Dato for udgivelse
03 jul 2013 14:51
SKM-nummer
SKM2013.475.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
13-0013285
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Modregning og transport
Emneord
inddrivelse, transport af pengekrav, modregning
Resumé

En virksomhed havde fået tiltransporteret en persons tilgodehavende hos SKAT vedrørende for meget erlagt A-skat, B-skat og AM-bidrag for 2007 og 2006. SKAT foretog modregning i tilgodehavendet med overskydende skat og arbejdsmarkedsbidrag. Transporthaverens klage over SKAT's modregning blev afvist.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 40, stk. 1

Henvisning

-

Klagen skyldes, at SKAT har foretaget modregning med et beløb, som H1 (herefter benævnt virksomheden) havde fået tiltransporteret.

Landsskatterettens afgørelse

Klagen afvises.

Sagens oplysninger

Virksomheden anmodede i brev af 28. januar 2009 SKAT Betalingscentret om at notere en transport af 19. januar 2009, hvorved virksomheden havde fået transport i A's tilgodehavende hos SKAT vedrørende for meget erlagt A-skat, B-skat og AM-bidrag for indkomstårene 2007 og 2008. Transporten var maksimeret til 100.000 kr.

SKAT noterede den 30. januar 2009 transporten, idet SKAT tog forbehold for, at der eventuelt ville blive foretaget modregning med skattekrav og øvrige statskrav.

Klagerens årsopgørelse nr. 2 for indkomståret 2007, der var tilgængelig i skattemappen den 25. marts 2010, udviste overskydende skat på 90.447 kr. og overskydende AM-bidrag på 7.592 kr.

Klagerens årsopgørelse nr. 2 for indkomståret 2008, der var tilgængelig i skattemappen den 25. marts 2010, udviste overskydende skat på 101.019 kr. og overskydende AM-bidrag på 6.185 kr.

Ved afgørelse af 15. april 2010 modregnede SKAT delvist klagerens overskydende skat for indkomståret 2008 til dækning af restskat vedrørende indkomstårene 2007 og 2008. Den resterende overskydende skat på 69.087 kr. og overskydende AM-bidrag blev udbetalt til klageren.

Ved afgørelser af 18. maj 2010 modregnede SKAT klagerens overskydende skat og overskydende arbejdsmarkedsbidrag for indkomståret 2007 til dækning af gæld til ToldSkat inddrivelsesenhed, og der blev overført i alt 96.723 kr. til H1.

Af SKATs sagsbemærkninger fremgår følgende notat den 21. juni 2010:

"Dags dato skrevet mail til BB fra SAP bogholderiet. Bedt hende oprette et krav på pgl. i SAP på kr. 69.087,00. Samtidig skal de sende et girokort til pgl. på restancen. Jeg sender brev til pgl. om at tilbagebetale pengene til Skat. Også bedt BB udbetale beløbet til revisor, da det er Skat der har lavet en fejl mht. udbetaling af den overskydende skat, selvom der lå en transport til revisor. Bedt om at kravet også hurtigst muligt bliver oprettet i fordringsregistret, da der nok snart kommer en overskydende skat for 2009. Der er kommet store overskydende skatter for 2007 og 2008. Så hvis/når der kommer en overskydende skat for 2009 skal der modregnes til SAP restancen."

Virksomheden anmodede i brev af 31. august 2011 SKAT Betalingscentret om at notere to transporter af 31. august 2011, hvorved virksomheden havde fået transport i A's tilgodehavende hos SKAT vedrørende for meget erlagt A-skat, B-skat og AM-bidrag for indkomstårene 2009 og 2010. Transporterne var maksimeret til 50.000 kr. for hvert af årene.

SKAT noterede den 5. september 2011 transporterne.

Klagerens årsopgørelse nr. 2 for indkomståret 2009, der var tilgængelig i skattemappen den 4. juni 2012, udviste overskydende skat på 95.043 kr. og overskydende AM-bidrag på 2.663 kr.

Klagerens årsopgørelse nr. 3 for indkomståret 2010, der var tilgængelig i skattemappen den 4. juni 2012, udviste overskydende skat på 70.044 kr. og overskydende AM-bidrag på 2.925 kr.

Ved afgørelser af 19. juni 2012 og 11. juli 2012 modregnede SKAT klagerens overskydende skat og overskydende arbejdsmarkedsbidrag for indkomstårene 2009 og 2010 til dækning af restskat, restarbejdsmarkedsbidrag og krav vedrørende fejlagtig udbetalt personskat.

Ved brev til SKAT af 10. juli 2012 opgjorde virksomheden et tilgodehavende vedrørende deres transporter på i alt 105.198 kr. Virksomheden anførte blandt andet, at deres transporter var noteret hos SKAT, før de endelige opgørelser af overskydende skatter for 2007, 2008 og 2010 var konstateret. Transporterne var indhentet i forbindelse med virksomhedens arbejde med A's årsopgørelser. Transporterne dækkede også SKATs løntilbageholdelse hos A for betaling af SKATs foreløbigt opgjorte restskatter. Virksomheden gjorde gældende, at SKAT ikke kunne modregne efterfølgende krav i virksomhedens transport. Virksomheden opgjorde følgende krav til udbetaling:

2007:

1.316 kr. Svarende til 98.039 - 96.723

2008:

30.913 kr. Svarende til 100.000 - 69.087

2010:

72.969 kr.

SKAT Betalingscentret svarede den 18. juli 2012 virksomheden, at SKAT i forbindelse med notering af transporterne havde taget forbehold for, at der forud for transporterne ville ske modregning af øvrige statskrav samt krav, der måtte være berettiget i henhold til dansk rets almindelige regler for modregning. På noteringstidspunktet var der registreret krav i det Centrale fordringsregister. Det var derfor SKATs opfattelse, at modregningen til de anførte krav var sket i overensstemmelse med gældende retningslinjer for modregning.

Virksomheden anmodede den 26. juli 2012 SKAT om en specificeret opgørelse over SKATs tilgodehavende. Virksomheden opgjorde i den forbindelse deres tilgodehavende således:

Skatteåret 2008

32.079 kr.

Skatteåret 2009

94.559 kr.

Skatteåret 2010

19.160 kr.

I alt

145.798 kr.

SKAT Betalingscentret sendte den 11. oktober 2012 en opgørelse over indbetalinger og opkrævninger vedrørende A's restskat og arbejdsmarkedsbidrag for årene 2008-2011 til virksomheden. SKAT fastholdt i brevet, at man havde været berettiget til at foretage modregning.

Virksomheden har klaget over, at SKAT har foretaget modregning med beløb, som virksomheden havde fået tiltransporteret. SKAT Betalingscentret har sendt klagen til behandling i Landsskatteretten.

Virksomhedens påstand og argumenter

Virksomheden har fremsat påstand om, at SKAT ikke var berettiget til at foretage modregning med det beløb, som virksomheden havde fået tiltransporteret.

Datoerne for de endelige årsopgørelser fastsætter den endelige størrelse af pålignet skat. Transporterne er indgået på disse præmisser, og virksomheden har efterfølgende udført arbejdet i overensstemmelse med dette. Virksomhedens krav er således opstået før SKATs krav, der alene er opstået som følge af virksomhedens udarbejdede årsopgørelser. Foreløbige fastsættelser fra SKATs side giver ikke en retslig modregningsret i forhold til en juridisk bindende transport. Der er derfor ikke juridisk belæg for at tilbageholde eller modregne A's indbetalinger, fra før de endelige årsopgørelser er udarbejdet. Først når disse er udarbejdet, har SKAT et endeligt krav.

Virksomheden forsøgte flere gange uden held at få oplyst SKATs modregningskrav mod A i forbindelse med anmeldelse af transporter over for SKAT. Virksomheden vurderede, at når SKAT ikke kunne oplyse et modregningsbeløb, var forklaringen, at der ikke var nogen modregning, og at anmærkningerne på transporterne kun var formelle. Hvis SKAT havde et modregningskrav, forventede virksomheden, at kravet kunne oplyses på anfordring. Virksomheden påbegyndte derfor arbejdet med A's indkomstopgørelser og regnskaber for de berørte år.

Virksomhedens krav er både legalt og korrekt udarbejdet. Alle gældende regler er fulgt, og virksomhedens krav i henhold til de indgåede transporter bør imødekommes. I modsat fald må det konstateres, at noteringen af juridisk bindende transporter over for SKAT behandles uigennemskueligt, lemfældigt og i strid med gældende juridiske regler.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

De afgørelser om inddrivelse, der kan påklages til Landsskatteretten i henhold til § 17, stk. 1, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kan alene påklages af skyldneren eller af en, der har en væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i den afgørelse, der klages over, jf. skatteforvaltningslovens § 40, stk. 1.

Selv om virksomheden har en økonomisk interesse i afgørelserne, er det ikke en sådan direkte retlig interesse, at virksomheden er berettiget til at klage over afgørelser om modregning truffet over for A.

SKAT Betalingscentrets manglende afregning i henhold til den noterede transport er endvidere ikke en offentlig retsakt - men må anses som en privatretlig disposition - som ikke kan påklages til Landsskatteretten, da Landsskatteretten som udgangspunkt kun kan behandle klager over afgørelser af offentligretlig karakter, jf. Landsskatterettens afgørelse af 4. marts 2009, offentliggjort som SKM2009.280.LSR (www.SKAT.dk).

Landsskatteretten afviser derfor klagen.