Dato for udgivelse
28 Aug 2013 13:25
SKM-nummer
SKM2013.587.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
12-0191124
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
skatteansættelse, indkomstår, fradrag, rejseudgifter, genoptagelse
Resumé

Klageren havde ikke selvangivet fradrag for rejseudgifter for indkomståret 2007, da han ville afvente Landsskatterettens afgørelse vedrørende samme problemstilling for indkomstårene 2004-2006. Klageren anmodede SKAT om fradrag for rejseudgifter for indkomståret 2007 den 31. januar 2012, ca. tre måneder efter at Landsskatteretten havde givet klager medhold vedrørende indkomstårene 2004-2006. SKAT afslog at imødekomme anmodningen under henvisning til, at glemte fradrag ikke berettiger til ekstraordinær genoptagelse. Landsskatteretten pålagde SKAT at genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2007 af fradrag for rejseudgifter ekstraordinært, da betingelserne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, var opfyldt.

Reference(r)

Landsskatterettens forretningsorden § 17, stk. 4.
Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 8

Henvisning

-

Klagen vedrører

Skatteansættelsen for indkomståret 2007 er nægtet genoptaget.

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har ikke ændret grundlaget for klagerens skat for indkomståret 2007

Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2007.

Sagens oplysninger

Klagerens repræsentant har den 31. januar 2012 anmodet om at få ændret grundlaget for klagerens skat for indkomstårene 2003 og 2007. Det fremgår af anmodningen, at klageren anmoder om fradrag for rejseudgifter under henvisning til tidligere afgørelser for indkomstårene 2001 og 2002 samt 2004 - 2006 inkl. Der søges om genoptagelse med henvisning til skatteforvaltningslovens § 27 om ekstraordinær genoptagelse.

Indkomstårene 2004 - 2006 inkl. er tidligere behandlet af SKAT, idet disse år var påklaget til Landsskatteretten. I forbindelse med afgørelsen for indkomstårene 2001 og 2002 er disse år sendt tilbage til SKAT til behandling.

SKAT har for disse år reduceret det selvangivne fradrag med 1.500 kr. pr. år.

Klageren havde for indkomståret 2003 selvangivet et fradrag på 67.669 kr. Dette fradrag er efterfølgende nedsat til 34.306 kr.

For indkomståret 2007 opgav klageren at selvangive fradraget, da det var blevet ændret for tidligere år. Klageren har nu opgjort fradraget til 175 døgn á 429 kr. svarende til 75.075 kr. Udedøgn er opgjort som for de øvrige år.

Klagerens repræsentant har overfor SKAT foreslået, at fradragene for indkomståret 2003 på 67.669 kr. og for indkomståret 2007 på 75.075 kr. reduceres med 1.500 kr. pr. år som for indkomstårene 2004 - 2006 inkl.

SKAT's afgørelse

Anmodningen for indkomståret 2007 imødekommes ikke, da anmodningen er indsendt efter fristen i skatteforvaltningslovens § 26 (1. maj 2011 for 2007), og klageren ikke opfylder betingelserne for ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27.

Klageren har ikke selvangivet fradrag vedrørende udedøgn, hvilket SKAT anser for at være et glemt fradrag. Glemte fradrag berettiger ikke til ekstraordinær genoptagelse.

Klagerens påstand og argumenter

Der nedlægges påstand om, at klagerens skatteansættelse for indkomståret 2007 genoptages.

Skattemyndighederne har for indkomstårene 2001 til 2006 foretaget ændringer af klagerens fradrag for kost og logi. Som følge af de pågældende ændringer valgte klageren ikke at foretage fradrag for 2007 og efterfølgende år.

Den 8. juni 2011 blev der indgået forlig mellem klageren og Skatteministeriet vedrørende indkomstårene 2001 og 2002. Den 1. november 2011 traf Landsskatteretten afgørelse vedrørende indkomstårene 2004 - 2006 inkl. Landsskatteretten udtalte følgende:

"Med henvisning til det indgåede forlig af 8. juni 2011 godkendes fradrag for udgifter til kost og småfornødenheder med Ligningsrådets satser, jf. ligningslovens § 9 A og § 9, for de påklagede indkomstår, bortset fra de dage, hvor klagerens kørsel blev afsluttet ved arbejdsgiverens bopæl i Y1".

Den 31. januar 2012 anmodede klageren om at få ændret grundlaget for sin skat for indkomståret 2003 samt 2007 og følgende år.

I afgørelsen af 17. april 2012 nægtede SKAT klageren genoptagelse af skatteansættelsen for 2003 og 2007 med henvisning til, at anmodning om ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, som udgangspunkt skulle fremsættes inden 6 måneder efter, at han var bekendt med det forhold, der kunne begrunde en genoptagelse.

Som følge af, at anmodningen om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2003 først er fremsat 6 måneder efter forliget vedrørende indkomstårene 2001 og 2002, påklages denne del ikke.

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at klageren som følge af Landsskatterettens afgørelse af 1. november 2011 vedrørende indkomstårene 2004 - 2006 inkl. har krav på en ekstraordinær genoptagelse af sin skatteansættelse for indkomståret 2007.

Det gøres endvidere gældende, at 6 måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, er opfyldt, da genoptagelsesanmodningen blev fremsendt ca. 2 måneder efter, at klageren blev bekendt med Landsskatterettens afgørelse for indkomståret 2007.

Udtalelse af 14. juni 2012 fra SKAT

Det er SKAT's opfattelse, at den omstændighed, at Landsskatteretten har truffet afgørelse vedrørende tidligere år, ikke giver grundlag for ekstraordinær genoptagelse i efterfølgende år. Det omhandlede fradrag er ikke selvangivet for 2007, hvorfor ingen af bestemmelserne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-7, kan finde anvendelse. Der kan derfor alene være tale om nr. 8, særlige omstændigheder. Det fremgår klart af praksis, at glemt fradrag ikke er grundlag for ekstraordinær genoptagelse.

Bemærkninger af 3. juli 2012 fra klagerens repræsentant

Klageren havde ikke glemt at selvangive fradraget for 2007 og efterfølgende år. Under hensyntagen til, at skattemyndighederne havde ændret hans fradrag for 2001 - 2006, og under hensyntagen til, at han havde påklaget disse år (dog ikke 2003) fandt han ikke, at der var nogen grund til at selvangive fradragene, før han vidste, om han kunne dette og i hvilket omfang.

Det gøres gældende, at man i en situation som den pågældende, hvor man som følge af helt tilsvarende problemstillinger for tidligere indkomstår vælger at afvente resultatet af disse år, må kunne få en ekstraordinær genoptagelse enten efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1 nr. 1, eller nr. 8. Det virker ikke rimeligt, såfremt man skal selvangive fradrag, som man ved, vil blive korrigeret af skattemyndighederne og herefter starte en klagesag, som udover at belaste en selv også belaster systemet unødvendigt.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Reglerne i skatteforvaltningslovens kapitel 5 om klage til Landsskatteretten gælder også for genoptagelsessager. Hvis klagen vedrører et afslag på en anmodning om genoptagelse af en skatteansættelse, og Landsskatteretten finder, at genoptagelse burde have fundet sted, kan retten pålægge den pågældende myndighed at genoptage skatteansættelsen, jf. Landsskatterettens forretningsorden § 17, stk. 4.

Det pålægges SKAT at genoptage sagen for så vidt angår ansættelsen for indkomståret 2007 af fradrag for rejseudgifter, idet betingelserne for ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, er opfyldt. Der er herved bl.a. lagt vægt på, at det omhandlede fradrag for rejseudgifter ikke var selvangivet for indkomståret 2007, da klageren afventede Landsskatterettens afgørelse vedrørende indkomstårene 2004, 2005 og 2006, hvilken afgørelse blev truffet den 1. november 2011.

Afgørelsen er tiltrådt af SKAT.