Dato for udgivelse
22 Aug 2013 11:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Jun 2013 12:09
SKM-nummer
SKM2013.567.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, B-0491-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
Gødning, uregistreret, mellemhandler, lager
Resumé

Ankesagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt SKAT med rette havde opkrævet kvælstofafgift med kr. 3.407.130,-.

Appellanten gjorde gældende, at SKATs skøn over den afgiftspligtige mængde gødning var behæftet med fejl, idet myndighederne havde bortset fra en leverance af kvælstofholdig gødning, som appellanten hævdede at have foretaget til en tysk samhandelspartner. Landsretten fandt det på samme måde som byretten ikke godtgjort, at appellanten havde leveret kvælstofholdig gødning til den tyske samhandelspartner.

For landsretten gjorde appellanten subsidiært gældende, at gødningen var solgt til virksomheder omfattet af § 10, stk. 1, nr. 2, i kvælstofafgiftsloven og dermed godtgørelsesberettiget. Landsretten fastslog, at appellanten heller ikke havde godtgjort, at gødningen var afhændet på denne måde.

Reference(r)

Kvælstofafgiftsloven § 6, stk. 1, nr. 3
Kvælstofafgiftsloven § 10, stk. 1, nr. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 E.A.7.14.6

Parter

A
(Advokat Peter Stanstrup, Kolding)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Sune Riisgaard, København)

Afsagt af landsdommerne

Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Jimmy Bøgh Veitland (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byretten har den 16. februar 2012 afsagt dom i 1. instans (BS 8-678/2011).

Påstande

For landsretten har appellanten, A, gentaget sine påstande for byretten.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling

Der har under hovedforhandlingen for landsretten været afspillet uddrag af Danmarks Radios fjernsynsudsendelse den 5. juni 2012 "Bag facaden: Landbrugets skjulte gifte".

Forklaringer

A, KT og NL har afgivet supplerende forklaring for landsretten.

Der er endvidere afgivet forklaring af JP og SH.

A har supplerende forklaret, at han kan vedstå sin forklaring som gengivet i byrettens dom. Han har på de fremlagte fotos udpeget, hvor gødningen var placeret på ejendommen, således som han forklarede om i byretten. Da tolderne under kontrollen i august 2006 kom ud af hallen omkring kl. 15.30, ville de have fået solen i øjnene, hvis de så ned mod de befæstede arealer. Tolderne gik over til halmfyret, hvor de stod og talte sammen. Under kontrollen i august 2006 lå en del af gødningen i bigbags på det befæstede areal. Sækkene var stablet i  3-4 lags højde. Under kontrollen i 2006 talte de ikke om gødning, og tolderne spurgte ikke, om de måtte se gødningen. SKAT fik ingen bilag udleveret under kontrollen.

Vedrørende den omtvistede faktura nr. ... har han forklaret, at de mængdeangivelser, der er anført på fakturaen, er rigtige. Intet af det, der er nævnt i fakturaen, blev solgt til danske landmænd. De 2.970 tons blev ikke vejet, men er opgjort på baggrund af antallet af sække. Han ved fra andre gange, at der kan være en betydelig usikkerhed i forhold til den faktiske vægt.

Det skal nok passe, at det var vidnet, der fortalte det polske fragtfirma, hvilke mængder og hvilke typer kvælstof der skulle anføres på denne virksomheds faktura. Han må således blandt andet have sagt, at der kun var N27-gødning i sendingen, men det var også ligegyldigt for transportøren.

PS var ikke forbi hans lagre andre steder end i havnen i ...1. PSs søn havde imidlertid set på gødningen de andre steder. Det er muligt, han ikke forklarede noget om dette i byretten, men det var måske heller ikke vigtigt. Vedrørende erklæringen af 25. maj 2007 fra PS har appellanten forklaret, at det er rigtigt, som PS forklarede i byretten, at det var appellanten selv, der bad om at få oplysning om, hvad der var blevet leveret, ligesom det var ham selv, der gav PS oplysningerne om, hvad der skulle stå i erklæringen. Han vidste dog ikke selv helt præcist, hvad der var blevet leveret. Når der står i erklæringen, at det blev leveret helt frem til februar 2007, skyldes det, at der vist var et par læs tilbage efter oktober 2006. Det skal man ikke hænge sig i. Når der står, at det leverede kom fra ...1 Havn og ...2, var det, fordi det var der, gødningen oprindeligt korn fra. Han kan ikke huske, hvorfor der ikke står noget om, at omkring halvdelen kom fra ...3.

Den kalium-gødning, han købte fra G1, blev for en stor dels vedkommende bragt direkte ud til landmændene. Han fik ikke hele den resterende mængde gødning på omkring 850 tons leveret til sin gård, idet en del i stedet blev leveret til hans virksomhed i Tyskland, hvor en del blev anvendt. En del af det blev senere hentet til Danmark. Det kan ikke passe, at det blev sendt til DDs ejendom i ...3. Han havde vist ikke så meget kali-gødning liggende uden beregning hos DD efter 2006.

Han var utryg ved, at polakkerne skulle afhente gødningen, da den var meget eksplosiv. Han ville derfor gerne have lidt styr på det. Han vidste, at SH, der skal afgive forklaring for landsretten, var uddannet i håndtering af farligt gods. Derfor bad han SH om at hjælpe til med at læsse gødningen. SH hjalp også til med at læsse gødning ved DDs lager i ...3. Når han i byretten forklarede, at det var fragtmanden, der stod for læsningen, hvilket han har vedstået i landsretten, var det også rigtigt for størstedelens vedkommende. Der var dog nogle gange også en person yderligere. SH var der ikke hver gang.

Vedrørende den foreviste tv-udsendelse har han forklaret, at han blev ringet op af en mand, der hverken oplyste sit telefonnummer, SE-nummer eller adresse. Den pågældende ringede flere gange, også om aftenen, hvilket irriterede ham. Der var noget mystisk ved forespørgslen. Han havde nogle tomme Butisan-dunke, og han tilbød manden Butisan. Han tænkte, at den pågældende nok havde et landbrug i Østeuropa. Den pågældende ville også afregne uden bilag, og det syntes appellanten også var mærkeligt, idet han aldrig havde været ude for dette før. Appellanten afviste imidlertid ikke den pågældende, idet han ville se, hvad det hele endte med. Den pris på 23.200 kr., som appellanten under udsendelsen i telefonen nævnte for manden, var helt urealistisk høj. Når han under samtalen med den falske landmand sagde, at han kunne skrive noget andet på regningen end de sprøjtemidler, som de talte om, var det bare for at få den pågældende helt ud af busken og prøve, hvor langt han ville gå. Han kunne heller ikke få et SE-nummer oplyst, ligesom det ikke var muligt telefonisk at komme i kontakt med den pågældende. Der var kun vand i dunkene. Derfor skrev den lokale presse efterfølgende, at sagen drejede sig om en københavner, der ville købe vand af ham. Politisagen vedrørende ulovligt salg af sprøjtemidler endte med påtaleopgivelse.

JP har forklaret, at han er landmand, og at han blandt andet dyrker jordbær. Han har kendt A i omkring 25 år. De taler sammen et par gange om året. I efteråret eller sidst på sommeren 2006 var han på As gård, idet A havde en ældre fræsemaskine, som vidnet skulle se på. De gik i den forbindelse ned mod skoven, hvor maskinen stod lidt før det befæstede areal. Så vidt han husker, var der kun en mur tilbage ved det befæstede areal. På den gamle betonplads stod der bag muren noget gødning. Det talte de om. Muren var højere end han selv, måske 2 1/2 - 3 meter. Gødningen var stablet i bigbags, men han kunne se sækkene stikke op over muren. Der var en del gødning, uden at han kan sige hvor mange tons. Han vidste, at det var gødning, fordi han kunne se sækkene, og fordi A ikke ville købe så store mængder korn. Som han husker det, var der ikke en presenning hen over sækkene. Der må have været mere end en række, for ellers ville sækkene vælte, men han gik ikke nærmere for at se på gødningen. Han vil mene, at man fra halmfyret ville kunne se både muren og gødningen, hvis man så efter.

SH har forklaret, at han i dag er truckfører hos virksomheden G5. Det har han været omkring 4 år. Tidligere har han haft skiftende ansættelser, ligesom han på et tidspunkt var sygemeldt i et års tid. Han har kendt A i mange år, idet han helt tilbage i sin skoletid var ansat hos A, ligesom han også senere har været ansat hos ham. Han er uddannet til at håndtere farligt gods. Under høsten - dvs. august eller september måned - i 2006 hjalp han A med at læsse noget N34-gødning. Der var mest tale om gødning placeret i sække, men noget af det lå også løst. Ud over ham selv var der den polske chauffør. Han kan huske, at det var i år 2006, fordi han samme år generhvervede sit kørekort. Det foregik ad mange omgange. Gødningen lå på As ejendom nede ved skoven, hvor der tidligere lå et hus. Der var kun en mur tilbage. Der var mange sække, og det fyldte meget. Det fyldte hele det befæstede areal og stod også ude på græsset. Han var nok en 3-4 gange også med til at hjælpe med at læsse gødning et sted ude vestpå omkring ...4, men han kan ikke huske, hvad stedet hedder. Gødningen lå inde i en stor lade. Han kan ikke huske, hvilken slags gødning der var tale om. Han kørte med chaufføren, der ofte havde haft noget korn med til A. De gange, han var med ved ...4, var der en polsk chauffør. Han har i alt nok hjulpet A med at læsse gødning omkring 30 gange. Han fik ikke løn af A for sin hjælp bortset fra lidt brænde og nogle smøger.

KT har supplerende forklaret, at hun stadig er specialkonsulent hos SKAT. Hun kan vedstå sin forklaring for byretten. Under kontrollen i august 2006 var de ikke klar over, at A handlede med gødning. Kontrollen foregik om formiddagen. Hun og kollegaen NL kørte fra ...5 omkring kl. 8 eller 8.30, så de begyndte nok på kontrollen hos appellanten omkring kl. 10. A sagde, at han ikke havde afleveret selvangivelse for 2005.

A viste dem rundt på ejendommen i forbindelse med, at de besigtigede den. Først blev de vist ind i den lille lade, hvor der stod en række biler og noget værktøj. Det var også i denne lade, at de 4-5 bigbags med gødning stod. De undersøgte ikke, hvilken type gødning der var tale om. Derefter gik de ind i den store lade, hvor A fremviste sit nyhøstede korn. Der var intet gødning. Udenfor gik de over til halm-fyret, hvor de stod de og talte sammen, inden de gik ind i stuehuset for at begynde bilagskontrollen. Hun vil mene, at hun ville have lagt mærke til, hvis der havde stået 1.900 tons gødning i bigbags. Det er hun sikker på, at hun ville have reageret på, idet det ikke ville have været naturligt for en landmand at have så meget gødning.

Man kan godt forestille sig, at gødningen er solgt til andre end afgiftsregistrerede landmænd. Det kunne f.eks. være hobbybrug og stutterier, der ikke kan få afgiftsgodtgørelse eller -fritagelse. Hun kan dog ikke i detaljer redegøre for NaturErhvervstyrelsens regler. Der er tale om store mængder gødning, og der vil skulle mange hobbylandbrug til for at kunne aftage de mængder. G1 ville ikke komme i problemer med afgiftslovgivningen ved at købe en stor mængde kvælstofholdigt gødning af appellanten, idet G1 er omfattet af de tyske regler. A skulle have været registreret for at købe gødning afgiftsfrit.

I begyndelsen af august 2006 havde de møde med A. Det havde de også i januar og april 2007. Det var de møder, hun omtalte i byretten.

NL har supplerende forklaret, at han kan vedstå sin forklaring som gengivet i byrettens dom. Kontrollen hos A i august 2006 foregik vist om formiddagen. Når kontrollen ikke angik gødning, skyldtes det, at de ikke vidste, at A handlede med gødning. De var først i den lille hal, hvor der stod nogle maskiner. I den store hal var der korn. Det var lige omkring høst. Der var ikke gødning af betydning i nogen af hallerne. Som kontrolmedarbejdere er de vant til at påse overholdelsen af mange forskellige regler. På pladsen foran den store hal gjorde de ophold ved halmfyret. Han så ikke noget gødning. De kunne se ned ad vejen, men de så ikke noget gødning. Han er næsten helt sikker på, at han som kontrolmedarbejder ville have set 3.800 bigbags, hvis de havde været der. Han tror heller ikke, at der var plads til så mange bags på det befæstede areal. Hvis de havde været stablet, ville det have været lettere at se dem. Han kan ikke huske noget om en mur ved det befæstede areal, men den kan godt have været der.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

A har supplerende gjort gældende, at den foreviste tv-udsendelse ikke angår de forhold, der er omfattet af sagen for landsretten, og at den derfor er uden betydning for sagen. Hvis landsretten tilsidesætter As forklaring om salg til den tyske virksomhed G1, har han subsidiært gjort gældende, at det som det mest sandsynlige må lægges til grund, at differencemængden er solgt til andre jordbrugere og dermed har været godtgørelsesberettiget efter kvælstofafgiftslovens § 10, stk. 1, nr. 2.

Skatteministeriet har supplerende gjort gældende, at tv-udsendelsen afdækker, at A fortsat tilbyder og sælger ulovlige sprøjtegifte og såkaldt sort gødning med kvælstofindhold til landmænd i Danmark, og at han kamuflerer realiteten i disse transaktioner ved at afgive forkerte oplysninger på de fakturaer, som han udsteder. Der påhviler på den baggrund A en skærpet bevisbyrde for, at de leverancer, der er omtalt i de omtvistede fakturaer, er udtryk for gennemførte transaktioner. Appellantens nye subsidiære synspunkt om, at gødningen er solgt til landmænd, bestrides. Det er i strid med appellantens principale synspunkt om, at gødningen er solgt til udlandet, og i øvrigt udokumenteret.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det af de grunde, der er anført af byretten, at det ikke er godtgjort, at As faktura nr. ... af 20. oktober 2006 og faktura nr. ... af 28. december 2006 fra G1 er udtryk for en reel handel. Det, der er fremkommet for landsretten, kan ikke føre til en anden vurdering. A har ikke godtgjort, at gødningen i stedet er solgt til virksomheder omfattet af § 10, stk. 1, nr. 2, i lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. Det er således heller ikke for landsretten godtgjort, at skattemyndighedernes skøn er åbenbart urimeligt eller hviler på et forkert grundlag.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald, forløb og omfang skal A betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 150.000 kr. til udgifter til advokatbistand (inkl. moms).

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

A skal betale sagens omkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 150.000 kr.

Sagsomkostningerne, der forrentes efter rentelovens § 8 a, skal betales inden 14 dage.