Indhold

Afsnittet beskriver kort nogle overgangsregler.

Afsnittet indeholder:

  • Miljøforbedrende driftsmidler i landbrug mv.
  • Udlejningsaktiver og forlods afskrivning
  • Leasingaktiver og leasingreglerne.

Miljøforbedrende driftsmidler i landbrug mv.

Efter den tidligere AL § 3 A kunne anskaffelsessummen for miljøforbedrende driftsmidler i landbrug mv., fuldt ud trækkes fra i det indkomstår, hvori anskaffelsen skete, efter lov nr. 606 af 23. december 1980 om miljøstøtte (miljøstøtteloven) § 1.

Salgssummer og forsikrings- eller erstatningssummer vedrørende de miljøforbedrende driftsmidler skal behandles efter reglerne i AL § 6, stk. 2. Det vil sige, at disse beløb skal medregnes fuldt ud i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori afhændelsen sker. Se AL § 62, stk. 1.

Ved ophør af virksomhed skal salgssummer vedrørende de miljøforbedrende driftsmidler, der kan straksafskrives, behandles efter AL § 9 om ophør af virksomhed.

Udlejningsaktiver og forlods afskrivning

Hvis selskaber og foreninger, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, erhverver aktiver,

  • der er omfattet af reglen om straksafskrivning i AL § 6, stk. 1, med henblik på udlejning, eller
  • som allerede ved anskaffelsen er udlejet,

så kan disse selskaber og foreninger ikke foretage straksfradrag efter AL § 6, stk. 3 (straksfradrag i indkomståret efter anskaffelsesåret), hvis der er brugt investeringsfondsmidler til forlods afskrivning på aktiverne. Se AL § 67.

Leasingaktiver og leasingreglerne

Der er opretholdt nogle regler i den tidligere afskrivningslov for aktiver, der er anskaffet før den 12. maj 1989. Reglerne i den tidligere afskrivningslovs afsnit V A, der begrænsede adgangen til at afskrive på aktiver i forbindelse med leasingvirksomhed (leasingreglerne) blev ophævet ved lov nr. 388 af 7. juni 1989. Ophævelsen har kun virkning for aktiver, der er anskaffet den 12. maj 1989 eller senere. Se AL § 68.

For aktiver, der blev anskaffet før den 12. maj 1989, blev leasingreglerne altså opretholdt, og dette er videreført ved AL § 68.

Efter leasingreglerne var der ingen adgang til at pristalsregulere anskaffelsessummen for nærmere afgrænsede aktiver, der udlejes, og ingen mulighed for at foretage løbende afskrivninger.