Dato for udgivelse
30 jul 2013 09:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 jun 2013 10:56
SKM-nummer
SKM2013.525.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
18. afdeling, B-2903-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder + Personlig indkomst
Emneord
Skøn, beregningsfejl
Resumé

Sagen vedrørte, hvorvidt SKATs skønsmæssige fastsættelse af appellantens indkomst var korrekt. Privatforbrugsberegningen, der lå til grund for skønnet, indeholdt ubestridt enkelte fejl, herunder medtagelse af et lån på kr. 279.441,- to gange i beregningen, og manglende medtagelse af et bankindestående på kr. 65.029,-. Endvidere havde appellanten gjort indsigelser mod en række andre poster i beregningen.

På trods af de ubestridte fejl i privatforbrugsberegningen, der medførte, at hans primo formue i 2005 rettelig skulle være kr. 344.470 højere end i beregningen og privatforbruget dermed tilsvarende mindre negativt, fandt landsretten, at appellanten ikke havde godtgjort, at forhøjelsen af hans skattepligtige indkomst, der medførte et privatforbrug på knap kr. 400.000, var åbenbart urimeligt eller hvilede på et forkert grundlag. Landsretten lagde vægt på, at appellantens husstand omfattede fem personer, og at det ved den skønsmæssige ansættelse af appellantens skattepligtige indkomst var kommet ham til gode, at Landsskatteretten ved en lempelig bevisvurdering havde fundet, at ingen del af de kr. 800.000 i kontanter, som han var blevet fundet i besiddelse af i tolden i Københavns Lufthavn, skulle indgå som en særskilt privatforbrugspost i privatforbrugsberegningen.

Landsretten fandt ikke i øvrigt anledning til at kritisere den foretagne privatforbrugsberegning, og landsretten stadfæstede derfor Byrettens frifindende dom.

Reference(r)
Skattekontrolloven § 5, stk. 3
Skattekontrolloven § 3, stk. 4
Henvisning
Den juridiske vejledning 2013-2 A.B.5.3
Henvisning
Den juridiske vejledning 2013-2 A.B.5.3.2
Henvisning
Den juridiske vejledning 2013-2 A.B.5.3.3
Appelliste

Parter

A
(Advokat Martin Henrichsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Casper Klindt Sølbeck)

Afsagt af landsdommerne

Steen Mejer, Ulla Staal og Kinna Eidem (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 14. august 2012 (BS 37A-3748/2011) er anket af A med påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende, principalt at hans personlige indkomst for indkomståret 2005 nedsættes med 1.000.000 kr., subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling ved skattemyndighederne.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

Af As udvidede selvangivelse for 2005 med bilag fremgår, at han det pågældende år selvangav et samlet overskud af selvstændig virksomhed før renter med 5.135.467 kr., renteudgifter i virksomhed med 28.425 kr. samt et beregnet kapitalafkast i virksomhedsordningen på 400.869 kr. På dette grundlag blev indkomst til virksomhedsbeskatning i As årsopgørelse for 2005 af 14. august 2006 opgjort som det selvangivne samlede overskud fratrukket de nævnte renteudgifter og det beregnede kapitalafkast, eller i alt 4.706.173 kr.

SKAT udarbejdede følgende specifikationer af As og hans ægtefælles formueforhold primo og ultimo 2005:

"...

Specifikation af formue primo og ultimo (A):

 Primo

 

Ultimo 

 

Aktiver:

Passiver:

Aktiver:

Passiver:

Ejendomsværdi

2.450.000

 

3.250.000

 

...

       

Private bankindeståender o.l. værdipapirer

       

...

       

Prioritetsgæld i ejendomme

 

387.312

 

373.637

Gæld til pengeinstitut mv.

 

293.189

 

2.972.111

...

       

Mellemregning H1

   

611.563

 

...5 nr. 23, 6. th.

   

2.895.000

2.245.000

Betaling Depositum ...5 nr. 23

   

50.000

 

Depositum ...7 nr. 5, B. 1. th.

   

100.000

 

Depositum ...8, F, 2. th.

   

75.000

 

Depositum ...8, B, 2. th.

   

75.000

 

...

       

Egenkapital i virksomhed: ...1 nr. 62

834.756

 

7.255.044

 

Egenkapital H12

0

 

2.766.677

 
         

I alt

3.284.756

680.501

17.078.284

5.590.748

 

680.501

 

5.590.748

 

Formue netto (- = negativ) til privatforbrug

2.604.255

 

11.487.536

 

  Specifikation af formue primo og ultimo (As ægtefælle):

Primo:

Ultimo:

Aktiver:

Passiver:

Aktiver:

Passiver:

...

 

 

 

 

Private bankindeståender o.l.

209.669

 

266.201

 

...

 

 

 

 

Prioritetsgæld i ejendomme

 

387.312

 

373.637

Gæld til pengeinstitut mv.

 

185.842

 

416.939

...

 

 

 

 

I alt

209.669

573.154

266.201

790.576

573.154

 

790.576

 

Formue netto (- = negativ) til privatforbrug.

-363.485

 

-524.375

 

 ..."

På baggrund heraf udarbejdede SKAT, privatforbrugsberegning for As og hans ægtefælles husstand for 2005:

"...

Privatforbrugsberegning

Debet

Kredit 

Formue primo, ægtefælle 1

 

2.604.255 

Formue primo, ægtefælle 2

363.485

 

Skattepligtig indkomst iflg. selvangivelsen, ægtefælle 1 ...

 

223.688 

Skattepligtig indkomst iflg. selvangivelsen, ægtefælle 2 ...

 

342.460 

Beregnet AM-bidrag vedr. selvangivet overskud af virksomhed ...

 

33.981 

...

 

 

Skat:

 

 

       Indbetalinger, ægtefælle 1 (jf. R75)

346.362

 

       Indbetalinger, ægtefælle 2 (jf. R75)

253.295

 

       Overskydende skat, ægtefælle 1 (jf. R75)

 

349.476 

       Overskydende skat, ægtefælle 2 (jf. R75)

 

102.924 

       Indeholdt A-skat, ægtefælle 1 (jf. R 75)

0

 

       Indeholdt A-skat, ægtefælle 2 (jf. R 75)

0

 

       ...

 

 

...

 

 

Indkomst til virksomhedsbeskatning (felt 434)

 

4.706.173 

...

 

 

Ikke skattepligtige indkomster (børnetilskud, boligtilskud m.v.)

 

19.168 

...

 

 

Stigning i ejendomsværdi

 

800.000 

...

 

 

Køb ...1 nr. 23, 6. th.

2.245.000

 

Salg ...1 nr. 23, 6. th.

 

2.895.000 

...

 

 

Ejertidsnedslag fratrukket skattepligtig indkomst tillægges igen

 

553.990 

...

 

 

Kontanter i lufthavnen den 10-08-05

800.000

 

Formue ultimo, ægtefælle 1

11.487.536

 

Formue ultimo, ægtefælle 2

 

524.375 

I alt

15.495.678

13.155.490 

 

15.495.678 

Privatforbrug ifølge selvangivelsen

 

-2.340.188 

Privatforbruget er medregnet:

 

 

       ...

 

 

       I alt

0

 

Privatforbrug kontant iflg. selvangivelse (før evt. korrektion)

 

-2.340.188 

Korrektioner ved efterfølgende behandling:

 

 

I alt privatforbrug efter korrektioner

 

-2.340.188 

 ..."

Skatteministeriet har for landsretten erklæret sig enig i, at skattemyndighedernes privatforbrugsberegning indeholder to fejl vedrørende formuen primo 2005, idet en gældspost på 279.441 kr. er medtaget to gange, mens et bankindestående på 65.029 kr. ikke er medtaget. Skatteministeriet er derfor enig i, at formuen primo 2005 rettelig er 344.470 kr. højere end i SKATs privatforbrugsberegning, og at privatforbruget dermed er tilsvarende mindre negativt.

Forklaringer

A har for landsretten gentaget sin forklaring for byretten om, at beløbet på 800.000 kr., som han den 10. august 2005 blev fundet i besiddelse af i tolden i lufthavn, er identisk det beløb, som han den 15. december 2004 hævede på sin konto i Jyske Bank. Beløbet skulle have været anvendt til køb af møbler i Pakistan, men købet blev ikke til noget, og han tog derfor pengene med sig tilbage til Danmark, hvor han siden anvendte dem som forklaret i byretten.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har i det væsentlige procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det er for landsretten ubestridt, at virksomhedsordningen ikke kan benyttes på grund af manglende opfyldelse af bogføringslovens krav, og skattemyndighedernes opgørelse af As privatforbrug viser - også efter de for landsretten anerkendte reguleringer - et betydeligt negativt privatforbrug. Landsretten tiltræder derfor, at skattemyndighederne har været berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af As skattepligtige indkomst.

SKATs privatforbrugsberegning er foretaget efter korrekte principper og på grundlag af As og hans ægtefælles selvangivne beløb for 2005 og under medinddragelse af samtlige As indtægter før skat fra hans selvstændige virksomhed. Depositummet på 50.000 kr. vedrørende købet af lejligheden ...5 23, 6. th., er rettelig medtaget som et aktiv ultimo 2005, da beløbet blev erlagt i 2005, og idet de i formueopgørelsen medtagne købs- og salgssummer vedrørende lejligheden er udlignet i privatforbrugsopgørelsen, henset til at salgssummen ved lejlighedens videresalg først blev betalt i 2006. Landsretten finder ikke, at A har godtgjort, at de 800.000 kr., som han den 15. december 2004 hævede på sin bankkonto, var i behold primo 2005 - endsige at beløbet er identisk med de 800.000 kr., som han den 10. august 2005 blev fundet i besiddelse af i tolden i lufthavnen. Landsretten tiltræder derfor, at As formue primo 2005 ikke skal forhøjes med 800.000 kr.

Uanset at As formue primo 2005 rettelig er 344.470 kr. højere end i skattemyndighedernes privatforbrugsberegning - og privatforbruget dermed tilsvarende mindre negativt - findes A ikke at have godtgjort, at den foretagne forhøjelse af hans skattepligtige indkomst med et deraf følgende privatforbrug på knap 400.000 kr., er åbenbart urimelig eller hviler på et forkert grundlag. Landsretten har herved bl.a. henset til, at As husstand i 2005 også omfattede ægtefælle og tre børn, og at det ved den skønsmæssige ansættelse af den skattepligtige indkomst er kommet A til gode, at Landsskatteretten ved en lempelig bevisvurdering har fundet, at ingen del af de 800.000 kr., som han den 10. august 2005 blev fundet i besiddelse af i tolden i lufthavnen, skulle indgå som en særskilt privatforbrugspost i privatforbrugsberegningen.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Ved fastsættelsen af de sagsomkostninger, som A for landsretten skal betale til SKAT til dækning af ministeriets udgift til advokatbistand, er henset til sagens værdi, forløb og udfald.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

A skal i sagsomkostninger for landsretten betale 75.000 kr. til Skatteministeriet. Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.