Dato for udgivelse
28 jun 2013 11:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 apr 2013 10:10
SKM-nummer
SKM2013.449.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-138446
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Varmeværk - solcelleanlæg - VE-anlæg - subjektiv skattepligt
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørgers (et varmeværk) etablering af et solcelleanlæg, med det delvise formål at spare på el-udgiften til fjernvarmeproduktion, vil medføre, at spørger bliver skattepligtig af hele varmeværkets virksomhed.

Hjemmel

LBK nr. 1082 af 14/11 2012

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 2e og
Selskabsskatteloven § 3, stk. 1, nr. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.D.1.1.6.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.D.1.3.1

Spørgsmål

  1. Vil gennemførelse af det planlagte projekt, jf. beskrivelsen heraf under de faktiske forhold, medføre, at spørger bliver skattepligtig af hele varmeværkets virksomhed? 
  2. Vil gennemførelse af det planlagte projekt, jf. beskrivelsen heraf under de faktiske forhold, medføre, at spørger alene bliver skattepligtig af den af solcelleanlægget producerede el, der sælges via opkoblingen til det offentlige el-net, således at den oprindelige fjernvarmedel fortsat friholdes for beskatning?

Svar

Ad. 1. Ja.
Ad. 2. Nej. 

Beskrivelse af de faktiske forhold

A Varmeværks varmeproduktion sker hovedsageligt via halm, dog suppleret med træpiller (og i mindre grad olie) i kolde perioder.

Der sker ikke i øjeblikket nogen form for el-produktion på værket.

Varmeværket overvejer at etablere solcelleanlæg, som vil blive tilsluttet det offentlige el-net.

Hensigten med investeringen er delvist at spare på el-udgiften til fjernvarmeproduktion. I øjeblikket anvender varmeværket ca. 400.000 kWh. el årligt.

Der er ikke - og vil heller ikke fremover blive - mulighed for lagring af el-produktion fra solcelle-anlægget.

Ifølge varmeværkets rådgiver/entreprenør kan værket forvente en årlig besparelse på 57.000 kWh.(peak).

Investeringsniveauet forventes at udgøre kr. 670.000. 

Spørgers opfattelse og begrundelse

A Varmeværk er omfattet af årsregnskabsreglerne for regnskabsklasse A og er betinget skattefritaget efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4.

Som en konsekvens heraf må fjernvarmeværkets indtægter, bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital (der dog ikke forefindes), udelukkende anvendes til værkets formål. I modsat fald vil værket blive skattepligtig af hele værkets indtjening og formue.

Varmeværker er underlagt "hvile-i-sig-selv"-princippet i varmeforsyningsloven. Dette betyder, at den fastsatte varmepris fastsættes med udgangspunkt i de omkostninger, som værket afholder for at producere varmen. Da prisen for fjernvarme således bestemmes på grundlag af de medgåede omkostninger til at fremstille varme, vil en lavere fremstillingspris alt andet lige betyde en lavere pris for varmeforbrugerne.

Den beskrevne investering har til hensigt at reducere omkostninger til el, hvilket i princippet vil betyde en lavere varmepris for forbrugerne. Værket anser derfor investeringen for at have en nær tilknytning til varmeværksaktiviteten, og kan som følge heraf opretholde den betingede skattefritagelse fuldt ud.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Der spørges til, om gennemførelse af det planlagte projekt vil medføre, at spørger bliver skattepligtig af hele varmeværkets virksomhed.

Lovgrundlag

Selskabsskatteloven

"§ 1. Skattepligt i henhold til denne lov påhviler følgende selskaber og foreninger m.v., der er hjemmehørende her i landet:

Stk. 1 

[..]

2 e) elselskaber, hvorved i denne lov forstås selskaber m.v., i hvis aktiviteter indgår produktion, transport, handel eller levering af elektricitet. Skattepligten gælder uanset elselskabets organisationsform. Indregistrerede aktieselskaber omfattes dog af nr. 1. Hvis aktivitet som nævnt i 1. pkt. udøves af et interessentskab, beskattes interessenterne efter reglerne i denne bestemmelse, jf. dog § 3, stk. 7. Produktion og forbrug af elektricitet i tog, skibe, luftfartøjer eller andre transportmidler og produktion af elektricitet på nødstrømsanlæg i tilfælde, hvor den normale elektricitetsforsyning svigter, medfører ikke skattepligt efter denne bestemmelse, hvis selskabet ikke i øvrigt har aktiviteter som nævnt i 1. pkt.,

[..]

"§ 3.

Undtaget fra skattepligten er:

Stk. 1

[..]

4) Havne, herunder lufthavne, der er åbne for offentlig trafik, samt gas- og fjernvarmeværker, når adgangen til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, alt for så vidt havnens eller værkets indtægter, bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital, ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til havnens eller værkets formål. Betingelserne i 1. pkt. er opfyldt, selv om en havn eller lufthavn udøver aktivitet, der falder uden for formålet, såfremt disse aktiviteter udøves i et skattepligtigt datterselskab.

[..]

Stk. 6.Et foretagende af den i stk. 1, nr. 4, omhandlede art er undtaget fra skattepligten, uanset at den i bestemmelsen fastsatte begrænsning for anvendelsen af foretagendets indtægter ikke er optaget i dets vedtægter, såfremt det må anses for udelukket at ændre foretagendets vedtægter. Det er en betingelse, at der ved likvidation af foretagendet ikke udloddes mere end den indskudte kapital, og at foretagendet overholder den i stk. 1, nr. 4, fastsatte begrænsning for anvendelse af foretagendets indtægter.

Skattepligten efter den foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 e, gælder uanset selskabets organisationsform, idet indregistrerede aktieselskaber dog er omfattet af de gældende regler i § 1, stk. 1, nr. 1."

Begrundelse

Omfattet af skattepligt efter selskabsskattelovens (SEL) § 1, stk. 1, nr. 2 e, er elselskaber, hvorved forstås "selskaber m.v., i hvis aktiviteter indgår produktion, transport, handel eller levering af elektricitet".

Produktion og forbrug af elektricitet i tog, skibe, luftfartøjer eller andre transportmidler og produktion af elektricitet på nødstrømsanlæg i tilfælde, hvor den normale elektricitetsforsyning svigter, medfører ikke skattepligt efter denne bestemmelse, hvis selskabet ikke i øvrigt har sådanne elaktiviteter.

SEL § 1, stk. 1, nr. 2 e, blev indsat ved lov nr. 452 af 31. maj 2000.

Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen (L 155 1999/2000) bl.a.:

"De skattesubjekter, der omfattes af skattepligten efter den foreslåede § 1, stk. 1, nr. 2 e, i selskabsskatteloven, er elselskaber, hvorved forstås selskaber, der udøver aktivitet med produktion, transport, handel eller levering af elektricitet. Udøvelse af en eller flere af de nævnte aktiviteter medfører aktieselskabsbeskatning efter den nye skattepligtsbestemmelse uanset omfanget af elaktiviteten. Det vil bl.a. ikke være af betydning for spørgsmålet om skattepligt, om et elproduktionsanlæg er så stort, at virksomheden skal have bevilling efter elforsyningsloven, ligesom det heller ikke vil have betydning, om miljø- og energiministeren efter bestemmelsen i elforsyningsloven helt eller delvist har undtaget et anlæg eller en aktivitet fra elforsyningslovens bestemmelser.

Skattepligten efter den foreslåede § 1, stk. 1, nr. 2 e, indebærer selskabsbeskatning efter de regler der gælder for aktieselskaber, af al indkomst, også indkomst ved andet end elaktivitet.

Fjernvarmeværker, der både producerer varme og elektricitet, bliver som en konsekvens af forslaget skattepligtige både af indtægten ved el- og varmeproduktionen. Fjernvarmeværker, der udelukkende producerer varme er fortsat undtaget for skattepligt efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4.

Forbrug og produktion af elektricitet i tog, skibe, luftfartøjer eller andre transportmidler og produktion af elektricitet på nødstrømsanlæg i tilfælde, hvor den normale elektricitetsforsyning svigter, medfører dog ikke skattepligt efter den foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 e, hvis selskabet ikke i øvrigt har elaktiviteter som nævnt i bestemmelsens 1. pkt."

Etablering af et solcelleanlæg og tilslutning heraf til elnettet vil, som det fremgår af SEL § 1, stk. 1, nr. 2 e, samt bemærkninger til bestemmelsen, medføre, at spørger bliver omfattet af skattepligt efter nævnte bestemmelse.

Skattepligten omfatter al indkomst, dvs. både indkomst ved elaktivitet og indkomst ved fjernvarmeaktivitet.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja.".

Spørgsmål 2

Der spørges til, om gennemførelse af det planlagte projekt vil medføre, at spørger alene bliver skattepligtig af den af solcelleanlægget producerede el, der sælges via opkoblingen til det offentlige el-net, således at den oprindelige fjernvarmedel fortsat friholdes for beskatning.

Lovgrundlag

Se ovenfor under spørgsmål 1. 

Begrundelse

Gennemførelse af det planlagte projekt vil medføre, at spørger vil blive skattepligtig af både indkomst ved elaktivitet og ved fjernvarmeaktivitet.

Der henvises til begrundelsen ovenfor under spørgsmål 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "Nej.".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen med den anførte begrundelse.