Indhold

Dette afsnit handler om fastsættelse af bødeniveau for overtrædelse af reglerne om skiltning på byggepladser.

Afsnittet indeholder:

  • Om skiltning på byggepladser
  • Regel
  • Bødeniveau

Om skiltning på byggepladser 

Virksomheder skal opsætte skilte på byggepladser på privat grund, hvoraf det fremgår, hvem der udfører arbejdet. Se ML § 78, stk. 1. Entrepriser på højest 50.000 kr. inkl. moms er undtaget for reglerne om skiltning.

Se afsnit A.C.2.2.4 Skiltning på byggepladser.

Overtrædelse af reglerne om opsætning af skilte, kan straffes med en bøde.

Regel

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder ML § 78, stk. 1. Se ML § 81, stk. 1, nr. 2.

Bødeniveau

Overtrædelse af reglerne om skiltning på byggepladser kan straffes med en ordens­bøde.

Dette fremgår af lovbemærkningerne til Lov nr. 590 af 18. juni 2012 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (initiativer rettet mod sort arbejde), L 170 (2011-2012).

På baggrund af et antal prøvesager i byretterne, har Rigsadvokaten godkendt, at bødeniveauet for førstegangsovertrædelser af reglerne om skiltning på byggepladser på privat grund er fastsat til 5.000 kr. Skattestyrelsens straffesagsenheder kan herefter afgøre sådanne overtrædelser administrativt. Rigsadvokaten har efterfølgende godkendt, at sager om overtrædelse 2., 3. og 4. gang kan afsluttes med administrative bøder på hhv. 10.000 kr., 15.000 kr. og 22.500 kr.

Bødeniveauet er indsat i ordensbødekataloget, se afsnit A.C.3.5.4.4 Ordensbøder i momsloven og momsbekendtgørelsen.

 

Ved overtrædelse...

da er bøden...

1. gang

  5.000 kr.

2. gang

10.000 kr. (1. gangs bøde + 100 pct.)

3. gang

15.000 kr. (2. gangs bøde + 50 pct.)

4. gang +

22.500 kr. (3. gangs bøde + 50 pct.)

Der henvises til lovbemærkningerne til L 170 (2011-2012), afsnit 3.8.2.