Dato for udgivelse
11 jun 2013 11:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 apr 2013 17:36
SKM-nummer
SKM2013.389.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
2. afdeling, B-2224-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Skærpet, bevisbyrde, indtægtskilde
Resumé

Appellanten foretog den 20. november 2008 en veksling i F1-Bank af DKK 90.848 til Euro 12.000. Appellanten legitimerede sig i den forbindelse overfor vekselbanken og kvitterede for vekslingen. Det var uomtvistet, at pengene stammede fra sagsøgerens broder og svigerinde.

Appellanten gjorde gældende, at han foretog vekslingen på vegne af sin broder og svigerinde, og at han straks efter vekslingen tilbagegav pengene til broderen.

Appellanten, broderen og svigerinden havde under sagen, navnlig over for skattemyndighederne, afgivet skiftende og indbyrdes modstridende forklaringer om hændelsesforløbet og baggrunden for vekslingen.

Landsretten stadfæstede byrettens dom om frifindelse af Skatteministeriet af de grunde, der var anført af byretten.

Byretten henviste til de skiftende forklaringer, til at forklaringen om baggrunden for hævningerne ikke var bestyrket af objektive omstændigheder og fandt, at skatteyderen ikke havde løftet sin bevisbyrde for eller sandsynliggjort, at pengene, som hans broder ubestridt havde overladt til ham, ikke var en gave.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4 c

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 C.A.6.1.2.1

Parter

A
(Advokat Per Elander Rasmussen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Afsagt af landsdommerne

Inge Neergaard Jessen, Karsten Bo Knudsen og Lisbeth Adserballe (kst.)

Sagens baggrund

Byrets dom af 22. juni 2012 (BS 2-2594/2011) er anket af A med påstand som for byretten om, at indstævnte tilpligtes at anerkende, at appellanten ikke har modtaget en gave på 90.848 kr., hvilket medfører at appellantens skattepligtige indtægt for 2008 nedsættes med 90.848 kr.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af A.

A har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke skylder sin bror, BA, penge, men kun SKAT. Han kom til Danmark som 15-årig i 2003. Hans far har boet her i 40 år, men moderen bor i Tyrkiet. Han boede sammen med sin far, indtil han blev 18 år. Hans bror hjalp ham i denne periode. Han var 19 år, da pengene blev vekslet. Han fik hele beløbet på de ca. 91.000 kr. på en gang af sin bror, men vekslede pengene af to omgange. Det skyldtes, at han ville være sikker på at have danske penge nok til at få 12.000 euro. Han fik kun en kvittering. Han svarede ikke skriftligt på SKATs brev af 8. marts 2010, men ringede til SKAT og fortalte, at pengene var hans svigerindes og stammede fra et hussalg i Danmark, og at pengene skulle anvendes til køb af et hus i Tyrkiet. SKAT ville imidlertid have et skriftligt svar. Umiddelbart efter pengevekslingen rejste broderen til Tyrkiet. Han ved ikke, hvad broderen skulle der, men gik ud fra, at broderen skulle købe hus. Han ved, at broderen og svigerinden har købt to feriehuse i Tyrkiet. Han tror, at årsagen til, at broderen ikke vil fortælle, hvad han har brugt pengene til, er, at det kan få skattemæssige konsekvenser for broderen. Han tog ikke pengene med i skole. Denne misforståelse stammer formentligt fra broderen. Han fik pengene på stedet. I 2008 levede han af SU og studielån, men havde herudover et fritidsarbejde, som han tjente ca. 4.000 kr. om måneden på. Han har ikke på noget tidspunkt fået store kontantbeløb i gaver af sin bror. Der er ikke tradition for at give gaver inden for familien. Han købte en bil i marts 2008, men solgte den hurtigt igen, da han ikke havde råd til at have den. Hvis han havde haft 90.000 kr., ville han have købt en fed bil, og han ville ikke have taget studielån. Han er nu selvstændig og ejer et pizzeria. Hans forbindelse til broderen er helt afbrudt efter sagen, og broderen har ikke hjulpet ham med klagesagen.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten er enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten med i alt 15.000 kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand og til materialesamling. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifterne til advokatbistand er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten A betale 15.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.