Dato for udgivelse
02 aug 2013 08:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 jun 2013 13:29
SKM-nummer
SKM2013.536.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, B-3380-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Kørebaner, hovedanlæg, boligselskab, parkeringsanlæg
Resumé

Sagen vedrørte, hvorvidt boligselskabet var berettiget til fradrag i grundværdien efter dagældende vurderingslovs § 17 for udgifter til etableringen af en række kørebaner i forbindelse med et parkeringsanlæg.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, idet landsretten ligeledes fandt, at de i sagen omhandlede kørebaner var en integreret del af parkeringsanlægget, og at disse kørebaner ikke kunne karakteriseres som et hovedanlæg til betjening af ejendommen. Da parkeringsanlægget måtte anses for nært knyttet til bygningerne, og da kørebanerne ikke kunne karakteriseres som et hovedanlæg til betjening af dele af ejendommen, var der ikke grundlag for at indrømme boligselskabet fradrag i grundværdien for udgifterne til kørebanerne.

Reference(r)
Vurderingsloven § 17 (dagældende)
Henvisning
Den juridiske vejledning 2013-2 H.A.3.3.2

Parter

Boligselskabet H1
(advokat Hans Elgaard v/advokat Anne Bache)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Casper Sølbeck)

Afsagt af landsdommerne

Sanne Kolmos, M. Stassen og Mette Frimodt Hansen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 20. september 2012 (BS 10E-625/2012) er anket af Boligselskabet H1 med påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at Boligselskabet H1 ved vurderingen 2001-2006 af ejendommen beliggende ...1 i ...2 (ejendomsnummer ...) i henhold til vurderingslovens § 17 er berettiget til et fradrag i grundværdien for forbedringer for udgifter til etablering af det på bilag 4 markerede vejanlæg eller en del af dette, og at sagen hjemvises til vurderingsmyndighederne til den beløbsmæssige ansættelse.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten er enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Boligselskabet H1 skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 20.000 kr. til udgifter til advokatbistand. Ved fastsættelsen af beløbet er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed for landsretten.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal Boligselskabet H1 betale 20.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.