Dato for udgivelse
09 Jul 2013 11:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Jun 2013 10:41
SKM-nummer
SKM2013.492.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0052331
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Hjemmehørende uden for EU - importørregistrering - momsregistrering
Resumé

Skatterådet afviser, at spørger kan fradrage den indgående moms på indførsel af fly i sin danske momsangivelse. At spørger ikke kan fradrage den indgående moms skyldes, at spørger ikke har aktiviteter i DK, som medfører, at spørger er registreringspligtig i henhold til momsloven eller i øvrigt er eller kan blive frivilligt momsregistreret, hvorfor afgiften af de fly, som spørger agter at importere til DK, skal afregnes efter reglerne i toldlovens kapital 4, jf. momslovens § § 61. SKAT udtaler dog vejledende, at spørger under visse betingelser kan få godtgjort den betalte afgift. Endelig bekræfter Skatterådet, at spørger kan fradrage importmomsen, som købsmoms på sin danske momsangivelse, hvis spørger får aktiviteter, der indebærer registreringspligt eller mulighed for frivillig momsregistrering.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 2.

Reference(r)

Toldloven § 1, 29, stk. 1 og 5,
Toldloven § 33, stk. 1.
Momsloven § 1,
Momsloven § 12, stk. 1,
Momsloven § 37, stk. 1, 2 og 5,
Momsloven § 45, stk. 1, 47, stk. 1 og 2,
Momsloven § 50,
Momsloven § 50 a, stk. 1 og 2,
Momsloven § 56, stk. 1 -3,
Momsloven § 61,
Momsloven § 64, stk. 1 og 2 og
Momsloven § 65, stk. 1 og 3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit F.A.9.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit D.A.14.1.5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit F.A.9.11

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit A.B.4.2.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit A.B.4.2.2.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit D.A.4.9.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit D.A.11.1.6.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit D.A.12.2

Spørgsmål

  1. Kan spørger fradrage den indgående moms på indførsel af fly i sin danske momsangivelse, når spørger som led i registreringen som importør tillige er blevet momsregistreret?
  2. Hvis der svares nej til spørgsmål 1, kan det så bekræftes, at spørger kan fradrage importmomsen på indførsel af fly, som købsmoms på sin danske momsangivelse, hvis spørger får aktiviteter, f.eks. erhvervelse af en vare fra et andet EU-land, der indebærer registreringspligt efter momslovens § 50, eller hvis disse aktiviteter er af så begrænset karakter, at der bliver tale om en valgfri registrering efter lovens § 50 a?

Svar

  1. Nej
  2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er et selskab, der er hjemmehørende i USA.

Spørgers økonomiske virksomhed består i produktion og salg af varer over hele verden, og er ud fra den danske momslovs bestemmelser en fuldt momspligtig virksomhed.

Spørger ejer fly, der er indregistreret i USA. Flere af disse fly ønsker spørger at importere til Danmark til brug for transport af medarbejdere mellem spørgers selskaber i EU og resten af verden. Flyene skal udelukkende anvendes af spørger, og flyene forventes kun i begrænset omfang at befinde sig fysisk i Danmark.

Det kan lægges til grund for svaret, at flyene ikke anvendes af spørger til private formål.

Der er tale om påtænkte dispositioner, da spørger på nuværende tidspunkt ikke har importeret noget fly.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1

Spørger ønsker i forbindelse med sin økonomiske virksomhed at indføre fly til Danmark.

Det følger af toldlovens § 29, stk. 1, at en varemodtager, der indfører varer i erhvervsmæssigt øjemed, der ikke er i fri omsætning i EU's toldområde, skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Det følger endvidere af toldlovens § 29, stk. 5, at en varemodtager, der er hjemmehørende uden for EU, skal registreres ved en herboende repræsentant, for at kunne importere varer her til landet.

Videre følger det af toldvejledningen, afsnit A.1.1.1., at det er en forudsætning for at kunne opnå importørregistreringen, at virksomheder, der er etableret uden for EU, skal være momsregistreret ved selv samme repræsentant, som de er importørregistreret igennem.

Spørger er således forpligtiget til at blive importør - og dermed momsregistreret i forbindelse med indførsel af et fly til Danmark.

Det forhold, at en virksomhed, der ikke er hjemmehørende i Danmark, men som er momsregistreret i Danmark/EU, indebærer, at virksomheden ikke kan opnå godtgørelse af dansk moms efter momslovens § 45, stk. 1 /EU's 13. momsdirektiv. Virksomheden er derimod henvist til at medtage de relevante momsbeløb - herunder importmoms - på sin danske momsangivelse som købsmoms, og vil dermed opnå fradrag for alt fradragsberettiget moms - inklusiv importmoms.

Spørger finder på denne baggrund, at der skal svares "Ja" til spørgsmålet.

Spørgsmål 2

Hvis der svares nej til spørgsmål 1 ønskes det bekræftet, at spørger kan fradrage den indgående moms på indførsel af fly i sin danske momsangivelse, jf. momslovens § 37, stk. 5, når spørger er registret efter henholdsvis momslovens § 50 eller § 50a.

Det er spørgers opfattelse, at spørger kan fradrage momsen, når vedkommende er blevet registreret efter henholdsvis momslovens § 50 eller § 50a i forbindelse med køb af varer fra et andet EU land.

Spørgsmål 2 skal derfor efter spørgers opfattelse besvares med "ja".

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Toldloven § 1.
I denne lov forstås ved:
[...]
7) Afgifter: Merværdiafgift og punktafgifter.

Toldloven § 29, stk. 1 og stk. 5
Stk. 1 Varemodtagere, der er hjemmehørende i EU's toldområde, og som i erhvervsmæssigt øjemed i det danske toldområde indfører varer, der ikke er i fri omsætning i EU's toldområde, skal, før de importerer varer, anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen. Ved indførsel af varer i erhvervsmæssigt øjemed forstås indførsel, der foretages af en virksomhed i eller for dennes bedrift.
Stk. 5. Varemodtagere eller -afsendere, der er hjemmehørende uden for EU's toldområde, kan ind- og udføre varer som omtalt i stk. 1 og 4, hvis de registreres ved en person, der er hjemmehørende i det danske toldområde, eller ved en virksomhed, der har forretningssted i det danske toldområde.

Toldloven § 33, stk. 1
Stk. 1 Afregningsperioden for told og merværdiafgift af varer, der indføres i erhvervsmæssigt øjemed af varemodtagere, der er registreret efter § 29, er kalendermåneden. Told og merværdiafgift af varer, der er fortoldet i afregningsperioden, skal indbetales til told- og skatteforvaltningen senest den 16. i måneden efter afregningsperioden. Udgør tolden under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades.

Den juridiske vejledning, afsnit F.A.9.2
"Udenlandske virksomheder, der er hjemmehørende uden for EU's toldområde, kan blive registreret som importør ved en repræsentant, der er hjemmehørende i Danmark, når virksomheden samtidig er momsregistreret ved denne repræsentant. Virksomheden og repræsentanten hæfter solidarisk for told og afgifter mv. af varerne. Reglen findes i TDL § 29, stk. 5."

Momslovens § 1
Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark er afgiftspligtig efter denne lov. Afgiftspligtig er ligeledes erhvervelse af varer fra andre EU-lande og indførsel af varer fra steder uden for EU. Afgift efter loven betales til staten.

Momslovens § 12, stk. 1
Stk. 1 Der betales afgift af varer, der indføres her til landet fra steder uden for EU.

Momslovens § 37, stk. 1 og stk. 2, nr. 3 og stk. 5
Stk. 1 Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelse, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13 herunder leverancer udført i udlandet.
Stk. 2: Den fradragsberettigede afgift er:
[...]
3) den afgift, som efter § 12 påhviler varer, som virksomheden har indført fra steder uden for EU.
Stk. 5 Udenlandske virksomheder registreret efter §§ 50-50 b kan ved opgørelsen af

Momslovens § 45, stk. 1
Stk. 1 Afgiftspligtige personer, der ikke er etableret her i landet, ikke er registreringspligtige her i landet og hverken er valgfrit eller frivilligt registreret her i landet, kan få godtgjort den afgift, som er betalt her for varer og ydelser til virksomhedens erhvervsmæssige brug. Godtgørelse indrømmes dog kun, i det omfang den afgiftspligtige persons transaktioner berettiger til fradrag i det land, hvor vedkommende er etableret, og i det omfang virksomheder registreret her i landet kan foretage fradrag for afgift ved opgørelse af afgiftstilsvar efter loven. For en virksomhed, der er etableret i et land uden for EU, som ikke har et merværdiafgiftssystem, der svarer til det, som findes her i landet, indrømmes godtgørelse kun, i det omfang virksomheder registreret her i landet kan foretage fra-drag for afgift ved opgørelse af afgiftstilsvaret efter loven.

Momslovens § 47, stk. 1 og stk. 2
Afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, skal anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Dette gælder ikke:

1) virksomhed med levering af varer og ydelser, som er fritaget efter § 13, bortset fra transaktioner som nævnt i § 37, stk. 7 og 8, og

2) afgiftspligtige personer, der foretager levering af varer, som er oplagt i Københavns Frihavn eller på et frilager, et toldoplag eller et afgiftsoplag uden afgift.

Stk. 2. Afgiftspligtige personer, som har forretningssted i et land uden for EU, med hvilket Danmark ikke har et retligt instrument om gensidig bistand med en retsvirkning, der svarer til reglerne i EU, skal registreres ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet. Det samme gælder, når den udenlandske virksomhed foretager erhvervelser af varer fra andre EU-lande. Afgiftspligtige personer med forretningssted uden for Danmark skal ikke registreres, i det omfang aftageren er gjort betalingspligtig.

Momslovens § 50
Ikkeafgiftspligtige juridiske personer og afgiftspligtige personer, der ikke er registreret efter § 47, jf. § 48, og som ikke har ladet sig registrere efter §§ 49, 51 eller 51 a, skal ligeledes registreres hos told- og skatteforvaltningen, når de er betalingspligtige for erhvervelser fra andre EU-lande efter § 46, stk. 2. Der skal dog ikke ske registrering, når den samlede værdi af erhvervelserne hverken i det løbende eller i det foregående kalenderår overstiger 80.000 kr. og erhvervelserne ikke omfatter punktafgiftspligtige varer, jf. § 34, stk. 1, nr. 3.

Momslovens § 50 a, stk. 1 og 2
Stk. 1 Den, der erhverver varer fra andre EU-lande, og som efter § 50 er undtaget fra registreringspligten, kan vælge at lade sig registrere.
Stk. 2 Registreringen efter stk. 1 skal omfatte en periode på mindst 2 kalenderår.

Momslovens § 56, stk. 1, 2 og 3
Stk. 1 Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a skal for hver afgiftsperiode opgøre den udgående og den indgående afgift. Forskellen mellem den udgående og den indgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar. Afgiftstilsvaret afregnes efter reglerne i kapitel 15 samt lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Hvis den indgående afgift for en afgiftsperiode overstiger den udgående afgift for samme periode, får virksomheden forskellen godtgjort efter reglerne i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
Stk. 2. Den udgående afgift i en afgiftsperiode er afgiften efter denne lov af virksomhedens leverancer, erhvervelser fra andre EU-lande, indførsel af varer fra steder uden for EU, fraførsler fra afgiftsoplag m.v. og betalingspligtige køb efter § 46, stk. 1, for hvilke afgiftspligten er indtrådt i perioden.
Stk. 3 Den indgående afgift i en afgiftsperiode er afgiften efter denne lov på virksomhedens fradragsberettigede indkøb m.v. efter kapital 9 i perioden.

Momslovens § 61
Afgift af varer, der indføres fra steder uden for EU af andre end registrerede virksomheder, afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4.

Momslovens § 64, stk. 1 og 2
Stk. 1 Afgiftsperioden for virksomheder, der er registreret efter §§ 50-50 b, er kvartalet, og fristerne for afregningen af momsen i § 57, stk. 3, finder anvendelse. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for angivelsen.
Stk. 2. § 2, stk. 4 og 6, § 4, stk. 1 og 2, og §§ 6-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.

Momslovens § 65, stk. 1 og stk. 3
Stk. 1 Virksomheder registreret efter §§ 50-50 b skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og for kontrollen hermed.
Stk. 3 § 9, stk. 3, 2. pkt., § 14 og § 18 stk. 4 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse ved afregning af afgift efter stk. 1-2.

Spørgsmål 1
Det ønskes bekræftet, at spørger kan fradrage den indgående moms på indførsel af fly i sin danske momsangivelse, når selskabet som led i registrering som importør tillige er blevet momsregistreret.

Begrundelse
Told- og skatteforvaltningen opkræver told- og afgifter af varer, som ikke er i fri omsætning i EU´s toldområde, og som indføres i det danske toldområde. Ved "afgifter" forstås her merværdiafgift og punktafgifter, jf. toldlovens § 1, nr. 7.

I medfør af momslovens § 12, skal der betales afgift (importmoms) af varer, der indføres her til landet fra lande uden for EU. Afgiften betales i forbindelse med fortoldningen.

Ved fortoldningen findes grundlaget for beregning af det told- og importafgiftsbeløb, herunder moms, der hviler på de indførte varer.

Det lægges til grund ved SKATs indstilling til besvarelse af anmodningen om bindende svar, at spørger ikke har aktiviteter i Danmark, som medfører, at spørger er omfattet af registreringspligten i henhold til momsloven, jf. § 47, er eller bliver registreringspligtig eller registreret efter § 50 (erhvervelser), § 50a eller § 50b (betalingspligt for køb af varer og ydelser fra udenlandske virksomheder), eller spørger i øvrigt er eller kan blive frivilligt momsregistreret, jf. lovens §§ 51-51a (erhvervsmæssig udlejning og køb af fast ejendom).

Afgiften af de fly, som spørger agter at importere til Danmark med henblik på udelukkende brug internt i spørgers erhvervsvirksomhed, skal således afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. momslovens § 61.

Det følger af toldlovens § 29, stk. 5, jf. bestemmelsens stk. 1, at varemodtagere, der er hjemmehørende uden for EU's toldområde, kan indføre varer i erhvervsmæssigt øjemed i det danske toldområde, hvis de registreres ved en person, der er hjemmehørende i det danske toldområde, eller ved en virksomhed, der har forretningssted i det danske toldområde, og hvorved virksomheden og repræsentanten hæfter solidarisk for betalingen af eventuel told og for importafgifter, herunder moms.

Afregningsperioden for told m.v., herunder for moms af varer, der indføres i erhvervsmæssigt øjemed af varemodtagere, der er registreret efter lovens § 29, er kalendermåneden, jf. toldlovens § 30, medmindre varemodtageren er nægtet kredit med betalingen, jf. toldlovens § 29, stk. 2, hvorefter told m.v. skal fortoldningen afslutning, jf. toldlovens § 33, stk. 3.

SKAT kan vejledende udtale, at spørger - da spørger ikke er etableret her i landet, ikke er registreringspligtig her i landet og hverken er valgfrit eller frivilligt registreret her i landet - kan få godtgjort den afgift, som er betalt her for varer og ydelser til virksomhedens erhvervsmæssige brug, jf. momslovens § 45, stk. 1, i det omfang virksomheder, der er registreret her i landet, kan foretage fradrag for afgift ved opgørelse af afgiftstilsvaret efter loven.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Spørgsmål 2
Det ønskes bekræftet, at spørger kan fradrage importmomsen på indførsel af fly som købsmoms på sin danske momsangivelse, hvis spørger får aktiviteter, f.eks. en erhvervelse af en vare fra et andet EU land, der indebærer registreringspligt efter momslovens § 50, eller hvis disse aktiviteter er af så begrænset karakter, at der bliver tale om en valgfri registrering efter lovens § 50a?

Begrundelse
Efter momslovens § 37, stk. 5, kan udenlandske virksomheder, der er registreret efter §§ 50-50 b ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage den afgift, som virksomheden efter § 45, stk. 1, ville være berettiget til godtgørelse af, hvis virksomheden ikke havde været registreret efter §§ 50-56 b.

Indstilling
SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.