Dato for udgivelse
30 apr 2014 09:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 aug 2013 13:01
SKM-nummer
SKM2014.300.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0248117
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
CFC, dispensation
Resumé

Skatterådet gav tilladelse til fritagelse for CFC-beskatning.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 32, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.D.4.1.8

Dispensation/bevilling

Spørger A/S har ansøgt om dispensation for CFC-beskatning for 10 år, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2, for indkomst fra datterselskaber i land X.

Afgørelse

Skatterådet meddelte tilladelse til det ansøgte.

Det betingedes, at Spørger A/S årligt, og senest samtidig med indsendelsen af selvangivelse for det pågældende indkomstår, sender en erklæring til ligningsenheden i SKAT om, at de betingelser og forudsætninger, der ligger til grund for denne tilladelse, i al væsentlighed er uændrede.

Det forbeholdes ligningsenheden i SKAT ret til at efterprøve, om erklæringen er korrekt, og Spørger er således forpligtet til på forlangende at dokumentere, i hvilket omfang de oplysninger og sammenligningstal m.v., der er lagt til grund ved denne tilladelse, ikke har ændret sig i en diskvalificerende retning.

Sagsfremstilling og ansøgerens opfattelse

Spørger har ansøgt om dispensation fra CFC-beskatning, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2, for selskab A og B. Begge selskaber er hjemmehørende i land X.

Ansøger har i ansøgningen anført, at i tilknytning til udløbet af dispensation for A og B ansøges hermed om dispensation for en ny 10-årig periode begyndende med indkomståret 2012 efter selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

A er et 100 % -ejet datterselskab af Spørger A/S. Selskabet driver skadesforsikringsvirksomhed.

B er et 100 % -ejet datterselskab af A. Selskabet driver livs- og ulykkesforsikringsvirksomhed.

Koncession og tilsyn

A og B har koncessioner til at drive den pågældende virksomhed og er underlagt offentligt tilsyn i sit hjemland (land X), som svarer til det danske Finanstilsyn.

Dette tilsyn har registreret A, med koncession til at drive en række skadesforsikringsaktiviteter og B til at drive visse livsforsikringsaktiviteter.

Selskaberne er ligeledes underlagt EU-regulativerne vedr. tilsyn med den finansielle sektor.

Datterselskaberne driver virksomhed i selskabernes hjemland

Datterselskabernes væsentligste virksomhed er i hjemlandet, dvs. primært med kunder, der enten har bopæl i land X, eller hvis kundeforhold vedrører virksomhed udført i land X.

Betingelsen er opfyldt for indkomståret 2011, da hovedreglen er, at præmieandelen fra det hjemlige marked skal være mindst dobbelt så stor som præmieandelen fra det udenlandske marked.

Datterselskaberne driver virksomhed med uafhængige parter

Datterselskaberne driver hovedsageligt virksomhed med uafhængige parter. Koncernforbindelsen er vurderet ud fra, om der direkte eller indirekte er etableret ejerskab eller besiddelse af mere end 50 % af stemmerne eller kapitalen.

Betingelsen er opfyldt for indkomståret 2011, da hovedreglen er, at præmieandelen fra uafhængige parter skal være mindst dobbelt så stor som præmieandelen fra koncerninterne parter.

Kapitalstyrke

Det er en betingelse, at datterselskaberne har en kapitalstyrke, som ikke overstiger, hvad driften af den koncessionerede virksomhed tilsiger.

Ved vurderingen af kapitalstyrken kan bl.a. indgå den sædvanlige kapitalstyrke i branchen i det pågældende land, det offentlige tilsyns krav og anbefalinger i det pågældende land samt kapitalstyrken i andre selskaber (indenfor samme branche) i samme koncern.

Den sædvanlige kapitalstyrke i branchen i det pågældende land må som udgangspunkt være mere relevant at sammenligne med, idet det som udgangspunkt må antages, at det offentlige tilsyns krav og anbefalinger i det pågældende land i praksis vil være et absolut minimumsniveau for kapitalstyrken målt på ethvert givent tidspunkt.

Opgjort efter solvensreglerne i land X har A pr. 31. december 2011 en solvensdækning på #,#. Efter solvensreglerne i land X korrigeres ikke for udlodning af udbytte på X beløb, men korrigeres herfor har A en solvensdækning på #,#pr. 31. december 2011.

Det fremgår, at kapitalstyrken for A ligger under branchegennemsnit i land X pr. 31.12.2011 for skadeforsikringsselskaber på lidt over #.

Opgjort efter solvensregler i land X har B pr. 31. december 2011 en solvensdækning på #,#. Efter disse solvensregler korrigeres ikke for udlodning af udbytte på X beløb, men korrigeres herfor har B en solvensdækning på #,# pr. 31. december 2011.

Det fremgår, at kapitalstyrken for B ligger under branchegennemsnittet i land X pr. 31.12.2011 for livsforsikringsselskaber på #.

Opgjort efter danske solvensregler har A, pr. 31. december 2011 en solvensdækning på #,#, Spørger A/S har pr. 31. december 2011 en solvensdækning på #,# og Forsikringsselskabet C A/S har pr. 31. december 2011 en solvensdækning på #,#. Det danske branchegennemsnit for skadeforsikringsselskaber fra Finanstilsynet pr. 31. december 2011 udviser en solvensdækning på 3,49.

Det fremgår således, at kapitalstyrken for A pr. 31. december 2011 efter danske solvensregler ligger lidt over koncernens danske forsikringsselskaber, men kapitalstyrken for alle forsikringsselskaberne ligger under det danske branchegennemsnit for skadeforsikringsselskaber.

Opgjort efter danske solvensregler har B pr. 31. december 2011 en solvensdækning på #,#. Det danske branchegennemsnit for livsforsikringsselskaber fra Finanstilsynet pr. 31. december 2011 udviser en solvensdækning på 2,99.

Det fremgår således, at kapitalstyrken for B pr. 31. december 2011 efter danske solvensregler ligger under det danske branchegennemsnit for livsforsikringsselskaber.

Beskatning af udbyttet

Det er en betingelse, at datterselskabet er dansk, eller at beskatningen af udbyttet fra datterselskabet til moderselskabet vil skulle frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

Betingelsen er opfyldt, da A og B er hjemmehørende i EU.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Selskabsskattelovens § 32, stk. 2, fra andet punktum, lyder:

Stk. 2. (...) Skatterådet kan tillade, at et datterselskab med koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed og underlagt offentligt tilsyn ikke skal være omfattet af stk. 1, hvis den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende, den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder, som ikke er koncernforbundne med datterselskabet, jf. ligningslovens § 2, stk. 2, og datterselskabets kapitalgrundlag ikke overstiger, hvad driften af forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomheden tilsiger. Det er en betingelse, at datterselskabet er dansk, eller at beskatningen af udbyttet fra datterselskabet til moderselskabet vil skulle frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende. Skatterådet fastsætter vilkår for tilladelsen, som ikke kan overstige 10 indkomstår.

Efter selskabsskattelovens § 32, stk. 2, kan Skatterådet altså tillade, at et datterselskab

1. med koncession til at udøve forsikringsvirksomhed og

2. underlagt offentligt tilsyn

ikke skal være omfattet af stk. 1, hvis

3. den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende,

4. den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder, som ikke er koncernforbundne med datterselskabet, jf. ligningslovens § 2, stk. 2, og

5. datterselskabets kapitalgrundlag ikke overstiger, hvad driften af forsikringsvirksomheden tilsiger.

6. Det er en betingelse, at datterselskabet er dansk, eller at beskatningen af udbyttet fra datterselskabet til moderselskabet vil skulle frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

Disse betingelser er efter SKATs opfattelse opfyldt for datterselskaberne ud fra følgende vurdering:

Ad 1. Koncession til at udøve forsikringsvirksomhed

Spørger A/S har fremsendt en udskrift af en hjemmeside fra finanstilsynet i land X, hvoraf fremgår, at selskaberne har koncession til henholdsvis at drive skades- og livsforsikringsvirksomhed. Betingelsen anses for opfyldt.

Ad 2. Underlagt offentligt tilsyn

Ligeledes har Spørger A/S henvist til finanstilsynets hjemmeside i land X, hvor det er beskrevet, hvilket tilsyn selskaberne er underlagt. Der er tale om X-landske forsikringsselskaber, og SKAT ved fra tidligere dispensationssager, at de er underlagt et tilsyn. Betingelsen anses for opfyldt.

Ad 3. Den væsentligste del af indkomsten er fra hjemlandskunder

I ansøgningen oplyses, at knap 100 % af A's præmieindtægter stammer fra kunder i land X. Dette bekræftes af note til 2011 regnskabet for A, hvoraf fremgår at præmieindtægter på X beløb vedrører direkte forsikring i land X, og præmieindtægter på X beløb vedrører direkte forsikring i andre lande.

I ansøgningen oplyses at B's præmieindtægter stammer 100 % fra kunder i land X.

Betingelsen anses for opfyldt.

Ad 4. Indkomsten skal være fra kunder, der ikke er koncernforbundne med datterselskabet

Spørger skriver i ansøgningen, at A har præmieindtægter på X beløb, og at knap 100 % af præmierne er med eksterne kunder.

B har i 2011 præmieindtægter på X beløb. og omsætningen oplyses at være 100 % med eksterne kunder.

Betingelsen anses for opfyldt.

Ad 5. Beskatning af udbytte skal nedsættes efter DBO eller direktiv 90/435/EØF

Begge selskaber er hjemmehørende i land X, hvorfor beskatningen af udbyttet fra selskaberne vil skulle frafaldes eller nedsættes efter bestemmelsen i moder- datterselskabsdirektiver 90/435/EØF. Betingelsen er opfyldt.

Ad 6. Selskabet må ikke være kapitaliseret, ud over hvad driften tilsiger

Betingelsen om, at datterselskabernes kapitalgrundlag ikke overstiger, hvad driften tilsiger, vurderes at være opfyldt.

A

Af en publikation P, udgivet af finanstilsynet i land X i 2012, fremgår, at skadesforsikringsselskaber i land X i andet halvår af 2011 i gennemsnit havde en solvenskvote på lige over #. Ved udgangen af 2011 havde ## % af skadesforsikringsselskaber i land X en solvenskvote på over #. Finanstilsynet i land X' tal er baseret på oplysninger fra ## skadesforsikringsselskaber.

Det fremgår af den Juridiske Vejledning 2013, afsnit C.D.4.1.8, om fritagelse for CFC-beskatning, at der bl.a. kan fritages såfremt datterselskabets kapitalgrundlag ikke overstiger, hvad driften af forsikrings-, realkredit- eller bankvirksomheden tilsiger. Ved denne vurdering kan bl.a. indgå: Den sædvanlige kapitalstyrke i branchen i det pågældende land, det offentlige tilsyns krav og anbefalinger i det pågældende land samt kapitalstyrken i andre selskaber (inden for samme branche) i samme koncern.

Når der henses til, at solvenskvoten for A ligger på # før udlodning af udbytte, og ## % af de skadesforsikringsselskaberne i land X i 2011 havde en solvenskvote på over #, vurderes selskabet ikke umiddelbart at være overkapitaliseret i forhold til de øvrige selskaber i skadesforsikringsbranchen i land X. Derudover henses der til, at selskabet har reduceret egenkapitalen ved at udlodde et udbytte på X beløb, hvorefter solvenskvoten udgør #,#.

Solvenskvoten er højere i land X' datterselskab end i det danske moderselskab, men dog lavere end branchegennemsnittet for danske skadesforsikringsselskaber. Efter en samlet og konkret vurdering anser SKAT ikke selskabet for overkapitaliseret.

B

Selskabet er 100 % ejet af A og driver livsforsikringsvirksomhed.

Der indgår ikke livsforsikringsselskaber i den danske del af Spørger koncernen. Vurderingen af kapitalstyrken foretages derfor ved en sammenligning af kapitalstyrken mellem B og branchegennemsnittet for henholdsvis livsforsikringsselskaber i land X og danske livsforsikringsselskaber.

Spørger oplyser i ansøgningen, at B pr. 31. december 2011 har en solvensdækning på #,#, opgjort efter solvensreglerne i land X. Det oplyses videre, at der efter disse solvensregler ikke korrigeres for udlodning af udbytte på X beløb. Korrigeret herfor har B en solvensdækning på #,# pr. 31. december 2011.

Finanstilsynet i land X oplyser i publikationen P i 2011, at solvenskvoten for øvrige livsforsikringsselskaber lå lige under #.

B antages at høre til i kategorien øvrige livsforsikringsselskaber. Umiddelbart er en solvenskvote på #,# derfor noget højere end branchegennemsnittet i land X.

Efter SKATs opfattelse, må det imidlertid tillægges betydning at selskabet har udloddet et udbytte på X beløb, hvilket reducerer kapitalen i selskabet.

På det foreliggende grundlag findes det ikke, at selskabet med en solvenskvote på #,# efter udbytteudlodning er kapitaliseret ud over, hvad driften tilsiger. Der henses videre til at solvensdækningen er lavere end det tilsvarende nøgletal beregnet på brancheniveau, både ifølge finanstilsynet i land X og det danske finanstilsyn. Solvensdækningen udtrykker overordnet, hvor mange gange egenkapitalen dækker de forsikringsmæssige risici.

SKATs Konklusion

Det ansøgte kan efter en samlet og konkret vurdering imødekommes.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra SKAT.