatning jf. § 8 P, stk. 2 og 3.

Det er SKATs opfattelse, at hvis den beskrevne udskiftning af nacellen inkl. vinger sker udelukkende for leverandørens regning til opfyldelse af den oprindelige kontrakt, vil ejeren fortsat være omfattet af den tidligere bestemmelse i ligningslovens § 8 P, stk. 5.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes oplyst, om det har betydning for besvarelsen af spørgsmål 1, om Energinet.dk fortsat tillader årsbaseret nettoafregning - i givet fald hvilken betydning.

Lovgrundlag og praksis

Se under spørgsmål 1.

Begrundelse

Besvarelsen af spørgsmål 1 afhænger af, hvorvidt vindmøllen også efter udskiftningen af nacellen inkl. vinger kan anses for erhvervsmæssig som omfattet af den tidligere bestemmelse i ligningslovens § 8 P, stk. 5, jf. § 6 i lov nr. 1390 af 23. december 2012. Ifølge § 6 har ophævelsen virkning for fysiske personer, der den 20. november 2012 eller senere indgår en bindende aftale om køb af et vedvarende energi-anlæg.

Hvis vindmøllen opfylder betingelserne for at være omfattet af den tidligere bestemmelse i ligningslovens § 8 P, stk. 5, vil møllen skatteretligt blive anset for erhvervsmæssig, hvis ejeren fravælger at anvende den skematiske opgørelse, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3.

Reglerne for, hvornår der fortsat tillades årsbaseret nettoafregning, administreres af Energinet.dk efter nettoafregningsbekendtgørelsen og vil ikke have indflydelse på afgørelsen af dette spørgsmål.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "Nej".

Spørgsmål 3

Det ønskes oplyst, om det har betydning for besvarelsen af spørgsmål 1 og 2, om det bliver nødvendigt at udskifte hele husstandsvindmøllen, og om det er nødvendigt at lave nyt fundament. Desuden ønskes det oplyst, hvilken betydning det i givet fald vil have.

Lovgrundlag og praksis

Se under spørgsmål 1.

Begrundelse

Den tidligere bestemmelse i ligningslovens § 8 P, stk. 5, gælder fortsat for ejere af vedvarende energi-anlæg, hvor der senest den 19. november 2012 er indgået bindende aftale om køb af vedvarende energi-anlæg.

Det forudsættes, at ejeren ikke har benyttet muligheden jf. ligningslovens § 8 P, stk. 1, 2. og 3. pkt., for at vælge beskatning jf. § 8 P, stk. 2 og 3.

Hvis en eksisterende mølle skiftes ud med et nyt anlæg, kan de erhvervsmæssige skatteregler ikke anvendes på det nye anlæg, jf. bemærkningerne til lovforslaget.

Det er SKATs opfattelse, at hvis den beskrevne udskiftning af hele møllen, evt. med fundament, sker udelukkende for leverandørens regning til opfyldelse af den oprindelige kontrakt, som er indgået før den 20. november 2012, vil ejeren fortsat være omfattet af den tidligere bestemmelse i ligningslovens § 8 P, stk. 5.

Der er ikke herved taget stilling til, om årsbaseret nettoafregning fortsat kan anvendes, idet afgørelsen af dette spørgsmål hører under Energinet.dk.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Nej".

Spørgsmål 4

Hvis ikke beskatning efter regelsættet jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5, gældende frem til og med den 19. november 2012, kan opretholdes, jf. spørgsmål 1-3, overvejes det at opsætte en 25 kW husstandsvindmølle i stedet. Det ønskes bekræftet, at de almindelige regnskabsmæssige regler gælder for denne mølle, således at beskatningen ikke sker efter ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3?

Det oplyses, at den nye mølle forventes at kunne producere ca. 58.000 kWh, hvoraf 40.000 kWh skal afsættes til elnettet efter reglerne i energiforliget, svarende til en afregning på 2,50 kr./ kWh eller 100.000 kr. pr. år.

Begrundelse

SKAT har indstillet, at spørgsmål 1, 2 og 3 besvares med, at beskatningen efter regelsættet jf. den tidligere bestemmelse i ligningslovens § 8 P, stk. 5, opretholdes. Derfor bortfalder spørgsmål 4.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Bortfalder, jf. besvarelsen af spørgsmål 1, 2 og 3".

Spørgsmål 5

Hvis indkomsten fra en 25 kW husstandsvindmølle jf. spørgsmål 4 kan opgøres efter de almindelige regnskabsmæssige regler, vil møllen så kunne indgå i virksomhedsordningen med beskatning af privatforbruget med en sats på 2,20 kr./kWh, jf. ligningslovens 8 P, stk. 9?

Begrundelse

SKAT har indstillet, at spørgsmål 4 bortfalder. Derfor bortfalder spørgsmål 5.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 5 besvares med "Bortfalder, jf. besvarelsen af spørgsmål 4".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.