Dato for udgivelse
12 Aug 2013 13:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Jun 2013 10:31
SKM-nummer
SKM2013.556.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
16. afdeling, B-3652-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
Skønsmæssig, ansættelse, dokumentation, negativ, privatforbrug
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt skattemyndighederne var berettigede til skønsmæssigt at forhøje appellantens momstilsvar i perioderne 1. januar til 31. december 2007 og 1. januar 2008 til 31. december 2008. Skattemyndighederne havde desuden foretaget en skønsmæssig forhøjelse af appellantens personlige indkomst i indkomstårene 2006, 2007 og 2008 som følge af udeholdt omsætning i appellantens virksomhed. Sagen drejede sig alene om momstilsvaret.

Appellanten havde i de relevante perioder registreret en personligt drevet virksomhed under et CVR-nr. Virksomheden var momsregistreret i de pågældende momsperioder. Desuden havde skattemyndighederne beregnet et negativt privatforbrug for appellanten i både 2007 og 2008, ligesom skattemyndighederne havde konstateret, at der var sket en del kontante indbetalinger på appellantens bankkonti.

Appellanten gjorde gældende, at han ikke havde drevet virksomhed i de pågældende perioder, da han i 2006 havde solgt sin kioskvirksomhed og efterfølgende ved en fejl ikke havde afmeldt sit CVR-nr. og momsregistrering. Hertil gjorde han gældende, at hans bror havde anvendt hans checkhæfte til indkøb til broderens kioskvirksomhed, og at de kontante indbetalinger stammede fra broderen.

Byretten fandt, at skattemyndighederne var berettiget til skønsmæssigt at forhøje appellantens momstilsvar efter opkrævningslovens § 5, stk. 2, da appellanten ikke havde udleveret den nødvendige dokumentation til skattemyndighederne. Retten fandt det endvidere ikke bevist, at appellanten havde solgt sin kiosk, eller at indbetalingerne på appellantens konto hidrørte fra appellantens broders virksomhed. Sammenfattende havde appellanten ikke løftet bevisbyrden for, at det af skattemyndighederne udøvede skøn var udøvet på et forkert grundlag eller havde ført til et åbenbart urimeligt resultat, hvorfor skattemyndighederne blev frifundet.

For landsretten fremlagde appellanten dokumentation, der understøttede, at appellanten havde solgt sin kioskvirksomhed i 2006. Landsretten tillagde ikke oplysningerne nogen afgørende vægt henset til, at der var betydelige kontante indsætninger på appellantens bankkonti, samt at appellanten i perioden efter det påståede salg af kiosken fortsat var registreret med en virksomhed.

Herefter stadfæstede landsretten byrettens dom.

Reference(r)

Opkrævningsloven § 5, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 A.B.5.4.2

Appelliste

Parter

A
(advokat Bjarne Fabech-Larsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Jacob Christian Sølling (prøve))

Afsagt af landsdommerne

Kaspar Linkis, Ole Dybdahl og Gitte Arildsen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 9. oktober 2012 (BS 37A-4002/2011) er anket af A med påstand om, at indstævnte tilpligtes at anerkende, at hans momstilsvar for 2007 nedsættes med 83.738 kr., subsidiært med et lavere beløb, og at hans momstilsvar for 2008 nedsættes med 64.483 kr., subsidiært med et lavere beløb. Mere subsidiært påstås sagen hjemvist til fornyet skattemæssig behandling af momstilsvaret for 2007, respektive 2008.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

Det er for landsretten dokumenteret, at MS, der i 2006 og 2007 drev købmandsforretning på det modsatte gadehjørne på ...8, omkring 1. december 2006 indbetalte depositum til Andelsboligforeningen G3 vedrørende kiosken ...4, og at han frem til udgangen af maj 2007 var lejer af kiosken. Forhandlingen for Danske Spil fra ...4 blev i efteråret 2006 overført til MS.

Det er endvidere dokumenteret, at A den 27. marts 2007 fik udstedt et 3-måneders visum til Asien, at han den 4. april 2007 udrejste af Danmark, at han den 21. april 2007 udrejste fra ...5 i Asien og indrejste i Danmark, og at han den 8. juli 2007 udrejste fra Danmark via ...7.

Der er endvidere dokumenteret låneaftaler af henholdsvis 6. og 14. april 2007 vedrørende lån fra Asienske långivere til A på 45.000 kr. og 42.000 kr.

Af årsrapporterne for 2006, 2007 (begge år H1xx) og 2008 (H1) fremgår enslydende, at A som indehaver oplyser, at han er bekendt med, at revisor oplyser, at den daglige regnskabsregistrering ikke opfylder bogføringslovens bestemmelser. Af erklæringerne fra revisoren fremgår, at der ikke er ført den lovkrævede daglige registrering af virksomhedens transaktioner afstemmeligt til ind- og udførsler relateret til en pengeinstitutkonto, og at revisoren ikke kan udtale sig om, hvorvidt årsrapporten giver et retvisende billede af bl.a. resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret.

SKAT har registreret følgende virksomhedsnavne og datoer vedrørende CVR-nummeret xx xx xx xx:

Navn:

Startdato:

Slutdato:

Status:

H1 v/A

27-09-2007

Aktiv

H1x v/A

01-11-2006

26-09-2007

Afsluttet

H1xx v/A

27-03-2005

31-10-2006

Afsluttet

H1xxx

01-10-2001

26-03-2005

Afsluttet

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af A og vidnet BA. Der er endvidere afgivet forklaringer af vidnerne revisor IK og MS.

A har forklaret bl.a., at han i oktober 2006 solgte kiosken ...4 til MS, der drev forretning overfor, og som ønskede at få salg for Danske Spil. Købers revisor lavede kontrakten. De blev enige om en pris på 20.000 kr. for inventaret, og han fik ca. 20.000 kr. for varelageret. Han modtog den samlede købesum på 55.000 kr. kontant og brugte beløbet til at betale gæld til tre forskellige kreditorer og til forbrug. Danske Spil frigav i november 2006 en sikkerhedsstillelse på 70.000 kr. som følge af hans ophør som forhandler, hvilket beløb blev indsat på hans konto og blev brugt til forskellige betalinger. Han har brugt revisor IK alle årene og talte med ham indimellem. Han fortalte revisor, at han var ophørt med at drive kiosken. Han læste og forstod kun dårligt det, der står i regnskaberne, herunder ledelsesberetningerne. Han overlod til revisor at foretage afmelding over for bl.a. SKAT, men burde måske have gjort det selv. Han har intet med H1x v/A at gøre, uanset at en sådan virksomhed er registreret den 1. november 2006.

Hans bror, BA, var i økonomiske vanskeligheder og var registeret i RKI, hvorfor han lånte ham sit checkhæfte, så han kunne drive sin forretning. Han beholdt selv det Dankort, som var knyttet til kontoen.

Han tog til Asien i april 2007, fordi han skulle låne penge af sin svoger, der driver en byggevirksomhed. Lånedokumentet blev udfærdiget på engelsk, så det ville være lettere at forstå i danske sammenhænge. Han modtog lånebeløbet i danske tusindkronesedler. Han lånte også andre 42.000 kr. af en god ven. Han tog pengene med hjem til Danmark og brugte dem til bl.a. tilbagebetaling af lån.

Senere i 2007 tog han til England for at gøre forberedelser med henblik på at etablere halalslagterforretning, hvilket skete pr. 1. januar 2008. Han forpagtede butikken i november 2007 af en mand fra Makedonien. Han betalte ca. 24.000 kr. i tre måneders forudbetalt leje, hvilket beløb han havde lånt i Asien. Slagterforretningen gav kun beskedne indtægter i 2008, så familien levede af hustruens indtægt på 10.-11.000 kr. efter skat, ligesom han fik forskellige lån. Han driver fortsat slagterforretningen.

BA har supplerende forklaret bl.a., at han har drevet købmandsforretning på ...3 i ca. 12 år. Han havde en bankkonto, men var nødt til at bruge broderens checkhæfte som følge af en negativ kreditvurdering. Han har i alle årene benyttet revisor IK, der lavede momsregnskab for ham på grundlag af forretningens bilag. Han og revisoren lavede bogføring. Det er mest sandsynligt, at han har forklaret revisoren, at han brugte broderens konto og checkhæfte. Han har indsat gennemsnitligt 20.000 kr. 12-13 gange hidrørende fra omsætning i sin købmandsbutik på broderens konto. En samlet indbetaling i 2007 på 418.000 kr. lyder umiddelbart for højt, men viser hans omsætningstal et beløb i denne størrelsesorden, kan det godt være rigtigt.

Revisor IK har forklaret bl.a., at han har været revisor for A fra 2006 og i nogle år frem. Hans revisionsfirma har lavet bogføring og momsregnskab kvartalsvis, ligesom der er blevet udarbejdet årsregnskaber for virksomheden. Der har foreligget kassestrimler fra kiosken. Der er ikke sket afstemning med bankudskrifter, som han har bedt om, men ikke modtaget. Der blev ikke lavet daglige kasserapporter i 2006 i virksomheden. Han husker ikke, i hvilket omfang der har været afholdt møder med A, der taler gebrokkent dansk. Han fik på et tidspunkt at vide, at A ikke drev/havde drevet virksomhed i 2007.

MS har forklaret bl.a., at han i 2006 og 2007 drev en købmandsforretning på ...8, som han havde etableret i år 2000. Vidnet ønskede at købe As kiosk for at få mulighed for at sælge tips og lotto gennem sin eksisterende forretning, hvilket Danske Spil havde godkendt ville kunne ske. Han betalte 55.000 kr. kontant. Købekontrakten blev lavet af vidnets revisor. Overtagelse skete i oktober 2006. Han betalte indskud og husleje til G3 A/B. Lejemålet bestod i ca. tre måneder. Han kasserede det gamle inventar. Efterfølgende blev der etableret vvs-virksomhed.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed, idet A herudover navnlig har henvist til den yderligere bevisførelse, der er sket for landsretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Der er for landsretten fremkommet oplysninger, som understøtter, at As kiosk på ...4 blev overdraget til MS ultimo 2006. Der er for landsretten endvidere fremlagt to låneaftaler fra april 2007 vedrørende et samlet lånebeløb på 87.000 kr.

Landsretten finder ikke at kunne tillægge disse nye oplysninger nogen afgørende vægt i lyset af sagens øvrige oplysninger, herunder navnlig de betydelige indbetalinger på As bankkonto samt det forhold, at A fra 1. november 2006 til 26. september 2007 var registreret med virksomheden H1x v/A.

De nye oplysninger kan således ikke ændre ved byrettens begrundelse og resultat, som herefter tiltrædes.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 25.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af dette beløb er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed, herunder at hovedforhandlingen har varet en retsdag.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten A betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne domsafsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.