Dato for udgivelse
27 Sep 2013 08:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Aug 2013 10:55
SKM-nummer
SKM2013.683.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
12-0191818
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
Emneord
momsbeløb, momstilsvar, afgiftsgrundlag, kasseafstemninger, indsætninger på bankkonti
Resumé

Ved en skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens indkomst skulle momstilsvaret forhøjes med 25 % af den udeholdte omsætning.

Reference(r)

Momsloven § 27, stk. 1
Momsloven § 33
Momsloven § 55
Opkrævningsloven § 5, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, A.B.5.4.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, D.A.8.1.1.12

Klagen vedrører spørgsmålet om beregning af momsbeløbet ved en forhøjelse af virksomhedens momstilsvar med enten 20 % eller 25 % af afgiftsgrundlaget.

Landsskatterettens afgørelse
Momstilsvar
SKAT har forhøjet virksomhedens salgsmoms med 29.878 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger
Virksomheden er en tøjforretning beliggende i Y1. Virksomheden har været aktiv i perioden fra 1. januar 2008 til 31. december 2009. Der er afregnet moms kvartalsvis med i alt 13.510 kr. for perioden 1. januar til 31. december 2009.

Virksomhedsindehaveren er A. Virksomhedsindehaveren har ikke haft andre indtægtskilder end virksomheden i den påklagede periode.

Virksomheden har ifølge det selvangivne regnskab haft en omsætning på 72.314 kr. og et resultat på - 146.095 kr. i indkomståret 2009.

SKAT har gennemgået virksomhedens regnskabsmateriale og konstateret, at der ikke er foretaget daglige, effektive kasseafstemninger. Der er foretaget en gennemgang af virksomhedens bilagsmateriale, samt en gennemgang af virksomhedsindehaverens bankkontoudtog for 2009. Det er herved konstateret, at der er sket indsætninger på bankkontiene med i alt 173.553 kr.

På baggrund af SKATs gennemgang af virksomhedsindehaverens bankkontoudtog har SKAT foretaget en skønsmæssig forhøjelse af virksomhedsindkomsten med i alt 101.239 kr., svarende til de konstaterede indsætninger i banken på 173.553 kr. fratrukket den selvangivne omsætning på 72.314 kr.

SKATs afgørelse
Der skal foretages en forhøjelse af virksomhedens momstilsvar med 29.878 kr.

SKAT har anmodet virksomheden om at indsende regnskabsmaterialet for 2009 til brug for kontrol af afgiftsgrundlaget. Efter gennemgangen er det konstateret, at der ikke er foretaget effektive kasseafstemninger, og det er derfor ikke muligt at følge pengestrømmene i virksomheden. Der ses heller ikke at være foretaget en afstemning af virksomhedens forretningskonto sammenholdt med omsætningen. Regnskabet overholder derfor ikke bogføringslovens § 7 og momsbekendtgørelse nr. 663, afsnit 12. Regnskabsgrundlaget tilsidesættes derfor, og der foretages en skønsmæssig ansættelse af omsætningen til brug for opgørelse af virksomhedens salgsmoms.

Til brug for den skønsmæssige ansættelse lægges de modtagne kontoudtog til grund. Samlede indsætninger udgør 173.553 kr. SKAT anser indsætningerne for at være momspligtig omsætning i virksomheden.

Moms heraf udgør 43.388 kr. Virksomheden har for 2009 angivet salgsmoms på 13.510 kr., som ikke kan afstemmes med den opgjorte omsætning. Det selvangivne årsregnskab udviser en omsætning på 72.314 kr., svarende til en salgsmoms på 18.078 kr.

Salgsmomsen forhøjes derfor med differencen mellem momsen af den opgjorte omsætning på 43.388 kr. og den af virksomheden angivne salgsmoms på 13.510 kr., i alt 29.878 kr.

Størstedelen af indsætningerne på bankkontiene ses at være elektronisk registreret omsætning fra dankort og andre betalingskort. Derudover ses der at være kontante indbetalinger, som også anses for at være momspligtig omsætning, idet virksomhedsindehaveren ikke i perioden ses at have haft indtægter andet sted fra end fra virksomheden.

Ved opgørelsen er der ikke taget hensyn til ikke-momsbelagte modtagne ydelser.

Der er henvist til opkrævningslovens § 5, stk. 2, og momslovens § 4, stk. 1.

Virksomhedens påstand og argumenter
Der er fremsat påstand om, at forhøjelsen af virksomhedens salgsmoms skal nedsættes med (17.573 kr. + 1.602 kr.) i alt 19.175 kr.

SKAT har forhøjet virksomheden på et forkert grundlag. Der er fejl i SKATs beregninger. SKAT har pålagt moms på indsætninger i banken, uagtet det er omsætning, der i forvejen er belagt moms.

Der bedes om nedsættelse med 17.573 kr. i salgsmoms, idet SKAT har medtaget salgsmoms 2 gange i omsætningen. Endvidere bedes om nedsættelsen med 1.602 kr. i salgsmoms, da omsætningerne ikke vedrører virksomheden.

Klageren har afhændet virksomheden pr. 31. december 2009.

De totale indsætninger i banken udgør 173.842 kr., hvilket SKAT har anset som omsætning. Omsætning ekskl. moms udgør derfor 133.842 kr. Der er tidligere medregnet 72.314 kr. i regnskabet. Forhøjelsen bør derfor udgøre 61.528 kr. vedrørende omsætning og ikke 101.239 kr. som i SKATs forhøjelse.

SKAT har ved forhøjelsen pålagt indsætningerne moms, uagtet at indsætningerne var omsætning, der indeholdt moms i forvejen.

Endvidere har SKAT medtaget samtlige indsætninger som omsætning. Der er indsætninger vedrørende private forhold på 8.009,48 kr. inkl. moms. De private indsætninger udgør 6.407,60 kr. ekskl. moms.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Momsregistrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af afgiften. Det fremgår af momslovens § 55.

Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab. Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 12 i momsbekendtgørelsen, bogføringsloven (lov nr. 1006 af 23. december 1998) og årsregnskabsloven (lov nr. 488 af 7. juni 2001).

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan afgiften fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Det er konstateret, at der ikke er foretaget effektive, daglige kasseafstemninger. Da kravene til regnskabsgrundlaget ikke er opfyldt, kan virksomhedens regnskabsmateriale ikke danne grundlag for en nøjagtig opgørelse af indkomsten og afgiftstilsvaret. SKAT har derfor været berettiget til at tilsidesætte regnskabet og fastsætte afgiftstilsvaret skønsmæssigt.

Momsbeløbets størrelse beregnes på baggrund af afgiftsgrundlaget. Afgiftsgrundlaget er hele vederlaget. Det fremgår af momslovens § 27, stk. 1. Afgiften udgør 25 % af afgiftsgrundlaget. Det fremgår af momslovens § 33.

Det lægges til grund, at der har været momspligtige leverancer i virksomheden, uden at der har været afregnet moms. Idet der ikke er fremlagt dokumentation for, at leverancerne er foretaget inkl. moms, lægger Landsskatteretten til grund, at beløbene er ekskl. moms. Indsætningerne på virksomhedsindehaverens bankkonto er opgjort til i alt 173.553 kr. Dette beløb udgør herefter afgiftsgrundlaget.

Momsbeløbet skal derfor beregnes som 25 % af det fulde beløb, eller 43.388 kr. Fratrukket det tilsvar, som virksomheden har angivet på 13.510 kr., kan virksomhedens salgsmoms forhøjes med 29.878 kr.

Det bemærkes, at der ikke er fremlagt dokumentation for, at der er sket indsætninger på virksomhedsindehaverens bankkonto vedrørende private forhold.

Landsskatteretten stadfæster derfor afgørelsen.