Dato for udgivelse
27 Aug 2013 14:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Mar 2013 13:06
SKM-nummer
SKM2013.578.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, S-3150-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, registreringsafgift, betinget, sagsbehandlingstid, Sverige
Resumé

T havde fra 22. februar 2008 til 3. februar 2009 anvendt en svensk indregistreret Mercedes til kørsel i Danmark, selvom han reelt havde bopæl her. Han havde herved unddraget for 204.197 kr. i registreringsafgift.

T forklarede at han havde en meget stor familie i Danmark og ingen i Sverige. Han flyttede til Sverige fordi han følte sig forfulgt i Danmark. Han havde ingen lejekontrakt på lejligheden i Sverige, som han havde overtaget fra en kammerat, men han havde betalt husleje kontant eller ved bankoverførsel. Han var i perioden ca. 2 gange om ugen i Danmark for at søge arbejde.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig overtrædelse af registreringsafgiftsloven. Der blev herved blandt andet lagt vægt på vidneforklaringer samt at T alene i beskedent omfang færdedes imellem Danmark og Sverige med anvendelse af brobizz, at T mange gange var observeret i Danmark og det oplyste om T´s personlige forhold og tilknytning til Danmark. T idømtes en fælles- og tillægsstraf af fængsel i 3 måneder, herunder 60 dage betinget samt en tillægsbøde på 102.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men gjorde hele fængselsstraffen betinget fordi tiltalen i sagen først blev modtaget i byretten den 21. oktober 2011.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 27

Henvisning

-

Østre Landsrets dom af 22. marts 2013, 6. afdeling nr. S-3150-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Martin Henrichsen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Ulla Langholz, Karsten Bo Knudsen og Jess Thiersen (kst.) med domsmænd

...........................................

Byrettens dom af 26. september 2012, SS 3-23608/2011

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 21. oktober 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

registreringsafgiftslovens § 27 stk. 3, jf. stk. 1 nr. 3,

ved i perioden fra den 22. februar 2008 til den 3. februar 2009 med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have anvendt svensk indregistreret personbil af mærket Mercedes, svensk registreringsnummer ..., til kørsel i Danmark, selvom han reelt havde bopæl her, hvorved statskassen blev unddraget 204.197 kr. i registreringsafgift.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og om, at tiltalte idømmes en tillægsbøde på 102.000 kr. i medfør af straffelovens § 50, stk. 2.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne V.1, V.2. V.3, V.4 og V.5.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende turklaring:

"...

Tiltalte forklarede, at han har boet i Danmark hos sin mor i ...1, indtil han i 2004 eller 2005 nyttede til Sverige. Da han i 2009 igen flyttede tilbage til Danmark, blev han tilmeldt samme adresse hos sin mor. I perioden hvor han boede i Sverige, boede han i ...2 i en treværelses lejelejlighed. Boligen lejede han af sin kammerat BM, som flyttede ud af lejligheden, da tiltalte flyttede ind. I den periode, hvor tiltalte boede i lejligheden, boede der også en anden person, der hedder V.2. V.2 havde oprindeligt haft lejligheden sammen med BM, og lejligheden stod derfor i BM´s og V.2´s navne. Han mener, at lejligheden kom til at stå i hans egen navn i 2008, men kan ikke huske det nærmere tidspunkt. Han betalte huslejen i danske kroner via sin konto i Nordea Bank. Nogle gange betalte han også i svenske kroner. Han havde også et hæfte, som han kunne betale med. Hæftet er ikke et checkhæfte. Han betalte i husleje ca. 5.000 danske kr. Han betalte huslejen månedligt, indtil han blev arbejdsløs i juni 2007, og de ville sætte ham ud af lejligheden via fogeden. Det lykkedes ham dog at låne pengene, så han ikke blev smidt ud. I dag arbejder han som selvstændig vognmand, hvilket han har gjort i lidt over tre år. I den periode, hvor han var arbejdsløs, havde han ingen indkomst, herunder modtog han ikke offentlig forsørgelse i hverken Danmark eller Sverige. I stedet lånte han penge hos både kriminelle personer og hos almindelige mennesker, så som familie og venner. I den i sagen omhandlede periode levede han således af lånte penge.

V.3 er hans kæreste og mor til hans børn. Da han mødte hende, var han allerede flyttet til Sverige. I den periode hvor han boede i Sverige, boede hun hos sine forældre. Deres første barn blev født i oktober 2007. Forud for hun skulle føde, flyttede hun ind hos ham i Sverige, men hun kunne ikke lide at bo der, hvorfor hun efter ca. seks måneder og inden barnet blev født flyttede tilbage til Danmark. Han har således ikke kunnet se hende fast, men har i stedet besøgt hende, når han var på besøg i Danmark. De har delt forældremyndighed. Han har besøgt hende og barnet to - tre gange om ugen. Han havde meget fritid, da han ikke havde noget arbejde, så han besøgte dem, når han ikke skulle søge arbejde, låne penge eller havde andre gøremål. Han har ikke besøgt sin familie ret meget.

Da han først flyttede til Sverige havde han en gammel bil, som han beholdt det første halvandet år. Han købte den i sagen omhandlede bil i 2006 i Tyskland for ca. 150.000 kr., og fik den indregistreret i Sverige. Bilen blev købt for penge, som han havde lånt i banken. På et tidspunkt fik bilen kørselsforbud i Sverige, fordi han ikke havde betalt vægtafgift. Han er blevet standset i Sverige og har også mistet kørekortet i Sverige i 2007. Han generhvervede kortet efter et halvt år.

Han havde en brobizz, som han benyttede, når han kørte til og fra Danmark. Han købte brobizzen og pendlerkort, da han stoppede med at arbejde. Kun meget få gange har han taget toget til Danmark. Han er ikke kommet til og fra Danmark på andre måder end ved at køre i egen bil eller i få tilfælde benytte tog. Han har forevist to brobizzer til SKAT. Den ene brobizz var oprettet til ham selv, mens den anden var oprettet i en kammerats navn. Han har også brugt klippekort til broen, som han kunne benytte, hvis han ikke havde en brobizz. I alt har han brugt ca. fem brobizzer. Det kan godt passe, at han har oplyst til SKAT, at han har brugt to. Han tror, at han må have sagt til SKAT, at han også har brugt andres brobizzer. Den brobizz, som lå i hans bil, da han blev kontaktet af politiet, tilhører V.5. I bilen lå også hans egen brobizz. I perioden fra februar 2008 - februar 2009 har han, foruden brobizzen, der tilhører V.5, brugt nogle brobizzer, der tilhører kammerater, der arbejder som taxachauffører, ligesom han har ca. 8-10 gange har lånt brobizz fra andre kammerater. De personer, som han har lånt af, er blandt andre V.4 i Sverige, V.3, i Danmark samt BM og V.2. V.2 er for tiden ude at rejse. Når han har lånt brobizz, har han afregnet det med den person, der udlånte den, med omkring 190 - 200 kr. Han har fået et barn mere sammen med sin kæreste i december 2010. De bor fortsat ikke sammen, hvilket de ikke har gjort på noget tidspunkt, siden de fik børn.

..."

Vidnet V.1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Vidnet forklarede, at han arbejder med punktafgifter hos SKAT og har behandlet tiltaltes sag, herunder har han truffet afgørelse om pålægning af registreringsafgift på 204.197 kr. Denne afgørelse blev truffet med udgangspunkt i en episode den 3. februar 2009, hvor Politiet bragte tiltalte til standsning på ...3.

SKAT havde dengang kontor på ...3, hvorfor de kunne se fra bygningen, at tiltalte blev bragt til standsning. Tiltalte holdt på en sidegade til ...3, da han talte med politiet. De havde et større antal registreringer af, at tiltaltes køretøj havde været parkeret ved ...3. Vidnet og en kollega gik over til standsningsstedet, hvor de legitimerede sig. Tiltalte var kørende i sin Mercedes og foreviste svenske papirer, hvor der stod, at han boede i Sverige.

SKAT orienterede tiltalte om, at de havde foretaget en række observationer af, at hans bil havde stået parkeret ved ...3, hvortil tiltalte svarede, at dette måtte være fordi, hans tidligere kæreste boede der. De havde observationer af, at tiltalte har holdt parkeret i området frem til juli 2008, men de havde ingen observationer af, at tiltalte havde holdt parkeret i området i de ca. seks måneder herefter og frem til standsningstidspunktet. Tiltalte fortalte dem, at han var i arbejde i Danmark som pedel, men at han ikke fik løn, da han havde haft en skade. Tiltalte ville ikke svare på hvilke indtægtsforhold, han havde på standsningstidspunktet. De foreholdt tiltalte, at han måtte kunne dokumentere, at han pendlede mellem Danmark og Sverige. Tiltalte foreviste herefter to brobizzer, hvoraf den ene tilhørte tiltalte, mens den anden tilhørte V.5. Den brobizz, som tiltalte benyttede, var den, der tilhørte V.5. og det kunne konstateres, at den sidst havde været anvendt få dage forinden standsningstidspunktet. SKAT følte sig så sikre på, at tiltalte boede i Danmark, og således var registrerings-og afgiftspligtig i Danmark, at de foreholdt tiltalte, at de ville beslaglægge køretøjet. De redegjorde over for tiltalte for beslaglæggelsesvilkårene, herunder blandt andet for, at tiltalte kunne forlange beslaglæggelsen indbragt for retten. Efter megen overvejelse skrev tiltalte under på at give afkald på at få spørgsmålet indbragt for retten.

Vidnet udarbejdede efterfølgende sagsfremstillingen i sagens bilag 2-5, ligesom han flere gange efterfølgende talte med tiltalte. Den 9. marts 2009 mødte tiltalte hos ham, hvor tiltalte medbragte en mængde papirer. Tiltalte sagde under mødet, at han var utilfreds med beslaglæggelsen, idet tiltalte fastholdt, at han boede i Sverige. Tiltalte bekræftede under mødet, at han havde en søn i Danmark, som boede på ...4 i sammen med sin mor.

Tiltalte kom under mødet med nogle specifikationer vedrørende brobizz, som vedrørte en periode fra 2005-2007 og derfor ikke var relevante. Tiltalte fremlagde også nogle dokumenter vedrørende boligen i Sverige og huslejebetalingen. I forbindelse med standsningen af tiltalte, havde vidnet set en faktura, hvorpå det var anført, at en anden person stod registreret på samme adresse som tiltalte i Sverige. Foreholdt dette svarede tiltalte, at dette var en ven, der skulle have samme fordele ved at bo i Sverige. De papirer, som tiltalte foreviste, var huslejekvitteringer. Der var en faktura til V.2 og BM. Tiltalte oplyste, at disse andre personer ikke boede på adressen. Tiltalte sagde ikke noget om, hvordan han selv boede på adressen. Vidnet har ikke kendskab til, hvordan lejligheden i Sverige så ud. Han gennemgik sammen med tiltalte det materiale, der vedrørte huslejebetaling, og som bestod af et antal kvitteringer, hvoraf den sidste var dateret i foråret 2009. Modtageren var en person, der i 2007 også havde modtaget betalinger for husleje. Han har set dokumentation for, at der er betalt husleje. Det er vidnets opfattelse, at en gruppe af personer har indrettet sig således, at man har en lejlighed i Sverige for at kunne legitimere kørsel med udenlandske køretøjer i Danmark, selvom den reelle bopæl er i Danmark. Han indhentede oplysninger vedrørende den brobizz, som tilhørte V.5, som tiltalte havde sagt, at han benyttede, når han var i Sverige. Det fremgik af disse oplysninger, at der var registreret et antal passager, hvoraf den første var den 9. januar 2008 og den sidste var den 27. januar 2009. Det er disse oplysninger, som er anført i sagsfremstillingen side 6-7. Der var kun registreret få kørsler, hvoraf det længste ophold i Sverige var i tre timer, mens det korteste var i 23 minutter. Det er vidnets opfattelse, at det formentlig er passager med henblik på at tømme en postkasse. Tiltalte har ikke nævnt noget om, at han benyttede andre brobizzer end sin egen og den, der tilhørte V.5. Tiltalte har ligeledes ikke nævnt noget om, at han benyttede andre metoder til at passere Øresund.

SKAT var i besiddelse af en række andre oplysninger vedrørende tiltaltes køretøj, idet SKAT havde lavet 32 observationer af, at køretøjet var parkeret omkring ...3 og ...5. Dette er de observationer, der er angivet i sagsfremstillingen side 5-6. Ved disse observationer er bilen set holdende, men ikke kørende, medmindre det er særligt angivet. Han kan ikke huske, om han har forsøgt at sammenholde disse data med registreringerne på brobizzen. På et tidspunkt ophørte observationerne, da tiltaltes bil ikke længere holdt i området. Det blev efterfølgende konstateret, at tiltaltes søn og barnets mor den 1. august 2008 var flyttet fra ...5 til ...4, hvilket formentligt er derfor, der ikke længere blev registreret observationer. Der har ikke været forsøgt foretaget observationer på ...4. Han har også personligt observeret bilen. Der er ingen observationer af bilen efter den angivne periode på ca. fem måneder.

SKAT rettede tillige henvendelse til Parkering ... og ..., som oplyste, at der var udstedt otte afgifter til køretøjet. Disse er angivet på side 8 i sagsfremstillingen.

Politiet har desuden oplyst over for SKAT, at man i flere tilfælde har haft kontakt med tiltalte, hvilket er angivet på side 7-8 i sagsfremstillingen. Tiltaltes kontakt med politiet vedrører navnlig færdselsforseelser.

I 2007 havde tiltalte lønindkomst fra ... men efter juni 2007, hvor tiltaltes arbejde ophørte, og frem til standsningstidspunktet, har der ikke været registreret lønindkomst hos tiltalte. Tiltalte har oplyst, at han ikke har haft indkomst i Sverige, herunder ikke modtaget offentlige ydelser. SKAT har ikke rettet henvendelse til Sverige omkring tiltaltes indkomstforhold.

Da det efter en samlet vurdering af disse oplysninger var SKAT´s opfattelse, at tiltalte alene havde en dækadresse i Sverige, traf SKAT afgørelse om at pålægge registreringsafgift. I denne forbindelse henvendte tiltalte sig til ham den 10. marts 2009 og oplyste, at han ønskede, at få korrespondancen i sagen sendt til advokat VK, som havde kontor på ... i Danmark, selvom han kort forinden havde talt med tiltalte om at sende korrespondancen til Sverige. Der blev aldrig reageret fra advokat VK på det udkast til afgørelse om registreringsafgift, som blev fremsendt. Der blev truffet endelig afgørelse og fremsendt et girokort til tiltalte, som fortsat ikke er betalt. SKAT er fortsat i besiddelse af bilen. Han har ved flere lejligheder talt med tiltalte om at finde en løsning, således at værditab på bilen kunne undgås. Han har fremsat flere forslag til afvikling, uden at tiltalte har reageret herpå.

Tiltalte har haft kørselsforbud i Sverige siden den 31. december 2006 på grund af skyldige vejafgifter. Bilen har herefter ikke lovligt kunnet anvendes i Sverige. I forbindelse med at tiltalte blev bragt til standsning den 3. februar 2009, fjernede politiet nummerpladerne, som formentlig er returneret til politiet.

..."

Vidnet V.2 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Vidnet forklarede, at han tror, at han mødte tiltalte første gang i 2004 eller 2005. Han boede dengang selv i en lejlighed på ...2 i Sverige, sammen med BM. Der var store udgifter ved at have lejligheden, og tiltalte flyttede derfor ind. BM flyttede senere ud. I september/oktober 2007 flyttede han til København, fordi han blev gift, mens tiltalte forblev boende i lejemålet. Lejekontrakten fortsatte dog i vidnets navn. Huslejen var i alt ca. 4.800 SEK. Efter han flyttede ud, fortsatte han med at betale til huslejen, da han ikke bare ville springe fra lejemålet uden varsel over for tiltalte, som havde en dårligere økonomi end han selv. Når de betalte huslejen i Sverige, betalte de normalt sammen ind til udlejer, men det var ofte tiltalte, som stod for at foretage betalingen. Han har givet tiltalte penge til huslejen kontant, således at tiltalte kunne betale huslejen, eller også har de sammen betalt regningen med kontanter i banken eller på ejendomskontoret. Der skulle betales husleje hver måned. Han har ikke været i Sverige hver måned for at betale husleje, og de gange, hvor han ikke er taget til Sverige, har tiltalte selv foretaget betalingen. Lejligheden i Sverige var på 94 m2 med tre værelser og altaner. Tiltalte havde adgang til hele lejligheden, efter han selv flyttede, men forinden havde de haft hvert deres værelse. Tiltalte havde alle sine ting og sit tøj i lejligheden, hvilket han ved, at tiltalte vedblev med at have, indtil tiltalte fraflyttede. I perioden 2007-2009 kom vidnet fortsat nogle gange i lejligheden i Sverige, idet han blandt andet var derovre, når de skulle betale husleje. På et tidspunkt, formentlig i 2008, flyttede tiltaltes kæreste ind i lejligheden. Han tror, at tiltaltes kæreste i hvert fald boede i lejligheden 3-4 måneder. Efter 2007 talte han jævnligt med tiltalte i telefonen. Tiltalte var svær at få fat i, da tiltalte var i Sverige. De gange, hvor han har talt med tiltalte, har tiltalte været i Sverige. Det er hans indtryk, at tiltalte mest var i Sverige. Tiltalte havde ikke andre steder at bo efter 2007 end i lejligheden i Sverige. Tiltalte var en del i Danmark, fordi tiltalte arbejdede i Danmark, men på et tidspunkt mistede tiltalte sit arbejde. Han kan ikke sige, om tiltalte har været meget i Danmark, efter tiltalte mistede sit arbejde, men tiltalte havde stadig sine ting i Sverige frem til, at lejligheden blev opsagt i 2009/2010. De opsagde lejligheden i 2009/2010, da han selv boede i Danmark, og da tiltalte ikke længere ønskede at bo der. Grundet betalingsvanskeligheder, var der desuden en inkassosag omkring lejligheden. Tiltalte har ikke lånt hans brobizz, men han har lånt tiltaltes brobizz, mens de boede sammen i Sverige. Han har også lånt tiltalte penge, herunder i form af de penge, som han blev ved med at betale til huslejen efter sin fraflytning.

..."

Vidnet V.3 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Vidnet forklarede, at hun har været kæreste med tiltalte siden omkring 2005.

De har ikke samme adresse og har aldrig haft det. Da hun mødte tiltalte, boede han i Sverige. Tiltalte arbejdede i ... i Danmark, mens han boede i Sverige. Hun flyttede ikke sammen med tiltalte. Hun har besøgt tiltalte i Sverige og også overnattet hos ham mange gange frem til 2007, hvor hun fødte deres første barn. Herefter besøgte hun ham mere sjældent i Sverige. I 2008 begyndte hun i skole i Danmark. Det var ikke muligt for hende at flytte til Sverige, blandt andet fordi hun ikke havde råd til kørekort. I sin lejlighed i Sverige havde tiltalte blandt andet en grøn sofa, reoler, senge og et fjernsyn, og lejligheden var indrettet som et almindeligt hjem. Hun havde også selv nogle mindre ting i tiltaltes lejlighed i Sverige. Tiltalte boede ret meget i Sverige. På et tidspunkt i starten af 2009 gik de fra hinanden i et halvt år, og i dette halve år, flyttede tiltalte tilbage til Danmark. De gik fra hinanden navnlig fordi, tiltalte var så meget i Sverige. Hun har set tiltalte ofte, når han har haft samvær med deres barn, men hun har ikke nærmere blandet sig i, hvor han boede. Hun boede selv først i en meget lille lejlighed, hvorfor tiltalte ikke har opholdt sig ret meget hos hende, men kun haft har sin tandbørste, sine sokker og lignende hos hende. Hun kan ikke sige nærmere, hvor meget han sov hos hende, men det var, når han havde sent fri fra arbejde i ..., og det har måske sammenlagt været en uge hver måned. Når tiltalte ikke sov hos hende, sov han i Sverige. Hun er fortsat i forhold med tiltalte. Tiltalte bor nu hos sin mor i ...1, og hun ser dagligt tiltalte. De har tre børn sammen, som er født i henholdsvis 2007, 2010 og 2012. Hun er flyttet til en større lejlighed på ..., hvor tiltalte har lidt undertøj, strømper m.v. De har ikke råd til at flytte sammen økonomisk, fordi tiltalte netop er startet op som selvstændig, og hun ikke vil hænge på hans regninger. Hun er aktuelt på barsel, men har ellers været på SU.

..."

Vidnet V.4 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Vidnet forklarede, at han har kendt tiltalte siden 2006-2007. De har fælles bekendte og bor begge på .... Han ved ikke, hvor tiltalte boede i 2005, men han fandt senere ud af, at tiltalte boede i Sverige. Han har besøgt tiltalte i Sverige måske fire - fem gange i perioden fra 2007-2008. Tiltaltes lejlighed i Sverige havde en stor stue og et soveværelse, og der var møbler og tøj i lejligheden. I 2008-2009 var tiltalte stadig bosiddende i Sverige, og de har besøgt hinanden også i denne periode. Han kørte i sin egen bil over for at besøge tiltalte i Sverige. Han har brobizz. Han har også selv boet i Sverige i tre år. Han har lånt sin brobizz ud til tiltalte måske fire - fem gange, ligesom han også har lånt den ud til andre af sine venner. Når han lånte sin brobizz ud til tiltalte, fik han den tilbage samme dag, som han udlånte den. Han har i perioden fra 2008-2009 flere gange talt i telefon med tiltalte, men han kan ikke sige, om tiltalte var i Danmark eller Sverige, når de talte sammen. Han har ikke indtryk af, hvor meget tiltalte har været i Danmark. Han kender tiltaltes kæreste, men kan ikke sige, hvor meget tiltalte har opholdt sig hos hende. Han har også mødt tiltaltes kæreste hos tiltalte i Sverige. Tiltaltes lejlighed i Sverige havde to værelser og et køkken samt en stor stue. Han er helt sikker på, at tiltaltes sofa var en sort lædersofa. Han har ikke mødtes med tiltalte på privatadresser i Danmark.

..."

Vidnet V.5 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Vidnet forklarede, at han har kendt tiltalte i ca. 10 år. De kender hinanden fra deres ungdom og fra deres arbejde i .... Han ved ikke, hvor tiltalte har boet i alle de år, som han har kendt ham, men han ved, at tiltalte har boet i Sverige i nogle af årene, da han har besøgt tiltalte i Sverige. Han kan ikke sige, hvor mange gange, han har besøgt tiltalte i Sverige. Tiltalte har lånt en brobizz af ham. Tiltalte kunne ikke selv oprette en brobizz grundet manglende kreditmulighed, hvorfor han oprettede en brobizz til tiltalte i sit eget navn. Tiltalte betalte ham for de gange, som han benyttede brobizzen. Vidnet forklarede nu, at tiltalte boede i Sverige fra 2005-2010. Tiltalte boede reelt i Sverige. Tiltaltes lejlighed i Sverige var en lille treværelses, som var indrettet med en del møbler. Den lå på 1. eller 2. sal. Når de lukkede i ..., kørte tiltalte til Sverige. For et par år siden skulle han hjælpe tiltalte med at flytte fra lejligheden, hvor de smed en stor del af møblementet ud, fordi det bedre kunne betale sig at købe nyt. De flyttede tingene hjem til tiltaltes mor. Han har også besøgt tiltalte hos tiltaltes mor, som bor i ...1. Tiltalte bor ikke sammen med sin kæreste, og tiltalte bor i øvrigt "ikke som sådan" hos sin kæreste. Han har mødt tiltaltes kæreste. Han tror ikke, at tiltaltes kæreste har boet i Sverige.

..."

Oplysningerne i sagen

Der er sket dokumentation af sagens bilag 2-2, hvoraf fremgår at tiltalte den 4. januar 2009 skiftede adresse til ...1.

Der er sket dokumentation af sagsfremstilling fra SKAT, sagens bilag 2-5.

Det er endvidere dokumenteret, at tiltalte er meddelt kørselsforbud i Sverige den 31. december 2006.

Personlige oplysninger

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han har tre børn, som bor hos deres mor. Han arbejder som vognmand mange timer hver dag, så han kan forsørge sin familie.

Tiltalte er tidligere straffet, herunder

ved

dom afsagt af Byretten den 18. august 2009 med fængsel i 20 dage for overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2. Dommen blev gjort betinget mod en prøvetid på 2 år.

ved

udenretligt hos Politiet den 4. november 2009 at have vedtaget en bøde på 1.000 kr. for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 4, stk. 1.

ved

udenretligt hos Politiet den 15. februar 2010 at have vedtaget en bøde på 2.000 kr. for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 4, stk. 1.

ved

udenretligt hos Politiet den 22. november 2011 at have vedtaget en bøde på 1.000 kr. og betinget førerretsfrakendelse for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 4, stk. 1.

ved

dom afsagt af Byretten den 13. december 2011 for med en bøde på 1.000 kr. overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jf. § 2.

ved

dom afsagt af Byretten den 16. januar 2012 med fængsel i 60 dage for overtrædelse af straffelovens § 158, § 162 og retsplejelovens § 750. Dommen blev gjort betinget mod en prøvetid på 1 år.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ved vidnet V.1´s sikre og troværdige forklaring sammenholdt med de øvrige oplysninger i sagen, herunder navnlig at det på baggrund af blandt andet sagens bilag 2-5 må lægges til grund, at tiltalte alene i beskedent omfang har færdedes imellem Danmark og Sverige med anvendelse af brobizz, ligesom det må lægges til grund, at tiltalte mange gange er observeret i Danmark af SKAT, politiet og Parkering ... og ..., samt ved det i øvrigt oplyste om tiltaltes personlige forhold og tilknytning til Danmark, har retten fundet det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes efter registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3 således, at tiltalte som fællesstraf, jf. straffelovens § 61, stk. 1, der tillige omfatter de ved dommen af 16. januar 2012 pådømte lovovertrædelser, samt som tillægsstraf, jf. straffelovens § 89, til domme af 18. august 2009 og 13. december 2009 og bødevedtagelser af 4. november 2009, 15. februar 2010, og 22. november 2011, straffes med fængsel i 3 måneder.

Da det ikke findes påkrævet, at hele straffen kommer til fuldbyrdelse, bestemmes, at 60 dage af straffen ikke skal fuldhyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2 idømmes tiltalte en tillægsbøde på 102.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 40 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med en fælles- og tillægsstraf af fængsel i 3 måneder.

Fuldbyrdelsen af 60 dage af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år på betingelse af,

At tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

Prøvetid regnes fra endelig dom.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 102.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 20.400 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Annemarie Kruse-Madsen.

...........................................

Østre Landsrets dom af 22. marts 2013, 6. afdeling nr. S-3150-12

Byrettens dom af 26. september 2012 (SS 3-23608/2011) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Supplerende forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne V.1, V.2 og V.3, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

De i byretten af vidnerne V.4 og V.5 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han har en meget stor familie i Danmark og ingen familie i Sverige. Han valgte at flytte til Sverige i 2004, idet han som opvokset på ... i Danmark følte sig forfulgt af politiet i Danmark, nærmere bestemt på .... Han havde arbejde i Danmark, selvom han boede i Sverige. Han arbejdede som driftsassistent i ..., indtil han blev arbejdsløs i 2007. Når han var i Sverige, så han tv og film. Han havde ingen lejekontrakt på lejligheden i Sverige. V.2 fraflyttede lejligheden i 2007. Tiltalte flyttede først definitivt tilbage til Danmark i juni 2009. Da flyttede han sine ting tilbage til Danmark. Det er en fejl fra hans side, at han registrerede sig som flyttet tilbage i januar 2009. I perioden omfattet af anklageskriftet var han i Danmark omkring et par gange om ugen, primært for at søge arbejde. Det hændte, at han overnattede hos kæresten på .... Han kørte med bilen i Sverige trods kørselsforbuddet. Forbuddet blev ophævet igen, da han betalte den skyldige gæld. Efter sommeren 2009 har han arbejdet selvstændigt som vognmand.

Vidnet V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at tiltalte intet har fremvist, der kan dokumentere eller sandsynliggøre, at han reelt havde bopæl i Sverige. Han ved ikke, om kørselsforbuddet i Sverige efterfølgende er blevet ophævet.

Vidnet V.2 har supplerende forklaret blandt andet, at lejekontrakten på lejligheden forblev i hans og BMs navn i hele perioden frem til opsigelsen i juli 2009. Tiltalte betalte huslejen, efter at vidnet var flyttet tilbage til Danmark.

Vidnet V.3 har supplerende forklaret blandt andet, at hun nu har tre børn sammen med tiltalte. De bor fortsat ikke sammen. Hun ønskede ikke at flytte til Sverige, idet hun var under uddannelse i Danmark. Hun ønsker ikke at flytte sammen med tiltalte, idet han lider af ludomani og har en betydelig gæld.

Landsrettens begrundelse og resultat

 Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet. Landsretten lægger i den forbindelse til grund, at tiltalte i den af anklageskriftet omhandlede periode reelt havde bopæl i Danmark.

Straffen og tillægsbøden findes passende.

Henset til, at Motorankenævnet traf afgørelse i sagen den 2. februar 2010, og at tiltalen i sagen først blev modtaget i byretten den 21. oktober 2011, findes fængselsstraffen i det hele at burde gøres betinget på de af byretten anførte vilkår.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

 Byrettens dom i sagen mod T ændres således, at fængselsstraffen i sin helhed gøres betinget på de af byretten anførte vilkår.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.