Dato for udgivelse
30 May 2013 10:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 May 2013 13:18
SKM-nummer
SKM2013.365.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-076376
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer
Emneord
Afgift, kaskoforsikring, lystfartøj, ejer, delvis overdragelse, udlandet
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at der kan tegnes kaskoforsikring af spørgers lystfartøj uden betaling af lystfartøjsforsikringsafgift, når en person bosiddende i byen X i land Y ejer 5 % af lystfartøjet, og personen tegner kaskoforsikring i land Y. Lystfartøjet skal ligge i Danmark og sejle i omkringliggende lande. Skatterådet udtaler, at lystfartøjet ikke kan omfattes af praksis vedrørende udenlandsk ejede lystfartøjer. Da det overvejende vil være dansk ejet, og skal være forsikret for sejlads i dansk område, anses lystfartøjet som hjemmehørende i Danmark i afgiftslovens forstand.

Hjemmel

Lov om afgift af lystfartøjsforsikringer § 1 og § 3.

Reference(r)

Lov om afgift af lystfartøjsforsikringer § 1
Lov om afgift af lystfartøjsforsikringer § 3

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit E.A.6.2.2

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit E.A.6.2.3

Spørgsmål 1

Hvis en person, bosiddende i byen X i EU-landet Y ejer 5 % af spørgerens lystfartøj, kan vedkommende så tegne kaskoforsikring i land Y uden at vi (personen i byen X og spørgeren) skal betale statsafgiften på 1,34 % på kaskoforsikringen?

Svar

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Lystfartøjet skal ligge i Danmark og sejle i nabolandene A, B, C og D. Fartøjet er ikke optaget i det danske skibsregister.

Spørgers opfattelse og begrundelse 

Der henvises til SKATs juridiske vejledning, afsnit E.A.6.2.2 Lystfartøjsforsikringer omfattet af reglerne, samt en avisartikel, hvori det anføres, at lystfartøjsforsikringsafgiften legalt kan undgås ved at lade en udenlandsk person indgå som medejer med blot 1 pct. Den udenlandske "ejer" er samtidig den, der tegner kaskoforsikringen og viderefakturerer denne til ejeren af de 99 pct. af båden i Danmark.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger, eller en person bosiddende i X by i land Y, ikke skal betale kaskoforsikringsafgift vedrørende spørgers lystfartøj, hvis personen bosiddende i X ejer 5 % af lystfartøjet, og personen tegner kaskoforsikring i land Y.

Lovgrundlag

Følgende fremgår af lov om afgift af lystfartøjsforsikringer (lovbekendtgørelse nr. 1082 af 10. november 2005 med senere ændringer):  

"§ 1

Efter bestemmelserne i denne lov svares en afgift til statskassen af forsikringer for her i landet hjemmehørende lystfartøjer af enhver art, herunder fartøjets maskineri, inventar og udstyr. Afgiften omfatter også forsikringer for lystfartøjer, der helt eller delvis anvendes erhvervsmæssigt.

§ 2

§ 1 gælder ikke for

 1. ulykkesforsikringer og ansvarsforsikringer
 2. tingskadeforsikringer for lystfartøjer i de tilfælde, hvor risikoen uden særligt præmietillæg er dækket ved de almindelige forsikringsbetingelser for familieforsikringer o. lign.,

(...)

§ 3

Afgiften svares af de forsikringsselskaber, der tegner de i § 1 nævnte forsikringer. Udenlandske forsikringsselskaber, der ikke er etableret her i landet, skal over for told- og skatteforvaltningen udpege en herboende repræsentant. (...)

(...)

§ 4

Afgiften udgør 1,34 pct. årligt af forsikringssummen for lystfartøjer.

Stk. 2. Der svares kun afgift for perioder, hvor lystfartøjet er dækket af en forsikring efter § 1, jf. § 2.

(...)

§ 17

Præmien for de afgiftspligtige forsikringer kan af selskaberne eller repræsentanterne forhøjes med afgiften."

Forarbejder

I det oprindelige lovforslag, L 207 fremsat den 17. august 1976 fremgår det ikke nærmere, hvad der skal forstås ved udtrykket "hjemmehørende".

Skatteministeren har under behandlingen af lovforslag L 81 af 16. november 2012 om ændring af bl.a. lov om afgift af lystfartøjsforsikringer afgivet flere svar til Folketingets Skatte- og afgiftsudvalg. Af svaret på spørgsmål 16 vedrørende lovforslaget er det anført, at et lystfartøj bl.a. anses for hjemmehørende i Danmark, hvis det ejes af en person bosiddende i det danske toldområde og er forsikret for sejlads indenfor dette område. På spørgsmål 24 vedrørende lovforslaget, som omhandlede afgift ved udflagning af lystfartøjer har ministeren svaret, at der med udflagning normalt forstås at lade et skib registrere i et andet land og sejle under dets flag pga. lempeligere bemandingsregler og skatteregler i det pågældende land. Der er videre henvist til svaret på spørgsmål 16, og svaret, at det fremgår, at der skal betales afgift af forsikringer vedrørende lystfartøjer hjemmehørende her i landet, og at lystfartøjet anses for hjemmehørende i Danmark, hvis det ejes af en person bosiddende i det danske toldområde og er forsikret for sejlads inden for dette område.

Praksis

Følgende fremgår af SKATs juridiske vejledning, afsnit E.A.6.2.2

"(...)

Et lystfartøj er hjemmehørende i DK, når et af nedenstående punkter er opfyldt: 

 • Lystfartøjet er optaget i det danske skibsregister, selv om lystfartøjet udelukkende benyttes til sejlads uden for dansk toldområde
 • Lystfartøjet ejes af en person bosiddende i toldområdet og er forsikret for sejlads inden for dette område
 • Lystfartøjet ejes af en person bosiddende uden for toldområdet, men hvor reglerne for told- og afgiftsfri indførsel ikke længere er opfyldt
 • Lystfartøjet leases af en person bosiddende i toldområdet og er forsikret for sejlads inden for dette område.

(...)

Afgiftspligtige forsikringer

Følgende forsikringer er omfattet af afgiftspligten: 

 • Kaskoforsikringer samt kombinationer af kaskoforsikringer og andre forsikringsformer
 • Brandforsikringer ...
 • (...)

(...)

 • Tillægsforsikringer mod særskilt præmietillæg, der tegnes i kombination med ikke-afgiftspligtige familie- og fritidshusforsikringer
 • (...)

(...)

 • Forsikringer på et lystfartøj, der er optaget i det danske skibsregister, hvor ejeren er dansk statsborger, men bosiddende i udlandet
 • Forsikring på et dansk ejet lystfartøj, der er optaget i det danske skibsregister, selv om det udelukkende anvendes til udlejning i udlandet.
 • (...)

(...)

Afgørelsen af om en forsikring er afgiftspligtig, sker efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Afgiftsfrie forsikringer

Følgende forsikringer er fritaget for afgift: 

 • Ulykkesforsikringer og ansvarsforsikringer
 • Tingskadeforsikringer for lystfartøjer i de tilfælde, hvor risikoen uden særligt præmietillæg er dækket ved de almindelige forsikringsbetingelser for familieforsikringer og lignende.
 • (...)

(...)

 • Forsikringer for lystfartøjer, der udelukkende er forsikret for og benyttes til sejlads uden for dansk toldområde. Fritagelsen er dog betinget af, at fartøjet ikke er optaget i Skibsregisteret. Det er dog uden betydning for afgiftspligten, om fartøjet tilhører herboende personer.
 • Tillægsforsikringer, der tegnes til afgiftspligtige lystfartøjsforsikringer som følge af sejlads til steder uden for det danske toldområde.
 • (...)
 • (...)
 • Forsikringer for udenlandsk ejede lystfartøjer, der er optaget i et udenlandsk skibsregister. Selv om sådanne lystfartøjer har fast bådplads her i landet, anses de ikke for at være hjemmehørende her i landet.

Se LYSTFAL (Lov om afgift af lystfartøjsforsikringer) § 2.

Afgørelsen af om en forsikring er afgiftsfri, sker efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde."

Begrundelse

Det fremgår at den påtænkte disposition vil være, at en person bosiddende i byen X i EU-landet Y ejer 5 pct. af spørgers lystfartøj, og at denne person tegner kaskoforsikring for fartøjet i land Y.

Det følger af lovens § 1 og § 3, at afgiftspligten også gælder for forsikringer tegnet i udenlandske forsikringsselskaber.

Af SKATs praksis som refereret ovenfor fremgår det bl.a., at kaskoforsikringer af lystfartøjer anses for afgiftspligtige, hvis lystfartøjet ejes af en person bosiddende i toldområdet og er forsikret for sejlads inden for dette område.

Ved den påtænkte disposition, hvorefter en person bosiddende i byen X i land Y skal eje 5 pct. af lystfartøjet, er lystfartøjet fortsat overvejende danske ejet. Det fremgår endvidere, at lystfartøjet skal ligge i Danmark, og dermed vil være forsikret for sejlads i Danmark.

Det er SKATs opfattelse, at fartøjet med en ejerandel på 5 pct. tilhørende en person bosiddende i X i land Y ikke kan anses for udenlandsk ejet. Fartøjet kan dermed heller ikke blive omfattet af den beskrevne praksis, hvorefter der ikke skal betales afgift af forsikringer for udenlandsk ejede lystfartøjer, der er optaget i et udenlandsk skibsregister, selv om lystfartøjer har fast bådplads her i landet.

SKAT anser lystfartøjet for hjemmehørende i Danmark i afgiftslovens forstand, idet det overvejende vil være dansk ejet, og idet det skal være forsikret for sejlads i dansk område. Kaskoforsikringen for fartøjet vil derfor være omfattet af lystfartøjsforsikringsafgiftslovens § 1 om afgiftspligtige forsikringer.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.