Dato for udgivelse
11 Jun 2013 13:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Mar 2013 07:48
SKM-nummer
SKM2013.394.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, B-2077-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst
Emneord
Skattepligt, fraflytning, ejendom, revisor, sommerhus
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt appellanten havde opgivet sin fulde skattepligt til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Appellanten flyttede til Spanien på et tidspunkt, hvor hans ægtefælle forblev i Danmark i et hus ejet af hende. Ægtefællens forbliven i Danmark skyldtes bl.a., at parrets datter var afgået ved døden efter kort tids sygdom og havde efterladt sig tre børn i alderen 1-5 år. Ægtefællen blev i Danmark for i en periode at tage sig af disse børnebørn.

Landsretten fandt efter en samlet konkret vurdering, at ægtefællens fortsatte ophold i Danmark skyldtes særlige forhold af midlertidig karakter. På dette grundlag, og da appellantens øvrige tilknytningsmomenter til Danmark fandtes af underordnet betydning, havde appellanten ikke bevaret bopæl i Danmark efter udrejsen til Spanien i oktober 2007.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 C.F.1.2.3

Parter

A
(Advokat Gitte Skouby)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Sune Riisgaard)

Afsagt af landsdommerne

Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh og Karen Moestrup Jensen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstand

Byrets dom af 24. maj 2012 (BS 37A-5355/2010 og BS 37A-4073/2011) er anket af A med principal påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at A´s fulde skattepligt til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, er ophørt den 10. oktober 2007.

A har nedlagt subsidiær påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at A er hjemmehørende i Spanien

a)

 pr. 1. januar 2008, i henhold til den dansk/spanske dobbeltbeskatningsaftale, artikel 4, stk. 2,

b)

 pr. 28. november 2007, i henhold til § 3 i bemyndigelsesloven (lov nr. 85 af 20. februar 2008)

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at A har deltaget i flere intensive sprogkurser i Spanien i perioden fra november 2007 til marts 2008.

Forklaring

A har til den af byretten gengivne forklaring bemærket, at han rettelig flyttede til Spanien i oktober 2007 og ikke som anført i november 2007. Det var endvidere sådan, at overdragelsen af revisionsvirksomheden skete ved, at han sammen med den anden oprindelige ejer i 2004 overdrog aktiviteterne i revisionsvirksomheden til et selskab, som en gruppe medarbejdere havde stiftet til formålet. Han fortsatte sammen med den anden tidligere medejer som aktionær i det nye selskab, idet medarbejderne ikke på daværende tidspunkt opfyldte de formelle krav til at eje et statsautoriseret revisionsaktieselskab. Da medarbejderne i december 2007 opfyldte disse betingelser, solgte han sine aktier til kurs pari. Efter overdragelsen i 2004 ejede han fortsat det tidligere revisionsselskab H2 A/S. Der var i en periode tilknyttet nogle kunder, som det nye selskab ikke ønskede at overtage. Der var også enkelte andre aktiver tilbage. Selskabet er blevet likvideret. Den oprindelige plan for deres flytning til Spanien var, at de ville flytte i sommeren 2006, hvilket blev udskudt på grund af deres datters sygdom og hendes død i 2007. Hans hustru opholdt sig fra oktober 2007 frem til sin flytning i november 2008 sammen med ham i Spanien sammenlagt ca. 2 måneder.

Efter flytningen til Spanien i oktober 2007 deltog han i et intensivt sprogkursus i november. Han tog til Danmark i december for at fejre jul med familien, hvorefter han sammen med sin kone tog tilbage til Spanien for at fejre nytår. Han var også i Danmark en uges tid i januar for at rydde ud. Derefter var han i Spanien, hvor han fortsatte med spanskkurser i foråret 2008.

De kunder, som han havde planer om at få i Spanien, var danske kunder. Han måtte imidlertid indse, at han ikke kunne nå det fornødne niveau på spansk, uanset kurserne.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har i det væsentlige procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

I henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, er personer, der har bopæl her i landet fuldt skattepligtige til Danmark. Da A ubestridt havde bopæl i Danmark frem til oktober 2007, påhviler det ham at godtgøre, at han fra tidspunktet for flytningen til Spanien den 10. oktober 2007 ikke længere var omfattet af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

A blev den 10. oktober 2007 registreret som udrejst af Danmark. Han blev i dagene derefter registreret som bosat i Spanien og blev som følge heraf fra 1. januar 2008 regnet som skattepligtig til Spanien.

BA og A havde i flere år planlagt at flytte til Spanien i 2006 for at tilbringe deres otium der. Parret havde med henblik herpå i 2003 erhvervet en helårsbolig i Spanien, der var blevet sat i stand. Ægteparrets datter skulle i forbindelse med deres udrejse overtage parrets helårsbolig, ...4.

Det lægges efter det fremkomne til grund, at A allerede i 2004 påbegyndte afvikling af sine erhvervsmæssige aktiviteter som statsautoriseret revisor i Danmark, og at han planlagde at etablere sig forretningsmæssigt i Spanien.

Ægteparrets plan om at flytte til Spanien i 2006 blev ikke gennemført, fordi deres datter blev alvorligt syg og døde i 2007. Parret udskød som følge heraf deres flytning, ligesom overdragelsen af helårsboligen ...4 til datteren ikke længere kunne realiseres. Ægteparret satte i stedet i sommeren 2007 ejendommen til salg ved ejendomsmægler. Hvis ejendommen var blevet solgt, ville BA og A - og efter hans udrejse BA - straks have fraflyttet ejendommen. Ejendommen er trods reelle og effektive salgsbestræbelser, herunder en betragtelig prisnedsættelse, stadig ikke solgt, men er fortsat til salg. I foråret 2007 blev der flyttet indbo fra helårsboligen, dels til Spanien, dels til sommerhuset i .... Efter det forklarede skulle det resterende indbo, når ejendommen var solgt for en dels vedkommende foræres til de voksne børn og for en dels vedkommende kasseres.

BA blev boende i den hidtidige fælles helårsbolig i Danmark indtil den 21. maj 2008, hvorefter hun - indtil hun den 30. november 2008 udrejste til Spanien - dels boede i sit sommerhus i ... og dels hos et barn i ....

Årsagen til, at BA blev tilbage i Danmark, var, at hun i en overgangsperiode ønskede at være tæt på de tre børnebørn, der var i alderen 1-5 år, i tiden umiddelbart efter datterens død.

Efter en samlet vurdering finder landsretten, at BA´s fortsatte ophold i Danmark med bopæl i helårsboligen i Danmark skyldtes særlige forhold af midlertidig karakter.

På den baggrund - og da de i øvrigt foreliggende tilknytningspunkter til Danmark er af underordnet betydning - har A ikke bevaret bopæl i Danmark efter udrejsen til Spanien i oktober 2007. A´s principale påstand tages herefter til følge.

Skatteministeriet skal betale sagsomkostninger for begge retter til A med i alt 108.500 kr. Beløbet omfatter 8.500 kr. til retsafgift og 100.000 kr. til udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifterne til advokatbistand er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og karakter.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at A´s fulde skattepligt til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, er ophørt den 10. oktober 2007.

I sagsomkostninger for landsretten skal indstævnte Skatteministeriet betale 108.500 kr. til indstævnte, A.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.