Dato for udgivelse
19 sep 2013 10:38
Til
Virksomheder
Sagsnummer
13-0248629
Resumé

I Den juridiske vejledning, 2013-2, afsnit A.B.4, som blev offentliggjort på skat.dk den 15. juli 2013, er der konstateret visse faglige fejl, som rettes med styresignal SKM2013.656.SKAT af 18. september 2013.

Nyhedsbrevet gør kort rede for de enkelte fejl og deres rettelse.


Delvis ikrafttrædelse af reglerne for én skattekonto

Fejl

I Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit A.B.4.4.1 og A.B.4.5, er det lagt til grund, at der den 1. august 2013 skete en samlet ikrafttrædelse af reglerne fra lov nr. 513 af 7. juni 2006 om én skattekonto ved bekendtgørelse nr. 577 af 30. maj 2013 og bekendtgørelse nr. 727 af 21. juni 2013.

Rettelse

Det er alene betaling til/fra virksomheder af skatter og afgifter, der er nævnt i opkrævningslovens § 16, stk. 1, nr. 1-5, 8-10, og 19-21, der fra og med den 1. august 2013 skal ske via én skattekonto. Den nærmere oplistning fremgår af bekendtgørelse nr. 577 af 30. maj 2013. Skatter mv. efter pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven samt motorkøretøjsafgifter mv. er endnu ikke omfattet af én skattekonto. 

Beløb under 50 kr. og modregning med sikkerhedsstillelse ved overgang til én skattekonto

Fejl

Opkrævningslovens § 2, stk. 7, og § 12, stk. 1, 3.-4. pkt., der medfører, at skatte- og afgiftsbeløb under 50 kr. ikke skal betales eller tilbagebetales efter opkrævningsloven, blev ophævet den 1. august 2013 ved lov nr. 513 af 7. juni 2006 og bekendtgørelse nr. 727 af 21. juni 2013. Endvidere var det fastsat i § 18, stk. 1, 2. pkt., i lov nr. 513 af 7. juni 2006, at det skulle være afgørende for, om et skatte- og afgiftskrav skulle overgå til betaling eller betaling via én skattekonto, at kravet havde forfaldsdato efter lovens ikrafttrædelse.

I Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit A.B.4.1.1.3, A.B.4.3.1, A.B.4.4.1, A.B.4.5 og A.B.4.7, er det herefter lagt til grund, at der ikke skal betales eller tilbagebetales skatte- og afgiftskrav på under 50 kr., når kravet forfalder til og med den 1. august 2013. Og i Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit A.B.4.5, er det lagt til grund, at modregning inden for rammerne af én skattekonto kun kan ske med beløb ifølge en sikkerhedsstillelse for skatter og afgifter, når sikkerheden er stillet fra og med den 1. august 2013.

Rettelse

§ 18, stk. 1, 2. pkt., i lov nr. 513 af 7. juni 2006 blev ophævet ved § 5, nr. 6, i lov nr. 1560 af 21. december 2010. Det fremgår af bemærkningerne til det forudgående lovforslag nr. L 75 af 17. november 2010, at det nu er afgørende for, om et krav er omfattet af én skattekonto, at kravet er under opkrævning på ikrafttrædelsestidspunktet.

Det korrekte er herefter:

  • Skatte- og afgiftskrav på under 50 kr. skal betales, hvis kravet er undervejs i en procedure for betaling og opkrævning den 1. august 2013 eller senere.
  • Skatte- og afgiftsbeløb på under 50 kr. tilbagebetales ikke ifølge en ansøgning, der er indgivet til og med den 31. juli 2013.
  • En kreditsaldo på én skattekonto udbetales fra og med den 1. august 2013 efter kriterierne i opkrævningslovens § 16 c, stk. 4 og 5. 
  • Modregning inden for rammerne af én skattekonto kan ske med beløb ifølge en sikkerhedsstillelse for skatter og afgifter, uanset om sikkerheden er stillet før eller fra og med den 1. august 2013.

Renter af skatter og afgifter, der opkræves via én skattekonto

Fejl

I Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit A.B.4.5 og A.B.4.6, anvendes udtrykket "[rente pr.] påbegyndt [måned]" ved omtale af renter af skatter og afgifter, der opkræves via én skattekonto.

Rettelse

Forrentningsprincippet for én skattekonto er ændret fra renter pr. forfaldstidspunkt pr. påbegyndt måned, hvor skatter og afgifter skulle være betalt, til dag-til-dag renter. Der skal ses bort fra ordet "påbegyndt", hvor dette anvendes ved omtale af renter af skatter og afgifter, der opkræves via én skattekonto.

Efter bekendtgørelse nr. 148 af 16. februar 2008 om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk opkræver SKAT gebyr af dæk via én skattekonto, idet gebyr af dæk i øvrigt er uden for opkrævningsloven. Forrentningsprincip og rentesats ved forsinket betaling af gebyr af dæk er særskilt 1,3 pct. for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken betaling af gebyr skulle være sket, dog altid mindst 50 kr.

Rente ved forsinket betaling af skatter og afgifter, der ikke opkræves via én skattekonto

Fejl

I Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit A.B.4.6, skelnes der mellem renter for perioden 1. januar - 31. juli 2013 og renter for perioden 1. august - 31. december 2013. 

Rettelse

Rentesatsen fastsættes for ét kalenderår ad gangen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, med tillæg efter opkrævningslovens § 7, stk. 1.

Opkrævningslovens § 7, stk. 2, er ikke ændret ved lov nr. 513 af 7. juni 2006, og renten efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, er fastsat for hele kalenderåret 2013 ved SKM2012.737.SKAT.

Det korrekte er herefter, at for hele kalenderåret 2013 udgør den samlede variable og faste rente, som er fastsat efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, jf. stk. 1, og SKM2012.737.SKAT, 0,8 pct. pr. påbegyndt måned.

Renter ved tilbagebetaling af moms, lønsumsafgift og punktafgifter ved genoptagelse

Fejl

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit A.B.4.7, indeholder udsagn om, at krav på tilbagebetaling af moms, lønsumsafgift eller punktafgifter først kan anses for stiftet eller anerkendt på tidspunktet, hvor SKAT træffer endelig afgørelse om ansøgning om genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 31 eller skatteforvaltningslovens § 32. Og at krav på tilbagebetaling først forrentes, hvis der forløber mere end 30 dage fra SKATs afgørelse, til udbetaling finder sted.  

Rettelse

Krav på tilbagebetaling af moms, lønsumsafgift og punktafgifter, der er afledt af genoptagelse af tilsvar eller godtgørelse, skal efter Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit A.A.12.3, forrentes efter satsen i rentelovens § 5, når der er gået mere end 30 dage efter tidspunktet for SKATs modtagelse af en ansøgning om genoptagelse.

Styresignal SKM2013.656.SKAT offentliggøres med tilbagevirkende kraft fra den 15. juli 2013, hvor Den juridiske vejledning 2013-2 blev offentliggjort med de nævnte fejl. Det betyder, at der ikke skal anvendes den fejlagtigt beskrevne praksis for renter af krav på tilbagebetaling af moms, lønsumsafgift og punktafgifter, som er afledt af genoptagelse af tilsvar eller godtgørelse.