Dato for udgivelse
04 Oct 2013 15:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Sep 2013 12:55
SKM-nummer
SKM2013.701.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0122259
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
VE-anlæg, solcelleanlæg, forhøjet afskrivningsgrundlag
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at kommandisterne i K/S A kunne opnå et afskrivningsgrundlag på 115 pct. efter afskrivningslovens § 5 D på et solcelleanlæg, som tidligere havde været anvendt til egentlig brug, og som derfor ikke var fabriksnyt.

Hjemmel

Afskrivningsloven § 5 D

Reference(r)

Afskrivningsloven § 5 D

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.C.2.4.2.4.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.C.4.5.5.

Spørgsmål

  1. Kan kommanditisterne i K/S A afskrive med 115 pct. efter afskrivningslovens § 5 D på det solenergianlæg, som de har købt i indkomståret 2012?

Svar

  1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgernes identitet

Spørgerne er 9 fysiske personer, der som kommanditister ejer andelene i K/S A og samtidig er fuldt skattepligtige og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark.

K/S A har som eneste aktivitet at eje andele i et tysk K/G, der igen ejer andele i et italiensk SaS (K/G og SaS er i skattemæssig forstand transparente enheder, der kan sidestilles med et dansk K/S).

Den 31. december 2012 overtog/(købte) A/S B den fulde aktiekapital i det italienske selskab S.R.L. C. (svarer til et ApS i Danmark)

A/S B er en stor dansk udbyder af investeringsprojekter i europæiske solcelleanlæg.

Ligeledes den 31. december 2012 købte det det italienske SaS D, der, jf. ovenfor, indirekte ejes af K/S A, det i sagen omhandlede solcelleanlæg af det lige nævnte italienske selskab S.R.L. C.

Det er oplyst og lægges derfor til grund for besvarelsen, at selskabsstrukturen er transparent i skattemæssig forstand, og at det indirekte er K/S A og dermed ejerne af andelene i K/S A, der købte solcelleanlægget af S.R.L. C (svarer til et ApS i Danmark).

Det er nærmere om K/S A oplyst, at dets komplementar er det danske komplementanpartsselskab E. Komplementarselskabet ejes af de samme investorer (kommanditisterne) som K/S´et og med samme ejerforhold.

Kommanditisterne i selskabet udgøres af 9 fysiske personer, der, som nævnt, alle er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark.

Solcelleanlægget

Solcelleanlægget ligger på lejet grund i Italien. Selve solcelleanlægget består af et stel, der er gjort fast til jorden, en mængde solcellemoduler, der er indkøbt hos producenten Solaria, samt invertere fra producenten Siel og ledninger og andre dele, der sikrer, at anlægget kan drives.

Herudover har K/S A ret til at afsætte den producerede strøm til en tarif, der er reguleret ifølge italiensk lov.

S.R.L. C ejede solcelleanlægget, indtil det blev solgt den 31. december 2012, og selskabets eneste aktivitet var ejerskab af solcelleanlæg/-virksomheden benævnt F.

Det er oplyst, at CIS, som ejede samtlige anparter i S.R.L. C, har opført solcelleanlægget. CIS stifter til hvert anlæg/projekt et 100 pct. ejet datterselskab. Formelt set sker opførelsen af solcelleanlægget direkte i det nystiftede datterselskab, ligesom det er datterselskabet, der indgår lejeaftale med grundejer mv.

I perioden, inden anlægget blev solgt til SaS D, nemlig fra og med den 22. august 2012 til og med den 30. december 2012, dvs. 4 måneder og 9 dage, har solcelleanlægget været sluttet til det italienske el-net og har i den periode produceret strøm på i alt XX kWh, svarende til en omsætning på ca. XX danske kr. Ifølge revisor svarer dette til 17-18 pct. af en årsproduktion.

Spørgernes opfattelse og begrundelse

Spørgernes repræsentant mener, at hans spørgsmål skal besvares bekræftende, fordi han anser det aktuelle solcelleanlæg for at være fabriksnyt i relation til afskrivningslovens § 5 D, stk. 1.

Uddybende henviser repræsentanten til svaret i SKM2012.714.SR, hvori Skatterådet ikke fandt, at demomodellen havde været anvendt til "egentlig brug".

I den aktuelle sag gøres det gældende, at solcelleanlægget ikke har været anvendt til "egentlig brug", selv om det har været tilsluttet el-nettet og produceret strøm.

Anlægget har i perioden august 2012 til og med december 2012 alene demonstreret, at det var fuldt funktionsdygtigt og dermed egnet som investeringsobjekt i forhold til K/S A´s investorer. Det har på den måde været tale om et bevidst led i K/S A´s salgsstrategi alene at tilbyde investering i fuldt funktionsdygtige solcelleanlæg for at søge at minimere investorernes risiko i forbindelse med investeringen i solcelleanlægget.

Til yderligere støtte har repræsentanten anført, at anlæggets værdi ikke i den korte driftsperiode er undergået nogen værdiforringelse; tværtimod har det øget anlæggets værdi, at det påviseligt kan producere strøm med den forudsatte effekt i "prøveperioden".

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Kan kommanditisterne i K/S A afskrive med 115 pct. efter afskrivningslovens § 5 D på det solcelleanlæg, de har købt i indkomståret 2012.

Lovgrundlag

Den lovbestemmelse, der gælder for det solcelleanlæg, som spørgerne ønsker at afskrive efter, er i uddrag udformet således:

"§ 5 D. Den skattepligtige kan i stedet for at afskrive efter §?5 vælge at afskrive udgifter til anskaffelse af nye driftsmidler, som udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, på en særskilt saldo, hvor anskaffelsessummen indgår med 115 pct., jf. dog stk.?2-7. Ved nye driftsmidler forstås driftsmidler, der anskaffes af den skattepligtige som fabriksnye.

...."

Forarbejder

Det fremgår af forarbejderne til afskrivningslovens § 5 D, at kravet om, at driftsmidlerne skal være nye, skal sikre imod misbrug ved, at driftsmidler udelukkende anskaffes for at opnå en forhøjelse af afskrivningsgrundlaget og derefter videresælges. For at undgå misbrug ved bl.a. koncerninterne overdragelser (bytte) af brugte driftsmidler omfatter loven alene nyfabrikerede driftsmidler.

Ifølge Skatteministeriets høringsskema med høringssvar, illustrerer ministeriet, hvad der skal forstås ved fabriksnye driftsmidler:

"Til illustration af, hvad der skal forstås ved fabriksnye driftsmidler, kan nævnes et grænsetilfælde, hvor en virksomhed selv har produceret driftsmidlet og derpå anvender det i egen produktion. Et sådant driftsmiddel vil være omfattet af 115 pct.s muligheden, men en eventuel senere køber af driftsmidlet vil ikke kunne opnå 115 pct. afskrivningsgrundlag af dette driftsmiddel."

Praksis

I SKM2012.714.SR bekræftede Skatterådet, at spørger, der agtede at købe en produktionsmaskine, i givet fald kunne afskrive med 115 pct. efter afskrivningslovens § 5 D, fordi man efter konkret vurdering fandt, at maskinen ikke tidligere havde været anvendt til egentlig brug, men udelukkende som demomodel, og ikke havde været handlet tidligere.

Begrundelse

SKAT finder, at sælger af solcelleanlægget må anses for at have brugt anlægget i egentlig forstand, således at solcelleanlægget ikke er fabriksnyt ifølge afskrivningslovens § 5 D. Spørgerne vil som købere følgelig ikke kunne afskrive på anlægget med 115 pct. for indkomståret 2012.

SKAT har i den forbindelse lagt vægt på, at sælger, S.R.L. C´s eneste aktivitet var at eje solcelleanlægget og dermed den deraf følgende el-produktion, aktuelt i perioden august 2012 til og med december 2012.

Om denne el-produktion har SKAT henset til:

  • at den har strakt sig over mere end 1/3 år
  • at den har udgjort XX kWh og
  • medført en omsætning på ca. XX danske kr.

SKAT har på denne baggrund fundet, at solcelleanlægget i sælgers ejertid har været anvendt til egentlig brug og dermed ikke kan anses for fabriksnyt efter afskrivningslovens § 5 D, stk. 1, sidste pkt.

SKAT bemærker yderligere, at det ikke kan tillægges afgørende betydning, at denne produktionsperiode har været genstand for visse observationer med henblik på at kontrollere og dokumentere solcelleanlæggets ydeevne.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.