Dato for udgivelse
05 Sep 2013 07:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Aug 2013 15:13
SKM-nummer
SKM2013.612.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Lyngby, BS 159-2550/2012
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Veteranbil, mistet, identitet, konstruktive, ændringer, ibrugtaget
Resumé

Et som veterankøretøj afgiftsberigtiget køretøj fandtes på baggrund af de foretagne senere ændringer af køretøjet i form af montering af luftindtag til tuning af motor samt ændringer af baghjulsophænget ved montering af "Hijackers" og "Tractionbars" ikke længere at være identisk med det oprindeligt indregistrerede køretøj i afgiftsmæssig henseende, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3, 1. pkt., jf. § 10, stk. 4, 1. pkt. Der skulle derfor betales afgift af køretøjet på ny.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 1, stk. 3, 1. pkt.
Registreringsafgiftsloven § 1, stk. 3, 2. pkt.
Registreringsafgiftsloven § 7a, stk. 1
Registreringsafgiftsloven § 10, stk. 4, 1. pkt.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 E.A.8.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 E.A.8.1.8.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 E.A.8.1.5.3.2

Parter

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved adv. David Auken)

mod

A
(Advokat Lo Breiding)

Afsagt af byretsdommerne

 Jette Christiansen, Seerup, Eigil Strand

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen, der er anlagt den 20. december 2012, vedrører anfægtelse af Landsskatterettens kendelse af 26. september 2012, hvorved Landsskatteretten har ændret SKATs afgørelse af 10. februar 2012 om opkrævning af yderligere registreringsafgift hos sagsøgte, A, og nedsat betaling af afgift til 0 kr.

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstand: Sagsøgte, A, skal til sagsøgeren, Skatteministeriet, betale kr. 33.890,-, med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg og til betaling sker.

Sagsøgtes påstand er frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Af Landsskatterettens kendelse af 26. september 2012 fremgår blandt andet følgende:

"...

Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet registreringsafgift af det omhandlende køretøj, idet køretøjet på grund af konstaterede konstruktive ændringer er vurderet at have mistet sin afgiftsmæssige identitet.

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har anset klageren for at skulle betale yderligere registreringsafgift med 41.700 kr.

Den afgiftspligtige værdi er fastsat af SKAT - Motorkompetencecenter.

Landsskatteretten nedsætter betaling af afgift til 0 kr.

Sagens oplysninger

Den 27. august 2011 blev køretøjet, en Chevrolet ... med registreringsnummer ..., standset af Politiet i forbindelse med paradekørsel ved amerikanertræf.

Klageren er registreret som ejer og bruger af bilen.

Politiet har på standsningstidspunktet konstateret, at køretøjet fremstod ombygget. Ved besigtigelsen af køretøjet blev det konstateret, at:

  • Køretøjets motorhjelm var forsynet med kompressor
  • Luftindtag til motor var ført op igennem motorhjelmen
  • Baghjulsophænget var ændret og forsynet med "Tractionbar" og "Hijackers"
  • Brændstoftank var flyttet til bagagerum.

Køretøjet er indregistreret første gang den 1. januar 1969 i udlandet. Køretøjet blev toldsynet i Danmark den 1. april 2007. Af toldsynsrapporten fremgår det, at køretøjet er fremstillet og synet som original. Endvidere fremgår det af synsanmeldelsen, at daværende ejer har afkrydset nej til spørgsmålet, om der er foretaget konstruktive ændringer på køretøjets styreapparat, bremser, motor eller bærende konstruktion.

Køretøjet blev værdiansat som en veteranbil i henhold til registreringsafgiftslovens § 10, stk. 4, med en registreringsafgift på 14.955 kr. For at køretøjet kunne afgiftsberigtiges som veteranbil, skulle køretøjet være mere end 35 år gammelt, og det skulle fremstå originalt.

Køretøjet blev omregistreret til klageren den 24. oktober 2008. På anmeldelsen til omregistrering har klageren ikke udfyldt felterne, hvori der skal afkrydses, om der er foretaget konstruktive ændringer af køretøjets styreapparat, bremser, motor eller bærende konstruktion. Køretøjet blev ikke synet i forbindelse med omregistreringen.

Den 14. oktober 2011 traf SKAT afgørelse om værdifastansættelse af registreringsafgiften på køretøjet, som blev sendt til klageren. Den yderligere registreringsafgift på køretøjet blev vurderet til 41.700 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har anset, at klageren skal betale registreringsafgift på 41.700 kr., da køretøjet har mistet sin afgiftsmæssige identitet i forbindelse med den af klageren foretagne ombygning af køretøjet.

Køretøjet blev importeret til Danmark og afgiftsberigtiget, da køretøjet var mere end 35 år gammelt og fremstod i original stand, hvorefter det blev afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens § 10, stk. 4, som veteranbil. Det er et krav, at for sådanne køretøjer, at de fremtræder som ved første registrering. Den afgiftspligtige værdi er køretøjets brugsværdi.

Der er ifølge SKATs opfattelse meget snævre grænser for, hvad der kan foretages af forandringer på sådanne køretøjer. Ombygninger, der indebærer ændringer i forhold til dets fremtræden ved første registrering, vil som udgangspunkt medføre, at den afgiftsmæssige identitet anses for tabt, og at der skal betales ny registreringsafgift.

Til repræsentantens henvisning til bindende svar vedrørende Ford Mustang, har SKAT bemærket, at den ikke er sammenlignelig med nærværende sag, da dette køretøj blev indregistreret i Danmark i 1964 og køretøjet blev indregistreret med fuld registreringsafgift i overensstemmelse med de regler, som var gældende på tidspunktet for køretøjets første indregistrering i Danmark.

Den foretagne ombygning medfører, at køretøjet ikke fremstår originalt, og ombygningen af køretøjet kan derfor ikke foretages afgiftsfrit, da køretøjet ikke længere er identisk med det oprindeligt afgiftsberettigede køretøj, jf. registreringsafgiftslovens § 7a.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har nedlagt påstand om, at der ikke skal svares ny registreringsafgift af køretøjet, da køretøjet opfylder betingelserne i registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 2.

Repræsentanten har anført, at der siden afgiftsberigtigelsen i Danmark den 17. april 2007 er foretaget konstruktive ændringer på køretøjet i form af eftermontering af kompressor og andre fjedre/støddæmpere bagtil. Endvidere har køretøjet fået en ny brændstoftank, der er uoriginal og er placeret i bagagerummet. Men ombygningerne på køretøjet falder efter repræsentantens opfattelse ind under registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 2. Der er henvist til Landskatterettens afgørelse i j.nr. ..., hvoraf det fremgår, at ombygningen i form af eftermontering af kompressor i forening med udskiftning af bremser (for) og andre fjedre (sænknings sæt) på alle 4 hjul kan foretages indenfor registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 2. Repræsentanten har anført, at de af klageren foretagne ændringer er langt mindre end ændringerne på køretøjet i den afgørelse; som der er henvist til.

Der er endvidere henvist til SKATs bindende svar af 16. juni 2011 for Ford Mustang, årgang 1964, hvoraf ligeledes fremgår, at kompressor kan eftermonteres uden afgiftsmæssige konsekvenser- også på en veteranbil.

Til det af SKAT anførte, om at der skulle være meget snævre grænser (og snævrere grænser end for andre brugte biler) for rammerne for forandringer på køretøjet, bemærkes, at denne fortolkning savner helt og aldeles lovhjemmel.

Det fremgår af registreringsafgiftsloven, at § 7 a, stk. 3, punkt 1-4 ikke finder anvendelse på biler omfattet af § 10, stk. 4, men der er ingen tilsvarende forbehold for så vidt angår § 7 a, stk. 2, hvorfor det må lægges til grund, at der er samme grænser for ændringer på et veterankøretøj, som for alle andre brugte biler.

Når køretøjer omfattet af § 10, stk. 4, udtrykkeligt er undtaget i § 7 a, stk. 3, må det lægges til grund, at køretøjet omfattet af § 10, stk. 4, også ville være udtrykkeligt undtaget i 7 a, stk. 2, såfremt dette var tilfældet. Det er de imidlertid ikke, hvorfor der må gælde samme regler for brugte køretøjer, uanset om de er 5 år eller 45 år. Alt andet savner lovhjemmel.

SKATs henvisning til at køretøjet i bindende svar af 16. juni 2011 i sin tid blev afgiftsberigtiget fra nyt, og derfor ikke kan sammenlignes med nærværende, er irrelevant, idet der ikke gælder meget snævre grænser for, hvad der kan foretages af ændringer på sådanne køretøjer. Det er repræsentantens opfattelse, at det bindende svar ikke ville have fået et andet udfald, såfremt køretøjet havde været indregistreret i Danmark som veteranbil efter registreringsafgiftslovens § 10, stk. 4.

Repræsentanten har anført, at klagefristen for denne vurdering var sprunget for tidspunktet for SKATs afgørelse af 10. februar 2012 om, at der skal svares en ny registreringsafgift på 41.700 kr. Det gav ingen mening på det tidspunkt at klage over vurderingen, før det var bestemt, at der skulle svares ny afgift. Såfremt Motorankenævnet afviser klagen over vurderingen, anmoder repræsentanten om, at Landsskatteretten realitetsbehandler klage over vurderingen, da det må lægges SKAT til last, at der gik mere end 3 måneder fra SKATs vurdering af køretøjer og til afgørelsen blev truffet, da repræsentanten gentagne gange rykkede SKAT for at få afsluttet sagen.

SKATs udtalelse af 24. april 2012

SKAT har henvist til bindende svar, j.nr. ..., hvoraf det fremgår, at en påtænkt ombygning af en motorcykel kan ske afgiftsfrit efter § 7 a med den begrundelse, at motorcyklen ikke ved første registrering var original, og derfor ikke er afgiftsberigtiget som veteran. Hermed skal forstås, at hvis den havde været afgiftsberigtiget som veteran ville den påtænkte ombygning ikke kunne ske afgiftsfrit.

Repræsentantens bemærkninger til SKATs udtalelse af 24. april 2012

Til det af SKAT anførte vedrørende det bindende svar anføres det, at repræsentanten ikke kan udlede samme fortolkning som SKAT. Motorkompetencecenteret har ikke taget stilling til, hvorvidt man var kommet frem til det modsatte resultat, såfremt motorcyklen havde været afgiftsberigtiget som veteran, idet det blot er konstateret, at der er svaret fuld afgift af den pågældende motorcykel.

Bestemmelserne i registreringsafgiftslovens § 7 a er ikke differentieret i forhold til den reducerede veteranafgift, jf. registreringsafgiftslovens § 10, stk. 4, kontra fuld registreringsafgift efter § 10, stk. 1 og 2.

Af nyhedsbrev, jf. 11-276292 fremgår det, at det er SKATs opfattelse, at den reducerede afgiftsbetaling for veterankøretøjer er betinget af, at køretøjet fremtræder ved 1. registrering, og at den originale stand skal opretholdes fremadrettet, idet det er anført, at der er snævre grænser for, hvad der kan foretages af ændringer. Dette kan ikke udledes af registreringsafgiftsloven. Det er kun punkt 1-4 i registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 3, der ikke gælder for veterankøretøjer, hvilket udtrykkeligt fremgår. Det må således lægges til grund, at registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 1 og 2 også gælder for veterankøretøjer.

Klageren har ikke ændret bilen med henblik på salg, hvorfor bestemmelsen i § 7 a, stk. 3, ikke er relevant. Hverken SKAT eller politiet har interesseret sig for, hvornår ændringerne er sket eller den samlede omkostninger for ændringerne.

Der kan alt andet lige foretages færre ændringer på en motorcykel end en bil, idet alt er mere synligt på en motorcykel, og selv små ændringer vil hurtigere ændre dens udseende, end det er tilfældet på en bil.

Hverken det bindende svar eller nyhedsbrevet kan underbygge SKATs afgørelse, som ifølge repræsentantens opfattelse er forkert og bør ændres.

Landsskatteretten anmodes om at tage stilling til, hvorvidt SKATs nyhedsbrev er i overensstemmelse med registreringsafgiftsloven, eller om der er tale om en fejlfortolkning i SKATs formulering, at der er meget snævre grænser for, hvad der kan foretages af forandringer på sådanne køretøjer.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af registreringsafgiftsloven, jf. dagældende lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juni 2008 med senere ændringer, fremgår følgende:

§ 1. (...) Stk. 3. Der svares afgift af køretøjer som nævnt i stk. 1, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj, jf. dog §§ 7 og 7 a. (...)

§ 7a. Reparerede og genopbyggede køretøjer, hvoraf der tidligere er betalt registreringsafgift, og som er beskadiget som følge af tæring, slitage og lignende, og hvor reparation udføres løbende som almindelig vedligeholdelse, er fritaget for afgift.

Stk. 2. Fritagelsen efter stk. 1 er betinget af følgende:

1)

Køretøjet skal efter genopbygningen svare til det i registreringsattesten omhandlede køretøj. Der må således ikke ske ændringer med hensyn til køretøjets fabrikat, model, type og årgang.

 

  

2)

Udskiftning af køretøjets motor, eventuelt til en motor med anden drivkraft, må ikke indebære en effektforøgelse på over 20 pct. i forhold til køretøjets originale motoreffekt.

 

  

3)

Genopbygningen af køretøjet skal være udført ved anvendelse af reservedele, herunder skarringsdele, af en art og beskaffenhed, som normalt forefindes på og forhandles fra automobilforhandlernes og værkstedernes lagre af nye reservedele, eventuelt med tilsvarende brugte reservedele. Der må ikke anvendes nyt reservedelskarrosseri, chassis eller stel. Der må heller ikke fra et andet køretøj anvendes karrosseri, chassis, stel eller større del af disse komponenter end de nævnte reservedele.

Det fremgår således, at køretøjer, som tidligere er afgiftsberigtigede, under visse nærmere angivne betingelser kan repareres eller genopbygges, uden at der skal betales ny registreringsafgift. Det fremgår desuden, at det blandt andet er en betingelse for afgiftsfritagelse, at der ikke sker ændringer med hensyn til køretøjets fabrikat, model, type og årgang.

Registreringsafgiftslovens § 7a, stk. 1 og 2, gælder også køretøjer, der er mere end 35 år gamle. Der henvises til Landsskatterettens kendelse offentliggjort i SKM2007.778.LSR.

Tre retsmedlemmer har fundet, at føringen af luftindtaget op gennem motorhjelmen og flytning af brændstoftanken til bagagerummet er ubetydelige ændringer, som ikke medfører tab af afgiftsmæssige identitet eller ændring af fabrikat, model, type og årgang. Når de væsentlige ændringer i form af eftermontering af kompressorer og opbygning af baghjulsophæng i konsekvens af tidligere Landsskatterets kendelse af 24. november 2011, jf. j.nr. 10-00197, kan ske med bevaring af afgiftsmæssig identitet, anses køretøjet også med de to yderligere ændringer at have bevaret sin afgiftsmæssige identitet, og der derfor fritaget for en ny registreringsafgift.

Retsformanden udtaler:

Ud fra en samlet vurdering har køretøjet ikke bevaret sin afgiftsmæssige identitet, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3 og er dermed ikke fritaget for ny registreringsafgift, jf. § 7a.

Der er bl.a. lagt vægt på, at antallet og karakteren af de ændringer, der er foretaget på køretøjet, samlet set ikke kan anses som almindelig vedligeholdelse.

Der henvises til Højesterets dom offentliggjort i SKM2008.954.HR samt til SKATs juridiske vejledning afsnit E.A.8.1.8.3.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertal.

Landsskatteretten har fundet, at da bilen har bevaret sin afgiftsmæssige identitet, er der ikke grundlag for at opkræve en yderligere registreringsafgift, hvormed klageren får medhold i sin påstand.

..."

Af skønsrapporten dateret den 5. maj 2013 af skønsmand civilingeniør SJ fremgår det blandt andet:

"...

Beskrivelse af ændringer udført på Chevrolet ... årgang 1969.

I forbindelse med sag mod A blev jeg den 20. februar 2013 anmodet om at udarbejde en skønserklæring med henblik på at få klarlagt, hvilke ændringer, der var udført på tiltaltes bil.

Det var hensigten at gennemgå bilen på lift og beskrive i detaljer, hvilke ændringer, der var foretaget på bilen i forhold til bilens oprindelige udførelse, da den forlod fabrikken i 1969.

Herefter blev der lavet aftale om brug af lift, og hjælper til at bistå med undersøgelsen blev kontaktet. Fabrikkens originale shop manuals blev fremskaffet. Den tekniske opbygning for alle varianter af årgang 1969 blev gennemgået.

Da jeg kontaktede ejeren af bilen, blev det oplyst, at bilen var delvis adskilt, og motoren var afmonteret for evt. reparation. Bilen var ikke længere registreret, og den havde siden politiets undersøgelse i 2011 været anvendt til baneløb.

Efter drøftelse med Kammeradvokaten var der enighed om, at en undersøgelse af bilen her og nu, ikke kunne give et nøjagtigt billede af bilens opbygning, da den blev undersøgt af politiet den 5. september 2011.

Kammeradvokaten og tiltaltes advokat Lo Breiding udarbejdede herefter nogle generelle spørgsmål vedrørende ændringerne på bilen.

Nedenfor er spørgsmålene gengivet med tilhørende svar.

Ved besvarelse af spørgsmålene er alene beskrivelsen i sagens bilag 5-7 brugt som grundlag for besvarelsen. Jeg har således ikke besigtiget bilen.

Ændringerne omtalt i bilagene 5-7 er kort beskrevet som følger:

  • Motor forsynet med kompressor
  • Luftindtag for kompressor ført op gennem motorhjelmen
  • Bagaksel forsynet med "tractionsbars"
  • Benzintank flyttet til bagagerum

Spørgsmål 1

Hvilken betydning vil de enkelte ændringer, der er fortaget på køretøjet, jf. bilag 5-7, almindeligvis have for en:

a. bil af pågældende mærke og årgangs køreegenskaber?

Montering af kompressor må antages at forøge motorens maksimaleffekt med mindst 20 % (som anført i Vejledning om syn af køretøjer, 7.06 (3)).

Fuld udnyttelse af den forøgede effekt under acceleration og udnyttelse af den forøgede tophastighed vil, alt andet lige, gøre bilen vanskeligere at håndtere. Ved normal kørsel og overholdelse af fartgrænserne vil bilen ikke være vanskeligere at beherske.

(Det skønnes muligt fra bilens førersæde at se kørebanen mindst 10 m foran bilen ved at se henover kompressorens luftindtag. Det må derfor antages, at kravet om, at der fra førersædet skal være fornødent, direkte udsyn fremad, er opfyldt.)

Bilen var forsynet med tractionbars.

Nedenfor er vist en skitse af en tractionbar taget fra en amerikansk hjemmeside.

[billede og billedtekst er udeladt]

De monterede tractionbars har kun betydning under voldsom acceleration ved igangsætning. Under normal kørsel har de monterede tractionbars ikke betydning for bilens køreegenskaber.

Bilen var monteret med hijackers på bagakslen.

Der er i sagen ikke nærmere beskrivelse eller billeder af type og fabrikat af de monterede hijackers.

Afhængig af type og konstruktion kan highjackers være udformede som teleskopiske støddæmpere med indbyggede supplerende luftfjedre og evt. mulighed for at øge højden af karrosseriet ved at øge lufttrykket i de indbyggede supplerende luftfjedre.

En forstærkning af fjedrene vil give bilens bagende en hårdere affjedring på bagakslen og dermed en mere ukomfortabel kørsel ved normal belastning af bilens bagende. Så længe bilens bagende ikke er løftet, påvirkes bilens retningsstabilitet ikke.

Ud fra sagens, (noget utydelige) billeder ser bilens bagende ud til at have en normal højde over vejbanen. Bilens køreegenskaber skønnes derfor ikke påvirkede ved undersøgelsen i 2011.

Benzintanken var flyttet fra en placering under vognbunden til bagagerummet. Alt andet lige vil dette specielt ved fuld benzintank give bilens bagende et lidt højere tyngdepunkt. Ændringen skønnes kun at have uvæsentlig betydning for bilens køreegenskaber.

b. bil af pågældende mærke og årgangs værdi (handelsværdi og brugsværdi)?

Den monterede kompressor har næppe øget bilens handelsværdi, hvis bilen ønskes anvendt til normalt brug, idet bilen ikke umiddelbart vil kunne godkendes ved syn uden omfattende dokumentation fra bilfabrikken eller anerkendt prøvningsinstitut.

Hvis bilen alene ønskes anvendt til baneløb, vil bilens værdi være øget med kompressor.

Ændringerne på baghjulsafjedringen (tractionsbars og hijackers) vil påvirke bilens handels- og brugsværdi på same måde som monteringen af kompressoren.

Placeringen af benzintanken i bagagerummet reducerer det anvendelige volumen af bagagerummet. Det vil dog næppe have væsentlig betydning for bilens handelsværdi.

Samlet set anses ændringerne ikke at have forøget bilens handelsværdi, hvis bilen skal anvendes til normal brug.

Skal bilen anvendes til baneløb, vil bilens værdi være øget afhængig af kvaliteten af de anvendte komponenter og kvaliteten af det udførte arbejde.

c. bil af pågældende mærke og årgangs anvendelse i øvrigt(effektforøgelse eller lign.)?

Den monterede kompressor har med en forøgelse af maksimaleffekten på mindst 20 % givet en væsentlig bedre acceleration og en væsentlig forøgelse af bilens tophastighed. Ændringerne på baghjulsophænget (specielt tractionsbars) har gjort det lettere at overføre motoreffekten til vejbanen specielt under voldsom acceleration ved start.

spørgsmål 2

Hvilke af ændringerne, jf. bilag 5-7, ville man ved bilsyn sædvanligvis betegne som konstruktive ændringer?

I synsbekendtgørelsen er beskrevet, hvad der ved syn anses som konstruktive ændringer, og hvordan ejeren/brugeren selv skal sørge for at få ændringerne godkendt ved syn:

Sb. § 22.

Hvis et registreringspligtigt køretøjs indretning og udstyr er ændret, har køretøjets ejer (bruger) pligt til at fremstille det ændrede køretøj til syn og få det godkendt, inden det tages i brug

1) ved konstruktive ændringer af køretøjets styreapparat, bremser, motor eller bærende konstruktion,

Ovenfor er citeret stykke 1 i § 22, der beskriver kravene ved ændringer af køretøjers indretning og udstyr.

Ifølge synsbekendtgørelsen skal bilen synes og godkendes inden bilen tages i brug, når der er monteret kompressor, eller fortaget ændringer på baghjulsaffjedringen (montering af tractionbars og hijackers), Ændringerne på motorhjelm og placering af benzintank anses ikke ifølge synsbekendtgørelsen som konstruktive ændringer.

Spørgsmål 3

Er de ændringer, der fremgår af bilag 5-7, sædvanlige i Danmark for en bil af pågældende mærke og årgang?

Montering af kompressor på en Chevrolet ... fra 1969 er næppe almindelig for biler, der anvendes til normal brug, idet ændringen kræver syn og godkendelse før ændringen lovligt kan anvendes.

Det kan dog ikke udelukkes, at der findes tilsvarende biler, der er monteret med kompressor uden at være godkendt med ændringen.

Hvis der anvendes Chevrolet ... er fra samme årgang til banekørsel, vil de formentlig være udstyret med kompressor.

De beskrevne ændringer af baghjulsophænget vil formentlig ikke være sædvanlige for andre tilsvarende biler, der anvendes til normalt brug, da det som tidligere nævnt ikke umiddelbart kan godkendes ved syn.

Det er ikke almindeligt; at biler til normal brug får flyttet benzintanken fra vognbunden til bagagerummet.

SJ

Civilingeniør

..."

Forklaring

Der er under sagen afgivet forklaring af A.

A har forklaret, at han er uddannet pladesmed, men ophørte med at arbejde som sådan for ca. tre år siden. Han købte bilen omkring 2008. Han har selv monteret kompressor og støddæmpere. "Tractionsbars" var monteret, da han købte bilen. Det samme var tilfældet for benzintanken, som var placeret i bagagerummet. Tractionsbars har efter hans opfattelse ingen betydning for bilens køreegenskaber. Det er lidt besværligt, at brændstoftanken ligger i bagagerummet. Han købte "hijackers", da de gamle støddæmpere gik i stykker. Han købte dem hos en lille butik, som handler med reservedeler til gamle biler. Han monterede også kompressoren, og det var nemt. Der skulle blot sættes et remhjul på, og så skulle der laves et hul i kølerhjelmen. Han købte kompressoren i Den Blå Avis. Kompressoren giver en god lyd og giver bilen godt udseende. Kompressoren giver også et godt bundtræk, og har nok også en vis effekt på hastigheden.

Hvis han havde vidst, at bilen efter ændringerne skulle synes inden ibrugtagning, så havde han gjort det. Han vidste ikke, at der var krav herom, og han kendte ikke til reglerne. Han er forud for sagen flere gange blevet stoppet af politiet, som blot bemærkede, at bilen så flot ud. Bilen er mindre værd i dag end de ca. 80.000 kr., som han betalte OT for den i 2008.

Han har først foretaget en egentlig ombygning af bilen, efter at denne sag kom frem. Han pillede nummerpladerne af 14 dage efter at han blev antruffet. Han har efterfølgende brugt bilen til banekørsel.

Parternes synspunkter

Sagsøger Skatteministeriet, har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med følgende anbringender, der fremgår af det sammenfattende påstandsdokument af 4. juli 2013:

"...

Skatteministeriet gør overordnet gældende, at sagsøgtes køretøj som følge af de foretagne ændringer af køretøjet har mistet sin afgiftsmæssige identitet med heraf følgende afgiftspligt at køretøjet, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3. Dette støttes i første række på, ar der er tale om en veteranbil, der ikke længere fremtræder som ved første registrering (originalt), jf. registreringsafgiftslovens § 10, stk. 4. Betingelserne for den lempeligere afgiftsberigtigelse af køretøjet efter registreringsafgiftslovens § 10, stk. 4, er derfor ikke længere til stede, og køretøjet har allerede af den grund mistet sin afgiftsmæssige identitet.

I anden række gøres det gældende, at de foretagne ændringer af As køretøj også uden hensyntagen til registreringsafgiftslovens §§ 10, stk. 1 og 4, ligger uden for rammerne af de reparationer og ombygninger, der afgiftsfrit kan foretages i medfør af lovens §§ 7 a, stk. 1 og 2. Også af den grund har køretøjet mistet sin afgiftsmæssige identitet.

Herudover gør Skatteministeriet gældende, at As køretøj er taget i brug på færdselslovens område. Det forhold, at As køretøj med de ændringer, der er foretaget, kun lovligt vil kunne anvendes til baneløb, medfører derfor ikke, at A kan undgå at betale yderligere registreringsafgift.

Disse hovedanbringender støttes nærmere på følgende:

1.

As køretøj har mistet sin afgiftsmæssige identitet efter registreringsafgiftslovens § 10, stk. 1 og 4

Af registreringsafgiftslovens § 10, stk. 4 (materialesamlingen, s, 4), følger, at veteranbiler er undergivet en lempeligere afgift end andre brugte biler, idet afgiftsgrundlaget er køretøjets brugsværdi og ikke dets almindelige pris ved salg til bruger her i landet. Der er tale om en undtagelse til lovens § 10, stk. 1, hvorefter afgiftsgrundlaget som udgangspunkt er køretøjets almindelige pris.

Ifølge ordlyden og forarbejderne til § 10, stk. 4, er den lempeligere afgift ved indregistreringen her i landet betinget af, at det omhandlede motorkøretøj fremtræder "som ved første registrering" og som "originalt", jf. Folketingstidende 1990-91, Tillæg A, spalte 3028 og 3031 (materialesamlingen, s. 7 og 9).

Modsætningsvis indebærer det, at ændringer af en veteranbil, som medfører, at køretøjet ikke længere fremtræder som ved første registrering, og/eller at køretøjet ikke længere fremstår som originalt, medfører tab af afgiftsmæssig identitet. Disse kriterier indebærer, at der gælder ganske snævre grænser for, hvilke ændringer af et veterankøretøj der kan accepteres, uden at sådanne ændringer udløser afgiftspligt.

Dette følger også af Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit E.A.8.1.8.1 (materialesamlingen, s. 35), og afsnit E.1.3 i den dagældende Punktafgiftsvejledning 2008-3 (materialesamlingen, s. 25), hvoraf fremgår, at selv om reglerne om afgiftsfri reparationer og ombygninger "principielt" også gælder for veterankøretøjer, gælder her den yderligere forudsætning for afgiftsfritagelse, "at køretøjet bevarer sin identitet som et mere end 35 år gammelt køretøj, der fortsat fremtræder i original stand".

Samme beskrivelse af retsstillingen fremgår af den afgiftsretlige litteratur på området, jf. Randi Christiansen m.fl.: Bilafgifter og bilbeskatning (2009), s. 50 (materialesamlingen, s. 83).

De i sagen omhandlede ændringer, herunder navnlig i form af eftermontering af kompressor samt opbygning af baghjulsophænget, er med Landsskatterettens flertals ord "væsentlige ændringer" af køretøjet (ekstrakten, s. 71 nederst).

Som følge disse ændringer - og henset til de øvrige ændringer i form af flytning af brændstoftank samt montering af "Hijackers" og "Tractionbars" - fremtræder As køretøj ikke længere som ved første registrering/originalt.

Der henvises endvidere til SJs skønserklæring til brug for sagen, hvoraf bl.a. fremgår, at bilen med de foretagne ændringer ikke lovligt kan anvendes til andet end baneløb "uden omfattende dokumentation fra bilfabrikken eller anerkendt prøvningsinstitut", jf. svaret på spørgsmål 1 b (ekstrakten, s. 83) og på spørgsmål 3 (ekstrakten, s. 84), og at der ikke er tale om sædvanlige ændringer for køretøjer som det i sagen omhandlede, jf. svaret på spørgsmål 3.

Erklæringens konklusioner, hvorefter As køretøj har ændret karakter fra en lovligt indregistreret veteranbil til en ulovlig "baneracerbil", er uforeneligt med sagsøgtes anbringende om, at der ikke med de foretagne ændringer er sket et afgiftsmæssigt identitetstab.

2.

As køretøj har mistet sin afgiftsmæssige identitet efter registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 1 og 2

Selv hvis retten måtte finde, at registreringsafgiftslovens § 10, stk. 4, ikke efter sin ordlyd, indhold og forarbejder indebærer særlige begrænsninger for adgangen til at foretage afgiftsfri reparationer og ombygninger efter lovens § 7 a, stk. 1 og 2, af køretøjer, der er afgiftsberigtiget som veterankøretøjer, gøres det gældende, at As køretøj under alle omstændigheder har mistet sin afgiftsmæssige identitet.

Ifølge ordlyden af registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 1 og 2, kan der alene afgiftsfrit foretages reparationer eller genopbygninger af køretøjer, såfremt køretøjet er beskadiget som følge af tæring, slitage og lignende, og reparationen og genopbygningen sker som et udslag af løbende almindelig vedligeholdelse.

A har ikke godtgjort, at de ændringer der er foretaget af hans køretøj er sket som et udslag af almindelig løbende vedligeholdelse. Tværtimod har han oplyst, at ændringerne er foretaget af ren og skær interesse, fordi sagsøgeren er "bilnørd".

Desuden henvises der til Den juridiske vejledning, afsnit E.A.8.1.8.3 (materialesamlingen, s. 37 h.sp. nederst - s. 38 v.sp. øverst), hvoraf fremgår, at hvis man som i nærværende sag samtidig med et motorskifte/-tuning foretager andre tekniske ændringer, vil køretøjet som hovedregel miste sin afgiftsmæssige identitet.

Endelig bemærkes, at As ændringer under alle omstændigheder efter en samlet vurdering må anses for at række ud over de ændringer, der afgiftsfrit kan foretages efter registreringsafgiftslovens §§ 7 a, stk. 1 og 2, jf. herved dissensen i Landsskatterettens kendelse, bilag 8, side 8 (ekstrakten, s. 72), og retsanvendelsen i SKM2008.954.HR (materialesamlingen, s 50).

3.

As køretøj er taget i brug på færdselslovens område

Med henvisning til skønserklæringen, hvorefter sagsøgtes køretøj efter de foretagne ændringer kun lovligt kan anvendes til baneløb, har A som nyt anbringende gjort gældende, at han ikke skal betale registreringsafgift, - fordi hans køretøj ikke (i sin nuværende stand) kan indregistreres. Dette synspunkt bestrides.

Efter fast retspraksis er det afgørende for registreringsafgiftspligten, om As køretøj er taget i brug på færdselslovens område, jf. § 72, stk. 1, i den dagældende færdselslov og § 1 i den dagældende registreringsafgiftslov, jf. U1977.179V (materialesamlingen, s. 89), SKM2011.658.ØLR (materialesamlingen, s. 91), SKM2012.705.ØLR (materialesamlingen, s. 92), SKM2013.58.BR (materialesamlingen, s. 100), og senest SKM2013.77.BR (anket, materialesamlingen, s. 105).

Det bemærkes, at i de to sager, hvor den pågældende ejer af køretøjet ikke blev pålagt at betale yderligere registreringsafgift, var der tale om enkeltstående kørsler af helt begrænset karakter, jf. U1977.179V (én kørsel på 13 km til en maler) og SKM2013.58.BR (to kørsler på i alt 31 km til reparation). Desuden var der i disse sager tale om biler, der ikke var indregistreret i Danmark med henblik på kørsel på færdselslovens område.

Henset til, at As køretøj i hvert fald er benyttet på færdselslovens område i forbindelse med amerikaner biltræffet den 27. august 2011 i ...2 (ca. 336 km), at køretøjet allerede den 24. oktober 2008 blev omregistreret til A, og at A selv har oplyst, at det kun er siden politiets kontrol den 27. august 2011, at han har benyttet køretøjet til baneløb, må det lægges til grund, at As køretøj er taget i brug på færdselslovens område.

I forhold til As nye anbringende bemærkes endelig, at synspunktet indebærer, at man i princippet frit kan køre rundt i ombyggede veteranbiler/baneracerbiler på færdselslovens område, uden at der kan rejses en afgiftssag med henvisning til, at selve anvendelsen af bilen er ulovlig, idet bilen ikke lovligt kan indregistreres. En sådan retstilstand er uantagelig og afvist af domstolene, jf. den foran nævnte retspraksis.

..."

Sagsøgte. A har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med følgende anbringender, der fremgår af det sammenfattende processkrift af 22. juli 2013:

"...

Det gøres gældende, at sagsøgtes køretøj ikke har mistet sin afgiftsmæssige identitet, og at der derfor ikke skal svares ny afgift efter registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3, idet køretøjet fortsat efter ombygning er omfattet af registreringsafgiftslovens § 7a, stk. 1, jfr. stk. 2, da der ikke er sket ændring af fabrikat, type, model eller årgang.

Ad sagsøgerens punkt 1 - Registreringsafgiftslovens § 10. stk. 1. 2 og 4;

Det fremgår ikke af registreringsafgiftsloven, at køretøjet, der er afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens § 10, stk. 4, er underlagt en anden og/eller skærpende bestemmelse for så vidt angår ID-tab end den for alle køretøjer gældende bestemmelse i registreringsafgiftslovens § 7a.

Bestemmelsen i registreringslovens § 10, stk. 4 gælder kun køretøjets stand ved første indregistrering i Danmark, og det kan ikke af loven udledes, at man er forpligtet til at bibeholde køretøjet i den stand, eller at der skal svares ny afgift af et veterankøretøj, så snart der er foretaget en ændring der gør, at køretøjet ikke længere er 100 % originalt.

Køretøjer omfattet af registreringsafgiftslovens § 10, stk. 4, er udtrykkeligt undtaget for bestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 7a, stk. 3, hvorfor § 7a, stk. 2 også omfatter køretøjet afgiftsberigtiget efter § 10, stk. 4, når der ikke er udtrykt en tilsvarende undtagelse.

Sagsøgerens modsætningsvise tolkning af registreringsafgiftslovens § 10, stk. 4 savner således lovhjemmel. En regel, der indebærer en skatte- eller afgiftsopkrævning, skal ikke fortolkes udvidende, men derimod indskrænkende, idet en skatte- eller afgiftsopkrævning altid skal have lovhjemmel.

Det må antages at være uden betydning, at det af Juridisk Vejledning/Punktafgiftsvejledningen, litteraturen og SKATs egen fortolkning fremgår, at køretøjer afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens § 10, stk. 4, burde være undtaget for registreringsafgiftslovens § 7a, stk. 2, når dette ifølge loven ikke er tilfældet.

Juridisk Vejledning er udarbejdet af SKAT, og at SKAT har den opfattelse, at et veterankøretøj "nemmere" end nyere biler mister sin afgiftsmæssige identitet, er IKKE ensbetydende med, at det forholder sig således. SKATs fortolkning har ikke lovhjemmel, specielt når henses til at veterankøretøjer af lovgiver netop er undtaget i registreringsafgiftslovens § 7a, stk. 3. Lovgiver har været opmærksom på, at der var særlige vilkår for veteranbiler i forbindelse med formuleringen af § 7a, men har kun undtaget veterankøretøjer fra stk. 3, hvorfor det må lægges til grund, at både stk. 1 og stk. 2 også gælder veterankøretøjer på lige vilkår med alle andre køretøjer.

Det bemærkes for god ordens skyld, at sagsøgerens påstand er begrænset af registreringsafgiftslovens § 10, stk. 2, idet kr. 33.890,00 er registreringsafgift beregnet ud fra køretøjets oprindelige nyvognspris på kr. 26.562,00.

Ad sagsøgerens punkt 2 - Registreringsafgiftslovens § 7a, stk. 1 og 2:

En tilføjelse på de originale fjedre bagtil i form af de omtalte "tractionbars" og udskiftning af støddæmpere til andre/"hi-jackers" samt uoriginal brændstoftank i bagagerummet er ganske almindelige ændringer på den type bil. Disse anbringende fastholdes også selvom skønsmanden, SJ, der er veteranbilskyndig, men ikke amerikanerbilsspecialist, udtaler at det ikke er almindeligt. Det anføres på den baggrund, at ændringerne også opfylder betingelserne i registreringsafgiftslovens § 7a, stk. 2, nr. 3, idet vurderingen af, hvad der "normalt forefindes" hos forhandlere skal foretages under hensyntagen til køretøjets alder og oprindelsesland.

Det gøres gældende, at de ombygninger, der er foretaget på køretøjet falder indenfor registreringsafgiftslovens § 7a, stk. 2, idet motortuning i form af eftermontering af kompressor ikke er at sidestille med motorskift efter registreringsafgiftslovens § 7a, stk. 2, nr. 2.

Sagsøgeren tolker fortsat Landsskatterettens argumentation forkert! (ekstrakten side 71 nederst):

"...

at føringen af luftindtag op gennem motorhjelm og flytning af brændstoftank til bagagerum er ubetydelige ændringer, som ikke medfører tab af afgiftsmæssig identitet eller ændring af fabrikat, model, type og årgang. Når de væsentlige ændringer i form af eftermontering af kompressor og opbygning af baghjulsophæng ("tractionbars" og "hijackers") i konsekvens af tidligere Landsskatterets kendelse af 24. november 2011, jfr. 10-00197, kan ske med bevaring af afgiftsmæssig identitet, anses køretøjet også med de to yderligere ændringer (luftindtag gennem motorhjelm og flytning af brændstoftank til bagagerum) at have bevaret sin afgiftsmæssige identitet,

..."

Montering af "tractionbars" er en afstivning af bilens originale bladfjedre, mens montering af "hijackers" er en udskiftning af de originale støddæmpere med andre/uoriginale støddæmpere. De to ændringer udgør til sammen "opbygning af baghjulsophæng". Sagsøgeren har ikke dokumenteret, at der skulle være foretaget andre ændringer.

Landsskatterettens flertal fastslår, at når registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 1 og 2 gælder for veteranbiler, da har Landsskatteretten foretaget en vurdering efter den samlede mængde ændringer på køretøjet og fundet, at dette ER indenfor rammerne af afgiftsfritaget ændringer.

Registreringsafgiftslovens § 7a, stk. 2 skelner ikke mellem nyere brugte biler; veteranbiler afgiftsberigtiget fra nye (med fuld afgift efter dagældende regler) og veteranbiler afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens § 10, stk. 4. Registreringsafgiftslovens § 7a, stk. 2 omfatter alle køretøjer, der en gang er afgiftsberigtiget - uanset beregningsgrundlaget.

De foretagne ændringer på køretøjet har ikke medført, at køretøjet er ændret i forhold til fabrikat, model, type eller årgang, jfr. registreringsafgiftslovens § 7a, stk. 2, nr. 1.

Ad sagsøgerens punkt 3 - køretøj taget i brug:

For god ordens skyld bemærkes det, at sagsøgtes anbringende om, at bilen -ifølge SJ - ikke kan indregistreres med de foretagne ændringer, er et meget perifert anbringende.

For så vidt angår sagsøgerens henvisning til SKM2013.77.BR, gøres det gældende, at - ud over at dommen er anket til Østre Landsret - er der meget stor forskel på, om køretøjet, som tilfældet var i Retten i ...1, slet ikke er indregistreret i Danmark og der dermed ALDRIG er blevet betalt registreringsafgift til den danske statskasse, eller om køretøjet i forvejen ER indregistreret og derfor allerede har været afgiftsberigtiget en gang tidligere.

Det er klart, at har man snydt sig til faste prøveskilte og/eller misbrugt reglerne for prøveskilte, blot for at unddrage registreringsafgift, da indtræder afgiftspligten ved ibrugtagning på færdselslovens område, hvilken situation dog ikke kan sidestilles med sagsøgtes.

Sagsøgeren gjorde i sit processkrift 1 gældende, at fordi sagsøgtes køretøj "kun lovligt vil kunne anvendes til baneløb og ikke normalt brug, ....", da har køretøjet mistet sin afgiftsmæssige identitet.

Hvis sagsøgtes køretøj havde været i ulovlig stand i form af nedslidte dæk eller uvirksomme bremser, da havde sagsøgeren ikke tilkendegivet, at der skulle svares ny registreringsafgift, fordi bilen var ulovlig! Da havde sanktionen efter normal praksis været en bøde og en synsindkaldelse eller inddragelse af nummerpladerne ... men ikke betaling af ny registreringsafgift.

I forhold til sagsøgerens slutbemærkning bemærkes det blot, at der ikke ses at være hjemmel til, at der kan opkræves ny registreringsafgift for ombyggede veteranbiler, mens der til ejerne af andre ulovlige køretøjer kun kan udstedes en bøde og synsindkaldelse. Ud fra et princip om lighed for loven kan det ikke tillades, at visse køretøjer i ulovlig stand kan "straffes" med betaling af ny registreringsafgift, mens andre - med mindst ligeså alvorlige eller alvorligere - fejl og mangler kan "slippe" med en bøde og en synsindkaldelse.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Af skønserklæringen fremgår, at den omhandlede bil har fået foretaget ændringer, herunder konstruktive ændringer, der ikke er sædvanlige i Danmark for en bil af det pågældende mærke og årgang. Ændringer i form af monteret kompressor og ændringer af baghjulsophænget kan ikke umiddelbart godkendes ved syn.

A har forklaret blandt andet, at kompressoren giver en god lyd og giver bilen godt udseende. Kompressoren giver også et godt bundtræk og har nok også en vis effekt på hastigheden.

Retten finder på denne baggrund, at bilen i afgiftsmæssig henseende ikke er identisk med det tidligere afgiftsberigtigede køretøj, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3, 1. pkt., jf. § 10, stk. 4, 1. pkt.

På samme baggrund tiltræder retten den af Landsskatterettens mindretal foretagne vurdering, hvorefter de ændringer, der er foretaget på køretøjet, efter deres antal og karakter samlet set ikke kan anses som almindelig vedligeholdelse, jf. registreringsafgiftslovens § 7a, stk. 1.

A ifaldt derfor pligt til at svare yderligere registreringsafgift, da køretøjet blev taget i brug på færdselslovens område efter de foretagne ændringer, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3, 2. pkt., jf. færdselslovens § 72, stk. 1, 1. pkt.

Det er ubestridt, at den yderligere registreringsafgift kan opgøres til 33.890 kr.

Skatteministeriets påstand tages derfor til følge.

Ved fastsættelse af sagens omkostninger har retten lagt vægt på sagens økonomiske værdi og udfald. Retten har endvidere lagt vægt på, at sagen er af principiel betydning, og at der under sagens forberedelse har været gennemført syn og skøn. Skatteministeriet har betalt retsafgift med 500 kr. og har udarbejdet ekstrakt og materialesamling.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, A, skal inden 14 dage til sagsøgeren, Skatteministeriet, betale 33.890 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg og til betaling sker.

Sagsøgte, A, skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til sagsøger, Skatteministeriet, med 20.000 kr.