Dato for udgivelse
10 Jun 2013 08:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 May 2013 14:00
SKM-nummer
SKM2013.378.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 242/2011
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning
Emneord
Reklame, dyre, biler, bilforhandler, forhandler, bespisning
Resumé

H1 A/S afholdt udgifter til to salgsarrangementer, og spørgsmålet var, om udgifterne var fuldt fradragsberettigede reklameudgifter, jf. ligningslovens § 8, stk. 1, eller repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret i henhold til § 8, stk. 4.

Højesteret fandt, at udgifterne var medgået til repræsentation med begrænset fradragsret.

Herved lagde Højesteret vægt på, at begge arrangementer var afgrænset til en bestemt kreds af personer og derved adskilte sig fra det, som efter forarbejderne er typisk for reklame.

Endvidere lagde Højesteret vægt på, at der ved begge arrangementer var underholdning, bespisning og servering af drikkevarer.

Dermed stadfæstede Højesteret landsrettens frifindelse af Skatteministeriet.

Reference(r)

Ligningsloven § 8, stk. 1
Ligningsloven § 8, stk. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 C.C.2.2.2.5.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 C.C.2.2.2.5.4

Parter

De Danske Bilimportører som mandatar for HH-Gruppen A/S (tidligere H1 A/S)
(advokat Carsten Lorentzen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Per Walsøe, Thomas Rørdam, Jon Stokholm, Hanne Schmidt og Oliver Talevski

Sagens baggrund og parternes påstande

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 13. afdeling den 30. juni 2011.

Appellanten, De Danske Bilimportører som mandatar for HH-Gruppen A/S, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

F1-Banken stod for invitationen til arrangementet i Norge. Af invitationen fremgår bl.a.:

"...

THURSDAY 26TH OF OCTOBER 2006

07:30 PM - ALL NIGHT LONG

F1-Banken has the pleasure in co-operation with G1 & G2 to invite you to an evening of absolutely delicious experiences in both beverage, gastronomy and entertainment.

With showing some of the world´s most exclusive and exquisite cars in both design and performance: G1, model 1, G1, model 2, G1, model 3, G2, model 1, G2, model 2, G2, model 3 and in addition some of the classic models from both G1 and G2.

Together with the opportunity to explore G14 and ... Jewellery from G15 and fashion show of furs from G16 the evening is nothing but complete with an ... concert by G17 and KL.

LA will be your host for the evening and follow you through our special night treatment.

We hope that you and your partner or a friend would like to and are able to participate in the above ...

Please be aware that the invitation is exclusive and personal.

..."

Det er oplyst, at invitationen blev sendt til 300 af bankens kunder, og at 98 personer tilmeldte sig.

De udgifter, som H1 A/S kræver fuld fradragsret for vedrørende arrangementet i Norge, udgør 67.064,60 kr. Beløbet angår efter H1 A/S's oplysninger primært transport af biler til Norge, fremstilling af markedsføringsmateriale, rejseomkostninger til selskabets syv medarbejdere samt betaling til et eventbureau for den praktiske tilrettelæggelse af salgsfremstødet. Udgifterne til underholdning, bespisning og servering af drikkevarer blev efter det oplyste afholdt af F1-Banken.

Af invitationen til arrangementet i Danmark fremgår bl.a.:

"...

Fredag den 17. november 2006 kl. 18.00 på ...1

Det er november. Det er fredag. Det er køligt udenfor. Himlen er klar og mørk. Aftenen er smuk. Natten står på lur.

... by night.

En eksklusiv og kosmopolitisk oplevelse med præsentation af nogle af husets seneste "himmelvendte" nyheder;

G1, G2, model 3, G5, G3, model 1 og G3, model 2.

Du er velkommen med ledsager til at indtage ovenstående sammen med diverse kulinariske delikatesser og et internationalt udvalg af drikkevarer tilsat Bandet G13 live med det helt nye repertoire "...".

Aftenen slutter, hvor natten starter

..."

Det er oplyst, at invitationen blev sendt til 1.500 personer, og at knap 300 accepterede invitationen.

De udgifter, som HH-Gruppen kræver fuld fradragsret for vedrørende arrangementet i Danmark, udgør 163.037 kr. Beløbet angår efter HH-Gruppens oplysninger bl.a. udgifter til fremstilling af markedsføringsmateriale, tøj, dekorationer, opstilling af borde og stole, bespisning, drikkevarer, musik og betaling til selskabets medarbejdere. H1 A/S har for domstolene frafaldet at gøre gældende, at der er fuld fradragsret med hensyn til kuvertprisen for buffeten, og har som følge heraf nedsat sit krav om fuld fradragsret fra 251.577 kr. til 163.037 kr.

Retsgrundlaget

I ligningslovens § 8, stk. 1, og § 8 stk. 4 (dagældende ligningslovs § 8, stk. 4, 1. pkt.). hedder det:

"...

§ 8. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages udgifter, som i forbindelse med den skattepligtiges erhverv er afholdt til rejser, reklame og lignende med det formål at opnå salg af varer og tjenesteydelser i det pågældende og senere indkomstår.

...

Stk. 4. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages udgifter til repræsentation dog kun med et beløb svarende til 25 pct. af de afholdte udgifter.

..."

I forarbejderne til ligningslovens § 8, stk. 4, jf. lovforslag nr. L 51. Folketingstidende 1985-86. tillæg A, sp. 1225 ff., hedder det bl.a.:

"...

1. Lovens formål.

...

Selv om man med forslaget begrænser fradraget for omkostninger, der efter de gældende regler er fuldt fradrag for, fordi de anses for driftsomkostninger, er en beskæring af repræsentationsfradraget forsvarlig, når henses til de betydelige fordele, der generelt er forbundet med skattereformen. Man kan heller ikke se bort fra, at fuld fradragsret for repræsentationsudgifter i visse tilfælde må antages at medvirke til, at udgifterne, der grænser tæt op til privatforbrugsudgifter, kommer til at ligge på et højere niveau, end det er rimeligt og nødvendigt.

3. Gældende regler.

...

Begrebet repræsentation er ikke defineret noget sted i skattelovgivningen. Repræsentationsudgifter kan imidlertid beskrives som udgifter, som en skatteyder afholder for at få afsluttet forretninger eller for at knytte eller bevare forretningsforbindelser, og de må være afholdt over for personer, som ikke er knyttet som medarbejdere til erhvervsvirksomheden. Repræsentation har karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser.

Den kommercielle gæstfrihed antager i mange tilfælde samme former som privat gæstfrihed. Repræsentationsudgifter er således typisk udgifter til måltider, restaurationsbesøg, tobaks- og drikkevarer, gaver og opmærksomheder over for forretningsforbindelser og deres familier, afholdelse af jubilæer, fødselsdage og forretningsindvielser samt endvidere udgifter til underholdning og fornøjelser og deltagelse f.eks. i rejser, udflugter og ferieophold.

...

5. Forslaget.

...

Afgrænsningsproblemer

...

Det er ofte vanskeligt at udsondre repræsentationsudgifter fra andre driftsomkostninger, som f.eks. udgifter til personalegoder, reklame, rejser og salgsomkostninger i øvrigt. Afgræsningen over for disse udgifter har ikke hidtil haft den store betydning for opgørelsen af den skattepligtige indkomst, da der har været fuld fradragsret uanset hvilken driftsomkostning, der var tale om. Under den nye ordning vil denne afgrænsning imidlertid få afgørende betydning, og den vil derfor blive nærmere omtalt i det følgende.

...

Reklameudgifter og gaver.

Adgangen til at fradrage udgifter til reklame berøres ikke af det foreliggende lovforslag. Repræsentationsudgifter må derfor afgrænses i forhold til reklameudgifter.

I modsætning til repræsentationsudgifter er det karakteristisk for reklameudgifter, at de normalt afholdes over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. Reklameudgifter tager endvidere sigte på at opretholde en virksomheds almindelige omdømme eller fremme dens interesser ved at gøre den kendt og fordelagtigt bemærket. Der foreligger et særligt problem i relation til gaver og opmærksomheder. Er et firmamærke eller firmanavn påført en gavegenstand, vil udgifterne i almindelighed kunne betragtes som reklameudgifter, såfremt det drejer sig om gaver, der i reklameøjemed er fremstillet i et større antal eksemplarer, og som ikke er særligt kostbare. Som eksempel herpå kan nævnes askebægre, papirknive, kuglepenne, kalendere, parkeringsskiver, tændstikæsker osv. med påtrykt firmanavn. Det er tanken, at sådanne genstande altid skal anses for reklameartikler, hvis indkøbsprisen eller fremstillingsprisen ikke overstiger 100 kr. excl. moms.

Herudover vil gaver og opmærksomheder over for forretningsforbindelser og deres familier skulle henføres til repræsentationsudgifter, forudsat at udgifterne har den fornødne tilknytning til virksomhedens drift.

Bidrag, som i reklameøjemed ydes til lotterier o.lign., samt sponsorers bidrag til sportsfolk, sportsklubber, kulturelle og lignende formål, skal fortsat anses for reklameudgifter, når virksomhederne opnår en hertil svarende ret til reklame for deres navn eller firmamærke.

Udgifter, som en virksomhed afholder i anledning af virksomhedens jubilæum, indvielse eller lignende, vil som anført normalt være fuldt fradragsberettigede, når udgifterne afholdes over for personalet. I det omfang der inviteres forretningsforbindelser til at deltage i et traktement i en sådan anledning, vil denne del af udgifterne til bespisning og underholdning m.v. normalt være at anse som repræsentationsudgifter. Arrangementet kan dog have en sådan karakter, at der er tale om reklameudgifter. Dette vil være tilfældet, hvor der åbnes adgang for offentligheden eller for en større og ubestemt kreds af personer. I så fald vil udgifter til mindre servering, der ikke har karakter af bespisning, kunne betragtes som fuldt fradragsberettigede reklameudgifter. Endvidere vil udgifter til genstande af ubetydelig værdi, som uddeles til gæster og kunder, kunne anses som reklameudgifter, selv om disse reklameartikler ikke er forsynet med firmamærke eller firmanavn. På samme måde vil udgifter til mindre traktementer, der afholdes i forbindelse med messer og udstillinger eller pressemøder, hvor der er åben adgang for pressen og andre interesserede, kunne betragtes som reklameudgifter.

...

Sammenkomster med blandet deltagelse.

Som nævnt er udgifter til personalearrangementer normalt fuldt fradragsberettigede. I det omfang der deltager forretningsforbindelser i sådanne arrangementer, vil en forholdsmæssig del af udgifterne skulle henføres til repræsentationsudgifter.

I en sammenkomst, som en virksomhed arrangerer for forretningsforbindelser, deltager ofte også medarbejdere fra virksomheden. Til sådanne repræsentationssammenkomster anses udgifterne som helhed for afholdt over for forretningsforbindelserne, således at alle udgifterne skal henføres til repræsentationsudgifter.

..."

Højesterets begrundelse og resultat

H1 A/S (nu HH-Gruppen A/S), der driver forretning med salg af nye og brugte luksusbiler, deltog i 2006 i to arrangementer, et i Norge og et i Danmark. Sagen angår, om HH-Gruppen har fuld fradragsret for en række udgifter, som selskabet har afholdt i forbindelse med de to arrangementer, eller om selskabet alene har begrænset fradragsret på 25 %. HH-Gruppen ønsker fuld fradragsret i henhold til ligningslovens § 8, stk. 1, med henvisning til, at der er tale om reklameudgifter. Skattemyndighederne har alene godkendt fradrag for de nævnte udgifter med 25 % med henvisning til, at der er tale om udgifter til repræsentation, jf. ligningslovens § 8, stk. 4 (dagældende ligningslovs § 8, stk. 4, 1. pkt.).

Det fremgår af forarbejderne til ligningslovens § 8, stk. 4, at repræsentation har karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser, og at repræsentationsudgifter typisk er udgifter til bl.a. måltider, drikkevarer, underholdning og fornøjelser. Ved bedømmelsen af, om udgifter af den nævnte art kan fradrages fuldt ud som reklameudgifter eller begrænset som repræsentationsudgifter, skal der efter forarbejderne bl.a. lægges vægt på, at reklameudgifter normalt afholdes over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder.

Arrangementet i Norge blev afholdt af F1-Banken i samarbejde med HH-Gruppen. Såvel ved dette arrangement som ved arrangementet i Danmark var der underholdning, bespisning og servering af drikkevarer. Det var efter det oplyste F1-Banken, der afholdt disse udgifter vedrørende arrangementet i Norge. Begge arrangementer var afgrænset til en bestemt kreds af personer og adskilte sig derved fra det, som efter forarbejderne er typisk for reklame.

På denne baggrund havde hvert af arrangementerne samlet set efter Højesterets opfattelse karakter af kommerciel gæstfrihed som beskrevet i forarbejderne til ligningslovens § 8, stk. 4. For så vidt angår arrangementet i Norge, gælder dette, selv om arrangementet var for en indbudt del af F1-Bankens kunder, som banken havde udvalgt. Herefter og af de grunde, landsretten har anført vedrørende spørgsmålet om effektiv markedsføring og H1 A/S's forpligtelser over for G2, tiltræder Højesteret, at de udgifter, som H1 A/S har afholdt i forbindelse med arrangementerne, må anses for repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret, jf. ligningslovens § 8, stk. 4 (dagældende ligningslovs § 8, stk. 4, 1. pkt.).

Højesteret stadfæster herefter dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal De Danske Bilimportører som mandatar for HH-Gruppen A/S betale 30.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.