Dato for udgivelse
30 aug 2013 14:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 jun 2013 10:52
SKM-nummer
SKM2013.601.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0134519
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
ABL § 19, afståelse
Resumé

ABL § 19 selskab overdrager børsnoterede værdipapirer til en ny ABL § 19 investeringsforening mod vederlæggelse i investeringsbeviser, der svarer til handelsværdien af de indskudte børsnoterede værdipapirer. Skatterådet bekræfter, at dette anses for en skattemæssig afståelse fra det sælgende selskab, og som et køb af den erhvervende forening, og ikke som en udlodning fra den erhvervende forening.

Hjemmel

Ligningsloven § 16 A

Reference(r)

Ligningsloven § 16 A

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.B.3.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.D.1.1.10.2

Spørgsmål

1. Kan SKAT bekræfte, at et ABL § 19 selskab kan indskyde alle aktiver (børsnoterede værdipapirer) i en ny separat 100 pct. ejet ABL § 19 investeringsforening mod at modtage investeringsbeviser til en værdi, der svarer til markedsværdien af de indskudte børsnoterede værdipapirer, uden at dette sidestilles med en udlodning fra den modtagende forening?

2. Kan SKAT bekræfte, at et ABL § 19 selskab kan indskyde en andel af aktiverne (børsnoterede værdipapirer) i en ny separat 100 pct. ejet ABL § 19 investeringsforening omfattet af ABL § 19 mod at modtage investeringsbeviser til en værdi, der svarer til markedsværdien af de indskudte børsnoterede værdipapirer, samt sælge den resterende del af de børsnoterede værdipapirer til markedsværdien til samme ABL § 19 investeringsforening, uden at dette sidestilles med en udlodning fra den modtagende forening?

Svar

  1. Ja
  2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Ad spørgsmål 1

Det sælgende selskab er omfattet af ABL § 19, og er således skattemæssigt et investeringsselskab. Dette følger af, at investorerne har indløsningsret, at der investeres i værdipapirer og foreningen er ikke udloddende.

Selskabet ejer børsnoterede værdipapirer, primært aktier og/eller børsnoterede danske realkreditobligationer.

Selskabet vil investere i en afdeling i investeringsforeningen ved et apportindskud af stort set alle selskabets aktiver, mod at afdelingen udsteder beviser til selskabet. Herefter ejer selskabet 100 % af afdelingen og afdelingen ejer de aktiver, der tidligere blev ejet af selskabet, der dog yderligere kan have et mindre kontantbeløb.

Afdelingen i investeringsforeningen bliver skattemæssigt et investeringsselskab, idet der er indløsningsret for investorerne, aktiverne vil bestå af værdipapirer og foreningen er ikke udloddende.

Det kan i øvrigt oplyses, at foreningen får vedtægter, der for så vidt angår risikorammer og placeringsregler i videst muligt omfang bliver identiske med det selskab, der foretage apportindskuddet.

Ad spørgsmål 2

Selskabet er omfattet af ABL § 19, og er således skattemæssigt et investeringsselskab. Dette følger af, at investorerne har indløsningsret, og at der investeres i værdipapirer.

Det sælgende selskab ejer børsnoterede værdipapirer, aktiverne er børsnoterede aktier og børsnoterede danske realkreditobligationer. Herudover kan der indgå finansielle instrumenter i selskabets porteføljer. Selskabet er delvist egenkapitalfinansieret delvist gældsfinansieret.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Generelle bemærkninger

Investeringsselskaber er skattefritaget efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19. Det er derfor vores vurdering, at der alene kan ske beskatning af foreningen eller selskabet, hvis SKAT vurderer, at en forening har udloddet til selskabet, der ejer foreningen 100 %, jf. kildeskattelovens § 65.

Som det også fremgår af ovenstående bliver der ikke overført værdier uden fuld vederlæggelse mellem ABL § 19 selskabet og ABL § 19 foreningen. De ovenfor nævnte transaktioner er alene drevet af kommercielle ønsker og foregår på markedsvilkår.

Det er derfor vores opfattelse, at begge spørgsmål bør besvares med et "ja". Se konkrete begrundelser nedenfor.

Ad spørgsmål 1

Selskabet vil ikke modtage udbytte som følge af, at selskabet stifter en 100 % ejet separat investeringsforening ved apportindskud mod at få foreningsbeviser. Dette skyldes, at selskabet ikke får tilført yderligere værdier som følge af stiftelsen af investeringsforeningen ved apportindskud. Selskabet modtager alene foreningsbeviser svarende til værdien af dets tilførte børsnoterede værdipapirer, og selskabets egenkapital forbliver da også uændret.

På denne baggrund er det vores opfattelse, at SKAT bør besvare spørgsmål 1 med et "ja".

Ad spørgsmål 2

Selskabet vil ikke modtage udbytte som følge af stiftelse af en investerings ved apportindskud af en del af dets aktiver mod foreningsbeviser efterfulgt af et salg til markedsværdien af de resterende aktiver. Selskabet får ikke derved tilført yderligere værdier

På denne baggrund er det vores opfattelse, at SKAT bør besvare spørgsmål 2 med et "ja".

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at et ABL § 19 selskab, kan indskyde alle aktiver (børsnoterede værdipapirer) i en ny separat 100 % ejet ABL § 19 investeringsforening, mod at modtage foreningsbeviser til en værdi, der svarer til markedsværdien af de indskudte børsnoterede værdipapirer, uden at dette sidestilles med en udlodning fra den modtagende forening.

Lovgrundlag

LL § § 16 A:

"Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, jf. dog stk. 4.

Stk. 2.

Til udbytte henregnes:

1) Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere, jf. dog stk. 3.

..."

Praksis

Af Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.B.3.1 fremgår bl.a. følgende:

"Personer omfattet af reglen

Det er kun de beløb, der udloddes til aktuelle aktionærer, der betragtes som skattepligtigt udbytte. Se LL § 16 A, stk. 2, nr. 1.

Det afgørende vil herefter være, om man er aktionær (dvs. har ejendomsret til aktien) på tidspunktet for deklarering af udbyttet.

...

Undtagelse

Til udbytte henregnes ikke:

  • Friaktier og friandele samt udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvor selskabet endeligt opløses. Se. LL § 16 A, stk. 4.

  • Udlodninger af beløb, som er skattepligtige for foreninger og selskaber efter selskabsskattelovens § 5 B, stk. 4, og fusionsskattelovens § 12, stk. 3. Beløbene er skattefrie. Se LL § 16 A, stk. 4.

Former for udlodning der kan tilgå aktionærerne

Dette afsnit beskriver de forskellige former for værdier, der kan tilgå aktionærerne fra selskabet, og som betragtes som udbytte.

  • Deklareret udbytte
  • Maskeret udbytte/udlodning
  • Likvidationsudlodning
  • Udlodning ved nedsættelse af aktiekapitalen
  • Fondsaktier og friaktier
  • Salg af aktier til det udstedende selskab."

Begrundelse

Der er tale om, at et ABL § 19 selskab overdrager børsnoterede værdipapirer til en investeringsforening omfattet af ABL § 19, og at vederlæggelsen sker med andele i den forening, som erhverver de børsnoterede værdipapirer.

Da der er tale om, at overdragelsen af de børsnoterede værdipapirer sker til handelsværdien, finder SKAT, at dette ikke kan sidestilles med en udlodning fra den købende forening. I en sådan situation anses afståelsen af værdipapirer, som en skattemæssig afståelse for det selskab, som afstår værdipapirerne, men da det selskab, som afstår de børsnoterede værdipapirer, er omfattet af SEL § 3, stk. 1, nr. 19, skal der ikke ske beskatning i selskabet.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at et ABL § 19 selskab, kan indskyde en andel af aktiverne (børsnoterede værdipapirer) i en ny separat 100 % ejet ABL § 19 investeringsforening omfattet af ABL § 19, mod at modtage foreningsbeviser til en værdi, der svarer til markedsværdien af de indskudte børsnoterede værdipapirer, samt sælge den resterende andel af de børsnoterede værdipapirer til markedsværdien til den samme ABL § 19 investeringsforening, uden at dette sidestilles med en udlodning fra den modtagende forening.

Lovgrundlag og praksis

SKAT skal henvise til gennemgangen af dette under spørgsmål 1.

Begrundelse

For så vidt angår dette spørgsmål er der tale om to overdragelser. Først sker der en overdragelse af nogle børsnoterede værdipapirer mod vederlæggelse i investeringsbeviser, som svarer fuldstændig til den i spørgsmål 1 omhandlede overdragelse.

Derefter overdrager det selskab, som tidligere har afstået børsnoterede værdipapirer mod vederlæggelse i investeringsbeviser i den købende forening, flere værdipapirer til den købende forening. På dette tidspunkt er det selskab, som afstår værdipapirerne altså investor i den forening, som køber værdipapirerne.

Vedrørende 1. overdragelse mod vederlæggelse i investeringsbeviser

Der er tale om, at et ABL § 19-selskab overdrager børsnoterede værdipapirer til en forening omfattet af ABL § 19, og at vederlæggelsen sker med andele i den forening, som erhverver de børsnoterede værdipapirer. Da der er tale om, at overdragelsen af de børsnoterede værdipapirer sker til handelsværdien, finder SKAT, at dette ikke kan sidestilles med en udlodning fra den købende forening. I en sådan situation anses afståelsen af værdipapirer, som en skattemæssig afståelse for det selskab, som afstår værdipapirerne, men da det selskab, som afstår de børsnoterede værdipapirer, er omfattet af SEL § 3, stk. 1, nr. 19, skal der ikke ske beskatning i selskabet.

Vedrørende 2. overdragelse - på hvilket tidspunkt det sælgende selskab er investor i den købende forening

På det tidspunkt hvor denne overdragelse skal ske, er det selskab, som sælger værdipapirerne, investor i den købende forening. Idet det forudsættes, at overdragelsen sker til handelsværdien, finder SKAT, at der ikke foreligger udbytteudlodning til det sælgende selskab.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.