Dato for udgivelse
11 jun 2013 09:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 apr 2013 17:22
SKM-nummer
SKM2013.387.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
19. afdeling, B-1510-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Fjernvarme, forsyning, almennyttigt, boligbyggeri, tilslutningsbidrag
Resumé

På grund af manglende oplysning om, hvad tilslutningsbidrag til kloak dækkede, havde Landsskatteretten ansat den fradragsberettigede andel skønsmæssigt.

Landsretten var enig i byrettens resultat og begrundelse, og appellanten fik derfor ikke medhold i påstanden om yderligere fradrag. Byretten lagde til grund, at størrelsen af kloaktilslutningsbidraget var fastsat uafhængigt af omkostningerne ved det pågældende anlæg, og at der derfor, uanset at omkostningerne ved anlægget oversteg tilslutningsbidraget, ikke var grundlag for at fastslå, at bidraget i et større omfang end skønnet var gået til dækning af udgifter, der specifikt vedrørte den pågældende ejendom.

Reference(r)

Vurderingsloven § 17

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2013-1 C.3

Parter

H1
(Advokat Anne Bache)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Afsagt dommerne

Mogens Heinsen, Vogter og Rikke Foersom (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byretten har den 29. maj 2012 afsagt dom i 1. instans (BS 9-409/2011).

Påstande

For landsretten har appellanten, H1, nedlagt følgende påstande:

Principalt:

Indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende, at H1 ved vurderingen pr. 1. januar 2002, 1. januar 2003, 1. oktober 2003 og 1. oktober 2004 af ejendommen ...1, er berettiget til et fradrag i grundværdien for forbedringer for udgift til tilslutningsafgift til kloak med yderligere 173.017 kr.

Subsidiært:

Skatteministeriet skal anerkende, at H1 ved vurderingen pr. 1. januar 2002, 1. januar 2003, 1. oktober 2003 og 1. oktober 2004 af ejendommen ...1, er berettiget til yderligere fradrag i grundværdien for forbedringer for udgift til tilslutningsafgift til kloak. Sagen hjemvises til vurderingsmyndighederne til den beløbsmæssige ansættelse.

Skatteministeriet har påstået dommen stadfæstet.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten vedrørende kloakering og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten er enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal H1 betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 15.000 kr. Beløbet vedrører udgifter til advokatbistand og er med moms.

Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi og dens forholdsvis begrænsede omfang.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Appellanten, H1, skal betale sagens omkostninger for landsretten til indstævnte, Skatteministeriet, med 15.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a.