Dato for udgivelse
08 aug 2013 12:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 okt 2012 08:39
SKM-nummer
SKM2013.554.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 100-984/2012
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning
Emneord
Advokatudgifter, revisorudgifter
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvilke udgifter der i forbindelse med et kapitalfondsopkøb kunne fradrages i medfør af den dagældende bestemmelse i ligningslovens § 8 J.

Landsskatteretten havde fastslået, at sagsøgte i vidt omfang ikke var berettiget til at fradrage advokat- og revisorudgifter, idet disse fandtes at være afholdt over for kapitalfondsforvalterne. Landsskatteretten tillod dog fradrag for enkelte udgiftsposter. Landsskatterettens kendelse efterlod på dette punkt tvivl om, hvilke udgifter, der i en kapitalfondssag kunne henføres til investeringsprojektet og dermed bl.a. hvilke udgifter der var fradragsberettigede i henhold til den dagældende bestemmelse i ligningslovens § 8 J.

Skatteministeriet indbragte Landsskatterettens kendelse på dette punkt for domstolene. Skatteministeriet gjorde til støtte for synspunktet om manglende fradragsret gældende, at der var tale om ikke fradragsberettigede projektomkostninger. Skatteministeriet gjorde endvidere gældende, at sagsøgte ikke havde udvidet sin virksomhed, samt at der var tale om omkostninger til rådgivning om finansiering, der ikke kunne fradrages efter ligningslovens § 8 J. Endelig gjorde Skatteministeriet gældende, at sagsøgte ikke havde afholdt nogen advokat- og revisorudgifter.

Sagsøgte tog bekræftende til genmæle over for Skatteministeriets påstand efter sagens anlæg.

Reference(r)

Ligningsloven § 8 J (dagældende)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 C.C.2.2.1.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 C.C.2.2.2.15

Parter

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

mod

H1 A/S
(Selv)

Afsagt af dommerfuldmægtig

Susanne Eskesen

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er modtaget i byretten den 15. august 2012, har sagsøgeren, Skatteministeriet, påstået sagsøgte, H1 A/S, dømt til at anerkende, at dets skattepligtige indkomst for indkomståret 2005 forhøjes med 1.483, 653 kr.

Ved kendelse afsagt den 15. maj 2012 fandt Landsskatteretten, at sagsøgte var berettiget til at fradrage udgifter udgørende i alt 1.506.963 kr. i henhold til den dagældende bestemmelse i ligningslovens § 8 J, stk. 1.

Landsskatterettens kendelse er indbragt for domstolene i medfør af skatteforvaltningslovens § 49.

Rettens begrundelse og afgørelse

Da sagsøgte har anerkendt, at dets skattepligtige indkomst for indkomståret 2005 forhøjes med 1.483,653 kr., afsiges der dom efter sagsøgerens påstand med renter og sagsomkostninger som nedenfor anført.

Retten har ved fastsættelse af udgiften til advokatbistand lagt til grund, at sagsgenstanden kan opgøres til 415.423 kr. svarende til skatten (28 % i 2005) af den forhøjelse, som sagsøgte har anerkendt. Retten fastsætter herefter sagsomkostningerne til 10.290 kr. svarende til inkassosalæret af 415.423 kr. og 2000 kr. svarende til retsafgiften, i alt 12.290 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, H1 A/S, dømmes til at anerkende, at dets skattepligtige indkomst for indkomståret 2005 forhøjes med 1.483,653 kr.

Inden 14 dage skal sagsøgte H1 A/S betale 12.290,00 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.