Dato for udgivelse
02 Oct 2013 08:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Sep 2013 14:53
SKM-nummer
SKM2013.695.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0181871
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Pensionsafkastbeskatningslovens § 4a, direkte udbetalinger og Egenkapital
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, uden forbehold, at udbetalinger fra egenkapitalen i en tværgående pensionskasse direkte til medlemmerne uden om depoterne ikke indgår i det individuelle beskatningsgrundlag efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4a, stk. 2.Hverken ordlyden af pensionsafkastbeskatningslovens § 4a, stk. 2, nr. 5 eller lovens forarbejder understøtter, at udbetalinger til pensionskunderne fra pensionskassens egenkapital, uden forbehold, fritager medlemmerne fra beskatning efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4a, stk. 2, nr. 5. Den del af udbetalingerne, der hidrører fra investeringsafkast er skattepligtigt. Idet spørger havde oplyst, at en del af egenkapitalen var opbygget af tidligere års investeringsafkast, kunne det ikke bekræftes, uden forbehold, at alle udbetalinger fra egenkapitalen var fritaget for beskatning efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4a, stk. 2.

Hjemmel

Pensionsafkastbeskatningsloven § 4a

Reference(r)

Pensionsafkastbeskatningsloven § 4a

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.G.2.3.3.1.

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at udbetalinger fra egenkapitalen i en tværgående pensionskasse direkte til medlemmerne uden om depoterne ikke indgår i det individuelle beskatningsgrundlag efter pensionsafkastbeskatningslovens (PAL) § 4a, stk. 2?

Svar

Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

SKAT bekræftede ved bindende svar af 18. november 2011 i sagen Jnr. X, (ikke offentliggjort afgørelse vedrørende samme spørger), at udbetaling af egenkapital direkte til medlemmerne udenom depoterne ikke er underlagt individuel PAL-skat efter PAL § 4a. Svaret var betinget af, at pensionskassen kunne dokumentere, at udbetalingerne ikke kommer fra pensionskassens investeringsafkast.

Som tværgående pensionskasse er pensionskassen alene undergivet beskatning efter PAL, der er rettet mod hele investeringsafkastet. Pensionskassen har valgt individuel PAL-beskatning efter PAL § 4a og betaler institut-PAL efter PAL § 7.

Medlemmerne er efter vedtægterne og lovgivningen både kunder og ejere.

Som kunder betaler medlemmerne individuel PAL af renter m.v. af deres individuelle depoter, jf. PAL § 4a, stk. 2, nr. 1. Som ejere betaler medlemmerne institut-PAL af årets investeringsafkast m.m., som ikke er henført til den individuelle PAL, jf. PAL § 7.

Medlemmerne får som ejere hvert år en af bestyrelsen fastsat andel af egenkapitalen udbetalt, hvis deres pensionsordning er under udbetaling.

Pensionskassen har i årene 20XX-20XX (og tidligere år) i overensstemmelse med vedtægterne udloddet egenkapital til de pensionerede medlemmer.

Den udloddede andel af egenkapitalen passerer ikke depotet og indgår dermed ikke i den individuelle PAL beskatning. På den anden side fradrages udlodningen ikke i instituttets beskatningsgrundlag efter PAL.

Provenumæssigt vurderes den anlagte praksis alene at have marginal effekt på summen af institut-PAL og individ-PAL.

Pensionskassens udlodninger:

Pensionskassens egenkapital består af akkumuleret rente-, risiko- og administrationsoverskud. Efter pensionskassens nuværende model sikres opbygningen af egenkapitalen primært ved administrationsoverskuddet fra de bidragsbetalende medlemmer. Den andel af egenkapitalen, som er renteoverskud, er fra og med 1982 løbende blevet beskattet med realrenteafgift, jf. RAL henholdsvis pensionsafkastbeskatning, jf. PAL. Egenkapitalen er pr. definition ikke individualiseret.

Udlodningen til de pensionerede medlemmer som ejere stammer fra dette opsparede overskud og har ingen sammenhæng med det enkelte års afkast. Fx har pensionskassen i 20XX udloddet egenkapital-midler selv om afkastet var negativt. Udlodningerne udbetales direkte til medlemmerne og konteres ikke på medlemmernes depoter.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmålet kan besvares ja og at svaret kan gives uden forbehold, uanset at en del af pensionskassernes egenkapital er opbygget af akkumuleret renteoverskud (investeringsafkast).

Regelgrundlag:

Ifølge PAL § 4a, stk. 2, opgøres det skattepligtige afkast som summen af rente, rentebonus og andre beløb, der stammer fra investeringsafkastet (nr. 1 og 2), rentebonus og tilskrivninger til individualiserede særlige bonushensættelser, der stammer fra investeringsafkast, samt Udbetalinger i årets løb med tillæg af skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2, 2. pkt., der i henhold til pensionsordningen udbetales fra midler fra livsforsikringsselskabets m.v. investeringsafkast direkte til den berettigede (nr. 5).

Reglen i PAL § 4a, stk. 2, nr. 5 vedrører bl.a. de såkaldte pensionisttillæg. Pensionisttillæg udbetales typisk med det samme direkte fra årets investeringsoverskud. Midlerne tilskrives derfor ikke nødvendigvis depotet, jf. forarbejderne til PAL § 4a (L 41/2008).

Skatteministerens svar på L41:

I forbindelse med behandlingen af det oprindeligt fremsatte lovforslag om ændring af PAL svarede skatteministeren på et spørgsmål fra FSR om:

"Pensionisttillæg

Udbetaling af pensionisttillæg skal efter § 4a (samt efter § 4) indgå i beskatningsgrundlaget. Det anføres i denne forbindelse, at pensionisttillægget typisk udbetales direkte fra årets investeringsoverskud.

FSR opfatter reglerne om pensionisttillæg således, at tillægget ikke skal beskattes, hvis tillægget finansieres af andet end årets investeringsoverskud, jf. det overordnede princip om, at det som udgangspunkt kun er investeringsafkastet, der beskattes efter pensionsafkastbeskatningsloven. FSR skal anmode Skatteministeriet om at bekræfte denne opfattelse.

Efter § 4, stk. 3, nr. 8 og den foreslåede § 4a, stk. 2, nr. 5, beskattes udbetalinger i årets løb, der i henhold til pensionsordningen udbetales fra midler fra livsforsikringsselskabets m.v. investeringsafkast direkte til den berettigede. Bestemmelsen vedrører bl.a. pensionisttillæg, der typisk betales direkte fra årets investeringsoverskud.

Skatteministeriet kan bekræfte, at pensionisttillæg, der finansieres af andet end investeringsafkast, ikke beskattes efter § 4 eller § 4a."

Skatterådet har i det bindende svar offentliggjort i SKM2012.91.SR, i svaret på spørgsmål 2 anført:

"I spørgsmål 2 spørges der til, hvorvidt overførsel fra egenkapitalen samt resultatdisponering i form af bonus til de beskrevne individuelle særlige bonushensættelser skattemæssigt behandles som bonus på pensionsordningen i relation til reglerne i pensionsafkastbeskatningslovens kapitel 2?

Det er Skatteministeriets opfattelse, at pensionsafkastbeskatningsloven er rettet mod den formueforøgelse på individniveau, der stammer fra investeringsafkastet, jf. PAL § 4 a, stk. 2, nr. 5. Skatteministeriet er endvidere enig med spørger om, at det ikke er en betingelse, at der er tale om årets investeringsafkast, men at der tillige kan være tale om opsparet investeringsafkast.

Det er herefter Skatteministeriets opfattelse, at medlemmerne som udgangspunkt, skal beskattes efter pensionsafkastbeskatningsloven (PAL) af såvel omvalgsbonus som af den løbende resultatdisponering, medmindre det dokumenteres, at beløbene stammer fra andet end investeringsafkastet, hvilket Skatteministeriet tidligere har bekræftet i høringssvar til Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR), jf. høringssvar i forbindelse med lov nr. 1335 19. december 2008, jf. ovenfor.

Det kan endvidere bekræftes at, i det omfang medlemmer skal beskattes af et overført beløb, jf. ovenfor, er der tilsvarende fradragsret hos spørger, jf. PAL § 7, stk. 2, nr. 1 og 7."

SKAT har i afgørelse af 18. november 2011 anført, at såfremt udbetalingerne fra pensionskassen direkte til medlemmerne er fra pensionskassens investeringsafkast, skal det beskattes efter Pensionsafkastbeskatningslovens § 4a, stk. 2, nr. 5 og udbetalingerne skal derfor beskattes efter § 4a og der gives fradrag i beskatningsgrundlaget efter § 7. Hvis det kan dokumenteres, at udbetalingerne finansieres af andet end investeringsafkast, skal der ikke beskattes efter § 4 eller § 4a. Besvarelsen er derfor med betingelse af, at det kan dokumenteres, at udbetalingerne ikke kommer fra pensionskassens investeringsafkast.

Pensionskassen finder ikke, at dens egenkapitaludlodninger falder ind under forarbejdernes "Pensionisttillæg", idet disse efter beskrivelsen typisk "udbetales med det samme direkte fra årets investeringsoverskud". Som det fremgår af ovennævnte eksempler har pensionskassens udbetalinger ikke noget at gøre med årets investeringsafkast.

Pensionskassen finder, at det er tilstrækkelig dokumentation, at midlerne kommer fra egenkapitalen og dermed ikke fra årets investeringsafkast. De udloddede midler kommer således fra historiske overskud og herunder alene renteafkast, som allerede løbende er RAL- eller PAL-beskattet.

Som eksempel herpå fremhæves, at pensionskassen i 20XX opnåede et skattepligtigt afkast på 300 mio. kr. svarende til 4,0 % af formuen. Heraf er 375 mio. kr. beskattet som individuel PAL-skat idet medlemmernes depotrente forud for året var fastsat til 4,0 %. Pensionskassen har på institutniveau således haft et § 7-skattepligtigt beløb på -75 mio. kr. Herudover har pensionskassen udloddet 40 mio. kr. i egenkapitalfinansierede ydelser.

Pensionskassen finder, at dens udlodninger ikke er omfattet af PAL § 4a, stk. 2, nr. 5, idet udlodningerne ikke har noget at gøre med årets investeringsoverskud og at investeringsafkastet på ingen måde direkte udbetales til de berettigede uden om PAL-beskatningen.

Pensionskassen finder ikke, at dens udlodninger af egenkapitalen kan sidestilles med de ovenfor anførte formueforøgelser på individniveau, idet udlodningerne fra pensionskassen ikke medfører forøgelser af den individuelle pensionsopsparing, som principielt kan opfattes som afkast tilskrevet den enkeltes pensionsdepot eller særlige bonushensættelser.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Spørger har tidligere fået bindende svar fra SKAT, der anfører, at udbetaling af egenkapital til medlemmerne i en tværgående pensionskasse ikke er underlagt individuel PAL-skat efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4a, stk. 2, forudsat det kan dokumenteres, at udbetalingerne ikke kommer fra pensionskassens investeringsafkast. Spørger ønsker denne forudsætning fjernet. Spørger ønsker bekræftet, uden forbehold, at alle udbetalinger fra egenkapitalen i en tværgående pensionskasse direkte til medlemmerne uden om depoterne ikke indgår i det individuelle beskatningsgrundlag efter pensionsafkastbeskatningslovens (PAL) § 4a, stk. 2.

Lovgrundlag

Pensionsafkastbeskatningsloven 4a, stk. 1-2.

§ 4 a. Livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde med ordninger omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 4, kan vælge at opgøre det skattepligtige afkast efter stk. 2-10 i stedet for at opgøre det skattepligtige afkast efter § 4. Valget er bindende og træffes ved overgang til beskatning efter denne lov, jf. dog § 31, stk. 3.

Stk. 2. Det skattepligtige afkast opgøres som summen af:

1) Rente i henhold til forsikringsaftalen og rentebonus, (...)

5) Udbetalinger i årets løb med tillæg af skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2, 2. pkt., der i henhold til pensionsordningen udbetales fra midler fra livsforsikringsselskabets m.v. investeringsafkast direkte til den berettigede.

6) (...)

Pensionsafkastbeskatningslovens § 7, stk. 1-2.

§ 7. De pensionskasser m.v., der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 8, skal medregne alle former for formueafkast til beskatningsgrundlaget, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget kan fradrages følgende:

1) Beløb, der hensættes individuelt som rente m.v. til dækning af forpligtelser over for pensionsordninger som nævnt i § 1, stk. 1,

2) beløb, der hensættes individuelt som rente m.v. til pensionsberettigede, hvis pensionsordninger er omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 53 A og 53 B,

3) beløb til forsikringer, der ikke er omfattet af pensionsbeskatningsloven, og som alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes sygdom, invaliditet eller død inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, hvis det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år,

4) beløb til forsikrings- og pensionsaftaler med kommuner for disses tjenestemandsforpligtelser,

5) beløb til børneopsparingsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 51,

6) beløb til livrenter uden ret til bonus tegnet før den 1. maj 1982,

7) direkte udbetalinger af indkomstårets formueafkast til de pensionsberettigede anført i nr. 1-6,

8) beløb, der hensættes til pensionsordninger omfattet af § 15 D i pensionsbeskatningsloven,

9) beløb, der hensættes til pensionsordninger omfattet af § 53 i pensionsbeskatningsloven, og

10) beløb, der hensættes til pensionsordninger, der er tegnet i selskabets filial i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, og hvis ejer ikke er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, eller hvis ejer er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, men efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst er hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland.

Pensionsafkastbeskatningslovens § 10, stk. 2.

Stk. 2. For de ordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde, der er nævnt i § 4, stk. 1, eller § 4 a, stk. 1, fritages for forsikringer og pensionsaftaler, der var i kraft ved udgangen af 1982, og som er i kraft ved udgangen af indkomståret, en så stor del af beskatningsgrundlaget efter § 4, stk. 1-6, eller § 4 a, stk. 1-10, som kan henføres til livsforsikringshensættelsen eller pensionshensættelsen med tillæg af en forholdsmæssig andel af ufordelte bonusreserver vedrørende den pågældende pensionsordning, dog for hver forsikring eller pensionsaftale højst præmiereserven opgjort ved udgangen af 1982 med tillæg af fordelt bonus, der ikke er overført til præmiereserven, og en forholdsmæssig andel af ufordelte beløb indeholdt i bonusfonden på dette tidspunkt bortset fra hensættelser vedrørende livrenter uden ret til bonus tegnet før den 1. maj 1982. (...)

Forarbejder

Lov nr. 1535 af 19/12 2007(L 10-2 07/08), § 7

Til § 7

(...) For at undgå dobbeltbeskatning af den del af afkastet, der tilfalder medlemmerne individuelt, foreslås det i stk. 2 at give pensionskasserne m.v. fradrag for individuelle hensættelser til pensionsopsparerne. Der gives således efter bestemmelsen fradrag for alle beløb, der hensættes individuelt som rente m.v.

(...) Der gives fradrag efter stk. 2, nr. 1, for alle beløb, der hensættes individuelt som rente m.v., uanset om de er udredt af årets formueafkast eller af tidligere år afkast opsamlet i f.eks. det kollektive bonuspotentiale.

Den del af indkomstårets formueafkast, der hensættes kollektivt til pensionsopsparerne beskattes samme indkomstår efter § 7. Når den i et senere indkomstår udtages herfra og overføres individuelt til pensionsopsparerne som rente m.v., opnås fradrag efter § 7, stk. 2, nr. 1-6, for det overførte beløb. Samme indkomstår finder individuel beskatning efter § 4 sted. Samlet søges på denne måde sikret, at der ikke finder dobbeltbeskatning sted.

Direkte udbetalinger fra pensionskassernes investeringsafkast til de pensionsberettigede sidestilles med beløb, der hensættes til dækning af individualiserede forpligtelser over for de pensionsberettigede, hvilket modsvares af beskatning af den pensionsberettigede efter § 4. (...)

Lov nr. 1339 af 19/12 2008(L 41 08/09), § 1, nr. 6 (ny PAL § 4a)

Til nr. 6

Det foreslås, at pensionsinstitutterne ved overgang til beskatning efter den nye pensionsafkastbeskatningslov kan vælge at opgøre det skattepligtige afkast på en anden måde end efter den gældende § 4. (...)

De foreslåede § 4 a, stk. 2, nr. 3-5, og stk. 3, sikrer beskatning af rentebonus og investeringsafkast, som den pensionsberettigede har erhvervet ret til på anden måde end ved tilskrivning til depotet. (...)

Efter det foreslåede stk. 2, nr. 5, beskattes årets udbetalinger plus indeholdt PAL-skat, der i henhold til pensionsordningen udbetales direkte til den pensionsberettigede af midler fra pensionsinstituttets investeringsafkast. Bestemmelsen vedrører bl.a. de såkaldte pensionisttillæg. Pensionisttillæg udbetales typisk med det samme direkte fra årets investeringsoverskud. Midlerne tilskrives derfor ikke nødvendigvis depotet (...)

Praksis

SKM2012.91.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at overførsel fra egenkapitalen samt resultatdisponering i form af bonus til de individuelle særlige bonushensættelser skattemæssigt skal behandles som bonus på pensionsordningen i relation til reglerne i såvel pensionsbeskatningslovens kapitel 4 som pensionsafkastbeskatningslovens kapitel 2. Det blev i begrundelsen anført, at det er Skatteministeriets opfattelse, at pensionsafkastbeskatningsloven er rettet mod den formueforøgelse på individniveau, der stammer fra investeringsafkastet, jf. PAL § 4 a, stk. 2, nr. 5, og at Skatteministeriet endvidere var enig med spørger om, at det ikke er en betingelse, at der er tale om årets investeringsafkast, men at der tillige kan være tale om opsparet investeringsafkast. Det kunne endvidere bekræftes at, i det omfang medlemmer skal beskattes af et overført beløb, jf. ovenfor, er der tilsvarende fradragsret hos pensionsinstituttet, jf. PAL § 7, stk. 2, nr. 1 og 7.

Bindende svar af 18. november 2011, (Jnr. X, ikke offentliggjort afgørelse vedrørende samme spørger)

SKAT blev spurgt om det er korrekt, at udbetaling af egenkapital til medlemmerne i en tværgående pensionskasse ikke er underlagt individuel PAL-skat efter PAL § 4a. SKAT svarede ja, under den forudsætning at det kan dokumenteres, at udbetalingerne ikke kommer fra pensionskassens investeringsafkast.

Begrundelse

Efter pensionsafkastbeskatningslovens regler sker der en to-ledet beskatning i danske pensionskasser. Som kunder betaler medlemmerne individuel PAL efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4 eller § 4a. Desuden betaler pensionskassen institut-PAL af årets investeringsafkast m.m., som ikke er henført til den individuelle PAL, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 7. Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 7 sker der således en beskatning af det investeringsafkast, der tilfalder pensionskassens egenkapital. For at undgå dobbeltbeskatning har pensionskasserne, som anført i forarbejderne til pensionsafkastbeskatningsloven (L10 07/08), fradrag i institutbeskatningen for alle beløb, der beskattes individuelt som rente m.v. hos medlemmerne efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4-4a, uanset om de er udredt af årets formueafkast eller af tidligere års afkast opsamlet i de kollektive midler.

I henhold til det oplyste fra spørger består pensionskassernes egenkapital bl.a. af akkumuleret renteoverskud (investeringsafkast). Efter spørgers vurdering skal investeringsafkast, der i tidligere indkomstår er tilskrevet egenkapitalen, for senere at blive udbetalt direkte til pensionsopsparerne, ikke beskattes individuelt efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4a, stk. 2, nr. 5. På den anden side skal der som en konsekvens heraf ikke være fradrag herfor i institutbeskatningen efter pensionsafkastbeskatningslovens § 7. Spørger anfører, at provenumæssigt vurderes den anlagte praksis alene at have marginal effekt på summen af institut-PAL og individ-PAL.

SKAT er delvis enig i den provenumæssige vurdering, men skal dog bemærke at friholdelsen for PAL-skat for opsparing foretaget før den 1. januar 1983 (overgangsfradraget), alene sker i individbeskatningen efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4a, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 10, stk. 2. Den af spørger ønskede praksis vil derfor medføre, at medlemmer af pensionskasserne med opsparing foretaget før 1. januar 1983 vil miste deres overgangsfradrag på den del af investeringsafkastet der fra og med 2010 overføres til pensionskassens egenkapital for senere at blive udloddet direkte til medlemmerne.

I henhold til pensionsafkastbeskatningslovens § 4a, stk. 2, nr. 5, skal der ske beskatning af udbetalinger i årets løb med tillæg af skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2, 2. pkt., der i henhold til pensionsordningen udbetales fra midler fra livsforsikringsselskabets m.v. investeringsafkast direkte til den berettigede. Bestemmelsen indeholder ingen undtagelser, heller ikke for investeringsafkast, der er optjent i tidligere indkomstår. Efter SKATs vurdering understøtter forarbejderne (L10 07/08) at tidligere års investeringsafkast, der i et senere indkomstår udtages fra de kollektive midler (herunder egenkapitalen) og overføres individuelt til pensionsopsparerne, medfører fradrag efter § 7, stk. 2, for det overførte beløb, samtidig med at der i samme indkomstår finder individuel beskatning efter § 4 eller § 4a sted.

Der er i forarbejderne (L41 09/10) til bestemmelsen anført at pensionsafkastbeskatningslovens § 4a, stk. 2, nr. 5, vedrører bl.a. de såkaldte pensionisttillæg og at pensionisttillæg typisk udbetales med det samme direkte fra årets investeringsoverskud. Pensionskassen finder ikke, at dens egenkapitaludlodninger falder ind under forarbejdernes "Pensionisttillæg", idet disse efter beskrivelsen typisk "udbetales med det samme direkte fra årets investeringsoverskud". SKAT skal hertil bemærke, at forarbejderne tydeligt nævner "pensionisttillæg" som et eksempel på skattepligtige udbetalinger, og at forarbejdernes ene eksempel naturligvis ikke kan betragtes som en udtømmende liste over alle skattepligtige udbetalinger. Endvidere kan det ikke udledes af eksemplet, at det er en betingelse, at de skattepligtige udbetalinger alene må hidrører fra samme indkomstårs investeringsafkast.

Hverken ordlyden af pensionsafkastbeskatningslovens § 4a, stk. 2, nr. 5 eller lovens forarbejder understøtter, efter SKATs vurdering, spørgers synspunkt om, at udbetalinger til pensionskunderne fra pensionskassens egenkapital uden forbehold fritager medlemmerne fra beskatning efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4a, stk. 2, nr. 5. Idet spørger har oplyst, at en del af egenkapitalen er opbygget af tidligere års investeringsafkast, kan SKAT ikke bekræfte, uden forbehold, at alle udbetalinger fra egenkapitalen er fritaget for beskatning efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4a, stk. 2.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.