Dato for udgivelse
11 sep 2013 13:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 jun 2013 14:57
SKM-nummer
SKM2013.632.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
16. afdeling, B-2258-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift + Afgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
Skønsmæssig, ansættelse, moms, kiosk, regnskabsgrundlag, bruttoavance, skøn
Resumé

Landsretten fandt det ikke godtgjort, at den skønsmæssige ansættelse af appellantens momstilsvar, der var sket med udgangspunkt i appellantens egen indberetning af købsmoms og med en skønnet bruttoavance på 20 %, var åbenbart urimelig eller hvilede på et forkert grundlag. Landsretten bemærkede i den forbindelse, at det ikke var dokumenteret, at tobaksvarernes andel af omkostningen i kiosken havde udgjort mere end 70 % eller været af en sådan størrelse, at den skønsmæssige ansættelse var tilsidesættelig. Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom.

Reference(r)

Opkrævningsloven § 5, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 A.B.5.4.2

Parter

H1 ved A
(advokat Peter Rørdam)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Marianne Trojahn Kølle (prøve))

Afsagt af landsdommerne

Ole Dybdahl, Kaspar Linkis og Gitte Arildsen (kst.)).

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 20. juni 2012 (BS 41B-6853/2010) er anket af H1 ved A med påstand om, at sagen hjemvises til fornyet behandling hos SKAT, idet Skatteministeriet i den forbindelse tilpligtes at anerkende, at momsforhøjelserne for perioden 1. januar 2006 til 31. juli 2008 vedrørende appellantens forretning H1, ...1, nedsættes, således at de svarer til, at forretningens bruttoavance udgør 10 % i hvert af årene, subsidiært således at forhøjelsen svarer til en bruttoavance for hvert af årene på mindre end 20 %.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

Appellanten har for landsretten fremlagt en opgørelse, hvorefter tobaksvarers andel af det samlede varekøb i 2006 udgør 71,63 %.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af A, der har forklaret blandt andet, at den kiosk, som han har drevet, er en lille kiosk. Han har nu overdraget kiosken til en ny ejer. Han solgte navnlig cigaretter og klippekort i kiosken og i mindre grad slik og chips. Han havde intet salg af kolonialvarer. Han vil tro, at 80 % af salget var relateret til cigaretter og klippekort. Det er hans skøn, og der ligger ikke nogen egentlig beregning bag. I forbindelse med SKATs kontrolbesøg blev der foretaget optælling af forskellige varer, og det er hans indtryk, at der kan være sket fejl ved optællingen. Han er ikke velhavende, har en almindelig livsførelse og bor i en 4-værelses lejet lejlighed.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten tiltræder det af byretten anførte, hvorefter det ikke er godtgjort, at den skønsmæssige ansættelse af appellantens momstilsvar, der er sket med udgangspunkt i appellantens indberetning af købsmoms og med en skønnet bruttoavance på 20 %, er åbenbart urimelig eller hviler på et forkert grundlag. Landsretten bemærker i den forbindelse, at det af appellanten anførte og den under anken fremlagte opgørelse ikke dokumenterer, at tobaksvarers andel af omsætningen i kiosken har udgjort mere end 70 % eller har været af en sådan størrelse, at skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelse af appellantens momstilsvar er åbenbart urimelig eller hviler på et forkert grundlag.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

H1 ved A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 30.000 kr. Beløbet omfatter Skatteministeriets udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal H1 ved A betale 30.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.