Dato for udgivelse
17 jun 2013 09:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 okt 2012 08:44
SKM-nummer
SKM2013.407.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, B-3489-12
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Pantefogedudlæg, fristoverskridelse, virksomhed, politikrav, forældelse, kære
Resumé

SKATs pantefoged havde foretaget udlæg hos A bl.a. den 18. maj 2009. Fogedretten lagde på baggrund af sagens oplysninger til grund, at A havde gjort indsigelser gældende over for SKAT i forbindelse med selve udlægsforeningen, og at SKAT derfor burde have underrettet fogedretten om indsigelserne, jf. skatteinddrivelseslovens § 6, stk. 3, hvilket imidlertid ikke var sket.

Fristen i skatteinddrivelseslovens § 6, stk. 3, var derfor overskredet med mere end 1 år, da fogedrettens behandling af sagen fandt sted i september 2012.

På baggrund af en vurdering af sagen fandt fogedretten dog, at det af SKAT foretagne udlæg var sket med rette. Den omstændighed, at SKATs pantefoged ikke havde underrettet fogedretten om A´s indsigelser vedrørende udlægget inden for fristerne i skatteinddrivelseslovens § 6, stk. 3, blev således ikke tillagt betydning for udlæggets opretholdelse.

Østre Landsret stadfæstede fogedrettens kendelse af de grunde, som var anført af fogedretten, og da det, der var anført for landretten, ikke kunne føre til et andet resultat.

Reference(r)

Skatteinddrivelsesloven (om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.) § 6, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 G.A.3.2.2.1.6

Østre Landsrets kendelse af 22. oktober 2012, 7. afdeling nr. B-3489-12

Parter

A

mod

SKAT

Afsagt af landsdommerne

Steen Mejer, Lene Jensen og Jonas Michael Refn (kst.) førstnævnte som rettens formand.

...............................................

Fogedrettens kendelse af 12. september 2012, nr. FS F3-6165/2012

Påstande

Under denne sag, som er modtaget i fogedretten den 22. marts 2012, har parterne nedlagt påstand som angivet nedenfor. Kendelsen er uden en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

SKAT har nedlagt påstand om stadfæstelse af det af SKAT den 3. november 2011 foretagne udlæg. SKAT har endvidere nedlagt påstand om, at protest afgivet af A vedrørende udlæg af 18. maj 2009 skal afvises, subsidiært at udlægget skal stadfæstes.

A har nedlagt påstand om, at de af SKAT foretagne udlæg af 18. maj 2009 og 3. november 2011 skal ophæves.

Oplysninger i sagen

Den 18. maj 2009 og 3. november 2011 foretog SKAT udlæg over for A. Begge udlægsforretninger blev som sluttet som forgæves, idet A intet ejede, der kunne foretages udlæg i. Under udlægget foretaget den 3. november 2011 af SKAT gjorde A indsigelser mod restancebeløbet. Den 15. november 2011 modtog SKAT en e-mail fra A omkring indsigelser vedrørende udlæg foretaget den 3. november 2011 samt udlæg foretaget den 18. maj 2009.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af A.

A har forklaret blandt andet, at han havde indsigelser vedrørende udlæg af 18. maj 2009 på grund af, at der var henstand vedrørende betaling af skat for 2003-2004, der var tale om forældet politigæld og SKATs krav fra 2007-2008 var gjort forkert op. Han ønskede, at indsigelser skulle registreres skriftligt.

Han har efterfølgende skrevet til SKAT ved DB omkring, hvad der er forkert, jf. bilag 2. Der var tale om indsigelser. DB meddelte, at der var svaret på alt, men ikke på punktet omkring forældelse, men at redegørelsen også ville blive sendt til RIM med anmodning om at træffe afgørelse vedrørende forældelsespåstanden.

Pantefoged foretog udlæg på gaden uden for SKATs kontor, og pantefogeden sagde til ham, at pantefogeden ikke skulle undersøge, om kravet var rigtigt eller forkert. SKATs fogedbog vedrørende udlæg i 2009 blev sendt til ham og han bemærkede, at indsigelser var blevet slettet undervejs. Han har haft en løbende dialog med SKAT siden SKAT foretog udlæg, men SKAT henviser til RIM, der behandler spørgsmålet om forældelse. Han har haft kontakt til SKAT både før og efter udlæg i 2009. Han har ikke protesteret til fogedretten vedrørende udlæg foretaget af SKAT i 2009. Vedrørende det af SKAT i 2011 foretagne udlæg er der tale om det samme beløb som tidligere, men dog med en forhøjelse. Han bliver indkaldt til SKAT hver 3. måned. SKAT tilsender ham et brev på en adresse i Danmark, hvor han har et enkeltmandsfirma, selvom han bor og har adresse i Tjekkiet. SKAT foretager kun tilsigelse på adressen i Danmark. SKAT har ikke grundlag for opkrævning. Politiet har anerkendt, at gælden til politiet er forældet.

Parternes argumenter

SKAT har til støtte for sin påstand gjort gældende blandt andet, at A´s protest over restancen under udlægsforretningen den 18. maj 2009 blev besvaret af SKAT, og at skyldneren på daværende tidspunkt accepterede redegørelsen omkring restancerne. A anmodede på intet tidspunkt om at udlægget skulle indbringes for fogedretten. 4 ugers fristen blev overskredet af A. SKATs fogedbog, skal lægges til grund, ikke et referat udlægsforretningen i EDB systemet. A har i øvrigt udvist passivitet, idet A ikke gjorde noget for at protestere over udlægget før i 2011, selvom A måtte vide, at udlægget ikke blev behandlet af fogedretten. Krav omfattet af udlæg af 18. maj 2009 var ikke forældet. Vedrørende udlæg foretaget den 3. november 2011 var kravene ikke forældet, idet forældelsen tidligst kan indtræde den 22. februar 2013. Alle krav omfattet af udlæg af 18. maj 2009 og 3. november 2011 er retsgyldige. A hæfter for gælden, uanset om gælden hidrører fra ham personligt eller det personligt ejede firma. Politiet har intet nævnt om, at politiets krav er forældet. Pantefogeden kan i overensstemmelse med tilsigelsesreglen i Skatteinddrivelseslovens § 10, som svarer til RPL § 494 tilsige skyldner til forretningen, hvis denne foretages i den retskreds, hvor skyldner har bopæl, opholdssted eller hvorfra skyldner driver erhvervsmæssig virksomhed, eller tilstødende retskreds. As firma er tilmeldt den adresse, som tilsigelsen er sendt til.

A har til støtte for sin påstand gjort gældende blandt andet, at de af A´s tilgodehavender har SKAT ulovligt foretaget modregning i gammel gæld, som var forældet, og det kan man ikke. De af SKAT oplyste krav er delvist forældet i henhold til reglerne om forældelse. SKATs krav er forkert opgjort og ikke skyldige. Kravet fra SKAT er blevet forhøjet i perioden fra det første udlæg blev foretaget til det andet udlæg. Den håndskrevne fogedbog som blev udformet på stedet i udlægsforretning svarer ikke overens med den indskrevne fogedbog hos SKAT. Han gjorde indsigelser, men der blev ikke gjort noget. Han skulle være tilsagt af SKAT ved sit hjemting, jf. Rpl § 235. SKAT kunne ikke tilsige ham på stedet for firmaets adresse. Dele af den påståede gæld til SKAT vedrører ikke firmaet, men er krav rettet mod hans person. Han har ikke haft mulighed for at besvare SKATs tilsigelse, når tilsigelsen bliver sendt til firmaets adresse. SKAT har ikke dokumentet SKATs krav. SKAT har lavet fejl vedrørende opgørelse af gæld. Politigælden er forældet, hvilket skrivelsen fra politiet viser, og det skal SKAT respektere.

Fogedrettens begrundelse og resultat

På baggrund af indholdet i SKATs fogedbog dateret den 18. maj 2009 har A gjort indsigelser gældende over for SKAT i forbindelse med at SKAT foretog udlæg. A har forklaret, at han også efter denne udlægsforretning gjorde indsigelser gældende. SKAT har ikke dokumentet, at A har tilbagekaldt sine indsigelser vedrørende udlægsforretningen. Fogedretten må derfor lægge det til grund, at A afgav indsigelser i forbindelse med SKATs udlægsforretning, og SKAT derefter burde have underrettet fogedretten om indsigelserne, jf. § 6, stk. 3 i skatteinddrivelsesloven. Indsigelserne fra A vedrørende udlæg af 18. maj 2009 afvises derfor ikke.

I henhold til § 10 i skatteinddrivelsesloven kan SKAT tilsige en skyldner til forretningen, hvis denne foretages i den retskreds, hvorfra skyldner driver erhvervsmæssig virksomhed. SKAT har derfor med rette tilsagt A på adressen ...1, hvor det af A personligt ejede firma H1 har adresse.

På baggrund af det fogedsagen oplyste om de krav SKAT lagde til grund for udlægsforretningerne, finder fogedretten ikke, at SKATs krav på tidspunkterne for udlægsforretningerne den 18. maj 2009 og 3. november 2011 var forældede i medfør af lov om forældelse af fordringer.

Vedrørende As indsigelser overfor skattekravets beståen, bemærkes det, at fogedretten ved påkendelse af indsigelser vedrørende skattekrav er afskåret fra at tage stilling til skattemyndighedernes ansættelse af beregningsgrundlaget, skattepligten og selve skatteberegningen.

På den baggrund finder fogedretten, at de af SKAT foretagne udlæg er sket med rette.

D e r f o r   b e s t e m m e s

De af SKAT foretagne udlæg af 18. maj 2009 og 3. november 2011 stadfæstes.

........................

Østre Landsrets kendelse af 22. oktober 2012, 7. afdeling nr. B-3489-12

Ingen var mødt eller indkaldt.

Der fremlagdes udateret kæreskrift, hvorved A har kæret Fogedrettens afgørelse af 12. september 2012, fogedrettens fremsendelsesbrev af 10. oktober 2012 og udskrift af fogedbogen indeholdende den kærede afgørelse.

Indkærede har ikke udtalt sig vedrørende kæren.

Fogedretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.

De modtagne bilag var til stede.

Efter votering afsagdes sålydende kendelse:

Af de grunde, der er anført af fogedretten, og da det, der er anført for landsretten, ikke kan føre til andet resultat

B e s t e m m e s

Fogedrettens afgørelse stadfæstes.

Ingen af parterne skal betale kæremålsomkostninger til den anden part.