Dato for udgivelse
03 Jun 2013 11:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 May 2013 11:34
SKM-nummer
SKM2013.370.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 203/2011
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Transporttid, fysisk, maskinarbejder, montør, arbejdssted
Resumé

Højesterets dom SKM2009.333.HR gav ikke grundlag for genoptagelse af skatteansættelsen for maskinarbejder med henblik på skattefri rejsegodtgørelse vedrørende de dage, hvor hans arbejdstid havde været normal. Han havde ca. 100 km mellem bopæl og arbejdsplads og en transporttid på ca. 1 1/2 time.

(Stadfæstelse af SKM2011.401.ØLR)

Reference(r)

Ligningsloven § 9 A

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 C.A.7.1.2

Henvisning

Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag 2013-1 B.1.7.1.3

Parter

Dansk Metalarbejderforbund som mandatar for A
(advokat Nikolaj Bjørnholm)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Afsagt af højesteretsdommerne

Børge Dahl, Poul Søgaard, Marianne Højgaard Pedersen, Michael Rekling og Jens Kruse Mikkelsen

Sagens baggrund og parternes påstande

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 7. afdeling den 16. maj 2011.

Appellanten, Dansk Metalarbejderforbund som mandatar for A, har påstået frifindelse.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Anbringender mv.

Parterne har gentaget deres anbringender.

Dansk Metalarbejderforbund som mandatar for A har for Højesteret særlig fremhævet, at i Højesterets afgørelse i SKM2009.333.HR blev medarbejderne anset for at være på rejse, hvis de kun kunne opholde sig på bopælen i op til 12 timer og 38 minutter.

Sammenlignelige sager må afgøres i overensstemmelse hermed, også selv om der er kørt i bil (og ikke i tog) til udstationeringsstedet, da det er den samlede bedømmelse af lønmodtagerens forhold og ikke transportmidlet, der er afgørende for, om sagerne er sammenlignelige.

Skatteministeriet har bestridt, at der er grundlag for at fortolke ligningslovens § 9 A, stk. 1, således.

Dansk Metalarbejderforbund som mandatar for A har yderligere henvist til, at arbejdsgiveren bad A benytte eget køretøj og selv sørge for kost og logi, hvilket A accepterede mod at få kørselsgodtgørelse (kilometerpenge) og diæter efter gældende satser.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, som landsretten har anført, og da det, der yderligere er anført for Højesteret, ikke kan føre til et andet resultat, stadfæster Højesteretdommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

1 sagsomkostninger for Højesteret skal Dansk Metalarbejderforbund som mandatar for A inden 14 dage betale 30.000 kr. til Skatteministeriet Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.