Dato for udgivelse
11 Jun 2013 07:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Mar 2013 11:15
SKM-nummer
SKM2013.386.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Glostrup, BS 10A-367/2012
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder + Personlig indkomst
Emneord
Erklæring, Norge, udeholdt, omsætning, mangelfuld, bogføring
Resumé

Sagen vedrørte, om sagsøgeren havde godtgjort, at der forelå sådanne nye faktiske oplysninger, at der var grundlag for at genoptage skatteansættelsen for 2006/2007 med fakturasummen af en række bogførte og selvangivne fakturaer.

Retten fandt, at da de omhandlede fakturaer var bogført og indgik i opgørelsen af den skattepligtige indkomst var der en klar formodning for, at fakturaerne måtte dække over en reel omsætning, og det måtte derfor være op til sagsøgeren at godtgøre, at fakturaerne ikke dækkede over en skattepligtig indtægt.

Der var under sagen indhentet en skriftlig vidneerklæring efter retsplejelovens § 297 fra den angivne fakturamodtager, som var et stort verdensomspændende logistikfirma. Erklæringen var identisk med erklæringer indhentet under den administrative sagsbehandling, og bekræftede, at sagsøgeren ikke havde udført arbejde for fakturamodtageren, og at der ikke var foretaget betalinger til sagsøgeren. SKAT havde ikke kunne finde en pengestrøm.

Anmodningen om genoptagelse var fremkommet på samme tidspunkt, som virksomheden i øvrigt var blevet forhøjet med udeholdt omsætning.

Retten fandt herefter, at de bogførte fakturaer, der vedrørte momsfritaget udlandskørsel, måtte ses i sammenhæng med den ikke bogførte momspligtige indlandskørsel, uagtet at der ikke var beløbsmæssig overensstemmelse.

Skatteministeriet blev herefter tilpligtet at anerkende, at sagsøgerens skatteansættelse skulle genoptages med henblik på nedsættelse med fakturasummen.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2
Statsskatteloven § 4
Retsplejeloven § 297

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 A.A.8.2.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 C.C.2.1.2.1

Parter

A
(advokat Jacob Guldborg Rasmussen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Martin Simonsen)

Afsagt af byretsdommer

Hans J. Christensen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen drejer sig om, hvorvidt der er grundlag for at genoptage A´s skatteansættelser for indkomstårene 2006 og 2007, da A gør gældende, at fakturaer bogført til G1 AS i Norge, der indgår i hans selvangivne indkomst, er fiktive.

Påstande

Sagsøger, A, har påstået, at hans skatteansættelser for indkomstårene 2006 og 2007 skal genoptages med henblik på nedsættelse med indkomst faktureret G1 AS i Norge.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen

I A´s regnskab er der i 2006 og 2007 bogført 6 fakturaer dateret henholdsvis 4. juli, 1. september, 30. september, 30. oktober, 30. november og 29. december 2006 for samlet 834.962,35. Det fremgår af fakturateksterne, at der er tale om udlandskørsel, hvorfor fakturaerne ikke er tillagt moms.

Under SKATs kontrol af A´s regnskab i december 2008 konstateredes en række uregelmæssigheder, herunder at der var udeholdt momspligtig omsætning fra firmaet G2 med 513.850 kr. Gennemgangen førte til ændringer af A´s indkomst og afgiftsbetalinger for 2006 og 2007. Ændringerne blev drøftet på et møde hos SKAT den 11. december 2008, hvor A´s samlever samtidig gjorde opmærksom på problemstillingen om fakturaerne udstedt til G1 AS.

Sagen har den 2. december 2010 været behandlet i Skatteankenævnet. Det fremgår blandt andet af Skatteankenævnets sagsfremstilling:

"...

Virksomhedens regnskabsmateriale bogføres efter kasseprincippet med regulering af debitorer og kreditorer primo og ultimo. Regnskabsgrundlaget opfylder ikke mindstekravsbestemmelserne, da der blandt andet ikke foretages afstemning af bank og kasse.

SKAT har ved møde den 11. december 2008 med revisor og samlever påtalt følgende:

-

Udgifter modregnes i omsætning før bogføring.

-

Manglende sammentælling af de bilag, der ligger til grund for bogføring.

-

Omsætning af Skr. skal "vises" omregnet til Dkr.

-

Huller i fakturanummerrækken.

-

Manuel rettelse af fortrykt fakturanummer.

-

Forsikringsudgifter bogført efter a/c-betalinger - faktura mangler.

-

Udgifter bogføres ud fra kontoudtog/rykkerskrivelser - faktura mangler.

-

Der indgår rykkergebyrer og sammentællingsfejl.

-

Leasede driftsmidler (lastbiler) der frikøbes skal bogføres på driftsmiddelkonto og ikke fratrækkes som leasingydelse (bilag 350 + 540 og 2006. Får ikke betydning for året, fordi der allerede er indtægtsført negativ driftsmiddelsaldo på over 600.000 kr.)

SKAT har ved gennemgang af virksomhedens regnskabsmateriale forhøjet virksomhedens indtægt for 2006 med:

-

Udeholdt omsætning vedrørende G2 på 513.850 kr.

-

Ikke bogførte bankindsætninger, der er anset for omsætning på 66.875 kr.

-

Forkert bogført moms og dermed omsætning vedrørende kørsel i udlandet på 32.807 kr.

-

Salg af lastbil, som er bogført med forkert beløb på 34.000 kr.

Alle beløb er ekskl. moms.

Vedrørende den udeholdte omsætning fra G2 på 513.850 kr. har A´s samlever oplyst, at afregningerne er gået ind på hendes bankkonto.

For 2007 har SKAT nedsat indkomsten med forkert bogført moms og dermed omsætning vedrørende kørsel i udlandet med 145.183 kr.

For 2006 har SKAT foretaget regulering af afgifter på 120.874 kr. og for 2007 på 182.183 kr. I alt 303.057 kr.

SKAT har herudover foretaget ændring i saldoværdien på driftsmidler i 2007 på ikke godkendt tilgang af driftsmidler med hhv. 112.000 kr. og 86.000 kr., i alt 198.000 kr.

...

På et møde hos SKAT den 11/12 2008 med deltagelse af samlever og revisor forklarede samlever, at hun og klager ikke havde kunnet forstå, at afregninger fra G2 ikke var bogført. De havde derfor "gransket" i bogføring og bankkonti. Havde i den forbindelse opdaget, at der var bogført flere store beløb, som de ikke havde modtaget penge for! Det drejede sig om 5 fakturaer udskrevet til "G1 AS" i Norge, i alt 743.072 kr. - bilagene 427, 272, 525, 574 og 634.

Ifølge klagers samlever har klager ikke kørt for G1 AS og ikke modtaget fakturabeløbene. Hun oplyste, at tilbage i 2006 og 2007 var det en af klagers venner der hjalp ham med regnskaberne. Pågældende er nu død, så forklaring på de udskrevne fakturaer kan de ikke give. Der er efterfølgende indsendt en bekræftelse fra "G1 A/S" i Danmark, hvoraf fremgår, at de ikke har haft samarbejde med H1 i 2005-2008. Bekræftelsen er underskrevet af TH. SKAT har telefonisk kontaktet TH og får oplyst, at "G1 A/S" i Danmark intet har at gøre med "G1 AS" i Norge, og hun kan ikke udtale sig om afregninger fra Norge.

..."

Skatteankenævnets afgørelse har været behandlet i Landsskatteretten. Det fremgår af Landsskatterettens afgørelse af 1. november 2011.

"...

Klagen vedrører genoptagelse af skatteansættelsen på baggrund af fakturaer, som er taget med i regnskabet for klagerens enkeltmandsvirksomhed, men ifølge klageren er udstedt ved en fejl.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomstår 2006

Skatteankenævnet har nægtet genoptagelse.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Indkomstår 2007

Skatteankenævnet har nægtet genoptagelse.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Møde mv.

Der har været afholdt møde (forhandling) med klagerens repræsentant.

Sagens oplysninger

Klageren har en vognmandsvirksomhed, der drives som enkeltmandsvirksomhed fra bopælen, og som i 2006 og 2007 har haft en årlig omsætning på ca. 8-9 millioner kroner.

I forbindelse med en gennemgang af virksomhedens regnskabsmateriale for 2006 og 2007, har SKAT forhøjet virksomhedens indtægter på baggrund af udeholdt omsætning, ikke bogførte indsættelser på bankkonto, forkert bogført moms og regulering af afgifter, samt ændring af saldoværdien på driftsmiddelkonto.

Som følge af denne gennemgang, har klageren selv bemærket fem fakturaer, udstedt i 2. halvår af 2006 fra klagerens virksomhed til firmaet G1 AS i Norge, som er taget med i virksomhedens regnskab, men som ifølge klageren er udstedt ved en fejl, og hvor der ikke er registreret betaling af disse.

De fem fakturaer omfatter et samlet beløb på i alt 743.072 kr. for 2006. SKAT har herudover fundet endnu en faktura, dateret 29/12-2006, men bogført primo 2007, på i alt 91.800 kr., samlet i alt 834.872 kr.

Det er ubestridt, at SKAT ikke har kunnet følge pengestrømmene for de nævnte fakturaer.

Klageren har indhentet en erklæring fra G1 AS i Norge, ved NN, dateret den 4. juni 2010 og udstedt til klagerens virksomhed, hvoraf fremgår:

"...

Vi bekrefter herved at G1 AS Norge ikke har hatt noen handel, dvs skyldige omkostninger eller utbetalinger, mellom H1 SE ... og G1 AS Norge i 2006 og 2007.

..."

Klageren har ligeledes fremsendt en kopi af en e-mail fra G1 AS i Norge, ved regnskabsmedarbejder JN, dateret den 22. april 2009 og fremsendt til klageren, hvoraf fremgår:

"...

Hei

Jeg har vært i kontakt med vårt hovedkontor og de kan bekrefte at vi ikke har utbetalt H1 noe i 2006 og 2007, verken i vårt innlands- eller utlandssystem.

..."

Klageren har ønsket, at beløbet fra de forkerte fakturaer skal tages ud af virksomhedens regnskab og modregnes i SKATs forhøjelse af virksomhedens indtægter. SKAT og skatteankenævnet har behandlet spørgsmålet vedrørende fakturaer som en særskilt anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har stadfæstet SKATs afgørelse, hvorved klagerens skatteansættelse er nægtet genoptaget, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, da der ikke er grundlag for at nedsætte indkomsten med de fakturerede beløb. Beløbene er anset for skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 4 stk. 1.

Det er ikke på tilstrækkelig måde dokumenteret eller sandsynliggjort, at der er tale om indtægter, som klageren ikke har udført arbejde for, og som han ikke har erhvervet ret til at få betaling for. Herved er der lagt vægt på, at fakturaer er udskrevet i klagerens virksomhed og løbende bogført som omsætning, samt selvangivet i regnskabet.

Der er desuden lagt vægt på, at regnskabsgrundlaget generelt er kritisabelt og ikke opfylder bogføringslovens og mindstekravsbekendtgørelsens bestemmelser. Der er konstateret væsentlige fejl, herunder indtægter, der ikke er bogført og selvangivet. Derudover er der lagt vægt på, at der sideløbende med virksomhedens bogføring har eksisteret en ikke uvæsentlig kontantøkonomi. De fremlagte erklæringer fra G1 AS i Norge er ikke tillagt afgørende vægt.

Det bemærkes, at den person, som klageren har oplyst har været bogholder og ansvarlig for fakturaer m.v. i virksomheden, og som i dag er afgået ved døden, ikke har været registreret og aflønnet af virksomheden. Det bemærkes desuden, at det er klageren, som bærer risikoen for, at regnskabet ikke afspejler de reelle forhold, ligesom han bærer ansvaret for, hvem han betror regnskabsføringen m.v.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at klagerens skatteansættelse genoptages med henblik på, at beløb knyttet til forkerte udstedte fakturaer modregnes i SKATs forhøjelse af virksomhedens indtægter.

De omhandlede fakturaer er udskrevet ved en fejl, og da bogholderen er død kendes den nærmere grund til fejlen ikke.

Der er indhentet erklæringer fra G1 AS, der dokumenterer, at selskabet ikke kender til de pågældende fakturaer, og at klageren ikke har udført arbejde for selskabet, samt ikke er registreret hos dem, ligesom der ikke er sket betaling, hvilket SKAT heller ikke har kunnet påvise.

Det bemærkes, at det er SKAT der bærer bevisbyrden for indkomsters tilstedeværelse. Da klageren ikke har vedkendt sig indtægterne, og har fremlagt dokumentation i form af erklæringer fra G1 AS, må det være SKAT der skal dokumentere, at fakturaerne er reelle, og at klageren har modtaget betaling. SKAT har heller ikke påvist, at klageren har et uantageligt lavt privatforbrug, eller at der er afvigelser i virksomhedens omsætning eller bruttoavance for branchen.

Der henvises til Vestre Landsrets dom af 3. november 2000, offentliggjort i TfS 2000.955 V.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006, med senere ændringer, fremgår det, at en skattepligtig, der ønsker at få ændret sin ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb skal fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

Den skattepligtige har et egentligt retskrav på genoptagelse, såfremt de nye oplysninger skaber en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget ved myndighedens oprindelige stillingtagen til sagen. Skattemyndighederne skal i formel henseende vurdere, om disse kan medføre en ændret skatteansættelse. Hvis skatteansættelsen, uanset de nye oplysninger, fortsat må anses for korrekt, kan en genoptagelsesanmodning afslås. Der henvises generelt til SKATs processuelle vejledning afsnit G.1.1.1.

Således som sagen foreligger oplyst, er Landsskatteretten enig med skatteankenævnet i, at der ikke er fremlagt nye oplysninger, der kan begrunde en ændring af klagerens skatteansættelse. Der er lagt vægt på, at de omhandlede fakturaer er bogført og indtægtsført i klagerens regnskab, hvilket skaber en formodning for, at der er udført indtægtsgivende arbejde. Det er i relation til beskatningen uden betydning hvornår og hvordan der er sket betaling, hvorfor der ikke er lagt afgørende vægt på, at SKAT ikke har kunnet følge en eventuel pengestrøm

De fremlagte erklæringer fra G1 AS i Norge kan ikke føre til et andet resultat. Der er tale om ensidigt indhentede erklæringer, og G1 AS og klageren har ikke nødvendigvis haft modsatrettede interesser. Det er således ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort eller dokumenteret, at fakturaerne er udstedt ved en fejl. Der er således tale om skattepligtige indtægter, jf. statsskattelovens § 4.

Landsskatteretten stadfæster derfor skatteankenævnets afgørelse.

..."

Der er under sagen indhentet en skriftlig erklæring af 8. januar 2013 fra G1 AS i Norge. Det fremgår heraf:

"...

Spørgsmål 1: Har H1 udført kørsel for G1 AS i perioden 2006-2007?

Svar: G1 AS har ikke utført transport for H1 i 2006-2007.

Spørgsmål 2: Har G1 AS foretaget nogen betaling til H1 i perioden 2006-2007?

Svar: G1 AS har ikke utført noen betaling til H1 i 2006-2007.

Spørgsmål 3: Har G1 AS haft nogen form for økonomiske relationer til H1 i perioden 2006-2007?

G1 AS har ikke hatt noen form for økonomiske relasjoner til H1 i 2006-2007.

..."

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaringer af sagsøger, A, og BA.

A har forklaret, at han begyndte som selvstændig vognmand i 1992. I 2006 og 2007 havde han 3 - 4 medarbejdere, og han kørte for nogle få store kunder, herunder G4 og G2. Han har ikke selv forstand på regnskaber, og i begyndelsen havde han JR til at hjælpe sig med bogføringen. Da JR gik på pension, overtog hans ven TS opgaven med bogføringen. Han og TS var private venner. Han lagde faktura- og bogføringsmaterialet i en bakke i virksomheden, og ca. en gang om måneden kom TS forbi og bogførte det, der var. Når materialet var bogført, afleverede sagsøger det til revisor JT. Sagsøger udarbejdede som sådan ikke selv fakturaer. Han sørgede for, at der blev afleveret kørselsrapporter til kunderne, der herefter sendte afregninger til ham. Afregningerne blev afleveret til TS, der brugte dem som fakturaer. Pengene blev indbetalt på hans bank konto, som TS ikke havde rådighed over. Det er korrekt, at SKAT har forhøjet hans indkomst blandt andet vedrørende indsættelser på hans bankkonto på ca. 66.000 kr. eksklusiv moms. Indsættelsen var sket med henvisning til et fakturanummer, selvom han ikke er i besiddelse af fakturaen. Det kan have været en faktura, som TS havde udstedt til en mindre kunde, men han kan ikke redegøre nærmere for det. Der var ikke så mange mindre kunder, men det forekom. Hovedomsætningen var hos de store speditørfirmaer. Revisor udarbejdede årsregnskab for ham, og han gennemgik tallene med revisoren, herunder om der var poster, de kunne spare på. Opgørelsen i regnskaberne over indkomsten gennemgik han ikke, da indkomsten ikke var udspecificeret på de enkelte kunder. Hvis der skulle udstedes fakturaer til mindre kunder, var det TS, der udstedte dem, og ellers blev hovedparten af omsætningen faktureret ud fra de afregninger, han modtog fra speditionsfirmaerne. Da SKAT kaldte hans regnskab ind til gennemgang og forhøjede hans indkomst, blev han opmærksom på fakturaerne til G1 AS, og det stod ham klart, at han ikke havde udført det fakturerede arbejde eller modtaget fakturabeløbene. Det er rigtigt, at firmaet G2 betalte for kørsel ved at indsætte beløb på hans samlevers konto. Det skyldtes, at de en dag ringede og bad om et kontonummer. Han kunne huske BA´s kontonummer i hovedet, og det var derfor det, han oplyste. Når der skulle betales regninger i firmaet vedrørende kørsler for G2, tog de pengene fra BA´s konto. Da han så fakturaerne til G1 AS i december 2008, hæftede han sig ved, at der manglede medarbejdernavn, hvilket han selv plejede at skrive på fakturaer. Han er derfor sikker på, at han ikke har haft noget med fakturaerne at gøre. Han har ikke kørt for G1 AS i Norge på noget tidspunkt. G1 AS er et meget stort og verdensomspændende speditionsfirma. Efter denne sag begyndte, har hans samlever overtaget bogføringen i samarbejde med revisoren. TS fik ikke betaling for sit arbejde med bogføring. TS var en god ven, der gerne hjælpe ham. Det kan være, at TS bogførte omsætningen til G1 AS i stedet for omsætningen til G2, for at spare moms, da den fiktive udlandskørsel bogført til G1 AS var momsfri, mens den udførte kørsel for G2 var momspligtig. Momsdifferencen er der gjort op med i SKATs afgørelse.

BA har forklaret, at hun er samlevende med A. Hun blev involveret i bogføringen i A´s virksomhed i midten af 2007, hvor TS blev syg, og han begyndte at sætte hende ind i forholdene. Revisoren havde tidligere opfordret dem til at afstemme bankkontoen, men da de også brugte bankkontoen privat, var det ikke muligt. Det blev ændret i 2008, således at de bogførte, hvis de hævede privat på bankkontoen, hvorefter det blev muligt at afstemme bankkontoen. Da TS bogførte for dem, stolede de på, at det skete korrekt og i samarbejde med revisoren. Det var først, da SKAT reviderede deres regnskabsmateriale, at de blev opmærksomme på de forkerte fakturaer til G1 AS. De blev også da opmærksomme på, at fakturaerne til G2 ikke var bogført, men at der i stedet var bogført fakturaer til G1 AS. Hende bekendt har de aldrig udført kørsler for G1 AS. De fortalte TS om de betalinger, der var indgået fra G2 på hendes konto, så han kunne tage højde for det i regnskabet. De troede, at TS bogførte omsætningen med G2, og det var først, da denne sag begyndte, at de blev klar over, at det ikke var sket. Der var også en mindre kontantbeholdning i virksomheden, der blandt andet blev brugt til at betale mindre indkøb.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren, A, har gjort gældende, at betingelserne for genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2006 og 2007 er opfyldt, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

Sagsøgers selvangivne skattepligtige indkomst for indkomstårene 2006 og 2007 indbefatter beløb på henholdsvis 743.072 kr. og 91.800 kr., i alt 834.872 kr., som har baggrund i de i sagen omhandlede seks fakturaer fra sagsøgers bogholderi, dateret henholdsvis 4. juli 2006, 1. september 2006, 30. september 2006, 30. oktober 2006, 30. november 2006 og 29. december 2006. Alle de seks fakturaer er udstedt til G1 AS i Norge. Der er under sagen indhentet dokumentation fra G1 AS for, at sagsøger ikke har leveret ydelser hertil og/eller oppebåret indkomster herfra. Retten kan herefter lægge til grund som et faktum, at fakturaerne ikke dækker over skattepligtig indkomst involverende G1 AS.

Sagsøger gør gældende, at fakturaerne er udskrevet ved en fejl. Sagsøger har ikke selv været involveret i fakturaernes udstedelse eller med sit bogholderi i øvrigt. Virksomhedens bogføring blev i de omhandlede år varetaget af en bekendt, der nu er død. Fakturaerne er kommet fuldkommen bag på sagsøger. Sagsøger blev først bekendt med fakturaudstedelsen i forbindelse med kontrol af virksomheden, og sagsøger har hele tiden gjort gældende, at fakturaerne er fejlagtige og ikke dækker over skattepligtig indkomst, og udstedelse af kreditnotaer har derfor ikke været relevant.

Det er skattemyndighederne, der bærer bevisbyrden for indkomsters tilstedeværelse. Selv om sagen ses som en genoptagelsessag, hvad SKAT tilsyneladende ikke har gjort, er bevisbyrden skattemyndighedernes i en situation som den foreliggende, hvor skatteyderen har påvist, at fakturabeløbene, der er indgået i opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ikke er oppebåret.

SKAT har ikke ført bevis for tilstedeværelsen af indkomst på de 834.872 kr. Der er peget på fakturaer, hvilket som udgangspunkt skaber formodning for beløbets oppebærelse. Men omvendt foreligger der bevis for, at G1 AS i Norge ikke har aftaget ydelser fra sagsøger og ikke har foretaget nogen betalinger. Dette bekræftes af SKATs gennemgang af sagsøgers bankbevægelser.

For at opretholde beskatningen, må SKAT have antaget, at det meget store beløb, der ifølge fakturaerne er faktureret over ca. et halvt år, er blevet udbetalt kontant. Sagsøger afviser dette, og skattemyndighederne har intet påpeget til støtte for dette postulat.

Udover at SKAT ikke har påvist tilstedeværelsen af indkomst på 834.872 kr., har SKAT ikke udarbejdet privatforbrugsopgørelse for derved at søge at påvise et uantageligt lavt privatforbrug, ligesom der ikke er påvist afvigelser fra gennemsnitlig omsætning eller bruttoavance i branchen.

Vedrørende kritik af sagsøgers regnskabsgrundlag, har det ikke været i en sådan forfatning på punkter af relevans for sagen, at det skulle bestyrke en opretholdelse af den foretagne beskatning.

Landsskatterettens begrundelse bestrides. Reelt udtrykker Landsskatteretten alene, at regnskabsførelsen af fakturaerne er tilstrækkelig til beskatningen. Landsskatteretten afviser herved de da foreliggende erklæringer fra G1 AS. Nu foreligger vidneerklæringen, der bekræfter sagsøgers standpunkt.

Der er herefter ikke noget grundlag for at opretholde beskatningen af sagsøger, og sagsøgers skatteansættelse for indkomstårene 2006 - 2007 skal genoptages.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har gjort gældende, at der ikke er grundlag for at genoptage sagsøgers skatteansættelser for 2006 og 2007.

Efter skattekontrollovens § 26, stk. 2 skal en skattepligtig, der ønsker at få ændret sin skatteansættelse, senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

Skatteyderen skal således fremlægge oplysninger, der viser, at ansættelsen er forkert. Er dette ikke tilfældet, skal anmodningen om genoptagelse ikke imødekommes.

Det er A, som har bevisbyrden for, at der er tilstrækkeligt grundlag for genoptagelse og ændring af skatteansættelsen. I en sag som denne, hvor der er udstedt fakturaer, og fakturaerne er bogført og selvangivet, påhviler der A en endog meget tung bevisbyrde for, at der ikke er opnået skattepligtige indtægter, jf. statsskattelovens § 4. Med udstedelse og bogføring af fakturaerne består der en klar formodning for, at der udført arbejde. Under de i sagen foreliggende omstændigheder må der føres et sikkert bevis for, at der ikke er udført skattepligtigt arbejde, jf. hertil SKM2002.487.HR. Dette sikre bevis er ikke ført.

Fakturaerne fremstår som udstedt af den af A personligt drevne virksomhed, og er fortløbende nummereret. Fakturaerne er bogført og udstedt løbende i en periode på 6 måneder, og indgår i virksomhedens regnskab. Der er således ikke tale om blot en enkelt faktura, som påberåbes som fejlagtig. Der henvises i fakturaerne til det for hver måned antal kørte kilometer, ligesom der henvises til de lande, der er kørt i. Fakturaerne henviser også til kørselsrapporter og bilag på udlæg i forbindelse med kørslen. Fakturaerne lyder på skæve beløb, som fremkommer som summen af kilometerprisen ganget med antal kørte kilometer. Der henvises desuden til virksomhedens konto i Nordea. Fakturaerne fremstår dermed som ganske sædvanlige fakturaer udstedt i vognmandsvirksomheden, og der er intet ved fakturaernes fremtræden, der indikerer, at de ikke skulle udtrykke en realitet.

De fra G1 AS indhentede erklæringer samt erklæringen indhentet under sagen efter retsplejelovens § 297, kan ikke tillægges afgørende betydning for vurderingen af, om fakturaerne er udstedt ved en fejl. Der må herved lægges vægt på, at fakturaerne indgår i den selvangivne omsætning, at der ikke er givet nogen sandsynlig forklaring på udstedelsen af fakturaerne, at fakturaerne er fremkommet samtidig med, at virksomhedens omsætning i øvrigt er forhøjet med bl.a. udeholdt omsætning for kr. 513.850,-, som var indsat på A´s kones konto, at der også i forbindelse med kontrollen blev konstateret fakturaer fra et ikke eksisterende firma, som skulle være betalt kontant, og at der dermed har været en betydelig kontantøkonomi i virksomheden, at virksomheden i øvrigt ikke overholder bogføringsreglerne og at der er konstateret væsentlige mangler i bogføringen. At det ikke har været muligt at identificere betalinger for fakturaerne kan ikke tillægges afgørende vægt, da fakturaerne er bogført, og virksomheden har haft en betydelig kontantøkonomi og generelt har haft uorden i bogføring og regnskab.

Det er A, der bærer ansvaret og risikoen for, at bogføringen er retvisende. Det forhold, at han i årene 2006 og 2007 skulle have haft en ven, TS, til - uden vederlag - at varetage hele bogholderiet og faktureringen for en virksomhed, der årligt omsatte for omkring 9 mio. kr., fratager ham ikke dette ansvar, og kan ikke medføre en ret til genoptagelse. A bærer ligeledes risikoen for, at der ikke er givet nogen sandsynlig forklaring på fakturaerne og deres bogføring i den selvangivne omsætning.

Endelig bemærkes, at fakturasummen på 831.872 kr. udgør 32 % af den samlede udlandskørsel for 2006 og 9,6 % af den samlede omsætning. I redegørelsen til Skatteankenævnet anførte A, at han grundet virksomhedens størrelse ville have opdaget, såfremt der manglede indtægter fra G2. Indtægterne herfra udgjorde 513.850 kr. Dette udsagn står i kontrast til, at fakturaerne til G1 AS, som udgjorde et væsentligt større beløb, og for hvilke der ikke skulle være modtaget betaling, er indgået i virksomhedens regnskab, og ikke blev fremlagt før end SKAT forhøjede virksomhedens overskud for samme år. Det forekommer desuden usandsynligt, at så stor en del af omsætningen, skulle være bogført ved en fejl.

På denne baggrund gøres det gældende, at A ikke med tilstrækkelig sikkerhed har godtgjort, at fakturaerne ikke dækker over udført arbejde, og at der dermed ikke er godtgjort oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en genoptagelse af skatteansættelsen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Indledningsvis bemærkes, at de omhandlede fakturaer er bogført i A´s regnskab og indgår i opgørelsen af hans skattepligtige indkomst for henholdsvis 2006 og 2007. Der må derfor være en klar formodning for, at fakturaerne dækker over en reel omsætning, og det må således være op til A at godtgøre, at fakturaerne ikke dækker over en skattepligtig indtægt.

Erklæringen af 8. januar 2013 fra G1 AS i Norge må forstås således, at G1 AS bekræfter A´s oplysninger om, at han ikke har foretaget transporter for G1 AS, ligesom G1 AS ikke har foretaget betalinger til ham i 2006 og 2007. Det fremgår endvidere af sagen, at der ikke er oplysninger om betalinger eller transaktioner, der kan have direkte sammenhæng med de omhandlede fakturaer udstedt til G1 AS.

Det fremgår imidlertid af sagen, at SKAT på et møde den 11. december 2008 oplyste at have konstateret, at A i 2006 havde undladt at bogføre momspligtig omsætning fra firmaet G2 på 513.850 kr., hvilket beløb var blevet indsat på hans samlevers bankkonto, ligesom der på A´s bankkonto blev konstateret ikke bogførte indsætninger på 66.875 kr., der blev anset som omsætning.

Det fremgår videre af sagen, at A´s samlever på det samme møde med SKAT den 11. december 2008 nævnte problemstillingen om fakturaerne udstedt til G1 AS.

Retten finder herefter, at de bogførte fakturaer udstedt til G1 AS, der angives at vedrøre momsfritaget udlandskørsel, må ses i sammenhæng med den førnævnte ikke fakturerede og ikke bogførte momspligtige indlandskørsel for firmaet G2, og den udeholdte kontante omsætning i øvrigt, uagtet at der ikke er fuldt beløbsmæssigt sammenfald. Det lægges således til grund, at der i bogføringen i et vist omfang har været udeholdt momspligtig omsætning, og at der i stedet har været bogført momsfritaget omsætning, ligesom bogføringen i øvrigt har været mangelfuld. Denne sammenhæng bekræftes endvidere til dels af A´s forklaring i retten.

Under disse omstændigheder finder retten, at A har påvist faktiske oplysninger, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, der medfører, at der er grundlag for at genoptage hans skatteansættelser for 2006 og 2007.

Det forhold, at der i øvrigt var mangler ved A´s bogføring, og at der blev konstateret en vis kontantøkonomi, kan under de foreliggende konkrete omstændigheder ikke føre til et andet resultat. Det er her tillagt vægt, at spørgsmålet blev rejst i forbindelse med, at SKAT forhøjede A´s indkomst for 2006 med blandt andet den udeholdte indlandskørsel.

Det er herefter op til SKAT at vurdere, med hvilke beløb A´s indkomst skal nedsættes.

Skatteministeriet skal som den tabende part betale sagsomkostninger til A med 29.000 kr. 25.000 kr. vedrører A´s udgifter til advokat, og 4.000 kr. vedrører retsafgifter. Retten har herved lagt vægt på sagens udfald, værdi og karakter, samt at A er momsregistreret.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at A´s skatteansættelser for indkomstårene 2006 og 2007 skal genoptages med henblik på nedsættelse med indkomst faktureret til G1 AS i Norge.

Skatteministeriet skal inden 14 dage til A betale sagens omkostninger med 29.000 kr.