Dato for udgivelse
19 sep 2013 08:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 aug 2013 12:35
SKM-nummer
SKM2013.658.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0090588
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Afskrivninger - en eller flere virksomheder - landbrug - vindmølledrift.
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræftes, at en fortjeneste ved salg af en vindmølle kunne fradrages i den samlede driftsmiddelsaldo for en landbrugsvirksomhed, idet landbrugsvirksomheden og vindmølledriften ikke kunne anses for én samlet virksomhed.

Hjemmel

Ligningsloven § 8 P, stk. 1-5 (Gældende version, som senest ændret ved L 2012 1390. I kraft: 2012-12-29)
Ligningsloven § 8P, stk. 1-5 (Historisk version, I kraft: 2010-12-31 )
Afskrivningsloven § 5, stk. 1 og § 5 C, stk. 1, nr. 4.

Reference(r)

Ligningsloven § 8 P, stk. 1-5 (Gældende version, som senest ændret ved L 2012 1390. I kraft: 2012-12-29)
Ligningsloven § 8P, stk. 1-5 (Historisk version, I kraft: 2010-12-31 )
Afskrivningsloven § 5, stk. 1 og § 5 C, stk. 1, nr. 4.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2013-1, afsnit C.C.6.3.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.4.5.2.

Spørgsmål:

Kan fortjeneste ved salg af en vindmølle fradrages i spørgers samlede driftsmiddelsaldo?

Svar:

Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger driver en landbrugsejendom med produktion af el fra en vindmølle, der står på hovedejendommen, samt planteavl og slagtesvineproduktion.

Vindmøllen er skattemæssigt behandlet som 100 % erhvervsmæssig benyttet, og overskuddet fra salg af el indgår som en del af virksomhedsoverskuddet.

Møllen har en effekt på 750 KW. Møllen er ejet 100 % af spørger, og den er taget i brug i 1998.

I regnskabsåret 2011 har møllen produceret ca. 1,6 mio. kWh., hvoraf ca. 70.000 kWh blev benyttet i landbrugsvirksomheden, og 4.000 kWh blev overført til privat anvendelse.

Møllen er hidtidig afskrevet på en særskilt saldo efter AL § 5C, men dette har ikke været korrekt, da vindmøllen ikke har en kapacitet på over 1 MW, og derfor ikke er omfattet af AL § 5C.

Vindmøllen står med en ultimosaldo 2011 på henholdsvis ca. 1,5 mio. kr. og den øvrige inventarsaldo på ca. 1,7 mio kr. Samlet saldo ca. 3,2 mio. kr.

Spørger påtænker at sælge vindmøllen for godt 3 mio. kr. Salget forventes at blive foretaget i løbet af indkomståret 2013.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger mener, at fortjeneste ved salg af vindmøllen kan fradrages i den samlede driftsmiddelsaldo.

Det er spørgers opfattelse, at el-produktionen skal betragtes som en del af spørgers landbrugsproduktion.

Der føres ikke særskilt regnskab over el-produktionen, og indtægterne fra salg af el går ind på samme erhvervskredit som øvrige landbrugsindtægter.

Salget af el kører under samme momsnummer som landbrugsvirksomheden.

Ved købet af vindmøllen skulle investeringen have været ført under den samlede driftsmiddelsaldo i stedet for på en særskilt konto.

Derfor må differencen mellem saldoen og salgsprisen kunne fratrækkes den øvrige inventarsaldo.

Som understøttelse for besvarelsen henvises til TfS 1992.579.LSR, hvor køber af en enkeltmandsejet vindmølle kunne anvende investeringsfondsmidler, da Landskatteretten anså det for en erhvervsmæssig enhed.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål

Det ønskes bekræftet, at fortjeneste ved salg af vindmøllen kan fradrages i den samlede driftsmiddelsaldo.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 8 P (Gældende version, som senest ændret ved L 2012 1390. I kraft: 2012-12-29)

Stk. 1. Fysiske personer, der ejer vedvarende energi-anlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst vælge at medregne indkomst ved driften af energi-anlægget efter reglerne i stk. 2 og 3. Valget har virkning for alle vedvarende energi-anlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg, som den fysiske person ejer og efterfølgende erhverver, og er bindende til og med det indkomstår, hvor det sidste anlæg eller de sidste andele afstås. Ejere af vedvarende energi-anlæg, der for indkomståret 2012 ved indkomstopgørelsen har valgt ikke at anvende reglerne i stk. 2 og 3, kan ikke i senere indkomstår vælge at opgøre den skattepligtige indkomst efter stk. 2 og 3. For ejere af vedvarende energi-anlæg, hvor der senest den 19. november 2012 er indgået bindende aftale om køb af et vedvarende energi-anlæg, og hvor anlægget er nettilsluttet i indkomståret 2013 eller i indkomståret 2014, er valget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2013 henholdsvis indkomståret 2014 dog afgørende. Kravet i 2. pkt. om, at valget skal omfatte alle vedvarende energi-anlæg og andele i vedvarende energi-anlæg, omfatter ikke vedvarende energi-anlæg, hvor der den 20. november 2012 eller senere er indgået bindende aftale om køb af anlægget, og hvor ejeren senest den 19. november 2012 indgik bindende aftale om køb af et andet vedvarende energi-anlæg og for dette anlæg har valgt ikke at anvende stk. 2 og 3.

Stk. 2. Af den del af bruttoindkomsten ved driften af det vedvarende energi-anlæg for hver ejer, der overstiger 7.000 kr., medregnes 60 pct. til den skattepligtige indkomst.

Stk. 3. Såfremt bruttoindkomsten ved driften af det vedvarende energi-anlæg medregnes til den skattepligtige indkomst efter reglen i stk. 2, kan der ikke foretages fradrag for udgifter forbundet med driften af det vedvarende energi-anlæg, herunder afskrivninger.

Stk. 4. Hvis den skattepligtige vælger at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses det vedvarende energi-anlæg eller andelene i det vedvarende energi-anlæg for udelukkende benyttet til private formål.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-4 omfatter:

  1. 1)Vedvarende energi-anlæg, der er knyttet til en husstand, og som ikke har et erhvervsmæssigt formål, og
  2. 2)vedvarende energi-anlæg og andele i vedvarende energi-anlæg, hvor anlægget eller andelenes udbudspris er fastsat efter de samme principper som udbudsprisen for vindmølleandele i § 14, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi.

(...)

Ligningslovens § 8P (Historisk version, I kraft: 2010-12-31 )

Stk. 1. Fysiske personer, der ejer vedvarende energi-anlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst vælge at medregne indkomst ved driften af energi-anlægget efter reglerne i stk. 2 og 3. Valget har virkning for alle vedvarende energi-anlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg, som den fysiske person ejer og efterfølgende erhverver, og er bindende til og med det indkomstår, hvor det sidste anlæg eller de sidste andele afstås.

Stk. 2. Af den del af bruttoindkomsten ved driften af det vedvarende energi-anlæg, der overstiger 7.000 kr., medregnes 60 pct. til den skattepligtige indkomst.

Stk. 3. Såfremt bruttoindkomsten ved driften af det vedvarende energi-anlæg medregnes til den skattepligtige indkomst efter reglen i stk. 2, kan der ikke foretages fradrag for udgifter forbundet med driften af det vedvarende energi-anlæg, herunder afskrivninger.

Stk. 4. Hvis den skattepligtige vælger at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses det vedvarende energi-anlæg eller andelene i det vedvarende energi-anlæg for udelukkende benyttet til private formål.

Stk. 5. Hvis den skattepligtige vælger ikke at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses det vedvarende energi-anlæg eller andelene i det vedvarende energi-anlæg for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet.

(...)

Afskrivningslovens § 5

Stk. 1. Driftsmidler og skibe, som en skattepligtig udelukkende benytter erhvervsmæssigt, skal afskrives på en samlet saldo for den enkelte virksomhed, jf. dog § 5 B. (...)

Afskrivningslovens § 5 C

Følgende driftsmidler afskrives på en særskilt saldo:

(...)

4) Faste anlæg til fremstilling af varme og el med en kapacitet på over 1 MW og anlæg til indvinding af vand i almene vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens § 3, stk. 3. (...)

Praksis

TfS 1992.579.LSR

Landsskatteretten fandt, at en nettilsluttet vindmølle skulle anses for et driftsmiddel omfattet af afskrivningslovens afsnit I efter de dagældende regler, idet det måtte anses for godtgjort, at der ikke blev aftaget strøm fra vindmøllen til privat og erhvervsmæssigt forbrug hos ejeren. Landsskatteretten fandt efter en konkret vurdering, at den af skatteyderen drevne vindmøllevirksomhed og hans landbrugsvirksomhed skulle anses for to personlige virksomheder, der dog efter omstændighederne skulle anses som en erhvervsmæssig enhed, således at arbejdstidskravet i investeringsfondslovens § 3 A, stk. 4, fandtes opfyldt.

SKAT's Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.C.6.3 (uddrag):

Det må afgøres ved en konkret vurdering, om der foreligger en eller flere virksomheder med samme ejer.

Ved den konkrete afgørelse af, om der er en eller flere virksomheder, må der tages udgangspunkt i, hvad der i almindeligt sprogbrug forstås ved en virksomhed.

Hvis den skattepligtige fx driver landbrug samtidig med en fabrikationsvirksomhed, er der klart tale om flere virksomheder både i almindelig sprogbrug og i skattemæssig forstand.

Hvis man ved vurderingen når frem til, at der er tale om flere selvstændige virksomheder, skal der ved salg af en af disse virksomheder foretages en opgørelse af fortjeneste eller tab på de solgte aktiver, som skal med ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Hvis en skattepligtig derimod driver en række ensartede virksomheder, fx et bageri og en række bageriudsalg, kan disse efter en konkret vurdering udgøre en samlet virksomhed. Der kan bl.a. lægges vægt på, om der har været

  • fælles regnskabsføring
  • fælles saldoafskrivning
  • fælles administration
  • fælles indkøb mv.

Der kan også lægges vægt på den skattepligtiges deltagelse i virksomheden i øvrigt.

Hvis flere virksomheder udgør en samlet virksomhed, skal salgssummen for fx solgte driftsmidler fragå i driftsmiddelsaldoens værdi. Dette berører som udgangspunkt kun afskrivningssaldoens størrelse og dermed afskrivningerne.

Begrundelse

Afskrivningshjemmel

Frem til lovændringen af ligningslovens § 8 P, som trådte i kraft d. 29. december 2012, fulgte det af ligningslovens § 8 P, stk. 5, at en ejer af et vedvarende energianlæg blev anset for at være erhvervsdrivende, hvis blot ejeren valgte ikke at anvende den skematiske opgørelse i § 8 P, stk. 2 og 3. Dette uanset om noget af strømmen fra vindmøllen blev privat anvendt.

Ejerne af et anlæg, hvor bindende aftale om køb af vindmøllen er indgået før d. 20. november 2012, vil fortsat kunne anvende de regler, der gælder for erhvervsdrivende, så længe de ejer dette anlæg.

Vindmøllen i nærværende sag blev erhvervet i 1998, og bindende aftale om køb af vindmøllen er dermed indgået før den 20. november 2012. Da spørger har valgt ikke at anvende de skematiske regler i LL § 8 P, stk. 2 og 3, anses vindmøllen for at være udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, jf. den dagældende LL § 8 P, stk. 5.

Vindmøllen er blevet afskrevet på en særskilt saldo efter afskrivningslovens § 5 C, hvilket omfatter faste anlæg til fremstilling af varme og el med en kapacitet på over 1 MW, jf. afskrivningslovens § 5 C, nr. 4.

Det lægges ved besvarelsen til grund, at vindmøllens kapacitet ikke er over 1 MW, og vindmøllen burde derfor være afskrevet som et almindeligt driftsmiddel efter afskrivningslovens § 5.

En eller flere virksomheder

Det fremgår af afskrivningslovens § 5, at driftsmidler og skibe, som en skattepligtig udelukkende benytter erhvervsmæssigt, skal afskrives på en samlet saldo for den enkelte virksomhed.

Spørgsmålet er herefter, om vindmølledriften og landbrugsvirksomheden skal anses for to virksomheder med hver deres driftsmiddelsaldo eller de skal betragtes som én virksomhed, således at der skal føres en samlet afskrivningssaldo.

Det fremgår af Den Juridiske Vejledning 2013-1, afsnit C.C.6.3, at hvis en skattepligtig driver en række ensartede virksomheder, kan disse efter en konkret vurdering udgøre en samlet virksomhed. Der kan bl.a. lægges vægt på, om der har været fælles regnskabsføring, fælles saldoafskrivning, fælles administration, fælles indkøb mv. Man skal således alene ind i vurderingen omkring fælles regnskabsføring mv., såfremt der er tale om ensartede virksomheder.

Det er SKATs opfattelse, at landbrugsvirksomhed og vindmølledrift ikke kan anses for ensartede virksomheder, og dermed kan landbrugsvirksomheden og vindmølledriften ikke anses for én samlet virksomhed.

Spørger har henvist til TfS 1992.579, som refereret ovenfor. I afgørelsen blev skatteyderens landbrugsvirksomhed og vindmølledrift anset for en "erhvervsmæssig enhed." Afgørelsen drejede sig om, hvorvidt arbejdstidskravet i den dagældende investeringsfondslovs § 3A var opfyldt.

Det fremgår af Landsskatterettens præmisser, at Landsskatteretten efter en konkret vurdering fandt, at der forelå flere personlige virksomheder, der dog efter omstændighederne, kunne anses for en erhvervsmæssig enhed.

Det fremgår endvidere af Ligningsvejledning 2008-1, afsnit: E.D.1.1.2., som netop omhandler investeringsfondsloven.

"En eller flere virksomheder

Driver skatteyderen flere virksomheder, der kan anses for en erhvervsmæssig enhed, er det tilstrækkeligt, at arbejdsindsatsen opfyldes i en af virksomhederne eller i virksomhederne tilsammen.."

Landsskatteretten finder i afgørelsen, at der er tale om flere virksomheder, men at de efter en konkret vurdering kan anses for en erhvervsmæssig enhed i investeringsfondslovens forstand.

Landsskatterettens afgørelse kan således ikke tages til indtægt for, at landbrugsvirksomhed og vindmølledrift skal anses for én virksomhed i afskrivningslovens forstand.

Det forhold, at spørgers landbrugsvirksomhed aftager en del af strømmen fra vindmøllen, ses ikke at kunne føre til et andet resultat. Der er herved lagt vægt på, at spørger sælger over 95% af den af vindmøllen producerede strøm.

Det er på den baggrund SKATs opfattelse, at vindmøllen skulle være afskrevet på en saldo for sig efter afskrivningslovens § 5. Dermed kan en fortjeneste ved salg af vindmøllen ikke fradrages i driftsmiddelsaldoen for spørgers landbrugsvirksomhed.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares med Nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.