Dato for udgivelse
25 Sep 2013 09:32
SKM-nummer
SKM2013.677.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-3804768
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
skattefrihed, fradrag, Operation Dagsværk
Resumé

Skatterådet godkender, at honoraret i forbindelse med Operation Dagsværk 2013, i lighed med de tidligere år skal behandles sådan, at arbejdsgivere kan undlade at foretage indeholdelse af A-skat mv. i vederlag til skoleelever, der udfører arbejde for Operation Dagsværk den 6. november 2013.

Eleverne skal ikke medregne vederlaget på selvangivelsen. Arbejdsgiverne kan fratrække beløbet som omkostning i driftsregnskabet.

Reference(r)

Kildeskatteloven

Henvisning

Kildeskatteloven

Operation Dagsværk ønsker den 6. november 2013 at gennemføre en landsdækkende indsamling til fordel for et uddannelses- og kapacitetsopbygningsprojekt for unge i Sierra Leone. Sierra Leones undergrund er en af verdens rigeste, der er store forekomster af diamanter, guld, jern, samt andre metaller og mineraler, men samtidig hører landets befolkning til nogle af verdens fattigste.

Operation Dagsværk anmoder hermed om:

  1. at lønningerne til elever som arbejder på Dagsværkdagen ikke regnes som skattepligtig indkomst for den enkelte elev, og at privatpersoner, virksomheder og offentlige institutioner derfor ikke skal indeholde A-skat og AM-bidrag,
  2. at virksomheder og offentlige institutioner kan bogfører det udbetalte beløb som en omkostning i driftsregnskabet,
  3. at eleverne ikke skal medtage beløbet på deres selvangivelser.

Beskrivelse af Operation Dagsværk 2013

Projektet uddanner 300 unge til såkaldte "Mine Watchers", som klædes på til at samarbejde med lokale organisationer, embedsmænd og høvdinge. Sammen skal de arbejde for at få en retmæssig andel af mineindustriens enorme overskud. Sierra Leone har nemlig en relativ progressiv lovgivning på området, som tilsiger at en del af overskuddet skal kanaliseres tilbage til lokalsamfundene, hvor råstofferne udvindes. Men i de tilfælde, hvor man faktisk kender til lovgivningen, følges den oftest ikke.

Derfor vil de unge "Mine Watchers" blive trænet i Sierra Leones minelovgivning. De trænes, så de kan gennemskue komplicerede budgetter og regnskaber. De trænes til at lave kampagner og bruge medierne, så de selv kan gøre offentligheden opmærksom på snyd, korruption og uretfærdigheder.

Ligeledes vil der blive startet en national kampagne som sætter fokus på problemstillingen. Der vil blive produceret en skolebog som vil nå ud til 10.000 elever og 150 skolelærer vil modtage kurser og uddannelse.

Projektet udføres i samarbejde med lokale partnerorganisationer samt IBIS - en dansk udviklingsorganisation som i forvejen arbejder med råstoffer, rettigheder og skattespørgsmål i Sierra Leone.

IBIS er Operation Dagsværks partner og garanti for projektets gennemførsel.

Indsamlingen

I lighed med de foregående år vil indsamlingen hovedsagligt foregå ved, at elever fra de danske ungdomsuddannelser arbejder en enkelt dag i enten private husholdninger, erhvervsvirksomheder eller offentlige institutioner. Lønnen som tjenes herved (min. 300 kr. pr. elev) vil gå til Operation Dagsværks indsamling som i år er til fordel for unge i Sierra Leone.

Hver arbejdende elev vil medbringe et nummereret "arbejdskort" udstedt af Operation Dagsværk. Arbejdskortet er udstedt elektronisk og udleveres underskrevet af Operation Dagsværks koordinator på den enkelte skole, til den enkelte elev. Dette kort skal sammen med det indtjente beløb returneres til Operation Dagsværk med kvittering fra både arbejdsgiver og elev. Alternativt kan betaling ske elektronisk, direkte fra arbejdsgiver til Operation Dagsværk.

SKATs indstilling

De udbetalte beløb må betragtes som betalt af virksomhederne m.fl. direkte til Operation Dagsværk, der anses for en almennyttig eller almen velgørende organisation. De enkelte elever, der deltager i Operation Dagsværk, modtager således ikke selv vederlag for deres indsats, hvorfor der ikke er noget at beskatte.

SKAT indstiller til Skatterådet, at man i lighed med tidligere år, imødekommer anmodningen under hensyn til den store deltagerkreds (landsomfattende indsamling), det oplyste om formålet med og baggrunden for indsamlingen, samt at der findes den fornødne sikkerhed for, at de indsamlede beløb ubeskåret tilfalder Operation Dagsværk.

Afgørelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.