Dato for udgivelse
08 Aug 2013 11:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Sep 2012 11:25
SKM-nummer
SKM2013.553.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
22. afdeling, S-3602-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, momssvig, skattesvig, A-skatter, trusler, fakturaer, bortført
Resumé

T var tiltalt for moms- og skattesvig og for ikke at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, hvorved han havde unddraget for flere millioner kr. i moms, skat, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. T var daglig leder og indehaver af en vikarservice virksomhed. T havde udstedt fakturaer med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft til en række virksomheder.

T forklarede at hans vikarbureau ingen ansatte havde, men at han alene formidlede løbende arbejdskraft fra en anden virksomhed til en tredje. Han havde alene angivet momsen af formidlingshonoraret. Han havde løbende afleveret angivelser til SKAT og har afleveret samtlige fakturaer til SKAT.

Byretten fandt T skyldig i forsæt. T idømtes 3 års fængsel og en tillægsbøde på 25.800.000 kr. og lagde herved vægt på sagens karakter og værdi, at forholdene var særdeles omfattende og begået systematisk over en lang periode, at T havde en ledende rolle i forholdene og ikke tidligere var straffet.

T ændrede forklaring i Landsretten og oplyste, at faktureringerne ikke dækkede over reel formidling af arbejdskraft, men var fiktive og aldrig var blevet betalt. De strafbare handlinger var foregået under vedvarende trusler mod hans familie, fra en person, der i en periode havde bortført hans søn.

Hans ændrede forklaring skyldes, at han nu kunne fortælle sandheden, da hans familie nu var i sikkerhed i Egypten.

Landsretten stadfæstede dommen. T's ændrede forklaring var ukonkret og ikke underbygget.

Reference(r)

Straffeloven § 289
Momsloven § 81
Kildeskatteloven § 74
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18 (dagældende)
Skattekontrolloven § 13, stk. 1

Henvisning

-

Østre Landsrets dom af 26. september 2012, 22. afdeling nr. S-3602-11

Parter 

Anklagemyndigheden

mod

T(advokat Knud Ole Ravn Meden, besk.)

Afsagt af landsdommerne  

Jens Kruse Mikkelsen, Peter Thønnings og Søren Schou Frandsen (kst.) med domsmænd

.......................................

Byrettens dom af 21. november 2011, SS 2-8304/2011

Parter 

Anklagemyndigheden

mod

T

og

DN

Sagens baggrund

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 11. april 2011.

T og DN er endeligt tiltalt for overtrædelse af

1.

tiltalte T for

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. til dels § 47, stk. 1 og § 52, stk. 6, til dels § 57, stk. 1,

ved som indehaver af virksomheden H1 v/T, Cvr.-/SE-nr. xx  / yy med forsæt til at unddrage statskassen afgift

-

for perioden fra den 1. april 2003 til den 31. maj 2005 at have drevet den momsregistreringspligtige virksomhed uden at denne var anmeldt til SKAT, ligesom han uagtet den manglende momsregistrering udstedte fakturaer med deklareret moms, og

-

for perioden fra den 1. juni 2005 til den 31. december 2005 dels at have angivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet han i strid med det faktiske angav momstilsvaret til 0 kr., dels at have undladt at angive størrelsen af virksomhedens udgående og indgående afgift,

hvorved statskassen blev unddraget moms med 5.090.012 kr.

2.

tiltalte T for

straffelovens § 289, jf. kildeskatteloven § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1,

ved i perioden fra den 1. april 2003 til den 31. december 2005 som indehaver af virksomheden H1 v/T, Cvr.-/SE-nr. xx / yy med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have undladt at opfylde sin pligt til at foretage indeholdelse af A-skat, hvorved det offentlige blev unddraget skatter med 10.734.691 kr.

3.

tiltalte T for

arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, pkt. b, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt.,

ved i perioden fra den 1. april 2003 til den 31. december 2005 med forsæt til at unddrage det offentlige bidrag i forbindelse med forhold 2 at have undladt at indeholde bidrag, hvorved statskassen blev unddraget bidrag med 1.653.896 kr.

4.

tiltalte T for

skattekontrollovens § 13, stk. 1,

ved med forsæt til skatteunddragelse i sin selvangivelse af 31. maj 2004 for indkomståret 2003 at have selvangivet sin skattepligtige indkomst for lavt med 225.000 kr., hvorved det offentlige blev unddraget skat med 104.228 kr.

5.

tiltalte T for

straffelovens§ 289, jf. momslovens § 83 stk. 3, jf. stk. 1 nr. 1 og nr. 2, jf. § 57 stk. 1, 1. pkt.,

ved som indehaver af virksomheden H1 v/T, Cvr. nr. yy, med forsæt til at unddrage statskassen afgift

-

for perioden 4. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007 at have angivet virksomhedens momstilsvar for lavt mcd 829.451 kr. og

-

for 4. kvartal 2007 at have undladt at angive størrelsen af sin virksomhedens momstilsvar på 615.378 kr.,

hvorved statskassen blev unddraget moms med 1.444.829 kr.

6.

tiltalte T for

straffelovens § 289, jf. momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2 jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. og § 57, stk. 1, 1. pkt.,

ved som indehaver af virksomheden H1 v/T Cvr. nr. yy, med forsæt til at unddrage statskassen afgift,

-

for perioden 1. januar til 8. februar 2008 at have undladt at angive størrelsen af virksomhedens udgående og indgående afgift, og

-

for efterfølgende indtil den 3. marts 2008 at have drevet den registreringspligtige virksomhed uden at den var anmeldt til SKAT, ligesom han uagtet den manglende momsregistrering udstedte fakturaer med deklareret moms

alt hvorved statskassen blev unddraget moms med 314.437 kr.

7.

tiltalte T for

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1 nr. 1,

ved i perioden fra den 31. oktober 2006 til den 3. marts 2008 som indehaver af virksomheden H1 v/T, Cvr. nr. yy. med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have undladt at opfylde sin pligt til at foretage indeholdelse af A-skat, hvorved det offentlige blev unddraget skatter med 3.670.284 kr.

8.

tiltalte T for

arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt.,

                

ved i perioden fra den 31. oktober 2006 til den 3. marts 2008 med forsæt til at unddrage det offentlige bidrag i forbindelse med forhold 7 at have undladt at indeholde bidrag, hvorved statskassen blev unddraget bidrag med 531.925 kr.

9.

begge tiltalte for

straffelovens § 289, momslovens § 8, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved for 2. kvartal 2008, tiltalte DN, som indehaver af virksomheden G1 v/ DN, Cvr. nr. zz, og tiltalte T som daglig leder af samme virksomhed, i forening med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige oplysninger til afgiftskontrollen, idet tiltalte T angav virksomhedens afgiftstilsvar for lavt med 267.055 kr., hvorved statskassen blev unddraget moms med samme beløb.

10.

begge tiltalte for

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt.

ved for perioden 3. kvartal 2008 tiltalte DN som indehaver af virksomheden G1, v/DN, Cvr. nr. zz, og tiltalte T som daglig leder af samme virksomhed, i forening med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have undladt at angive størrelsen af virksomhedens momstilsvar, hvorved statskassen blev unddraget moms med 268.054 kr.

11.

begge tiltalte for

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1.

ved for perioden 1. maj 2008 til 31. december 2008, tiltalte DN som indehaver af virksomheden G1, v/ DN, Cvr. nr. zz, og tiltalte T som daglig leder af samme virksomhed, i forening med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have undladt at opfylde virksomhedens pligt til at foretage indeholdelse af A-skat af et beløb på 2.569.962 kr.. hvorved statskassen blev unddraget A-skat med 1.541.977 kr.

12.

begge tiltalte for

arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt.,

ved i perioden 1. maj 2008 til 31. december 2008, DN som indehaver af virksomheden G1 v/ DN, Cvr. nr. zz, og T som daglig leder i samme virksomhed, i forening med forsæt til at unddrage det offentlige bidrag at have undladt indeholdelse af bidrag, hvorved statskassen blev unddraget 223.475 kr.

Vedrørende forhold 9-12

tiltalte DN subsidiært for

hæleri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 290 stk. 2, jf. stk. 1, til dels forsøg herpå efter straffelovens § 21,

ved fra den 6. maj 2008 til den 10. oktober 2010 uberettiget at have modtaget eller skaffet sig eller andre del i udbytte fra en strafbar lovovertrædelse,

- idet han stillede den af ham oprettede konto i F1-bank, konto nr. ..., til rådighed for tiltalte T, uagtet han vidste eller bestemt formodede, at der på kontoen ville blive og blev indsat beløb hidrørende fra virksomhed, der blev drevet uden angivelse af moms og indeholdelse af A-skat og bidrag,

- ligesom han fra den 1. april 2010 til den 10, oktober 2010 modtog samme virksomheds udestående med 110.000 kr. og 88.000 kr. fra V.2,

- ligesom han forsøgte at modtage yderligere 402.000 kr., hvilket blev afværget af politiet.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og tillægsbøde.

De tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom.

Forklaringer

 Der er afgivet forklaring af de tiltalte og vidnerne V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6 og V.7.

Forhold 1 - forhold 4

Tiltalte T har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

forklarede, at han kom til Danmark i 1978 som ansat hos G2. Han er uddannet som revisor i Egypten. Han blev gift med en dansk kvinde og blev herefter afskediget fra G2. I perioden frem til 1992 arbejdede han som selvstændig med restaurationsdrift. Han havde ingen ansatte. Han var klar over, at han som selvstændig skulle betale moms og indeholde A-skat.

Vedrørende forhold 1-4 forklarede tiltalte, at han fra den 1. april 2003 drev virksomheden H1. Virksomheden var et vikarbureau, som formidlede arbejdskraft fra virksomheder, som havde en række ansatte og kunne tilbyde arbejdskraft, til virksomheder, som havde behov for arbejdskraft, Tiltalte havde ingen ansatte i sin egen virksomhed. Han formidlede løbende arbejdskraft fra en virksomhed, som hed G3 Rengøring, og som havde en række ansatte, til en virksomhed, som hed G4 Rengøring ApS. Kontakten til G3 rengøring fik han via en bekendt. G3 rengøring var en dansk virksomhed. Tiltaltes kontaktperson hos G3 Rengøring hed HS, boede i Sverige og havde et svensk telefonnummer, som tiltalte har givet til politiet. Tiltalte kontrollerede virksomheden G3 Rengøring hos selskabsstyrelsen, før han påbegyndte samarbejdet med virksomheden.

Foreholdt, at G3 Rengøring gik konkurs den 1, april 2003, oplyste tiltalte, at det havde han ikke kendskab til.

Foreholdt forhold 1, bilag 2-2-1, bekræftede tiltalte, at det var det nummer, han gav til politiet. Nummeret stod i hans kalender. Foreholdt, at det pågældende nummer indeholder for mange cifre og derfor ikke er et rigtigt telefonnummer, fastholdt tiltalte, at han havde givet det rigtige telefonnummer til politiet og tilbød at fremskaffe telefonnummeret på ny. Tiltalte havde løbende telefonisk kontakt med HS hos G3 Rengøring og har endvidere mødt HS hver gang, tiltalte skulle aflevere penge til G3 Rengøring. Når tiltalte skulle afregne, spurgte han V.7, hvor mange timer, der var blevet arbejdet for, og skrev herefter en faktura til V.7 med opkrævning af det skyldige beløb. V.7 betalte en del af fakturabeløbet ved at overføre et beløb til tiltaltes bankkonto, resten betalte hun kontant til tiltalte. Det var ikke tiltalte, der havde bedt V.7 om at betale en del af fakturabeløbet kontant. G3 Rengøring skrev herefter en faktura til tiltalte på det samme beløb, dog således at tiltalte hver gang fik en formidlingsprovision på 3 %.

Foreholdt forhold 1, bilag 2-1, som er politiets afhøringsrapport af 4. december 2008, side 2, fastholdt tiltalte, at han først lavede en faktura til V.7 og dernæst fik G3 Rengøring til at lave en tilsvarende faktura til sig. Tiltalte har en enkelt gang modtaget 1 million kr. i kontanter fra V.7. Han modtog samtidig 2.000 kr. i provision. Disse 2.000 kr. dækkede ikke hele formidlingshonoraret. Han fik den resterende del af formidlingshonoraret efterfølgende, således at han i alt fik 3 %. Han har ikke forklaret til politiet, at han fik en fast provision på 2.000 kr. pr. formidlet aftale. G3 Rengøring fik ikke at vide, hvilken virksomhed tiltalte videreformidlede arbejdskraften til.

Tiltalte har alene betalt moms af det beløb, hans virksomhed har tjent ved at formidle arbejdskraft. Han har enkelte gange været lidt bagud med betaling af moms, fordi han har været på rejse i Egypten. Han har ikke udarbejdet regnskaber for virksomheden.

Foreholdt, at tiltalte har afleveret G3 Rengørings fakturaer til H1 for perioden april 2003 - maj 2005 til SKAT, mens han ikke har afleveret H1s fakturaer til G4 for denne periode, forklarede tiltalte, at han både har afleveret fakturaerne fra G3 Rengøring og fakturaerne fra H1 til G4 Rengøring ApS for denne periode til SKAT.

Foreholdt forhold 1, bilag 15, hvoraf fremgår, at tiltalte fik momsregistreret virksomheden H1 v/T den 1. juni 2005, forklarede tiltalte, at virksomheden har været momsregistreret siden, den blev etableret. Selskabet blev på grund af en fejl fra toldvæsenets side momsregistreret på ny den 1. juni 2005 i forbindelse med, at tiltalte etablerede et nyt selskab. Tiltalte har løbende afleveret momsangivelser vedrørende virksomheden til SKAT.

Foreholdt, at tiltalte ikke havde medtaget dokumentation herfor, da han den 13. marts 2006 deltog i et møde med SKAT, forklarede tiltalte, det var fordi, SKAT ikke havde anmodet ham herom forud for mødet. Ved mødet afgav han forklaring om, at han var momsregistreret og havde betalt moms.

Foreholdt forhold 1, bilag 11, side 2, som er en faktura af 30. april 2003 fra H1 til G4 Rengøring ApS, og som er påført et SE-nummer, der svarer til det Cvr. nummer, som H1 v/T følge registreringsbeviset i forhold 1, bilag 15, er registreret med fra den 1. juni 2005, forklarede tiltalte, at fakturaen er udskrevet den 30. april 2003. Tiltalte skrev fakturaerne på sin skrivemaskine. Det var tilfældigt, hvilke numre, han anførte på de enkelte fakturaer. Tiltalte underskrev de enkelte fakturaer, når han havde modtaget det fulde fakturabeløb. Tiltalte forklarede, at han ikke kan have lavet fakturaerne med numrene 55, 56, 57, 60, 63, 65, 66 og 67 til G4 Rengøring ApS, eftersom han ikke har underskrevet dem.

Foreholdt forhold 1, bilag 12, som er fakturaer fra G3 Rengøring til H1 for perioden april 2003 - maj 2005, og hvoraf det fremgår, at H1 fik 2.000 kr. i kommission ved hver faktura, oplyste tiltalte, at de 2.000 kr., blot var et udlæg, og at han efterfølgende fik udbetalt den resterende del af kommissionen på 3 % for hver formidling. Han betalte moms af det fulde kommissionsbeløb, men der foreligger ikke noget regnskab herfor. Tiltalte oplyste, at det er hans underskrift på samtlige købsfakturaer.

Foreholdt, at fakturabeløbene for 2003 til G4 Rengøring ApS er enslydende med fakturabeløbende fra G3 Rengøring, at fakturabeløbene for 2004 ligeledes er enslydende bortset fra en enkelt faktura fra 31. august 2004, og at fakturabeløbene for 2005 er enslydende bortset fra, at der manglede en enkelt købsfaktura, forklarede tiltalte nu, at han havde udarbejdet samtlige fakturaer til G4 Rengøring ApS. Han har afleveret samtlige fakturaer til SKAT og ved ikke, hvorfor der nu mangler en faktura i SKATs dokumenter.

Foreholdt forhold 1, bilag 13, som er fakturaer fra perioden 31. juli 2005 til 31. december 2005 fra H1 til G5 Rengøring, oplyste tiltalte, at disse fakturaer ligeledes er udarbejdet af ham, og at han også i denne periode anvendte arbejdskraft fra G3 Rengøring.

Foreholdt, at der ikke foreligger nogen dokumentation før køb af ydelser hos G3 Rengøring i den pågældende periode, oplyste tiltalte, at han har afleveret dokumentation herfor til SKAT. Tiltalte deltog i et møde med SKAT i 2006. Ved dette møde havde han ikke medtaget dokumentation. Herefter har tiltalte to gange afleveret dokumentation i sagen til SKAT. Første gang afleverede han materialet til sagsbehandler V.3. Anden gang afleverede han materialet til en person i receptionen og fik ingen kvittering herfor. Tiltalte husker ikke, hvornår han afleverede materialet til SKAT, men det var før, hans virksomhed gik konkurs. Tiltalte har haft kopier af alle dokumenterne, men de er bortkommet i forbindelse med, at hans virksomhed gik konkurs i februar 2008, og han efterfølgende blev sat ud af sin lejlighed.

Tiltalte har angivet 0 kr. i moms for perioden oktober til december 2005

Det var fordi en medarbejder fra SKAT havde sagt til ham, at han ville få en bøde på 800 kr., hvis han ikke inden en bestemt dato angav moms for perioden. Han havde ikke lavet regnskab og vidste derfor ikke, hvilket beløb han skulle opgive. For at undgå en bøde på 800 kr., valgte han derfor at angive moms til tiden, men med et beløb på 0 kr. Tiltalte har anført formidlingshonoraret som udenlandsk indkomst på sin selvangivelse for udenlandsk indkomst. Han kan ikke umiddelbart oplyse hvilket samlet beløb, han har opgivet på disse selvangivelser. Det beløb, han har angivet på selvangivelsen, omfatter de penge, han tjente i udlandet samt formidlingshonoraret. Tiltalte momsregistrerede sin virksomhed i 2003 hos SKAT. Han mødte personligt op. Han modtog efterfølgende et lysegult registreringsbevis. Tiltalte mødtes med V.7 hver måned enten på hendes arbejdsplads eller på hendes private adresse. Tiltalte har haft konto i F2-bank under hele forløbet. Han har anvendt sin private bankkonto i forbindelse med driften af virksomheden. Banken var orienteret om, at tiltalte drev en virksomhed. Kontantbeløbene blev hævet i banken. Banken havde ikke indsigelser overfor hævningerne.

Tiltalte var to gange til møde med V.3 hos SKAT. På det andet møde tog V.3 imod tiltaltes papirer og oplyste, at G3 Rengøring ikke længere eksisterede som virksomhed, og at SKAT derfor ikke ville acceptere fakturaerne. Herefter stoppede tiltalte sit samarbejde med G3 Rengøring. Efter de to møder med V.3 mødte tiltalte en tredje gang hos SKAT for at aflevere de resterende papirer. V.3 var ikke til stede, og tiltalte afleverede derfor papirerne til en anden medarbejder. Tiltalte arbejdede for sin bror i Egypten. Han tjente 4.200 US dollars om måneden og fik herudover flybilletten til Egypten betalt.

..."

Vidnet V.3 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

at han har været ansat i SKAT i 25 år. Han har de seneste 20 år beskæftiget sig med sager om økonomisk kriminalitet.

Vidnet forklarede vedrørende forhold 1-4, at SKAT blev opmærksom på problemerne i forhold til virksomheden H1 i forbindelse med, at der blev foretaget kontrol af virksomheden G4 Rengøring. Ved denne kontrol fremkom en række fakturaer fra H1, som ikke var momsregistreret, hvorfor SKAT fandt grundlag for at undersøge virksomheden nærmere. T har tidligere haft momsregistreret virksomhed i perioden 1. november 1994 til 15. juni 1995 og i perioden 1. januar 1996 til 3. maj 2000. T har for begge disses virksomheders vedkommende været registreret med nummer xx, der ligeledes er anvendt som Cvr. nummer i forhold til H1. SKAT skrev den 27. februar 2006 til T og oplyste, at G3 Rengøring ikke var momsregistreret, og at fakturaerne fra G3 Rengøring til H1 derfor ikke kunne godkendes. Den 13. marts 2006 deltog T i et møde hos SKAT. T havde ikke medbragt nogen form for regnskabsmateriale til mødet. Der foreligger ikke et referat fra mødet. T blev ved mødet anmodet om at fremskaffe regnskabsmateriale og fakturaer for virksomheden. Den 21. marts 2006 rykkede SKAT T for fakturaer for perioden efter den 30. juni 2004 og for oplysninger om en kontaktperson hos G3 Rengøring. T reagerede ikke på brevet. Den 21. april 2006 sendte SKAT et nyt rykkerbrev til T. Den 11. november 2006 sendte SKAT et forslag til T til momsangivelse på 14.1 millioner kroner for perioden 1. april 2003 til 30. juni 2005. Den endelige afgørelse blev sendt til T den 2. januar 2007. Denne afgørelse er ikke påklaget og er derfor endelig. I forbindelse med en kontrol hos G4 Rengøring fandt SKAT fakturaer fra T vedrørende 2. halvår 2005. T blev den 29. oktober 2007 indkaldt til møde den 11. november 2007 vedrørende de nye oplysninger. Han blev samtidig anmodet om at medtage regnskaber og fakturaer for perioden 2005 til 2007. T deltog i mødet men havde ikke medtaget regnskabsmateriale eller fakturaer og kunne ikke huske, hvem hans revisor var. Den 19. december 2007 sendte SKAT et forslag til momsangivelse vedrørende 2. halvår af 2005 på 3,3 millioner kroner. T reagerede ikke på henvendelsen. Den endelige afgørelse fra SKAT blev sendt til T den 9. januar 2008. Afgørelsen er ikke påklaget og er derfor endelig. De to nævnte afgørelser, der dækker forhold 1-4.

Vidnet oplyste, at opgørelsen over salgsmomsen, jf. sagens forhold 1, bilag 11, er udarbejdet på grundlag af fakturaer, der er udstedt fra H1 til G4 Rengøring. Vidnet oplyste videre, at opgørelsen over købsmomsen, jf. sagens forhold 1, bilag 12, er udarbejdet af SKAT på grundlag af fakturaer udstedt af G3 Rengøring til H1. Det er imidlertid SKATs opfattelse, at der ikke er nogen dokumentation for, at fakturaerne dækker over en reel ydelse, eftersom G3 Rengøring blev afmeldt fra momsregisteret den 1. april 2003 og ikke var momsregistreret, da fakturaerne angiveligt blev udskrevet, og idet T ikke har dokumenteret, at fakturaerne er betalt, og heller ikke har fremlagt nogen form for specifikation af, hvad fakturaerne dækker. Der er således hverken fremlagt timesedler, arbejdssedler eller kontrakter til dokumentation for fakturaerne. Endelig har SKAT ikke kunnet få kontakt til indehaveren af G3 Rengøring, der er registreret som forsvundet. SKAT har derfor tilsidesat H1´s fradrag for disse fakturaer. SKAT har i stedet fastsat et skønsmæssigt fradrag til almindelige driftsudgifter på 270.000 kr. for perioden 1. april 2003 til 30. juni 2005.

Foreholdt sagens forhold 1, bilag 7, Side 3, bekræftede vidnet, at det samlede momstilsvar for perioden 2003-2005 er på 4.132.419 kr.

Foreholdt sagens forhold 1, bilag 14, side 3, oplyste vidnet, at indtægterne på 3.894.372 kr. er opgjort på grundlag af de fakturaer, som H1 har udstedt til G4 Rengøring i 2. halvdel af 2005. Da SKAT ikke har anerkendt T´s fradrag for fakturaerne fra underleverandøren G3 Rengøring, og da der ikke foreligger dokumentation for udgifter i øvrigt for selskabet, har SKAT skønnet, at selskabet har haft en lønudgift på 30.000 kr. pr. måned til T. Denne lønudgift er trukket fra de samlede indtægter fra perioden. Det er SKATs opfattelse, at de resterende 3.690.372 kr. udgør lønudgift til ansatte i virksomheden. Efter reglerne i kildeskatteloven skal der trækkes 60 % i A-skat, når identiteten på de ansatte i en virksomhed ikke er oplyst over for SKAT. Det er på den baggrund, at SKAT har beregnet T´s skyldige A-skat for perioden. Vidnet oplyste, at SKATs beregninger vedrørende perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2005 er beregnet på samme måde, jf. forhold 1, bilag 14. Vidnet oplyste, at H1 ikke kan have angivet moms til SKAT, før virksomheden blev momsregistreret.

Foreholdt sagens forhold 1, bilag 21, side 1, forklarede vidnet, at H1 ikke havde indsendt momsangivelsen rettidigt vedrørende 2. kvartal 2005. SKAT sendte derfor den 26. august 2005 et forslag til moms på 251.000 kr. for den pågældende periode. Den 16. september 2006 sendte T en momsangivelse på 0 kr. til SKAT for perioden.

Foreholdt samme bilag, side 2, forklarede vidnet, at H1 ikke havde angivet moms for 3. kvartal 2005, hvorfor SKAT den 25. november 2005 sendte et forslag til momsangivelse på 251.000 kr. for perioden. SKAT har efterfølgende korrigeret ansættelsen til 10.000 kr. for den pågældende periode, fordi selskabet i perioden før havde angivet momsen til 0 kr. Disse 10.000 kr. står som endelig ansættelse, fordi SKAT ikke efterfølgende har modtaget en korrektion fra selskabet.

Foreholdt samme bilag, side 3, forklarede vidnet, at SKAT for så vidt angår 4. kvartal 2005 modtog en momsangivelse på 0 kr. fra T.

Vidnet oplyste, at T har forklaret, at han købte arbejdskraft hos G3 Rengøring, som han videresolgte til G4 Rengøring. SKAT har forsøgt at foretage kontrol i forhold til HS, men det er ikke lykkedes. HS har aldrig været registreret som arbejdsgiver. Han har alene været momsregistreret i perioden fra 1. juni 2002 til 1. april 2003. Han har aldrig angivet moms, A-indkomst eller lignende.

Heller ikke i den periode, hvor han var momsregistreret. HS har været forsvundet siden den 1. april 2003. Han har været registreret med bopæl i Danmark fra den 1. december 2001. Der er ikke registreret noget telefonnummer på registreringsbeviset for G3 Rengøring.

..."

Vidnet V.7 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

at hun har drevet virksomheden G4 Rengøring. Vidnets virksomhed gjorde rent på hoteller og restauranter. Der var stor forskel på, hvor meget arbejdskraft, hun havde behov for til virksomheden. Derfor samarbejdede hun med H1 vikarbureau. Samarbejdet begyndte, fordi T sendte et tilbud til hende. Hun ringede til T, når hun havde behov for ekstra arbejdskraft. Vidnet afregnede samlet over for sine kunder. Vidnet havde ikke noget at gøre med aflønning af de medarbejdere, som hun fik formidlet fra T. Vidnet aftegnede med T på grundlag af timelønnen. De medarbejdere, som hun fik formidlet fra T, oplyste selv, hvor mange timer, de havde arbejdet. T udarbejdede en faktura til vidnet på grundlag af medarbejdernes oplysninger. Vidnet var tilfreds med faktureringen fra T. Vidnet havde ingen kontakt med de personer, som hun fik formidlet fra H1. Vidnet havde ikke kendskab til, om nogle af de medarbejdere, som hun fik formidlet fra T, arbejdede sort. T bad nogle gange vidnet om kontant betaling. Andre gange betalte hun via banken. Vidnet husker ikke, om hun har foretaget en kontant betaling på 1 million kr. til T. Hun har betalt store kontantbeløb til T, f.eks. 10.000 kr. og 100.000 kr. Hun har muligvis modtaget store kontantbetalinger fra sine kunder. Vidnet har ikke drevet andre virksomheder end G4 Rengøring, Hun har ikke drevet en virksomhed ved navn G6 Rengøring. Vidnet har ikke deltaget i møder med SKAT om T´s virksomhed.

Adspurgt af anklageren forklarede vidnet supplerende, at hendes virksomhed på et tidspunkt gik konkurs. Vidnets søn har drevet en virksomhed ved navn G6 Rengøring. Vidnet har ikke noget med denne virksomhed at gøre og ved ikke, om virksomheden har samarbejdet med T.

..."

forhold 5 - forhold 8

Tiltalte T har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

at han i perioden 1. juli 2006 til 3. marts 2008 drev sin virksomhed på samme måde som tidligere forklaret. V.7´s virksomhed havde ændret navn til G6 Rengøring. Efter mødet med SKAT i november 2007 afsluttede han samarbejdet med G3 Rengøring og indledte i stedet i begyndelsen af 2008 et samarbejde med virksomheden G7 Rengøring, som blev ledet af en person, der hed RM. Tiltalte fik kontakt til G7 Rengøring gennem en bekendt.

Foreholdt sagens bilag 4, som er politiets afhøringsrapport af 1. juli 2010, side 3, forklarede tiltalte, at politiet må have misforstået ham. Han benyttede G3 Rengøring indtil november 2007, og fra begyndelsen af 2008 anvendte han G7 Rengøring. I begyndelsen af den i forhold 5-8 omhandlende periode, fik han fortsat 3 % i formidlingshonorar fra G3 Rengøring. Senere fik han 5 % af G7 Rengøring. Mens han samarbejdede med G3 Rengøring, fik han formidlingshonoraret betalt kontant. G7 Rengøring overførte formidlingshonoraret til hans private bankkonto. Beløbet blev rundet af til nærmeste 100. Han har ingen dokumentation for kontrakten med G7 Rengøring, fordi han mistede dokumenterne i forbindelse med virksomhedens konkurs.

Foreholdt sagens bilag 5, der er en udskrift fra tiltaltes bankkonto i F2-bank fra den 29. december 2005 og frem, forklarede tiltalte, at udskriften vedrører hans private konto, og at de beløb, der er indsat på kontoen, vedrører hans virksomhed. Nogle af pengene var provision til tiltalte, andre beløb skulle tiltalte på vegne af G7 Rengøring udbetale som løn til G7 Rengøring ´s ansatte. Det fremgår af oversigten, at der er overførelser fra G7 Rengøring fra maj måned 2007. Tiltalte forklarede nu, at han ikke huskede, om han afsluttede samarbejdet med G3 Rengøring i 2006 eller 2007, men det var herefter, at han startede et samarbejde med G7 Rengøring.

Foreholdt at det af oversigten fremgår, at der den 21. maj 2007 er en indbetaling fra H1, oplyste tiltalte, at indbetalingen vedrører V.7´s virksomhed, som havde skiftet navn. Tiltalte forklarede, at G8 ligeledes var en kunde, som han formidlede arbejdskraft til.

Foreholdt sagens bilag 4, som er en række fakturaer udskrevet fra H1, forklarede tiltalte, at det var ham, der havde underskrevet dem. Tiltalte gentog, at der ikke foreligger nogle fakturaer fra G3 Rengøring eller G7 Rengøring, fordi de blev væk i forbindelse mcd, at hans virksomhed gik konkurs. Han har i forbindelse med denne sag forgæves forsøgt at rette henvendelse til G7 Rengøring for at få en kopi af fakturaerne. G7 Rengøring er i midlertid flyttet til et ukendt sted.

Foreholdt at det af sagens faneblad 3, bilag 6, fremgår, at tiltalte har angivet salgsmomsen og købsmomsen til 0 kr. i perioden 30. september 2006 til 30. september 2007 forklarede han, at det var fordi, han ikke var sikker på, hvor meget han havde tjent. Tiltalte forklarede, at han udover RM ligeledes var i kontakt med en person, der hed ...,. sum muligt er NH, hos G7 Rengøring.

..."

Vidnet V.3 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

at forholdene dækker perioden fra 4. kvartal 2006 til 3. marts 2008.

SKAT blev opmærksom på forholdene i forbindelse med en kontrolundersøgelse hos virksomheden G8. SKAT indkaldte T til et møde den 8. januar 2009. T udeblev fra mødet. Der har ikke efterfølgende været kontakt til T. SKATs beregninger i forhold 5-8 er foretaget på grundlag af de fakturaer, som T har udstedt til G8, og kontooplysninger vedrørende H1s øvrige kunder. H1 har angivet momsen til 0 kr. for perioden fra 1. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007. H1 har ikke indsendt momsangivelser for perioden fra 4. kvartal 2007 til og med 1. kvartal 2008. Da der endvidere ikke foreligger regnskabsmateriale vedrørende perioden, har SKAT fastsat momstilsvaret på baggrund af et skønsmæssigt fastsat fradrag.

..."

Vidnet V.5 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Vidnet forklarede, at han har arbejdet i G7 Rengøring. Han bistod blandt andet med administration i virksomheden. Virksomheden udførte forskellige former for arbejde, herunder rengøring på hoteller og restauranter. Virksomheden havde fastansatte medarbejdere og fik desuden vikarer fra vikarbureauer. De fastansatte medarbejdere fik deres løn indsat på deres bankkonti. Det var nogle gange vidnet, som satte lønnen ind. Andre gange blev lønnen indsat af andre medarbejdere i virksomheden, fordi vidnet var ude og rejse. Vidnet har ikke bedt nogen, der ikke var ansat i G7 Rengøring, om at udbetale løn til G7 Rengøring ´s ansatte. Vidnet kender T, fordi vidnet spiller kort med T´s bror. Vidnet kender ikke DN. G7 Rengøring har i en periode fået vikarer fra H1. Vidnet husker ikke, hvor langt tid. G7 Rengøring samarbejdede med H1. Det var T, som G7 Rengøring havde kontakt med i H1. Vidnet har ikke kendskab til en virksomhed ved navn G1. Når G7 Rengøring fik vikarer fra H1, havde vidnet ikke nogen direkte kontakt med vikarerne. Vidnet ved ikke, hvem der aflønnede vikarerne. Vidnet kender ikke til en virksomhed ved navn G3 Rengøring. Vidnet husker ikke, om G7 Rengøring har leveret arbejdskraft til H1.

..."

Forhold 9 - forhold 12

Tiltalte T har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

at han ikke kunne oprette et nyt selskab, efter at H1 var gået konkurs. Derfor anmodede tiltalte DN om at oprette et selskab, som han kunne bruge. Tiltalte fortalte ikke DN, at han var gået konkurs, og at det var derfor, han ikke selv kunne oprette et selskab. Tiltalte fortalte i stedet DN, at han havde fået problemer med skattevæsenet og derfor ikke kunne oprette selskabet. Tiltalte sagde i første omgang til DN, at selskabet skulle drive forretning med rengøring. Senere sagde tiltalte til DN, at selskabet muligvis i stedet skulle drive forretning med import og eksport af lædervarer. DN oprettede et selskab og gav tiltalte fuldmagt til selskabet. Tiltalte og DN henvendte sig sammen hos toldvæsenet og fik selskabet registreret. DN oprettede herefter en konto i banken til selskabet. Senere var DN og tiltalte sammen i banken for at oprette en fuldmagt til bankkontoen til tiltalte.

Foreholdt mappe 2, faneblad 15, side 1, forklarede tiltalte, at det var ham, der havde udfyldt registreringsattesten, som DN efterfølgende havde underskrevet, og som er modtaget den 17. april 2008 hos SKAT. Han havde på registreringsattesten anført, at der var tale om et selskab i rengøringsbranchen. Selskabet blev registreret med samme adresse som tiltalte. Tiltalte modtog ud over registreringsattesten ikke noget post vedrørende selskabet. DN havde ikke noget med selskabet at gøre. Heller ikke for så vidt angår momsangivelse. DN spurgte ikke tiltalte, om tiltalte angav moms for selskabet. DN fik ingen penge af tiltalte for at oprette selskabet i sit navn. Tiltalte har ikke to gange overført 4.000 kr. til DN´s konto.

Foreholdt mappe 2, faneblad 15, side 15, hvoraf fremgår, at tiltalte den 10. december 2008 har indsat 4.000 kr. på DN´s konto, forklarede tiltalte, at han havde indsat pengene på vegne af en ven, der skyldte DN penge for husleje. Pengene har ikke noget at gøre med selskabet.

Foreholdt mappe 2, faneblad 15, side 14, hvoraf fremgår, at der den 17. september 2008 er indsat 4.000 kr. på DN´s konto med bogføringsanmærkningen "tak'', forklarede tiltalte, at disse penge heller ikke vedrører selskabet.

Foreholdt mappe 2, faneblad 1, bilag 12-2, forklarede tiltalte, at det er en fuldmagt, han har fået af DN. Fuldmagten skulle anvendes som dokumentation for, at tiltalte drev selskabet. Tiltalte huskede ikke, om han har vist fuldmagten til nogen.

Foreholdt mappe 2. faneblad 1, bilag 12-3, bekræftede tiltalte, at det er en fuldmagt af 14. maj 2008 udstedt fra DN til tiltalte, og at den vedrører den bankkonto, som DN havde oprettet til brug for selskabet. Tiltalte forklarede, at han reelt havde drevet sin tidligere virksomhed videre i et nyt navn. Tiltalte har formidlet arbejdskraft fra G7 Rengøring til blandt andet G9 Rengøring, G4 Rengøring og G8. Tiltalte har ikke udarbejdet regnskaber for selskabet. Tiltalte mistede alle sine papirer, da han blev udsat af sin lejlighed i januar 2009, og har i dag ingen dokumentation for driften af selskabet. Tiltalte havde i den periode, der vedrører forhold 9 - 12, ikke noget samarbejde med G3 Rengøring.

Foreholdt mappe 2, faneblad 1, bilag 7, som er politiets afhøringsrapport af 7. september 2009, side 6, forklarede tiltalte, at han ikke har sagt til politiet, at han har samarbejdet med G3 Rengøring i perioden omfattet af forhold 9-12.

Foreholdt mappe 2, faneblad 6, side 1-4, som er fakturaer udstedt i perioden 31. maj til 30. september 2008 fra G1 til G8, forklarede tiltalte, at han havde kvitteret for modtagelsen af fakturabeløbene fra G8 ved at skrive DN´s navn på fakturaerne. Det havde han fuldmagt til.

Foreholdt mappe 2, faneblad 9, som er en faktura af 31. oktober 2008, forklarede tiltalte, at han ikke huskede, om det var ham, der havde kvitteret for modtagelsen af fakturabeløbet fra G6 Rengøring.

Foreholdt mappe 2, faneblad 1, bilag 10-1, som er en faktura af 31. august 2008, forklarede tiltalte, at han havde kvitteret for modtagelsen af fakturabeløbet fra G9 Rengøring. Denne faktura ser anderledes ud end de andre fakturaer, fordi tiltalte på dette tidspunkt var begyndt at anvende computer. Selskabets bankkonto hos F1-bank blev alene anvendt til selskabets drift.

Foreholdt mappe 2, faneblad 8, side 1, som er en udskift fra den bankkonto, som selskabet anvendte, forklarede tiltalte, at han havde hævet de store beløb for at betale dem videre.

Foreholdt mappe 2, faneblad 10, forklarede tiltalte, at udskrifterne viser beløb, der blev indsat på selskabets bankkonto fra G7 Rengøring ApS, G9 rengøring og G6 Rengøring. Alle beløbene vedrører omsætningen.

Foreholdt mappe 2, faneblad 8, side 1, forklarede tiltalte, at beløbet på 60.000 kr. blev hævet fra selskabets konto den 7. maj 2008 af DN og overgivet til tiltalte. Det er den eneste gang, DN har hævet penge på selskabets konto.

Foreholdt mappe 2, faneblad 13, samt, at momsangivelsen i bilaget ikke svarer til selskabets omsætning for den pågældende periode, forklarede tiltalte, at han ikke husker at have angivet de i bilaget nævnte beløb til SKAT, samt, at den moms, som tiltalte angav til SKAT, udgjorde 3 % af hans omsætning.

Foreholdt mappe 2, faneblad 1, bilag 12-5, forklarede tiltalte, at det ikke er ham, der har angivet salgsmoms på 409.234,50 kr. for selskabet for perioden 1. maj til 20. december 2008. Foreholdt at det angivne beløb svarer til momsen af de 4 fakturaer, der er udstedt til G8 for den pågældende periode, fastholdt tiltalte, at det ikke er ham, der har angivet salgsmomsen. Tiltalte har ikke anmodet andre om at angive moms for selskabet i den periode og ved ikke, hvem der har foretaget den pågældende momsangivelse.

Tiltalte forklarede, ar han var til møde hos skattevæsenet i december 2008.

Foreholdt mappe 2, faneblad 15, side 3, som er et brev af 9. december 2008, hvorved SKAT indkaldte tiltalte til møde den 6. januar 2009 vedrørende momsregnskabet for selskabet, forklarede tiltalte, at han på det pågældende tidspunkt var blevet udsat af sin lejlighed og ikke husker, om han modtog brevet fra SKAT.

Foreholdt mappe 2, faneblad 1, bilag 4-1, som er en kendelse af 3. maj 2010 fra Landsskatteretten, side 5, forklarede tiltalte, at han selv har skrevet den pågældende erklæring. Han skrev den efter anmodning fra DN for at give DN mulighed for at holde sig fri af eventuelle problemer. Tiltalte vidste ikke, hvorfor DN bad ham om erklæringen, eller om der var en skattesag mod DN. Det, som tiltalte skrev under på i erklæringen, er korrekt.

Foreholdt at der i erklæringen står, "for at få nogle penge ud af det", forklarede tiltalte, at formuleringen henviser til den provision, som tiltalte tjente.

DN fik ikke efterfølgende nogle penge fra selskabet. G8 skyldte selskabet nogle penge, som skulle videregives til G7 Rengøring. Disse penge har tiltalte ikke opkrævet hos G8. Tiltalte har ikke orienteret DN herom. Tiltalte ved ikke, at DN´s selv har henvendt sig til G8 for at indkræve de skyldte penge.

Foreholdt mappe 2, faneblad 8, hvoraf fremgår, at G7 Rengøring har indsat en række beløb på selskabets konto, og at der i tilknytning til 2 af disse indsættelser er anført bogføringsteksten "0814", forklarede til tiltalte, at G7 Rengøring havde overført pengene til kontoen med henblik på, at tiltalte skulle betale løn til de medarbejdere, der var ansat hos G7 Rengøring. Tiltalte har i den pågældende periode ikke leveret arbejdskraft til G7 Rengøring. Han har alene modtaget arbejdskraft fra G7 Rengøring.

Foreholdt mappe 2, faneblad 1, bilag 7, side 8, som er politiets afhøringsrapport af 17. september 2010, forklarede tiltalte, at han ikke har forklaret således til politiet. Foreholdt samme bilag, side 10, forklarede tiltalte, at han ikke har forklaret til politiet, at DN skulle have fået 16.000 kr. for at have oprettet selskabet.

..."

Tiltalte DN har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

at han er født i Egypten og kom til Danmark i 1990. Han er uddannet på navigationsskolen i Egypten og havde, før han kom til Danmark, arbejdet som skibsofficer i handelsflåden i Egypten. Tiltalte kom til Danmark, fordi han blev gift, og arbejdede, i begyndelsen som skibsofficer i Grækenland. l 1997 fik han arbejde i et rengøringsselskab i Danmark. Han arbejdede i 7 år for selskabet som kokkemedhjælper. Herudover har han undervist i arabisk. Han har aldrig været selvstændig erhvervsdrivende. På et tidspunkt fortalte T ham, at T havde haft et rengøringsselskab sammen med en partner. T ville lukke rengøringsselskabet og i stedet oprette et nyt selskab sammen med tiltalte. Selskabet skulle drive forretning med import og eksport af frugt og lædervarer. T ville desuden forsøge at skaffe noget forretning med rengøring. De oprettede herefter et selskab sammen. Der var ingen aftaler om ansvarsfordeling i selskabet.

Foreholdt mappe 2, faneblad 15, side 1, som er en registreringsattest af 17. april 2008 for G1, hvor rengøring er angivet som selskabets branche, og som er underskrevet af tiltalte, forklarede tiltalte, at han og T sammen henvendte sig hos toldvæsenet for at få selskabet registreret. Tiltalte kan ikke læse dansk. Det var T, der havde udfyldt registreringsattesten. T havde oplyst til tiltalte, at det skulle være et import/eksport-selskab, som eventuelt senere skulle have rengøringsaktiviteter. Tiltalte oprettede efterfølgende selv en bankkonto til selskabet. Senere var han i banken sammen med T for at oprette en fuldmagt til bankkontoen til T.

Foreholdt mappe 2, faneblad 1, bilag 12-3, forklarede tiltalte, at T skulle have fuldmagt til kontoen for at kunne disponere over den, mens tiltalte var i Egypten for at besøge sin syge far. Tiltalte rejste til Egypten efter, at fuldmagten var blevet oprettet. Tiltalte var ikke klar over, at der var aktivitet i selskabet. Han blev først klar over det, da han blev kontaktet af SKAT. Tiltalte husker ikke, om han selv har hævet penge på kontoen. Foreholdt at der er blevet hævet 60.000 kr. på kontoen umiddelbart efter, at den blev oprettet, men før fuldmagten til T blev underskrevet, forklarede tiltalte, at han ikke huskede noget om det. Han har ikke modtaget noget kontoudskrifter fra banken.

Foreholdt mappe 2, faneblad 6, bilag 1-4, forklarede tiltalte, at han ikke har underskrevet fakturaerne, og ikke vidste, at der var aktivitet i selskabet.

Foreholdt mappe 2, faneblad 1, bilag 12-2, forklarede tiltalte, at det ikke er hans underskrift, og at han ikke har talt med T om denne fuldmagt.

Tiltalte var i Egypten fra midten i maj til september 2008. Da han kom tilbage til Danmark, var der kommet brev til ham fra SKAT om, at han skulle betale nogle penge. SKAT oplyste, at han skulle betale cirka 1 million kr. i skyldig moms til SKAT i henhold til nogle fakturaer, som G1 havde udstedt. Det er de 4 fakturaer, som findes i mappe 2, faneblad 6. Han henvendte sig til SKAT og talte med en person, der hed V.3. V.3 sagde, at han ikke kunne hjælpe tiltalte, og rådede tiltalte til at henvende sig til en advokat eller til politiet. Tiltalte her herudover talt med en anden person i SKAT. Han har til begge personer forklaret, at han ikke kender noget til sagen. Tiltalte henvendte sig til en advokat, der førte sagen for ham i Landsskatteretten.

Tiltalte havde ikke før henvendelsen fra SKAT kendskab til, hvem T samarbejdede med. Da han fik henvendelse fra SKAT ringede han til T, som var i Egypten, og fortalte ham, at der var et stort problem, og bad T skulle løse problemet. T sagde, at han nok skulle løse problemerne, og skrev en erklæring om, at tiltalte ikke havde noget med sagen at gøre, og at det var T, som var ansvarlig for sagen.

Foreholdt mappe 2, faneblad 1, bilag 4-1, som er Landsskatterettens kendelse af 3. marts 2010, side 5, forklarede tiltalte, at det var den erklæring, som T havde skrevet for at holde tiltalte fri af problemerne med selskabet.

Foreholdt mappe 2, faneblad 15, side 14, hvoraf fremgår, at der den 17. september 2008 er indsat 4.000 kr. på tiltaltes konto med bogføringsbemærkningen "tak", forklarede tiltalte, at det var T, der havde indsat beløbet på vegne af en ven, der skyldte tiltalte penge for husleje. Beløbet havde ikke noget at gøre med driften af selskabet. Foreholdt samme bilag, side 15, forklarede tiltalte, at de indsatte penge ligeledes var indbetalt af T på vegne af en ven, der skyldte penge for husleje. Tiltalte har ikke modtaget betaling fra T for at oprette selskabet.

Foreholdt mappe 2, faneblad 1 bilag 12-5, forklarede tiltalte, at det ikke er ham, der har udfyldt momsangivelsen, og at han ikke har set den før. Da sagen kom fra Landsskatteretten, fik tiltalte kendskab til, at T havde samarbejdet med G8, fordi G8´s navn fremgik af nogle fakturaer. Tiltalte kontaktede V.2 hos G8 for at finde ud af, hvad sagen drejede sig om. V.2 sagde, at sagen alene vedrørte hende og T. Tiltaltes A-kasse meddelte tiltalte afslag på dagpenge, fordi han var registreret som indehaver af et selskab. Tiltalte henvendte sig derfor på ny til V.2, der fortalte, at hun skyldte penge til T.

Foreholdt mappe 2, faneblad 1, bilag 12-6, forklarede tiltalte, at en advokat havde rådet ham til at indgå et frivilligt forlig mellem V.2 og G1. Pengene, som forliget vedrørte, var de penge, som V.2 skyldte til T i forbindelse med den virksomhed, som T havde drevet ved selskabet G1. Foreholdt at det af forliget fremgår, at gælden er nedbragt med 88.000 kr., forklarede tiltalte, at V.2 havde betalt dette beløb til ham, før forliget blev indgået.

Foreholdt mappe 2, faneblad 1, bilag 12-8, forklarede tiltalte, at kvitteringerne vedrører afdrag, som V.2 efterfølgende betalte i henhold til forliget. Det kan godt passe, at V.2 efterfølgende betalte 110.000 kr. til tiltalte i henhold til forliget. Tiltalte var ikke klar over, at der skulle have været betalt skat af disse penge, som vedrørte driften af G1.

Tiltalte forklarede supplerende, at T havde sagt til ham, at såvel tiltaltes navn som T´s navn skulle fremgå ar registreringsattesten som partnere.

Foreholdt mappe 2, faneblad 2, bilag 14, som er politiets afhøringsrapport af 15. september 2010, side 3, 4. og 6. afsnit, forklarede tiltalte supplerende, at han ikke har forklaret således til politiet. Foreholdt Samme bilag, side 4, næstsidste afsnit, og side 5, første afsnit, forklarede tiltalte, at han heller ikke har forklaret således til politiet.

..."

Vidnet V.3 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

at forholdene blev opdaget i forbindelse mcd en kontrol, som SKAT gennemførte hos selskabet G8, hvor der blev konstateret fakturaer fra selskabet G1, som var momsregistreret men alene havde angivet meget begrænset moms. SKAT har beregnet den resterende omsætning for G1 på grundlag af oplysninger fra selskabets bankkonto. Salgsmomsen vedrørende 2. til 4. kvartal 2008, jf. mappe 2, faneblad 10, er beregnet på grundlag af udstedte fakturaer og kontoudskrifter. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag er beregnet på grundlag af SKATs skønsmæssige fastsættelse af indehavers andel og lønudgifter, idet der ikke foreligger oplysninger herom i sagen. SKAT indkaldte den 9. december 2008 T til et møde den 6. januar 2009. T mødte i stedet uanmeldt op hos SKAT senere i december 2008. Han medbragte ingen dokumentation for virksomhedens udgifter og indtægter og har heller ikke efterfølgende afleveret dette materiale til SKAT.

Vidnet forklarede videre, at han har været involveret i kontrollen af virksomheden G8. Virksomheden køber arbejdskraft af underleverandører og sælger denne arbejdskraft videre til kunder. SKATs skøn over lønudgiften er beregnet på grundlag af det anvendte timeforbrug i de pågældende perioder. SKAT har ikke været i kontakt med nogen af de personer, der har udført arbejde for G8 hos andre virksomheder. SKAT er i besiddelse af oplysninger om de steder, som G8 har leveret arbejdskraft til, men har ikke gennemført kontrol hos disse virksomheder. Der er tale om sort rengøring, eftersom ingen af de involverede virksomheder har tilbageholdt A-skat. Vidnet kan ikke udtale sig om, hvor vidt der er udført stikprøvekontrol de steder, hvor arbejdet er blevet udført. G8 beskæftigede sig primært med formidling af arbejdskraft til rengøring, T har ikke bestridt, at han har formidlet arbejdskraft til G8. Det er ikke usædvanligt, at en virksomhed formidler arbejdskraft til rengøring. Vidnet har ikke kendskab til, om der er blevet udført kontrol af G4 Rengøring, G7 Rengøring eller G9 Rengøring.

Vidnet er bekendt med, at T arbejdede i Egypten.

..."

Vidnet V.1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

at han havde haft en virksomhed ved navn G9 Rengøring. Han havde behov for arbejdskraft og kendte ingen personer, som han kunne samarbejde direkte med. Derfor fik han arbejdskraft gennem G1. Han betalte for arbejdskraften ved at overføre penge til T´s bankkonto. Han havde fået kontakt til T gennem en bekendt. Han har ikke haft kontakt til andre personer i G1 end T, og han ved ikke, om de personer, som han fik gennem G1, var ansat i G1. Samarbejdet foregik ved, at vidnet kontaktede T og oplyste, hvor og hvornår han havde behov for arbejdskraft. T sørgede for, at der mødte nogle personer op pågældende tid og sted. Vidnet satte selv de pågældende i arbejde. Vidnet udarbejdede en faktura til restauranterne for rengøringen, hvor fakturabeløbet blev beregnet på grundlag af T´s oplysninger om timepris sammenholdt med det anvendte antal arbejdstimer. Når arbejdet var udført, gav vidnet T oplysninger om, hvor mange timers arbejde der var blevet anvendt. Herefter udarbejdede T en faktura til vidnet. Vidnet overførte betalingen i følge fakturabeløbet til T´s konto.

Foreholdt bilag 10-1 bekræftede vidnet, at DN´s navn tillige stod på fakturaerne fra G1. Vidnet har ikke på noget tidspunkt spurgt T, hvorfor DN´s navn stod på fakturaerne.

Foreholdt bilag 10, som er politiets afhøringsrapport af 30. september 2010, side 3, forklarede vidnet, at der var meget, han ikke havde forstået under politiets afhøring, og at han derfor havde nægtet at underskrive rapporten. Vidnet fastholdt, at han aldrig havde spurgt T, hvem DN var. Betalingen til T foregik ved, at vidnet overførte penge til et kontonummer, som han havde fået oplyst af T.

Foreholdt bilag 10-1, side 2, som er en udskrift fra vidnets konto, og hvoraf det fremgår, at der den 1. september 2008 er overført penge til H1, forklarede vidnet, at han samarbejdede både med H1 og G1, og at den pågældende faktura vedrører H1.

Foreholdt bilag 10 forklarede vidnet, at han ikke kunne huske, hvad han havde forklaret til politiet. Vidnet afbrød samarbejdet med T, fordi han fik klager fra sine kunder over de medarbejdere, der blev sendt fra T. På gerningstidspunktet havde vidnet cirka 2 faste medarbejdere i sin virksomhed, mens han hver dag fik yderligere 3-10 medarbejdere gennem T. Vidnet beregnede sin avance ved at lægge et beløb oven i den pris, han betalte til T. Han har aldrig haft problemer med Told og SKAT i forhold til de personer, som han fik fra T. En revisor lavede regnskaber for vidnet, og sendte disse til Told og SKAT. Vidnet har ikke spurgt de medarbejdere, sum han fik fra T om, hvor meget de fik i løn, eller hvem der udbetalte løn til dem. Vidnet har aldrig været på G1´s kontor. Han har heller aldrig set eller hørt om DN. Han har alene haft kontakt til T. Vidnet vurderede, at der blandt de personer, han fik formidlet gennem T, var der 2-3 personer, som blev sendt flere gange. Vidnet ved ikke, hvordan T beregnede sin pris.

..."

Vidnet V.2 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

at hun startede sin virksomhed G8 omkring år 2006. Virksomheden blev startet som en rengøringsvirksomhed men fik siden andre aktiviteter, herunder som vikarbureau. Virksomhedens arbejdskraft bestod dels af egne ansatte, dels af medarbejdere, som virksomheden fik leveret fra underleverandører, herunder G1. Vidnet husker ikke, om hun har anvendt vikarbureauet H1. Vidnet anvendte G1 i 3-4 måneder. Hun havde alene kontakt med T hos G1.

Foreholdt mappe 1, faneblad 3, side 23 ff, som er regninger dateret fra den 10. juli 2007 og frem fra H1 til G8, forklarede vidnet, at hun godt kan huske, at hun også på dette tidspunkt havde samarbejde med T. Vidnet oplyste, at hun er syg og derfor husker dårligt.

Foreholdt mappe 2, faneblad 6, bilag 1-4, som er 4 fakturaer fra G1 til G8, og hvoraf det fremgår, at G1 var ejet af DN, forklarede vidnet, at hun havde spurgt T, hvordan det hang sammen. T havde forklaret, at DN hele tiden var ude at rejse, og at det reelt var T, der drev selskabet. T havde som dokumentation afleveret et pas, jf. mappe 2, faneblad 1, bilag 12-1, en fuldmagt til selskabet, jf. mappe 2, faneblad 1, bilag 12-2, en fuldmagt til banken, jf. mappe 2, faneblad 1, bilag 12-3, og en kopi af selskabets momsangivelse, jf. mappe 2, faneblad 1, bilag 12-15. T lavede desuden en samarbejdsaftale med vidnet, jf. mappe 2, faneblad 1, bilag 12-9. Vidnet havde et godt samarbejde med T og havde udelukkende kontakt med ham i G1.

Foreholdt mappe 2, forhold 1, bilag 12-7. forklarede vidnet, at T på disse sedler havde kvitteret for vidnets betaling for arbejdskraft. T havde anmodet vidnet om at betale kontant, idet han oplyste, at det midlertidig ikke var muligt at betale via banken. I forbindelse med SKATs kontrol af vidnets virksomhed, fik vidnet af en medarbejder fra SKAT at vide, at T ikke havde angivet moms. Vidnet kontaktede T og spurgte, om det var rigtigt, og hvad der var galt. T oplyste, at han angav moms for selskabet, og gav som dokumentation herfor vidnet en kopi af en momsangivelse for selskabet. Vidnet videregav denne momsangivelse til SKAT. Kort efter rejste T til Egypten, og hun har ikke siden samarbejdet med ham. Før T rejste, forklarede han, at DN var indforstået med, at T drev selskabet som vikarbureau., og at DN fik andel af overskud og underskud i selskabet. T havde ikke skjult noget for DN. T sagde også, at han sammen med DN ville få orden på tingene, når han kom hjem fra Egypten. Et stykke tid senere ringede DN til vidnet og bad hende deltage i et møde. DN var meget vred og spurgte, hvorfor vidnet havde samarbejdet med T, og at T havde anvendt DN´s navn til at drive selskabet uden DN´s vidende. Vidnet spurgte DN, hvordan det kunne være, at han ikke vidste noget, når hans navn fremgik af selskabets papirer. DN forklarede, at T og han havde oprettet selskabet som et import/eksport-selskab. Han var ikke bekendt med, at T drev det som et vikarbureau. DN følte sig derfor snydt af T. DN havde sagt til vidnet, at T var kendt som en svindler i arabiske kredse. Vidnet havde spurgt DN, hvorfor han havde oprettet et firma sammen med T. DN havde svaret, at det var fordi, de var venner, og fordi T ikke selv havde kunnet oprette et selskab. Under mødet ringede vidnet til T, som befandt sig i Grækenland. T sagde, at han ville komme til Danmark den følgende lørdag og ordne sagerne. T kom ikke alligevel men rejste videre til Egypten. Vidnet havde efterfølgende en række møder med DN vedrørende de penge. som vidnets selskab skyldte til G1. DN oplyste, at A-kassen havde nægtet at give ham penge, fordi han var registreret med et selskab. DN var derfor nødt til at få udbetalt de penge fra vidnet, som vidnets selskab skyldte til G1. Vidnet blev af sin advokat rådet til at betale pengene til DN.

Foreholdt mappe 2, faneblad 1, bilag 12-6, forklarede vidnet, at hun havde indgået et forlig med DN om betaling af gælden ti! selskabet. Hun havde betalt 88.000 kr. kontant til DN, før forliget blev indgået, og betalte efterfølgende cirka 110.000 kr. kontant til DN.

Vidnet ved ikke, hvor T´s selskab fik sin arbejdskraft fra. Vidnet kender ikke nogen af de personer, som hun fik formidlet fra T. Vidnet beregnede sin avance på grundlag af timelønnen. Vidnets betalinger til T´s indgik i vidnets momsregnskab. Vidnet husker på grund af sin sygdom ikke, om hun har foretaget kontante betalinger til T i forbindelse med samarbejdet med H1. Vidnet betalte nogle gange sine kunder kontant og andre gange via bankoverførsler. Vidnet modtog nogle gange betaling i kontanter fra sine kunder, herunder f.eks. cafeen på G10, og andre gange via bankoverførsler. Der var aldrig fejl i de fakturaer, som T gav vidnet. Under mødet med V.3 fra SKAT, blev vidnet spurgt, hvilke type medarbejdere T formidlede til hende, herunder om de kom fra asylcentre eller lignende. Han spurgte desuden, hvem vidnets kunder var. Vidnets virksomhed leverede arbejdskraft til vikarbureauer, som videreleverede arbejdskraften til andre virksomheder. Vidnets virksomhed fik desuden selv leveret arbejdskraft fra blandt andet T. Vidnet er ikke bekendt med, hvordan den arbejdskraft, hun fik leveret fra T, blev aflønnet.

..."

Oplysningerne i sagen.

 Der er i forhold 1-4 dokumenteret fakturaer udstedt fra H1 til G4 Rengøring, jf. forhold 1, bilag 11, fakturaer udstedt fra G3 Rengøring H1, jf. forhold 1, bilag 12, fakturaer udstedt fra H1 til G5 Rengøring, jf. forhold 1, bilag 13, SKATs opgørelse af salgsmoms, momstilsvar, A-skat og bidrag, jf. forhold 1, bilag 14, registreringsbevis vedrørende H1, jf. forhold 1, bilag 15, udskrift fra SKAT vedrørende H1s momsangivelse, jf. forhold 1, bilag 21, tiltalte T´s årsopgørelse for 2003, jf. forhold 1, bilag 18, og tiltalte T´s selvangivelse for udenlandsk indkomst for 2003, jf. forhold 1, bilag 19.

Der er i forhold 5-8 dokumenteret fakturaer udstedt fra H1 til G8, jf. mappe 1, faneblad 3, bilag 4, udskrift af tiltalte T´s bankkonto, jf. mappe 1, faneblad 3, bilag 5, udskrift fra SKAT vedrørende H1s momsangivelse, jf. mappe 1, faneblad 3, bilag 6, og ophørsbevis for H1, jf. mappe 1, faneblad 4.

Der er i forhold 9-12 dokumenteret fakturaer udstedt fra G1 til G8, jf. mappe 2, faneblad 6, udskrift af tiltalte DN´s bankkonto i F1-bank, jf. mappe 2, faneblad 8, fuldmagt af 14. maj 2008 fra tiltalte DN til tiltalte T til DN´s bankkonto hos F1-bank, som blev anvendt til driften af G1, jf. mappe 2, faneblad 1, bilag 12-3, fuldmagt af 1. maj 2008 fra tiltalte DN til tiltalte T til drift af rengøringsfirma med SE nr. zz, jf. mappe 2, faneblad 1, bilag 12-2, og udskrift fra SKAT vedrørende G1´s momsangivelser, jf. mappe 2, faneblad 13.

Personlige oplysninger

Tiltalte T har om sine personlige forhold forklaret, at han er gift og har to børn, der bor i Egypten sammen med tiltaltes hustru og tiltaltes svigermor. Tiltalte har i to år levet af bistandshjælp og bor i en fremlejet lejlighed. Tiltalte håber på at kunne komme i arbejde som kok. Han har ingen penge eller ejendom.

Tiltalte T er ikke tidligere straffet.

DN har om sine personlige forhold forklaret, at han er skilt og har to børn. Børnene og tiltaltes fraskilte hustru bor i Egypten. Børnene er 12 og 4 år gamle. Tiltalte besøger børnene, når han er i Egypten. Tiltalte lever af kontanthjælp. Han har ingen familie i Danmark og er blevet opereret for diskusprolaps.

DN er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1 - forhold 4

Tiltalte T har erkendt, at han drev H1 i perioden 1. april 2003 til 31. december 2005, og at han i denne periode for H1 udstedte fakturaer med deklareret moms til G4 Rengøring og G5 Rengøring for i alt 20.680.134 kr.

Retten lægger SKATs oplysninger om, at H1 først blev registreret den 1. juni 2005, at der blev angivet 0 kr. i moms for juni 2005, og at der ikke blev angivet moms for 3. kvartal 2005, hvilke oplysninger støttes af registreringsbeviset for H1 og af vidnet V.3´s forklaring, til grund. Retten tilsidesætter derfor tiltalte T´s forklaring om, at virksomheden har været registreret siden april 2003, og at der gennem hele perioden frem til 4. kvartal 2005 er angivet og betalt korrekt moms.

Tiltalte T har erkendt, at han har angivet momsen for H1 for 4. kvartal 2005 til 0 kr.

Retten tilsidesætter tiltalte T´s forklaring om, at H1 alene har videreformidlet arbejdskraft fra G3 Rengøring. Retten lægger herved vægt på, at G3 Rengøring har været afmeldt som momsregistreret selskab siden den 1. april 2003, at selskabets indehaver har været registreret som forsvundet fra samme dato, at de fakturaer, som tiltalte T har fremlagt til dokumentation for kontant betaling for samarbejdet med G3 Rengøring i perioden 1. april 2003 til 31. maj 2006 bortset fra to fakturaer er beløbsmæssigt enslydende med fakturaerne fra samme periode til G4 Rengøring, at der for denne periode ikke er fremlagt anden dokumentation for samarbejdet med G3 Rengøring, at der ingen dokumentation foreligger for samarbejdet for perioden fra juli 2005 til 31. december 2005, at der ingen dokumentation foreligger for betaling til G3 Rengøring i perioden juli 2005 til 31. december 2005, samt at ingen vidner har kunnet bekræfte tiltaltes forklaring om samarbejdet med G3 Rengøring.

Tiltalte T har ikke fremlagt dokumentation for andre fradragsberettigede udgifter for H1 for den nævnte periode.

Retten finder ikke grundlag for til at tilsidesætte SKATs skøn med hensyn til fastsættelse af et udokumenteret fradrag for købsmoms til månedlige udgifter.

Det findes på den baggrund bevist, at tiltalte T er skyldig i forhold 1 i overensstemmelse med anklageskriftet.

Retten lægger under hensyn hertil og til størrelsen af H1s omsætning samt til vidnet V.7´s forklaring om, at hun fik flere vikarer fra H1, til grund, at H1 havde flere ansatte medarbejdere, hvorfor tiltalte T skulle have indeholdt A-skat og AM-bidrag for disse medarbejdere.

Retten finder ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs skønsmæssige ansættelse af virksomhedens tilsvar af A-skat og AM-bidrag, der ikke har kunnet opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber.

Herefter og efter de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte T er skyldig i forhold 2 og forhold 3 i overensstemmelse med tiltalen.

Retten finder under hensyn til det vedrørende forhold 1 - forhold 3 anførte ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs skønsmæssige ansættelse af tiltalte T´s skattepligtige indkomst for perioden april - december 2003. Det fremgår af tiltalte T´s årsopgørelse for 2003 og hans selvangivelse for udenlandsk indkomst for 2003, at han alene har angivet udenlandsk personlig indkomst.

Herefter og ved de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte T er skyldig i overensstemmelse med tiltalen i forhold 4.

Forhold 5 - forhold 8

Tiltalen i forhold 5 - forhold 8 er opgjort på baggrund af en række beløb, der er indsat på tiltalte T´s bankkonto i perioden fra 31. oktober 2006 til 4. februar 2008, og som tiltalte T har erkendt vedrører omsætningen for H1, samt en række fakturaer, der er udstedt fra H1 til G8 i perioden fra den 10. juli 2007 til den 3. marts 2008, og som tiltalte T har erkendt at have underskrevet.

Tiltalte T har erkendt at have angivet virksomhedens moms til 0 kr. for perioden 30. september 2006 til 31. august 2007.

Retten lægger SKATs oplysninger om, at tiltalte T har undladt at angive moms for perioden 1. september 2007 til 3. marts 2008, til grund.

Retten lægger endvidere SKATs oplysninger, der støttes af oplysningerne på virksomhedens ophørsbevis, om, at virksomheden blev afmeldt den 8. februar 2008, til grund.

Retten tilsidesætter tiltalte T´s forklaring om, at G3 Rengøring og G7 Rengøring var underleverandører af den arbejdskraft, som H1 solgte i perioden. Retten lægger herved vægt på det under forhold 1 - forhold 4 anførte samt på, at der ikke er fremlagt nogen form for dokumentation for, at G3 Rengøring og G7 Rengøring skulle have fungeret som underleverandør, eller for betaling herfor, og at ingen vidner har kunnet bekræfte dette forhold.

Tiltalte T har ikke fremlagt dokumentation for andre fradragsberettigede udgifter for H1 for den nævnte periode.

Retten finder ikke grundlag for til at tilsidesætte SKATs skøn med hensyn til fastsættelse af et udokumenteret fradrag for købsmoms til månedlige udgifter.

Det findes på den baggrund og ved de i øvrigt foreliggende oplysninger bevist, at tiltalte T er skyldig i forhold 5 og forhold 6 i overensstemmelse med anklageskriftet.

Retten lægger under hensyn hertil og til størrelsen af H1s omsætning i perioden samt til vidnet V.5´s forklaring om, at G7 Rengøring fik flere vikarer fra H1, til grund, at H1 havde flere ansatte medarbejdere, hvorfor tiltalte T skulle have indeholdt A-skat og AM-bidrag for disse medarbejdere.

Retten finder ikke grundlag for til at tilsidesætte SKATs skønsmæssige ansættelse af virksomhedens tilsvar af A-skat og AM-bidrag, der ikke har kunnet opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber.

Herefter og efter de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte T er skyldig i forhold 7 og forhold 8 i overensstemmelse med tiltalen.

Forhold 9 - forhold 12

Tiltalen i forhold 9 - forhold 12 er opgjort på grundlag af beløb, som G7 Rengøring, G6 Rengøring og G9 Rengøring har indsat på tiltalte DN´s bankkonto hos F1-bank i perioden 6. maj 2008 til 31. december 2008, og som tiltalte T har erkendt vedrører omsætning fra G1, samt beløb, som fremgår af G1´s fakturaer til G8 i perioden 31. maj 2008 til 30. september 2008, og som tiltalte T har erkendt at have kvitteret for modtagelsen af.

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at tiltalte T fungerede som daglig leder af virksomheden G1 i perioden omfattet af forhold 9 -forhold 12.

Retten lægger SKATs oplysninger om angivet moms for G1 for 2. kvartal 2008 og manglende angivelse af moms for G1 for 3. kvartal 2008 til grund, idet tiltaltes forklaring, der ikke støttes af regnskaber, kontoudskifter eller lignende, om, at han skulle have angivet nogle andre beløb, tilsidesættes som utroværdig.

Retten tilsidesætter endvidere tiltalte T´s forklaring om, at G1 alene har videreformidlet arbejdskraft, som virksomheden modtog fra G7 Rengøring som underleverandør, idet der ikke er fremlagt dokumentation herfor, ligesom der på G1´s bankkonto alene er sket overførsler fra G7 Rengøring, og forklaringen heller ikke støttes af nogen af vidneforklaringerne.

Det findes på den baggrund og efter de i øvrigt foreliggende oplysninger bevist, at tiltalte T er skyldig i den i forhold 9 og, forhold 10 anførte særlig grove momsunddragelse.

Under hensyn hertil og til størrelsen af G1´s omsætning i perioden 1. maj 2008 til 31. december 2008 samt til, at det fremgår af vidnerne V.2 og V.1´s forklaringer, at G8 og G9 fik flere vikarer fra G1, lægges det til grund, at G1 havde flere ansatte medarbejdere, hvorfor tiltalte T skulle have indeholdt A-skat og AM-bidrag for disse medarbejdere i perioden.

Retten finder ikke grundlag for til at tilsidesætte SKATs skønsmæssige ansættelse af virksomhedens tilsvar af A-skat og AM-bidrag, der ikke har kunnet opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber.

Herefter og efter de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte T som daglig leder af virksomheden er skyldig i den i forhold 11 og forhold 12 anførte særlig grove unddragelse af A-skat og unddragelse af arbejdsmarkedsbidrag.

Tiltalte DN har erkendt, at han har underskrevet registreringsattesten til G1, sørget for registrering af virksomheden den 17. april 2008 og oprettet en konto til virksomhedens drift i F1-bank.

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at tiltalte DN den 1. maj 2008 udstedte en fuldmagt til tiltalte T til drift at selskabet som rengøringsfirma, og at han den 14. maj udstedte en fuldmagt til tiltalte T til selskabets bankkonto, selvom tiltalte T forud herfor havde oplyst, at han på grund af problemer med skattevæsenet ikke måtte drive selvstændig virksomhed, og selvom tiltalte DN var bekendt med, at tiltalte T i arabiske kredse havde ry for at være en svindler.

Det fremgår af udskriften fra den konto hos F1-bank, som tiltalte DN havde oprettet til brug for driften af G1, at der er hævet 60.000 kr. den 7. maj 2008. På dette tidspunkt var det alene tiltalte DN, der havde adgang til at hæve penge på kontoen. Det lægges derfor til grund, at tiltalte DN hævede disse penge, og, at det i den forbindelse må have stået klart for ham, at selskabet, der var startet den 17. april, havde en omsætning af en vis størrelse.

Herefter og efter de i øvrigt foreliggende oplysninger findes det bevist, at tiltalte DN er skyldig i medvirken til særlig grov momsunddragelse i forhold 9 og forhold 10 for de beløb, som blev indsat på selskabets bankkonto i F1-bank. Der findes derimod ikke det til domfældelse i en straffesag fornødne bevis for, at tiltalte DN i forhold 9 og forhold 10 er skyldig i forhold til de beløb, som tiltalte T modtog kontant.

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at tiltalte DN efter sin hjemkomst fra Egypten fik en sådan viden om virksomhedens aktiviteter og tiltalte T´s skatteunddragelse, at han for perioden efter sin hjemkomst fra Egypten findes skyldig i medvirken til den i forhold 11 og forhold 12 nævnte særlig grove unddragelse af A-skat og unddragelse af arbejdsmarkedsbidrag for så vidt angår de beløb, der blev indsat på selskabets bankkonto.

Der findes efter bevisførelsen ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at dømme tiltalte DN i forhold 11 og forhold 12 for så vidt angår de beløb, der ikke blev sat ind på selskabets bankkonto, ligesom der ikke findes grundlag for at dømme ham i forhold 11 og forhold 12 for så vidt angår perioden før hans hjemkomst fra Egypten.

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at tiltalte DN, da han indgik det frivillige forlig med V.2 om betaling til ham personligt af det beløb, som G8 skyldte til G1, og da han efterfølgende modtog afdrag på dette beløb, var klar over, at disse penge hidrørte fra en strafbar lovovertrædelse. Tiltalte DN findes derfor skyldig i hæleri af særlig grov beskaffenhed, til dels forsøg herpå, for så vidt angår disse beløb.

Samlet findes tiltalte DN skyldig i medvirken til særlig grov momsunddragelse, særlig grov unddragelse af A-skat, unddragelse af arbejdsmarkedsbidrag og hæleri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 1 mio. kr.

Straffen fastsættes for tiltalte T til 3 års fængsel, jf. straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. til dels § 47, stk. 1, 1. pkt., § 52, stk. 6, og § 57, stk. 1, 1. pkt., straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt., arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1. litra b, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt. og skattekontrollovens § 13, stk. 1.

I medfør af straffelovens § 58, stk. 2, idømmes tiltalte T en tillægsbøde på 25.800.000 kr., subsidiært fængsel i 4 måneder.

Retten har ved strafudmålingen for T lagt vægt på sagens karakter og værdi, at forholdene er særdeles omfattende og er begået systematisk over en lang periode, at T havde en ledende rolle i forholdene, og at T ikke tidligere er straffet.

Retten har under hensyn til sagens karakter ikke fundet grundlag for at gøre straffen betinget. Der er endvidere ikke sådanne oplysninger om "døde perioder" i relation til sagsbehandlingstiden, at der er grundlag for at idømme en betinget eller delvis betinget dom.

Straffen fastsættes for tiltalte DN til 6 måneders fængsel, jf. straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 1, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, § 57, stk. 1, 1. pkt., jf. straffelovens § 23, straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. straffelovens § 23, arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt., jf. straffelovens § 23, og hæleri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 290, stk. 2, jf. stk. 1, jf. til dels § 21.

I medfør af straffelovens § 58, stk. 2, idømmes tiltalte DN en tillægsbøde på 1.000.000 kr., subsidiært fængsel i 60 dage.

Retten har ved strafudmålingen for tiltalte DN lagt vægt på sagens karakter og værdi. Der er endvidere lagt vægt på, at udbyttet fra hæleriet hidrører fra en forbrydelse med et betydeligt større beløb.

Endelig er der lagt vægt på tiltalte DN´s mindre betydningsfulde rolle i sagen og det forhold, at DN ikke tidligere er straffet.

Retten har under hensyn til sagens karakter ikke fundet grundlag for at gøre straffen betinget.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

 Tiltalte T straffes med fængsel i 3 år.

Tiltalte T skal betale en tillægsbøde på 25.800.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 4 måneder.

Tiltalte T skal betale sagens omkostninger, herunder 42.000 kr., + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Knud Meden.

Tiltalte DN straffes med fængsel i 6 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.000.000 kr. Forvandlingsstraffen er 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 42.000 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat John Petersen.

....................................................

Østre Landsrets dom af 26. september 2012, 22. afdeling nr. S-3602-11

Byrettens dom af 21. november 2011 (SS 2-8304/2011) er anket af T.

 Under hovedforhandlingen for landsretten har anklagemyndigheden med landsrettens og tiltaltes samtykke ved tillægsanklageskrift af 25. september 2012 rejst følgende supplerende tiltale mod T

Subsidiært:

1.

straffelovens § 289, if. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1. nr. 1 og 2, jf. § 57, stk. 1, jf. straffelovens § 23,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift i perioden 1. april 2003 til 31. december 2008 at have medvirket til, at bl.a. virksomhederne G4 Rengøring ApS, G5 Rengøring, G8 Service, G7 Rengøring, G11 Service, G6 Rengøring og G9 Rengøring angav virksomhedernes momstilsvar for lavt med 7.384.387 kr., idet han som indehaver af virksomheden H1 v/T, (Cvr. -/SE-nr. xx /yy) og senere som daglig leder af virksomheden G1, v/ DN, (Cvr. nr. zz) udstedte fakturaer med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft til disse virksomheder, hvorved statskassen blev unddraget momstilsvar med

-

5.090.012 kr. for perioden 1. april 2003 til 31. december 2005 (forhold 1 i anklageskrift)

-

1.444.829 kr. for perioden 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007 (forhold 5 i anklageskrift)

-

314.437 kr. for perioden 1. januar til 3. marts 2008 (forhold 6 i anklageskrift)

-

267.055 kr. for 2. kvartal 2008 (forhold 9 i anklageskrift)

-

268.054 kr. for 3. kvartal 2008 (forhold 10 i anklageskrift)

2.

kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. straffelovens § 23,

ved med forsæt til at unddrage statskassen skat i perioden 1. april 2003 til 30. juni 2005 at have medvirket til, at bl.a. virksomhederne G4 Service ApS og G5 Rengøring undlod at opfylde deres pligt til at foretage indeholdelse af A-skat, hvorved statskassen blev unddraget skatter med 8.719.748 kr., idet han som indehaver af virksomheden H1 v/T (Cvr.-/SE-nr. xx / yy) udstedte fakturaer med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft til disse virksomheder

3.

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. straffelovens § 23,

ved med forsæt til at unddrage statskassen skat i perioden 1. juli 2005 til 31. december 2008 at have medvirket til, at bl.a. virksomhederne G4 Rengøring ApS, G5 Rengøring, G8 Service, G7 Rengøring, G11 Service, G6 Rengøring og G9 Rengøring undlod at opfylde deres pligt til at foretage indeholdelse af A-skat, hvorved statskassen blev unddraget skatter med 7.227.204 kr., idet han som indehaver af virksomheden H1 v/T (Cvr. -/SE-nr. xx / yy) og senere som daglig leder af virksomheden G1, v/ DN, (Cvr. nr. zz) udstedte fakturaer med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft til disse virksomheder, hvorved statskassen blev unddraget skatter med

-

2.014.943 kr. for perioden 1. juli til 31. december 2005 (dele af forhold 2 i anklageskriftet)

-

3.670.284 kr. for perioden 31. oktober 2006 til 3. marts 2008 (forhold 7 i anklageskriftet)

-

1.541.977 kr. for perioden 1. maj 2008 til 31. december 2008 (forhold 11 i anklageskriftet)

4.

arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt., jf. § 23,

ved med forsæt til at unddrage statskassen bidrag i perioden 1. april 2003 til 31. december 2008 at have medvirket til, at bl.a. virksomhederne G4 Rengøring ApS, G5 Rengøring, G8 Service, G7 Rengøring, G11 Service, G6 Rengøring og G9 Rengøring undlod at opfylde deres pligt til at foretage indeholdelse af bidrag, hvorved statskassen blev unddraget bidrag med 2.409.269 kr., idet han som indehaver af virksomheden H1 v/T (Cvr.-/SE-nr. xx / yy) og senere som daglig leder af virksomheden G1, v/ DN, (Cvr... nr. zz) udstedte fakturaer med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft til disse virksomheder, hvorved statskassen blev unddraget bidrag med

-

1.653.869 kr. for perioden 1. april 2003 til 31. december 2005 (forhold 3 i anklageskriftet)

-

531.925 kr. for perioden 31. oktober 2006 til 3. marts 2008 (forhold 8 i anklageskriftet)

-

223.475 kr. for perioden 1. maj 2008 til 31. december 2008 (forhold 12 i anklageskriftet)

Mere subsidiært

1.

Momslovens § 81, stk. 4,

ved i perioden 1. april 2003 til 30. juni 2005 som indehaver af virksomheden H1 v/T (Cvr. -/SE-nr. xx / yy) forsætligt at have udstedt fakturaer med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft bl.a. til virksomhederne G4 Rengøring Aps og G5 Rengøring, alt hvorved statskassen blev unddraget momstilsvar med 4.132.419 kr.

2.

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 4,

ved i perioden 1. juli 2005 til 31. december 2008 som indehaver af virksomheden H1 v/T (Cvr. -/SE-nr. xx / yy) og senere som daglig leder af virksomheden G1, v/ DN, (Cvr... nr. zz) forsætligt at have udstedt fakturaer med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft bl.a, til virksomhederne G4 Rengøring ApS, G5 Rengøring, G8 Service, G7 Rengøring, G11 Service, G6 Rengøring og G9 Rengøring, alt hvorved statskassen blev unddraget momstilsvar med 3.251.968 kr., herunder

-

957.593 kr. for perioden 1. juli til 31. december 2005 (delvis forhold 1 i anklageskrift)

-

1.444.829 kr. for perioden 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007 (forhold 5 i anklageskrift)

-

314.437 kr. for perioden 1. januar til 3. marts 2008 (forhold 6 i anklageskrift)

-

267.055 kr. for 2. kvartal 2008 (forhold 9 i anklageskrift)

-

268.054 kr. for 3. kvartal 2008 (forhold 10 i anklageskrift)

3.

Skattekontrollovens § 13 B,

ved i perioden 1. april 2003 til 30. juni 2005 som indehaver af virksomheden H1 v/T (Cvr. -/SE-nr. xx / yy) forsætligt at have udstedt fakturaer med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft bl.a. til virksomhederne G4 Rengøring ApS og G5 Rengøring, alt hvorved statskassen blev unddraget skatter med 8.719.748 kr. og bidrag med 1.321.763 kr.

4.

Straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13 B,

ved i perioden 1. juli 2005 til 31. december 2008 som indehaver af virksomheden H1 v/T (Cvr. -/SE-nr. xx / yy) og senere som daglig leder af virksomheden G1, v/ DN, (Cvr. nr. zz) forsætligt at have udstedt fakturaer med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft bl.a. til virksomhederne G4 Rengøring ApS, G5 Rengøring, G8 Service, G7 Rengøring, G11 Service, G6 Rengøring og G9 Rengøring, alt hvorved statskassen blev unddraget skatter med 7.227.204 kr., herunder

-

2.014.943 kr. for perioden 1. juli 2005 til 31. december 2005 (delvis forhold 2 i anklageskriftet)

-

3.670.284 kr. for perioden 31. oktober 2006 til 3. marts 2008 (forhold 7 i anklageskriftet)

-

1.541.977 kr. for perioden 1. maj 2008 til 31. december 2008 (forhold 11 i anklageskriftet)

 og bidrag med 1.087.533 kr., herunder

-

332.133 kr. for perioden 1. juli 2005 til 31. december 2005 (delvis forhold 3 i anklageskriftet)

-

531.925 kr. for perioden 31. oktober 2006 til 3. marts 2008 (forhold 8 i anklageskriftet)

-

223.475 kr, for perioden 1. maj 2008 til 31. december 2008 (forhold 12 i anklageskriftet)

Mest subsidiært

Straffelovens § 290, stk. 2, jf. stk. 1, jf. til dels § 21

Hæleri af særlig grov beskaffenhed ved i perioden 1. april 2003 til 31. december 2008 at have stillet sin personlige bankkonto i F2-bank, kontonr. ..., og en bankkonto i F1-bank, kontonr. ..., tilhørende virksomheden G1, v/ DN, (Cvr. nr. zz), hvor tiltalte var daglig leder, til rådighed for en række personer, der overførte i alt 8.136.710 kr. til kontiene. Tiltalte hævede efterfølgende pengene og tilbageleverede dem i kontanter. Disse handlinger blev foretaget uagtet han vidste eller bestemt formodede, at pengene var udbytte fra en strafbar lovovertrædelse.

Påstande

 Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte har for landsretten erklæret sig skyldig i overensstemmelse med anklagemyndighedens mere subsidiære påstand og i øvrigt formildelse.

Supplerende oplysninger

 Ankesagen omfattede oprindeligt tillige tiltalte DN. Da indkaldelse til hovedforhandlingen i landsretten ikke var behørigt forkyndt for denne tiltalte, er behandlingen af DN´s ankesag udskilt og anken er foreløbigt alene fremmet for tiltalte T.

Forklaringer

 Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne V.3, V.7, V.5 og V.2. Vidnerne har alle forklaret i det væsentlige som i byretten.

De i byretten af medtiltalte DN samt vidnet V.1 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte T har supplerende forklaret blandt andet, at han er uddannet som revisor på et universitet i Egypten. Han drev i perioden 1980-1992 restaurant og grillbar i Danmark. Han overlod regnskabsførelsen til sin revisor. Han er på denne baggrund i hovedtræk bekendt med reglerne om indeholdelse af A-skat og betaling af skat og moms.

Hans forklaring som noteret i den indankede dom er en dækkende gengivelse af hans forklaring for byretten. Imidlertid var hans forklaring for byretten usand. Det samme gælder hans tidligere forklaringer til skattevæsenet og politiet. Det var overordnet set usandt, når han tidligere forklarede, at selskaberne G3 Rengøring og G7 Rengøring havde ansatte rengøringsfolk, og at H1 og G1 formidlede arbejde til disse ansatte. Situationen var rettelig den, at der ingen aktivitet har været i disse fire selskaber i den omhandlede periode, og selskaberne har ikke spillet nogen rolle i forbindelse med formidling af personale eller udførelse af rengøringsarbejde. Forholdet var i stedet det, at de personer, som udførte rengøringsarbejdet, var ansat og lønnet direkte af de virksomheder, som havde kontakt til kunderne, f.eks. G4 Rengøring ApS og G8. De fakturaer, som er udstedt af G3 Rengøring og G7 Rengøring, er således fiktive, og det samme gælder de fakturaer, som H1 og G1 har udstedt til G4 Rengøring, G8 mv. Tiltalte har aldrig udført arbejde for H1 eller G1, og har således ikke formidlet eller aflønnet arbejdstagere. Tiltalte er ikke bekendt med, hvilke hoteller og restauranter som har fået udført rengøringsydelserne.

Han har tidligere overfor SKAT og politiet forklaret som for byretten. For cirka 1½ måned siden meddelte han sin forsvarer, at han ønskede at afgive en ny forklaring om sagens rette sammenhæng til politiet. Dette resulterede i, at han blev indkaldt til at afgive forklaring for politiet den 12. september 2012. Tiltalte har fortalt til MO´s ægtefælle V.7, at han har ændret sin forklaring og nu har fortalt politiet om sagens rette sammenhæng. V.7 sagde, at tiltalte ikke skulle have gjort dette.

Tiltalte blev involveret i de omhandlede virksomheder fordi hans familie i Egypten i 2001 blev truet af en person ved navn MO. I 2001 blev et af tiltaltes børn, som boede og fortsat bor i Egypten, således kidnappet af MO i en periode. MO truede på denne baggrund tiltalte til i 2001 at etablere og registrere en virksomhed i tiltaltes navn i Danmark. Tiltalte har ikke anmeldt kidnapnings- eller trusselsforholdet til politiet i Egypten eller i Danmark. Dette ville ikke have løst situationen. MO var og er medlem af organisationen Det Muslimske Broderskab, som også i 2001 havde stor indflydelse i Egypten. Tiltalte har imidlertid nu fundet et sikkert opholdssted til sine børn og sin kone i Egypten. Tiltalte er nået til den konklusion, at også de reelle bagmænd, MO og dennes familie, bør straffes. Det er korrekt, at han hidtil stedse - blandt andet ved en afhøring den 1. juli 2010 hos politiet - har fortalt, at der var realiteter bag fakturaerne. Han forklarede dette for at beskytte sin familie. Som følge af MO´s trusler har tiltaltes børn siden 2001 været i fare i Egypten, og han valgte derfor at dække over MO og hans medsammensvorne. Hvis hans børn havde været i Danmark, ville situationen måske nok have været en anden. Det er korrekt, at hans børn efter 2001 har været på besøg i Danmark i perioder af ca. 2 måneders varighed, men kun på turistvisum. Han skønner, at Udlændingeservice ville have afslået en eventuel anmodning om at forlænge børnenes opholdstilladelse, selv hvis han var gået til politiet og havde fortalt om sagens rette sammenhæng. Han har således først kunnet afgive en sandfærdig forklaring om sagens rette sammenhæng efter at han for nylig har fået sine børn og sin ægtefælle skjult i Egypten. Børnene kan ikke få opholdstilladelse i Danmark på nuværende tidspunkt.

Tiltalte ophørte med at virke for MO i regi af G1 i 2009. MO kontaktede tiltalte igen i 2010 og foreslog, at tiltaltes græske veninde kunne starte en virksomhed. Veninden gjorde dette i 2010 under navnet G12. Han hjalp veninden med at udfærdige fakturaer i 6 måneder i 2010. Herefter besluttede han sig for at ophøre med at bistå MO.

Han har efterfølgende konstateret, at MO i 2011 har udfærdiget i hvert fald 10 falske fakturer for virksomheden "G12". MO har således videreført sine metoder i andet regi. MO´s selskab, G6 Rengøring, som drives af MO´s søn HM, har angiveligt kun to ansatte. Når man sammenholder dette med denne virksomheds meget store indtægter, kan man regne ud, at dette ikke kan passe.

Tiltalte har uddybende om kontakten og samarbejdet med MO forklaret blandt andet, at han lærte MO at kende i forbindelse med en rejse til Egypten i 2001. Tiltalte skulle besøge sin familie i Cairo. MO var med samme fly og de faldt i snak. Tiltalte havde hørt om MO og var klar over, at MO tidligere havde afsonet en fængselsdom i Danmark. Flyet landede ud på aftenen i Cairo. MO skulle videre til Alexandria næste dag, og tiltalte tilbød, at MO kunne overnatte hos tiltaltes familie i Cairo. MO fandt på denne måde ud af, hvor i Cairo tiltaltes familie opholdt sig.

Tiltalte returnerede senere til Danmark og nogen tid efter ringede hans kone fra Egypten og fortalte, at deres yngste søn var blevet kidnappet. Tiltalte ville rejse hjem, men blev forinden ringet op af MO, som sagde, at han havde tiltaltes dengang 2-3 årige søn hos sig. MO sagde, at tiltalte skulle blive i Danmark, og han instruerede tiltalte i at åbne et rengøringsfirma, herunder ved anmeldelse til SKAT, og udstede fiktive regninger til V.7´s virksomhed og kvittere for modtagelsen af provisionsbeløb. MO var allerede på daværende tidspunkt gift med V.7. MO pålagde på et senere tidspunkt tiltalte at udstede fiktive fakturaer til en virksomhed ved navn G5 Rengøring. Tiltalte har udfærdiget fakturaerne fra H1 til G4 Rengøring for perioden 1. april 2003 til 30. juni 2005. MO informerede på forhånd fra gang til gang tiltalte om fakturaens beløb og datering. Dette skete enten telefonisk eller ved et møde. Tiltalte modtog lejlighedsvis beløb på 10.000 - 15.000 kr. for sin bistand til MO. Han har ikke betalt skat af disse beløb. Tiltalte vidste, at MO i V.7´s navn drev et rengøringsfirma. Tiltalte var i 2001 dog ikke klar over, hvad de fiktive fakturaer skulle bruges til. Senere erfarede han, at de fiktive fakturaer skulle indgå i regnskabet for den af MO drevne virksomhed for at nedbringe virksomhedens skatte- og afgiftsstilsvar. Tiltalte havde på daværende tidspunkt ikke arbejde i Danmark og rejste meget i udlandet. Han lagde ikke mærke til de breve, han fik fra SKAT vedrørende virksomheden i disse år.

Pengestrømmene var af MO tilrettelagt således, at tiltalte aldrig modtog de beløb, som var anført på fakturaerne. Dele af "betalingerne" blev ganske vist overført til den bankkonto, som tiltaltes virksomhed anvendte, men straks efter hævede tiltalte et tilsvarende beløb og overgav dette i kontanter til MO. MO anvendte vist nogle af disse penge til at betale sine medarbejdere. Tiltaltes virksomhed har aldrig modtaget kontante betalinger fra MO eller de af ham kontrollerede virksomheder. Tiltalte kender ikke de virksomheder, som fik udført arbejde af MO´s ansatte.

Tiltalte har på visse fakturaer med sin underskrift kvitteret for modtagelsen af "kommission" på 2.000 kr., men har ikke fået en sådan kommission udbetalt. Han er ikke klar over, hvem der på de i G3 Rengørings navn udstedte fakturaer har underskrevet for G3 Rengøring - stemplet og underskriften på bilagene var påført, da han fik dem fra MO. MO gav ham fakturaerne udstedt af G3 Rengøring, fordi skattevæsenet på et tidspunkt rykkede tiltalte for H1s regnskabsmateriale for 2003-2005. Tiltalte underrettede MO om dette. MO sagde, at han nok skulle ordne situationen. Efter nogen tid mødtes tiltalte med MO, som på en gang afleverede alle fakturaerne udstedt i G3 Rengørings navn til tiltalte. MO sagde, at tiltalte skulle aflevere fakturaerne til skattevæsenet til dokumentation for H1s udgifter. MO gav ved samme møde tiltalte telefonnummeret til HS, som var indehaver af G3 Rengøring. MO sagde, at tiltalte bare skulle fortælle SKAT, at dette var dokumentation for, at tiltaltes virksomhed havde en underleverandør - G3 Rengøring. Tiltalte deltog efterfølgende i et møde med V.3 fra SKAT og forklarede som instrueret af MO. V.3 fortalte imidlertid, at G3 Rengøring var lukket flere år forinden.

Hvis tiltaltes forklaring for byretten var korrekt, skulle tiltalte have haft tilknyttet op mod 40-50 ansatte. Hertil kommer, at tiltalte næppe ville have haft ulejlighed med at arbejde i udlandet til en løn på 4.800 USD om måneden, hvis tiltalte havde haft så stort udbytte af sin virksomhed i Danmark.

Tiltalte er bekendt med, at MO ejer en meget stor ejendom i ... i Egypten samt et lejlighedskompleks til 15 millioner kr. i ... i Egypten. Hertil kommer et hus og biler i Danmark. V.7 er konverteret til islam og har boet i Egypten i de seneste 6 år, og hun er udelukkende i Danmark på nuværende tidspunkt, fordi hun skal afgive forklaring i denne retssag.

Tiltalte har til forhold 1-4 forklaret blandt andet, at han reelt ikke kender til virksomheden G3 Rengøring. Det er nok korrekt, at det fremgår af fakturamaterialet, at H1 i perioden april 2003 - maj 2005 alene fakturerede til G4 Rengøring. Det er tiltalte, som ved sin underskrift på H1s fakturaer for denne periode har kvitteret for modtagelsen af de anførte beløb. Han har imidlertid ikke modtaget de pågældende beløb. Han kvitterede for modtagelsen af beløbene fordi han blev truet til det af MO. Han har ikke modtaget beløb á 2.000 kr. i provision for formidling af arbejdskraft og har ikke selvangivet sådanne provisionsbeløb. De 266.400 kr., som han selvangav for 2003, var i det hele indkomst fra udlandet.

Tiltalte har til forhold 5-8 forklaret blandt andet, at G11 og G8 er reelt den samme virksomhed. Virksomhederne blev drevet af V.2 og hendes bror. Der tilgik tiltaltes virksomhed betalinger fra G8, jf. de fremlagte bankkontoudtog. Som det også fremgår af kontoudtogene, blev alle pengene straks efter hævet af tiltalte. Tiltalte afleverede herefter de kontante penge til V.2 eller hendes chauffør. Det samme mønster blev anvendt for indbetalingerne fra G7 Rengøring, som blev drevet af MO´s nevø. Tiltalte var i 2007 klar over, at de pågældende transaktioner blev gennemført for at give G8 og de øvrige virksomheder en "dækhistorie" til skattevæsenet.

Tiltalte har til forhold 9-12 forklaret blandt andet, at han aftalte med DN, at de skulle oprette en virksomhed sammen, efter at tiltalte var gået konkurs og ikke havde noget arbejde. MO havde bedt tiltalte om at finde en person, som kunne være behjælpelig med stiftelse af en virksomhed med henblik på udstedelse af fakturaer som tidligere praktiseret. Tiltalte kendte DN og foreslog ham, at de skulle drive virksomhed sammen. DN accepterede dette, blot han ikke fik problemer. DN gik med tiltalte på skattekontoret og fik firmaet registreret og var ligeledes med tiltalte i banken, hvor der blev udstedt en fuldmagt til tiltalte. De to overførsler på 4.000 kr. til DN var betaling af husleje. DN fremlejede sin lejlighed. Disse betalinger hidrører ikke fra tiltalte.

Tiltalte har ikke forklaret til politiet, at DN fik i alt 16.000 kr. for sin hjælp. Han har nok lovet DN, at DN ville få nogle penge, hvis virksomheden gik godt, men der blev aldrig udbetalt noget. Tiltalte fik ikke kontoudtog fra banken - disse tilgik DN´s adresse. Han har forklaret til politiet, at DN efterfølgende gav ham kontoudtogene. De fire fakturaer til G8 blev udstedt af tiltalte på foranledning af V.2, som handlede efter instruktion fra MO. V.2 sørgede efterfølgende for, at G1 indberettede moms, svarende til fakturaerne til G8. Det er korrekt, at DN den 7. maj 2008 var i banken med tiltalte for at hæve 60.000 kr. Tiltalte har foretaget alle andre hævninger fra kontoen i henhold til fuldmagt eller kontokort. Tiltalte videregav de hævede penge til den virksomhed, som havde overført pengene, f.eks. G7 Rengøring. DN var ikke involveret i virksomhedens forhold.

Det han ved afhøringen den 17. september 2010 forklarede til politiet om samarbejdet med HS og G3 Rengøring passer ikke. Han afbrød samarbejdet med HS i 2008. Ved nærmere eftertanke kender han faktisk ikke HS. Hans forklaring til politiet om samarbejdet med HS skulle dække over MO´s dispositioner. De med håndskrift angivne tal på G1´s momsangivelsesblanket indleveret den 16. december 2008 hidrører fra V.2.

På et tidspunkt under et ophold i Egypten blev tiltalte kontaktet af DN, som kom med to andre personer. DN sagde, at han havde været i Danmark og havde konstateret, at han havde fået problemer med myndighederne, fordi han stod som ejer af G1. Tiltalte underskrev på denne baggrund erklæringen af 5. maj 2009 for at beskytte DN. Han husker situationen tydeligt. DN rettede ligeledes henvendelse til V.2 - som med sin bror drev G8 i samarbejde med MO - fordi tiltalte havde forklaret DN, at G1 havde et krav mod G8. DN havde forinden fået at vide af sin fagforening, at han ikke kunne få dagpenge, fordi han var registreret som selvstændig erhvervsdrivende. Tiltalte har ikke modtaget penge af G8. De fremlagte dags-dato-kvitteringer blev underskrevet af tiltalte, fordi V.2 skulle forevise dokumentation for udgifter til skattevæsenet. Pengene er reelt ikke blevet betalt.

Tiltalte har supplerende om sine personlige oplysninger forklaret, at han fortsat bor i den fremlejede lejlighed og modtager kontanthjælp. Han pålægges af og til at deltage i aktivering. Hans ægtefælle og børn bor i Egypten. De lever af den pension, som hustruens moder får udbetalt.

Vidnet V.3 har supplerende forklaret blandt andet, at han fortsat vedstår rigtigheden af SKATs opgørelser og afgørelser i sagen. Vidnet har for landsretten forklaret nærmere herom.

Vidnet havde det første møde med tiltalte den 13. marts 2006. Tiltalte har stedse fastholdt, at der var realitet bag fakturaerne modtaget og udstedt af H1 og G1, og at disse selskaber havde formidlet og leveret rengøringsydelser. Samtlige de kunder, som har modtaget fakturaer fra H1 og G1, har opnået skatte- og afgiftsmæssige fradrag herfor. Ved et møde med vidnet i sidste uge meddelte tiltalte, at han ville ændre sin forklaring. Tiltalte forklarede nu, at han aldrig har leveret eller formidlet rengøringsydelser via H1 og G1, og at der heller ingen realitet er bag fakturaerne fra G3 Rengøring. Tiltalte forklarede endvidere, at MO havde truet med, at tiltaltes børn ville blive kidnappet i Egypten, hvis tiltalte ikke samarbejdede om udstedelsen af fiktive fakturaer. Tiltalte forklarede endvidere, at han også via et tredje selskab, G12, i ledtog med en græsk kvinde havde udstedt fiktive fakturaer. Endelig forklarede tiltalte, at MO-familien havde stillet ham i udsigt, at han ville modtage en belønning på 2.000.000 kr., hvis han undlod at ændre sin forklaring.

Opgørelsen af de unddragne moms- og skattebeløb vil ikke blive ændret, selv hvis man anskuer sagens faktum i overensstemmelse med det, som tiltalte nu har forklaret. Unddragelsen vil da skulle henføres til H1/G1´s kunder - altså de udførende selskaber - idet disse virksomheder ikke vil have skatte- eller momsmæssige fradrag for de fiktive fakturaer. Tilsvarende må man antage, at rengøringsmedarbejderne har været ansat i de virksomheder, som har haft kontrakt på udførelsen af rengøringen, og at indeholdelsespligten derfor påhvilede disse virksomheder.

Der er ikke konstateret pengestrømme fra G3 Rengøring til H1. Der er konstateret pengestrømme fra H1 til dette selskabs kunder, herunder G4 Rengøring, men dog ikke svarende til de fulde fakturabeløb. I den første periode af parternes samarbejde var der store kontante betalinger, mens der senere i forløbet var en større andel af bankoverførsler. SKAT har set en del sager fra rengøringsbranchen fra samme periode som i den foreliggende sag, hvor der forekom store kontante betalinger.

Vidnet V.7 har supplerende forklaret blandt andet, at hun er gift med MO. Hendes søn HM har drevet virksomheden G6 Rengøring. Tiltaltes virksomhed har leveret arbejdskraft til vidnets virksomhed. Der var ikke problemer med dette, og SKAT har anerkendt, at hendes virksomhed kunne få sædvanligt fradrag for disse udgifter. Vidnet har ikke deltaget i møder hos SKAT om tiltaltes skatteforhold. Vidnet husker ikke, hvorledes fakturaerne fra H1 så ud. Betalingerne til tiltaltes virksomhed skete nogle gange kontant til tiltalte og andre gange ved bankoverførsler. Dette afhang af tiltaltes ønsker. Vidnet fik af og til store beløb betalt kontant af sine kunder. Hun spurgte ikke kunderne om baggrunden for dette. Hun har lejlighedsvis betalt op til 400.000-500.000 kr. kontant til tiltalte. Tiltalte har ikke tilbagebetalt nogen del af de penge, han modtog som betaling for de udstedte fakturaer. Hun kender ikke en virksomhed ved navn G3 Rengøring. MO har ikke haft noget med G4 Rengøring at gøre. Vidnet tror ikke, at MO har hjulpet tiltalte med at udfærdige fakturaer. Vidnet har ikke talt med tiltalte forud for dette retsmøde. Vidnet har ikke hørt, om MO har talt med tiltalte for nylig. Vidnet har været på ferie i Egypten, men har ikke boet i Egypten.

Vidnet V.5 har supplerende forklaret blandt andet, at han har arbejdet i G7 Rengøring, som i perioder rekvirerede vikarydelser fra H1. Vidnet var ansat i G7 Rengøring ´s administration og varetog forskellige opgaver. H1 sendte fakturaer til G7 Rengøring, og disse blev betalt - typisk ved bankoverførsler. Udgifterne er indgået i G7 Rengøring ´s regnskab, og SKAT har ikke anfægtet dette. Måske har G7 Rengøring en enkelt gang betalt kontant.

Foreholdt tiltaltes forklaring for landsretten om, at fakturaerne fra H1 til G7 Rengøring ikke dækker om en realitet, og at H1 således ikke har stillet vikarydelser til rådighed for G7 Rengøring forklarede vidnet, at han ikke har nogen kommentarer til dette. Vidnet har ikke haft kontakt med tiltaltes medarbejdere, men der har aldrig været problemer med kvaliteten af de pågældende personers arbejde. De pågældende personer blev anvist arbejde af H1 efter nærmere information fra G7 Rengøring, herunder vidnet. Vidnets kaldenavn er "...".

Vidnet V.2 har supplerende forklaret blandt andet, at hun drev virksomheden G8, som var et vikarbureau, der formidlede personale til udførelse af rengøringsopgaver. Virksomhedens fortjeneste udgjordes af forskellen mellem købs- og salgsprisen for de leverede arbejdsydelser. Tiltaltes virksomhed leverede arbejdskraft til G8. Når G8 modtog en ordre, som virksomheden ikke havde kapacitet til at klare, kunne vidnet kontakte tiltalte. Hvis tiltalte kunne hjælpe, gav vidnet tiltalte kundens adresse og herefter overtog tiltalte ansvaret for at betjene kunden. Tiltaltes medarbejdere talte dansk, og vidnet fik forevist straffeattest for de pågældende medarbejdere. Der var tale om reelle leverancer af arbejdskraft. Det var således meget sjældent, at der var klager over de vikarer, som tiltaltes virksomhed formidlede. Hun ved ikke, hvor tiltaltes vikarer har gjort rent - de pågældende medarbejdere blev blot videreformidlet til andre vikarbureauer. Det kan godt passe, at tiltalte på et tidspunkt forklarede hende, at hans virksomhed var ved at skifte bankkonto, og at hun derfor ikke kunne betale ved bankoverførsel.

Vidnet husker, at hun var til møde med V.3 fra SKAT. Der var tale om en almindelig revision af G8´s regnskaber V.3 så, at G8 lå inde med fakturaer fra G1, og V.3 spurgte blandt andet til opgørelsen af momsen. Vidnet forstod på V.3, at G1´s forhold var problematiske. Vidnet kontaktede efterfølgende tiltalte og spurgte ham, hvad der var galt. Tiltalte beroligede hende og sagde, at alt var i orden. I den forbindelse sendte tiltalte en kopi af en momsangivelse fra G1, og vidnet beholdt denne kopi. Tiltalte sagde, at han havde indleveret den pågældende angivelse til SKAT. Hun har aldrig været på SKATs kontor med tiltalte. Nogen tid efter dette blev vidnet kontaktet af DN, som var vred på vidnet. DN følte sig snydt af tiltalte, og beskyldte hende for at være i ledtog med tiltalte. Vidnet forstod ikke præcis, hvorfor DN var sur på tiltalte, men det havde vist noget at gøre med, at tiltalte oprindeligt havde sagt, at virksomheden alene skulle forestå import/eksport, men ikke rengøring. Hun og DN mødtes og talte om situationen. Hun tilbød blandt andet DN, at hun ville gå med ham til SKAT. Det endte dog med, at hun indgik et forlig med DN om G8´s gæld til G1. Vidnet sørgede efterfølgende for, at G8 afdrog på gælden. DN spurgte, om hun kunne sende afdragene til hans kone i Egypten, men det endte med, at hun betalte afdragene til DN personligt eller til en af DN´s venner. På et tidspunkt blev hun kontaktet af politiet om sagen, og en betjent sagde da, at vidnet skulle ophøre med at betale til DN.

Foreholdt tiltaltes forklaring for landsretten om, at der ikke var realitet bag fakturaerne fra G1 til G8 fastholdt vidnet, at G8 fik leveret arbejdskraft fra tiltaltes virksomhed. SKAT har anerkendt G8´s fradrag for udgifter til G1 og H1. Tiltalte har ikke tilbagebetalt vidnet de beløb, som G8 har betalt til G1.

Vidnet kender MO, som en nu forhenværende erhvervsdrivende i rengøringsbranchen. Vidnet er ikke gift med MO og har ikke særlige relationer til ham. Hun har ikke samarbejdet med MO, og hun kender ikke MO fra Egypten.

Foreholdt kopi af dags-dato-kvitteringer samt fakturaer fra G1 til G8 forklarede vidnet, at G8 har betalt som gengivet i kvitteringerne, og at G8 har modtaget de pågældende regninger. Hun valgte at betale G8´s gæld i afdrag, fordi G8 ofte fik ratevise betalinger fra sine kunder og i øvrigt af hensyn til virksomhedens likviditet. Hun husker ikke, om hun foreviste de pågældende dags- dato-kvitteringer ved mødet med V.3 hos SKAT.

Landsrettens begrundelse og resultat

 Tiltalte har for landsretten forklaret, at de i sagen omhandlede faktureringer henholdsvis til og fra de af tiltalte kontrollerede virksomheder H1 og G1 ikke dækkede over reel formidling af arbejdsydelser, men var fiktive. Tiltalte har endvidere forklaret, at H1 og G1 ikke har betalt de fakturaer, som blev udstedt til virksomhederne fra blandt andet G3 Rengøring, og at de betalinger, som blev overført til de to virksomheders bankkonti, kort tid efter blev hævet og tilbagebetalt til de virksomheder, som havde gennemført betalingerne. Disse virksomheder var reelt alle kontrolleret af V.7´s ægtefælle MO.

Tiltalte har herudover forklaret, at hans medvirken til de strafbare handlinger skyldtes, at MO omkring 2001 i en periode bortførte tiltaltes søn, og at der herefter var en vedvarende trussel fra MO mod tiltaltes familie, hvis han ikke fortsat medvirkede til de beskrevne strafbare handlinger. Hans ændrede forklaring skyldes, at han nu kan fortælle sandheden, efter at hans hustru og børn er bragt i sikkerhed i Egypten.

Tiltaltes forklaring om bortførelsen og truslerne har fremstået ukonkret, den er ikke underbygget af andre oplysninger i sagen, og den er først fremkommet kort tid før hovedforhandlingen i landsretten. Forklaringen forekommer også påfaldende i lyset af, at tiltalte efter sin egen forklaring fortsatte sin medvirken efter SKATs afdækning af forholdene i H1 - først i DN´s navn gennem virksomheden G1 og siden gennem en græsk venindes virksomhed G12. Endvidere forekommer det påfaldende, at tiltalte efter sin egen forklaring fik et vist vederlag for sin medvirken. Tiltaltes nye forklaring om, at samarbejdet mellem H1 og G1 og disses kunder savnede realitet, understøttes heller ikke af de øvrige oplysninger i sagen. Landsretten tilsidesætter derfor tiltaltes nye forklaring som utroværdig.

Efter tiltaltes forklaring for byretten og vidnernes forklaringer lægger landsretten til grund, at der mod betaling er formidlet arbejdskraft fra H1 og G1.

For landsretten har tiltalte ikke bestridt anklagemyndighedens opgørelse af de beløb, der blev unddraget beskatning mv.

Herefter, og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltræder landsretten, at tiltalte er skyldig i samme omfang som fastslået i byrettens dom.

Den af byretten udmålte frihedsstraf, tillægsbøde og forvandlingsstraffen herfor findes passende.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. til dels § 47, stk. 1, og § 52, stk. 6, til dels § 57, stk. 1, og jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, samt kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, til dels jf. arbejdsmarkedsbidragslovens § 7, jf. dagældende arbejdsmarkedsfondslovs § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b, og skattekontrollovens § 13, stk. 1.

Landsretten stadfæster derfor dommen i sagen mod T.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

 Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.