Dato for udgivelse
20 jun 2013 13:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 jun 2013 13:31
SKM-nummer
SKM2013.425.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
13-0166684
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Tvungen sambeskatning, frister, fremført underskudssaldo, afgørelse
Resumé

Det fastslås i styresignalet, at uanset om betingelserne for tvungen sambeskatning i SEL § 31 er opfyldt, skal gennemførelse af sambeskatning bagud i tid respektere fristreglerne i SFL §§ 26 og 27. Endvidere fastslås det, at SKATs ændring af sammentællingsfejl m.v. vedrørende fremførte tabs- og underskudssaldi i felt 85 i selskabsselvangivelsen er en afgørelse, der kan træffes uden tidsbegrænsning.

Hjemmel

Selskabsskatteloven § 31,
Skattekontrolloven § 1, stk. 1,
Skatteforvaltningsloven § 26 og
Skatteforvaltningsloven § 27

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 31,
Skattekontrolloven § 1, stk. 1,
Skatteforvaltningsloven § 26 og
Skatteforvaltningsloven § 27

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit A.A.8.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit A.A.2.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit A.A.8.2.1.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit A.A.10.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit A.B.1.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.D.3.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.D.3.1.4.3

1. Tvungen sambeskatning efter reglerne i SEL § 31 - og forholdet til fristreglerne i SFL §§ 26 og 27.

Der har været rejst tvivl om muligheden for at gennemføre tvungen sambeskatning bagud i tid, hvis det efterfølgende konstateres, at sambeskatning ikke er sket, til trods for, at betingelserne herfor har været opfyldt.

Hvis betingelserne i SEL § 31 er opfyldt, er sambeskatning som bekendt obligatorisk for de omfattede koncernforbundne selskaber og foreninger m.v.

En gennemførelse af sambeskatning bagud i tid vil påvirke sambeskatningsindkomsten og overførslen af underskud mellem selskaberne indbyrdes. En sådan ændring af sambeskatningsindkomsten anses for en ændring af skatteansættelsen. Som hidtil praktiseret skal en sådan ændring ske under iagttagelse af fristreglerne i SFL §§ 26 og 27.

Sambeskatning kan altid gennemføres inden for den ordinære frist i SFL § 26.

Hvis den manglende sambeskatning konstateres efter udløbet af den ordinære frist i SFL § 26, vil gennemførelse af sambeskatningen vedrørende de indkomstår, hvor den ordinære frist er udløbet, afhænge af, om betingelserne i enten SFL § 27, stk. 1, nr. 5 eller nr. 8 er opfyldt. Der foretages i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af, om betingelserne undtagelsesvist er opfyldt. Se nærmere herom i den juridiske vejledning 2013-1, A.A.8.2.3.7 og A.A.8.2.3.10.

For så vidt angår de indkomstår, hvor fristreglerne ikke muliggør gennemførelse af sambeskatningen, vil eventuelle underskud få karakter af særunderskud, der alene kan fremføres til fradrag i det samme selskabs overskud.

Nævnte konklusioner vil i juli 2013 blive præciseret i følgende afsnit i Juridisk Vejledning:

C.D.3.1.2

A.A.8.1

2. Korrektion af en fremført tabs- eller underskudssaldo på blanket 05007 og 05.012 for selskaber.

Kildeartsbestemte tab, dvs. selvangivelsens felt 86-88, der skal selvangives i henhold til SKL § 1, stk. 1, sidste pkt., fremføres løbende ved at regulere efterfølgende års opgørelse af avance eller tab.

En eventuel tabssaldo vil derfor være udtryk for en skatteansættelse, således at korrektion af saldoen skal ske med respekt af fristreglerne i SFL §§ 26 og 27.

Det bemærkes dog, at der ikke foreligger en ansættelse, beskyttet af fristreglerne, hvis tabssaldoen automatisk er opsat på årsopgørelsen, det vil sige i de tilfælde, hvor selskabet ikke har selvangivet noget i felterne og systemet derfor viderefører saldoen fra foregående år.

Øvrige fremførselsberettigede over- eller underskud skal efter SKL § 1 selvangives for indeværende år(felt 16). Derimod er der ikke efter SKL § 1 pligt til at selvangive en ikke udnyttet fremført underskudssaldo(felt 85).

Hvis selskabet har valgt i felt 85 at oplyse om en sådan ikke udnyttet fremført underskudssaldo, vil der som hidtil antaget ikke være tale om en skatteansættelse af saldoen på selskabets årsopgørelse.

SKATs adgang til at korrigere felt 85 for fejl som følge af sammentællingsfejl, udtræden af sambeskatning, skattefri omstrukturering, gældseftergivelse mv. vil derfor ikke være begrænset af fristreglerne i SFL §§ 26 og 27.

Selvom en sådan ændring af felt 85 ikke er en ansættelsesændring, er der dog tale om en afgørelse. Det betyder, at fremgangsmåden i SFL § 19 skal følges, ligesom der er klageadgang til Landsskatteretten efter SFL § 11, hvorfor der skal gives sædvanlig klagevejledning herom.

Nævnte konklusioner vil i juli 2013 blive præciseret i følgende afsnit i Juridisk Vejledning:

C.D.3.1.4.3

A.A.2.2

A.A.8.2.1.4

A.A.10.1.2

A.B.1.1.1.1

3. Ingen skærpende virkning bagud

Konklusionerne i punkt 1 og 2 er som anført i overensstemmelse med den hidtidige praktisering af de pågældende spørgsmål. Det bemærkes, at i det omfang et selskab i tiden inden udsendelse af denne meddelelse mod forventning måtte være blevet behandlet lempeligere end indholdet af denne meddelelse, skal der ikke korrigeres med tilbagevirkende kraft.

4. Genoptagelse

I det omfang der med henvisning til skatteforvaltningslovens fristregler er givet afslag til en anmodning om ændring af en tabssaldo i felt 85, skal en sådan afgørelse annulleres, idet ændringer af saldi i felt 85 ikke er begrænset af fristreglerne, jf. pkt. 2. Anmodning om annullation skal indgives til SKAT.

I det omfang et selskab i øvrigt måtte være blevet behandlet strengere end hvad der fremgår af punkt 1 og 2, kan der anmodes om genoptagelse og ændring af en ansættelse i overensstemmelse med dette styresignal fra og med indkomståret 2009, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7.

Vedrørende indkomståret 2009 skal anmodning indgives til SKAT senest 6 måneder efter dateringen af dette styresignal.

For indkomstår fra og med 2010 gælder fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, dvs. at fristen for anmodning om genoptagelse udløber d. 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det pågældende indkomstår.