Dato for udgivelse
05 aug 2013 12:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 apr 2013 12:42
SKM-nummer
SKM2013.540.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
AS 16-241/2012
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsskat + Tvangsauktion
Emneord
Restance, renovation, fortrinsstilling, hovedkrav, auktion
Resumé

SKAT havde anmodet om tvangsauktion for en restrestance, der alene bestod af gebyrer vedrørende fortrinsberettigede krav på ejendomsskatter og forbrugsafgifter. Fogedretten udtalte, at det er uomtvistet, at kommunalbestyrelsens gebyrer ved klar hjemmel har udpantningsret. Størrelsen af gebyrerne er ligeledes lovreguleret. Henset hertil samt til, at det ville skabe en uklar retsstilling, såfremt disse offentligretlige gebyrer - modsat andre tilfælde - ikke følger hovedkravet, blev den begærede tvangsauktion fremmet.

Reference(r)

Ejendomsbeskatningsloven § 29

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 G.A.3.7.2

Fogedrettens kendelse af 29. april 2013, AS 16-241/2012

Tvangsauktion

over ejendommen ...1

tilhørende A og BA

efter anmodning fra SKAT

Påstande

Rekvirenten, SKAT indgav den 25. april 2012 tvangsauktionsbegæring over ejendommen beliggende ...1 tilhørende A og BA. SKAT har påstået sagen fremmet.

Rekvisitii, A og BA har påstået sagen nægtet fremme.

Sagens omstændigheder 

Det er oplyst, at rekvirenten tidligere indgav tvangsauktionsbegæring på skyldnernes ejendom under AS 508/2010. Grundlaget var da et beløb stort 26.834,25 kr., hidrørende fra skyldige ejendomsskatter 2009 og skyldige fortrinsberettigede krav samt et ikke-fortrinsberettiget krav for forbrugsafgifter for 2007 på 4.180,48 kr. Herudover indgår skyldige ejendomsskatter for 2010 med 6.494,18 kr., inkassoomkostninger med 1.812,50 kr. og tingbogs- og vurderingsattest med 120,00 kr.

I forbindelse med sagens behandling i fogedretten, hvor der meddeltes afværgefrist til den 12. november 2010, oplystes det, at skyldneren havde betalt ejendomsskatter og forbrugsafgifter for 2009 med 13.227,09 kr. bortset fra rekvirentens omkostninger og påløbne renter. Samtidig oplyses det, at beløbet for forbrugsafgifter for 2007, stort 4.180,48 kr. var afvist fra skyldnernes betalingsservice og derfor ikke var tilgået rekvirenten. Den 7. december 2010 tilbagekaldte rekvirenten auktionsbegæringen mod betaling af 2.800 kr.

Rekvirenten gør gældende, at det ikkefortrinsberettigede beløb på 4.180,48 kr. ikke er betalt, samt at der ved tilbagekaldelse af auktionssagen ikke er gjort op med restancer for 2010, herunder skyldig ejendomsskat for hele 2010 med 6.494,18 kr., idet rekvirenten på dette tidspunkt ikke havde foretaget udlæg for restancen. Der er alene taget stilling til betaling af 2.800 kr. Det anføres yderligere, at skyldnerne kun har betalt ejendomsskat/renovation for 2007 en gang, nemlig den 31. august 2012 og at der ikke er ført bevis for, at betaling skulle være sket på et tidligere tidspunkt.

Skyldnerne gør gældende, at det fremgår af sagens bilag A, at beløbet 2.800 kr. udgør restrestancen, hvorfor hele mellemværendet også for 2010 med rekvirenten ved betaling allerede den 12. november 2010 var ophørt ved kontant betaling, ligesom auktionsbegæringen blev tilbagekaldt.

Det fremgår af bilag A, at det vedrører "Restancer ejendomsskat og forbrugsafgifter", som opgøres med omkostninger vedrørende udlægget, 1.000 kr., Retsafgift auktionsbegæring 800,00 kr. og honorar auktionsbegæring 1.000 kr. Det angives, at beløbet er "restrestance".

Nærværende auktionssag er i rekvirentens processkrift III anført at vedrøre:

1.

Restance ejendomsskat vedrørende årene 2010-2012

5.455,88 kr.

2.

Restance renovation for 2010

581,62 kr.

Restance renovation for 2011

363,79 kr.

Restance renovation for 2012

150,05 kr.

Rykkergebyrer for 2011

700,00 kr.

 

3.

Rekvirentopgørelse.

 

Retsafgift

320,00 kr.

Rykkergebyr pr. 12.06.2012

250,00 kr.

Netforvaltningen

655,00 kr.

Auktionsgebyr

800,00 kr.

Inkassosalær

1.375,00 kr.

Auktionssalær

1.000,00 kr.

 

I alt

11.650,34 kr.

Rekvirenten anfører, at renter og rykkergebyrer har fortrinsret, idet de i den henseende følger hovedkravet. Der henvises i den forbindelse til auktionsvilkårenes punkt 6 B vedrørende beløb, der skal betales ud over budsummen:

"...

Auktionsrekvirenternes udlægsomkostninger og omkostninger ved gennemførelsen af auktionen, herunder salær til advokat (og) honorar til en af fogedretten antagen sagkyndig.

..."

Der henvises tillige til SKATs vejledning af 23. januar 2012 og lovbekendtgørelse nr. 1006 af 26. oktober 2009 § 29 og lovbekendtgørelse nr. 66 af 21. januar 2010 § 2, stk. 2 og § 3, hvoraf fremgår, at der er hjemmel til at opkræve både gebyrer og renter samt at der er udpantningsret for beløbene. Endelig henvises til afgørelserne refereret i UfR. 1993.882 og 1990.836, der vedrører henholdsvis et forsikringsselskabs og en banks gebyrer, der ved landsrettens afgørelse fandtes tillagt udpantningsret.

Skyldnerne har yderligere anført:

at

alle restancer, herunder ejendomsskatter for 2010 er betalt den 7. februar ved betaling af 2.800 kr.

at

de medtagne gebyrer ikke har fortrinsstilling jf. lovbekendtgørelse 1006 af 26. oktober 2006 § 29

at

rekvirentens renteberegning vedrørende ejendomsskatter på 2.705,86 kr. er forkert. Den bør være 2.537,24 kr.

at

rekvirentens renteberegning for renovation vedrørende årene 2010 til 2012 med 1.014,412 kr. er forkert og rettelig burde være 564,05 kr.

at

kravet for "Netforvaltning" ikke kan medtages samt at alle omkostninger bør bortfalde

Rekvirenten har oplyst, at der for så vidt angår ejendomsskat er beregnet renter frem til 12. april 2012 og for så vidt angår renovation fra forfaldsdagen 1. januar 2010/2011 og 2012 og frem til 31. august 2012.

Rekvirenten har i fremsendelsesbrev den 20. marts 2013 til skyldnernes advokat tilkendegivet, at fogedretten kan lægge skyldnernes renteberegning til grund.

Parterne er tillige enige om, at rekvirenten har fortrinsret for renter, der er påløbet en fordring der foretages udpantning og udlæg for.

Særskilt om beløbet for Netforvaltning har rekvirenten oplyst, at beløbet påløbet for indhentelse af vurderings- og skatteattest den 12. april 2012, er betalt af skyldnerne den 31. august 2012.

Tilbage står herefter spørgsmålet om skyldnerne har betalt beløb for ejendomsskat og renovation 2010 2 gange samt om rekvirentens gebyrer har fortrinsstilling under en tvangsauktion.

For så vidt angår dobbelt betaling af ejendomsskat og renovation for 2010 fremgår det af skyldnernes processkrift af 11. september 2012, at

"...

skyldnerne kontaktede Kommunen i oktober 2010 for at betale den på dette tidspunkt værende gæld, herunder 1. og 2. rate ejendomsskat og renovation m.v. Det påpeges, at det var et krav fra rekvirenten (for) at tilbagekalde auktionen, at den samlede gæld til kommunen blev betalt. Kommunen oplyste, at borgere ikke længere kan betale i kontanter til kommunen, men eftersom der var berammet tvangsauktion over ejendommen, modtog kommunen alligevel et kontant beløb for betaling af den samlede gæld.

..."

Forklaringer 

Der er ikke afgivet forklaringer i sagen.

Fogedrettens afgørelse og begrundelse

Således som sagen nu foreligger for fogedretten lægges det til grund, at skyldnerne har bevisbyrden for, at der er indbetalt et beløb til Kommunen for ejendomsskat for 2010 ved kontant betaling og at det således nu uberettiget opkræves igen. Da denne bevisbyrde ikke ses løftet tages skyldnernes påstand for så vidt ikke til følge.

Det fremgår af lbkg. nr. 66 af 21. januar 2010 § 2, stk. 2 og § 3 at der er udpantningsret og dermed fortrinsstilling for kommunalbestyrelsens gebyrer. Der er ikke tvist om størrelsen heraf. I SKATs vejledning, udstedt i henhold til lovbkg. nr. 1006 af 26. oktober 2009 § 29 er der hjemmel for SKAT til at foretage udpantning og udlæg for renter og gebyrer. I vejledning af 23. januar 2012 anføres, at der ikke tages stilling til, hvorvidt der med udpantningsretten tillige følger en fortrinsret for gebyrerne. På samme måde angiver afgørelsen UfR. 1990.836V explisite, at der ikke er taget stilling til, hvorvidt panteretten for gebyret kan gøres gældende med prioritet forud for efterstående panthavere, jf. tinglysningslovens § 40, stk. 4, 2. pkt. Det antages dog i teorien, at denne fortrinsstilling bevares i et år.

De to afgørelser, rekvirenten har anført angår ikke et offentligt kravs udpantningsret, men disse tillægges uden direkte hjemmel udpantningsret. I nærværende sag er det uomtvistet, at kommunalbestyrelsens gebyrer ved klar hjemmel har udpantningsret. Størrelsen af gebyrerne er ligeledes lovreguleret. Henset hertil samt til, at det ville skabe en uklar retsstilling, såfremt disse offentligretlige gebyrer - modsat andre tilfælde - ikke følger hovedkravet, tages skyldnernes påstand for så vidt ikke til følge.

For så vidt angår det af rekvirenten medtagne beløb for Netforvaltning ses dette hjemlet i auktionsvilkårenes punkt 6 B, at rekvirenten kan medtage disse som en omkostning.

Samlet kan rekvirentens påstand tages til følge, således at den begærede tvangsauktion fremmes, dog med den ændring, at auktionsgrundlaget reguleres i overensstemmelse med skyldnernes rentepåstand.

Rekvirenten anmodes om at fremsende fornyet opgørelse til fogedretten. Henset til sagens karakter forholdes med omkostninger som neden for bestemt.

T h i   b e s t e m m e s  

Den af SKAT mod skyldnerne A og BA begærede tvangsauktion over ejendommen beliggende ...1 fremmes på det foreliggende grundlag dog med den ændring, at rekvirentens krav reguleres i overensstemmelse med skyldnernes renteberegning.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

Auktionssagen udsat.