Dato for udgivelse
09 Jul 2013 11:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31 May 2013 10:33
SKM-nummer
SKM2013.491.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, B-3425-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Bevisbyrde, regnskabsmateriale
Resumé

Sagen angik, om appellanten, som hovedanpartshaver i selskabet H1 ApS med rette var blevet udlodningsbeskattet i indkomståret 2000, som følge af, at selskabet var blevet nægtet fradrag for udgifter til provisioner og honorarer. Udgifterne bestod dels i udokumenterede differencer imellem selskabets finanskontokort og balance, dels i en bankoverførelse til Grækenland.

Appellanten gjorde bl.a. gældende, at der var fremlagt dokumentation for kr. 117.645,- af H1 ApS´ selvangivne fradrag ud af den foretagne forhøjelse på kr. 124.694,-. Landsretten fandt ikke, at han derved havde godtgjort, at forhøjelsen angik de omtvistede kontospecifikationer hos selskabet.

Hertil kom, at selskabets bilags- og bogføringsmateriale ikke var direkte afstemmeligt med regnskabet. Selskabets revisor var ikke i stand til nærmere at redegøre for de konstaterede uoverensstemmelser, som angiveligt skyldtes et edb-nedbrud.

På den baggrund stadfæstede landsretten byrettens dom.

Reference(r)

Ligningsloven § 16 A, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 C.B.3.5.2.1

Appelliste

Parter

A
(Advokat Martin Bekker Henrichsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen ved advokatfuldmægtig Sigrid Majlund Kjærulff)

Afsagt af landsdommerne

Frosell, Peter Thønnings og Birgitte Grønborg Juul

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 1. oktober 2012 (BS 150-1686/2010) er anket af A med påstand som for byretten om, at Skatteministeriet skal anerkende, at hans indkomst for indkomståret 2000 nedsættes med 117.645 kr., subsidiært at indkomstansættelsen for indkomståret 2000 skal hjemvises til SKAT til fornyet behandling.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af A.

A har supplerende forklaret blandt andet, at ...1 i 1999-2000 var interesseret i deltagelse i udvikling af vindmølleprojekter i blandt andet Grækenland. Dette var begrundet i blandt andet de favorable regler for skattemæssige afskrivninger, muligheden for betydelige EU-tilskud samt gode driftsmæssige forhold i Grækenland. G6 var ikke borgmester, men nærmere en slags "ø-konge" på ...2. Allerede i 1999 drøftede han med G6 opstilling og drift af vindmøller på ...2. De 32.000 kr., som i 2000 blev overført til G6, var en slags betaling for at "komme i gang" dernede. Det var tanken, at andre lokale aktører skulle have del i denne betaling. Projektet på ...2 blev ikke realiseret blandt andet på grund af problemer med andre projekter for ...1 og konkurrence fra andre aktører i markedet. De 32.000 kr., som blev overført, var ikke betaling for smykker. Han husker ikke, hvordan det blev til netop 32.000 kr. og ikke et beløb i drachmer. Det var nok et drachme-beløb afrundet til danske kroner. Der blev ikke nedfældet en skriftlig aftale med G6 om samarbejdet eller betalingen. Han fik efterfølgende tilsendt noget materiale fra G6. Man kunne reelt kun rejse til ...2 med charterselskab. Det var et kombineret ferie- og forretningsophold.

Procedure

Parterne har for landsretten i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det kan som ubestridt lægges til grund, at A i indkomståret 2000 var hovedanpartshaver i og direktør for H1 ApS, som i 2002 blev begæret tvangsopløst og i 2003 erklæret konkurs.

Landsretten lægger endvidere til grund, at selskabets bilagsmateriale blev overladt til selskabets revisor med henblik på udfærdigelse af årsregnskab, og at der vedrørende de omtvistede bogføringskonti ikke er overensstemmelse mellem på den ene side revisors noteringer i "Finans kontokort" (kontospecifikation) dateret 4. oktober 2001 og på den anden side revisors noteringer i "Balance" dateret 8. oktober 2001. Det lægges endelig til grund, at opgørelsen af de omtvistede bogføringskonti i revisors "Balance" af 8. oktober 2001 beløbsmæssigt svarer til omkostningsposten "provisioner og honorarer m.v." i resultatopgørelsen i selskabets årsregnskab dateret 5. oktober 2001. Det bemærkes, at revisor ikke har kunnet redegøre nærmere for baggrunden for de konstaterede uoverensstemmelser mellem noteringerne i "Finans kontokort" og "Balance", der efter det oplyste skyldes, at omkostningsposteringer er gået tabt i forbindelse med et edb-nedbrud.

På denne baggrund, og da A under denne sag ikke har godtgjort, at de omtvistede omkostningsposteringer på i alt 124.694 kr. vedrører udgifter, som angår de omtvistede kontospecifikationer hos H1 ApS, finder landsretten, at beløbet må anses som maskeret udlodning til A. Det tiltrædes herefter, at Skatteministeriet er frifundet for As principale påstand.

Landsretten tiltræder endvidere, at der ikke er oplyst om forhold, som kan begrunde, at As subsidiære påstand om hjemvisning tages til følge.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 20.000 kr. Beløbet medgår til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifterne til advokatbistand er der taget hensyn til sagens værdi og udfald.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A betale 20.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.