Der har været rejst tvivl om muligheden for at gennemføre tvungen sambeskatning bagud i tid, hvis det efterfølgende konstateres, at sambeskatning ikke er sket, til trods for, at betingelserne herfor har været opfyldt.

Hvis betingelserne i SEL § 31 er opfyldt, er sambeskatning som bekendt obligatorisk for de omfattede koncernforbundne selskaber og foreninger mv.

En gennemførelse af sambeskatning bagud i tid vil påvirke sambeskatningsindkomsten og overførslen af underskud mellem selskaberne indbyrdes. En sådan ændring af sambeskatningsindkomsten anses for en ændring af skatteansættelsen. Som hidtil praktiseret skal en sådan ændring ske under iagttagelse af fristreglerne i SFL §§ 26 og 27.

Sambeskatning kan altid gennemføres inden for den ordinære frist i SFL § 26.

Hvis den manglende sambeskatning konstateres efter udløbet af den ordinære frist i SFL § 26, vil gennemførelse af sambeskatningen vedrørende de indkomstår, hvor den ordinære frist er udløbet, afhænge af, om betingelserne i enten SFL § 27, stk. 1, nr. 5, eller nr. 8 er opfyldt. Der foretages i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af, om betingelserne undtagelsesvist er opfyldt.

For de indkomstår, hvor fristreglerne ikke muliggør gennemførelse af sambeskatningen, vil eventuelle underskud få karakter af særunderskud, der alene kan fremføres til fradrag i det samme selskabs overskud.

Se også:

A.A.8.2.3.7

A.A.8.2.3.10