Dato for udgivelse
23 sep 2013 15:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 jul 2013 13:51
SKM-nummer
SKM2013.668.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
09-0219298
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
genoptagelse, skatteansættelse, udgifter til advokat og revisor, køb af aktier
Resumé

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afslag på en anmodning om genoptagelse af et selskabs skatteansættelse for indkomståret 2006, idet selskabet ikke ansås for rette omkostningsbærer af udgifter, der ønskedes fradraget efter den dagældende ligningslovs § 8 J, stk. 1.

Reference(r)

Ligningsloven § 8 J, stk. 1
Ligningsloven § 8 J, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 C.C.2.2.1.4

Henvisning

Den juridiske vejledning C.C.2.2.1.11

Der klages over, at SKAT har givet afslag på genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2006, idet SKAT ikke har anset selskabet for rette omkostningsbærer af udgifter, som ønskes fradraget i medfør af dagældende ligningslovs § 8 J, stk. 1.

Landsskatterettens afgørelse
SKAT har givet afslag på genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2006.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger
I breve af 1. juli 2008 bad selskabet SKAT om at genoptage selskabets skatteansættelse for indkomståret 2006. Det fremgår af anmodningen, at selskabet ønsker fradrag for afholdte udgifter på i alt 4.709.004 kr. med tillæg af moms på 393.500 kr., i alt 5.102.504 kr. til advokat og revisor i henhold til dagældende ligningslovs § 8 J, stk. 1.

Det er oplyst, at udgifterne er afholdt i forbindelse med H1 ApS' køb af aktierne i G1 A/S i 2006. Udgifterne på 4.709.004 kr. er af selskabet specificeret således:

Beløb

Indkomstår

Advokatfirmaet R1

1.574.000 kr.

2006

Revisionsfirmaet R2

1.925.828 kr.

2006

Advokatfirmaet R3

1.231.883 kr.

2006

Advokatformaet R4

92.293 kr.

2006

Heraf anset som medgået til berigtigelse af aktiekøbet

-15.000 kr.

I alt

4.709.004 kr.

Moms af ydelserne udgør i alt 393.500 kr.

H1 ApS er stiftet den 14. november 2005 med første regnskabsperiode fra stiftelsen til 31. januar 2007. H1 ApS blev stiftet som et skuffeselskab med navnet ApS H2, og kapitalen udgjorde ved stiftelsen 75.000 kr. Den 8. december 2005 blev selskabet som et tomt og inaktivt selskab erhvervet af H3. I forbindelse med at selskabet blev købt af H3, ændrede selskabet navn til H1 ApS. H3 ejes af H4. H1 ApS' moderselskab blev i 2007 solgt til en uafhængig tredjemand.

Den 3. januar 2006 erhvervede H1 ApS ifølge selskabets egne oplysninger 100 pct. af kapitalen i G1 A/S, der er moderselskab for G2 A/S. Prisen for aktierne i G1 A/S udgjorde ca. xx mio. kr. (ca. xx mio. USD). Købet blev finansieret ved et lån fra moderselskabet.

SKAT har bedt om, men har ikke modtaget aktieoverdragelsesaftalen.

Den 1. maj 2006 blev kapitalen i H1 ApS forhøjet til 200.000 kr. Dette skete ved en gældskonvertering af gæld til selskabets moderselskab til kurs 114.151,25.

I moderselskabet er projektet med opkøb af aktierne i G1 benævnt "Project Y".

Udgifterne til Advokatfirmaet R1 er beskrevet således:
Udgifterne til Advokatfirmaet R1 på 1.574.000 kr. er beskrevet ved 2 fakturaer, nemlig faktura nr. 2251412 og faktura nr. 2242465 på hhv. 194.000 kr. og 1.380.000 kr., som er udstedt til H4, Y1, den 14. november 2005 og den 23. december 2005.

Faktura nr. 2251412 vedrører rådgivningsydelser vedrørende "Project Y" i perioden 12. december 2005 - 31. marts 2006. Faktura nr. 2242465 vedrører rådgivningsydelser vedrørende "Project Y" i perioden 24. april 2005 - 12. december 2005.

Følgende fremgår bl.a. af Statement of Legal Fee af 23. december 2005:

"Fee for our legal assistance rendered in Project Y in the period from 2 April 2005 until the signing on .... of the Stock Purchase Agreement regarding G1 A/S including:

 • Participation in conference call on ....with ML and R4 lawyers;
 • Review of and annual report and due diligence check list and request list;
 • Review of and commenting on several versions of term sheet and mutual non-disclosure agreement;
 • Review of merger models;
 • Participation in conference call on .... regarding choise of law and terms and conditions on financing in term sheet;
 • Preliminary review of and commenting on the draft Stock Purchase Agreement on ....;
  (udeladt her)
 • Participation in management presentation at Y2 on ....;
 • Review and mark up of draft Stock Purchase Agreement on ....;
  (udeladt her)
 • Preparation for and participation in meeting on .... with ML regarding data room index, due diligence planning and engagement letter;
 • Participation in data room sessions, including internal meeting with ML and other H4 representatives in the data room, in the period from ....;
  (udeladt her)
 • Preparation for and participation in meeting at BJ on .... for the purpose of finalizing the Stock Purchase Agreement, the Warranties and other main transaction documents;
  (udeladt)
 • Purchase of shelf company and establishment of Danish holding company (H1 ApS), including preparation of extraordinary general meeting, articles of association, shareholder´s register, etc. and filing thereof with the Danish Commerce and Companies Agency;
 • Various telephone conversations and e-mail correspondence, including with HK and F1-Bank, regarding transfer of funds from H4 and F2-Bank;
 • Preparation for and participation in meeting with ML on 11 December 2005 for the purpose of finalizing the Stock Purchase Agreement and the remaining transaction documentation, review of additional due diligence documentation;
 • Preparation for and participation in signing meeting at BJ on ....; and (udeladt her)".

Udgifterne til Revisionsfirmaet R2 er beskrevet således:
Udgiften på 1.825.828 kr. er beskrevet ved en faktura attesteret til H4, Attn; RD, Chief Financial Officier, Y1. Fakturaen er dateret den 15. december 2005. Af fakturateksten fremgår følgende:

"Billing for professional services rendered in connection with due diligence assistance for Project Y".

Den 24. oktober 2005 havde Revisionsfirmaet R2 fremsendt et aftalebrev af 24. oktober 2005 til RD, Chief Financial Officer i H4, Y1.

Af aftalebrevet fremgår bl.a. følgende:
"This letter confirms the terms of the engagement to Revisionsfirmaet R2 (or "we") by H4 ("Client" or "you") to assist you in performing due diligence of a target company ("Target") for Project Y in Denmark.

Objective
Our objective is to assist to you with your assessment of the risk and opportunities of your proposed investment in Target. In this regard, we will read information you, your advisors, and Target provide to us, and make inquiries directed toward business activities and related financial data you have identified as important to your investment decision."

Udgifterne til Advokatfirmaet R3 samt Advokatfirmaet R4
SKAT har bedt om, men har ikke modtaget de underliggende fakturaer og aftalebreve.
Udgifterne er alene beskrevet i form af en redegørelse fra G3.

Landsskatteretten har bedt om, men har ikke modtaget følgende aftaler:

 • Oplysning om stiftelsestidspunktet for H4 US-DE
 • Oplysning om stiftelsestidspunktet for H3 US-DE
 • Eventuelle indikative købstilbud og det endelige købstilbud for køb af .... A/S
 • Eventuel fortrolighedsaftale mellem sælger og køber vedrørende bl.a. udførelse af due diligence af .... og datterselskab
 • Tilbud og endelig aftale med långivere om finansiering af aktieopkøbet
 • Aftalebreve med de rådgivere, som har rådgivet om aktieopkøbet og finansieringen heraf

SKATs afgørelse
SKAT har ikke imødekommet selskabets anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2006. SKATs begrundelse er, at SKAT ikke har anset de afholdte udgifter på 4.709.004 kr. som fradragsberettigede i medfør af ligningslovens § 8 J, stk. 1. De bestridte udgifter er ikke selskabets udgifter, men derimod H3's udgifter, og H1 ApS' betaling af udgifterne er anset for en honorering af moderselskabet.

Det bemærkes, at SKAT har bedt om, men har ikke modtaget aktieoverdragelsesaftalen vedrørende opkøb af G1 A/S eller låneaftalerne. Det er således ikke dokumenteret, at købet fandt sted den 3. januar 2006, ligesom det ikke er dokumenteret, at aktierne ikke først blev købt af H3, der efterfølgende overdrog aktierne til H1 ApS.

Dette understøttes af, at samtlige underliggende bilag (fakturaer), der er fremlagt i sagen, er udstedt til H3 samt øvrige oplysninger i sagen.

I forbindelse med fradrag efter ligningslovens § 8 J, stk. 1, er det afgørende at få fastlagt, hvem der har stået for organiseringen af etableringen/udvidelsen af erhvervsvirksomheden. I nærværende sag er G1 A/S' opkøb af H3 sket gennem det 100 pct. ejede datterselskab H1 ApS. En stor del af rådgivningen er udført, forinden H1 ApS blev stiftet og erhvervet, og arbejderne er udført i henhold til aftalebreve indgået med H3.

Opkøbet af G1 A/S er derfor et projekt, som H3 har "kørt i stilling" og slutteligt har udbudt til H1 ApS, som har betalt for udgifterne, primært over mellemregningskontoen med moderselskabet.

Det er i øvrigt SKATs opfattelse, at de bestridte udgifter ikke er H1 ApS' udgifter, men moderselskabets udgifter. Dersom moderselskabet efterfølgende havde viderefaktureret udgifterne til H1 ApS, skulle disse være afregnet til markedsværdi.

Det er uden betydning, at udgifterne er faktureret efter stiftelsen og erhvervelsen af H1 A/S.

Klagerens påstand og argumenter
Klageren har nedlagt påstand om, at SKAT tilpligtes at genoptage selskabets skatteansættelse for indkomståret 2006 og give selskabet medhold i, at selskabet kan fratrække advokat- og revisorudgifter på i alt 5.102.504 kr.

Baggrunden for klagen er, at selskabet ikke kan acceptere SKATs afslag på anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2006 vedrørende fradrag for omkostninger til advokat og revisor ifølge dagældende ligningslovs § 8 J, stk. 1.

Det gøres gældende, at samtlige udgifter på i alt 5.102.504 kr. inkl. 393.500 kr. i moms er fradragsberettigede efter dagældende ligningslovs § 8 J, stk. 1, idet udgifterne er afholdt til advokat og revisor i forbindelse med opkøbet af G1 A/S i 2006. Det er uden betydning for fradragsretten efter ligningslovens § 8 J, stk. 1, at selskabets moderselskab af administrative grunde har varetaget kontakten til rådgiverne i forbindelse med aktieopkøbet.

Selskabet forudser, at der vil blive ført et antal sager om fradrag for revisor- og advokatudgifter i situationer som i nærværende sag, og selskabet er således indstillet på at indrette sig efter Landsskatterettens ledende afgørelse i sådanne sager.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Det fremgår af § 8 J, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006 af ligningsloven, at udgifter til advokat og revisor, der er afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed, kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det samme gælder gebyrer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Det fremgår af § 8 J, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006 af ligningsloven, at udgifter, der må anses som tillæg til en købesum eller fradrag i en salgssum for et aktiv, ikke kan fradrages efter stk. 1.

Det følger af Højesterets domme af 24. oktober 2007, sag nr. 2, 186/2006 og sag nr. 2, 78/2006, gengivet i SKM2007.775.HR og SKM2007.773.HR, at ligningslovens § 8 J, stk. 3, om fradrag for advokat- og revisorudgifter ved etablering og udvidelse - for så vidt angår tilfælde, hvor en virksomhed udvides ved erhvervelsen af en bestemmende aktiepost i et andet selskab - må forstås således, at bestemmelsen alene omfatter sådanne udgifter til advokat og revisor, som kan henføres til berigtigelse og gennemførelse af selve aktiekøbet, herunder udgifter til udfærdigelse af transportpåtegninger, noteringer og anmeldelser. Andre udgifter til advokat- og revisorbistand, herunder bistand i form af undersøgelser, rådgivning, deltagelse i forhandlinger og udfærdigelse af kontrakter, kan ikke anses som tillæg til købesummen. Hvis betingelserne herfor er opfyldt, kan udgifterne fratrækkes efter ligningslovens § 8 J, stk. 1.

Det følger endvidere af Højesterets dom afsagt den 11. januar 2012, sag nr. 11/01 2012, 1. afd., 177/2010, gengivet i SKM2012.70.HR, at udvidelsen af erhvervsvirksomheden, jf. ligningslovens § 8 J, stk. 1 og stk. 3, i forbindelse med virksomhedsopkøb, hvor der etableres en holdingstruktur, ikke finder sted i det til lejligheden indkøbte holdingselskab.

Landsskatteretten traf ved en kendelse af 29. november 2012 afgørelse i en sag om fradrag for udgifter til advokat- og revisor efter dagældende ligningslovs § 8 J, stk. 1, i forbindelse med en kapitalfondsovertagelse af et dansk selskab gennem et til lejligheden erhvervet skuffeselskab. Landskatterettens afgørelse er offentliggjort som SKM2013.105.LSR. Landsskatteretten fandt, at udvidelsen af erhvervsvirksomheden ikke fandt sted i det til lejligheden erhvervede skuffeselskab, hvorfor dette selskab ikke havde fradrag for de omtvistede advokat- og revisorudgifter efter dagældende ligningslovs § 8 J, stk. 1.

Landsskatteretten lægger uprøvet til grund, at selskabet ikke var momsregisteret i 2006.

Landsskatteretten har bedt om, men har ikke modtaget yderligere oplysninger i sagen, og selskabet har bedt Landsskatteretten træffe afgørelse i sagen på grundlag af de oplysninger, som Landsskatteretten har.

Det påhviler selskabet at dokumentere, at udvidelsen af erhvervsvirksomheden i forbindelse med opkøbet af G1 A/S reelt fandt sted i selskabet og ikke i selskabets amerikanske moderselskab.

På baggrund af de oplysninger, som er fremlagt i sagen, finder Landsskatteretten, at selskabet ikke har godtgjort, at udvidelsen af erhvervsvirksomheden fandt sted i selskabet. De fremlagte oplysninger peger tværtimod på, at udvidelsen fandt sted i selskabets amerikanske moderselskab. Der er bl.a. henset til, at beslutningen om at igangsætte opkøbet blev truffet af selskabets amerikanske moderselskab, forud for selskabets stiftelse, og at først da aftalen skulle sluttes, blev det besluttet, at opkøbet skulle ske gennem selskabet. Det er i øvrigt ikke godtgjort, at moderselskabet havde erhvervet selskabet, forinden indgåelsen af Stock Purchase Agreement.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afslag på genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2005.