Dato for udgivelse
27 May 2013 14:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Jan 2013 13:57
SKM-nummer
SKM2013.349.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, S-1104-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig, ansvarsgennembrud, ubetinget, fængsel, tillægsbøde, efterangivelse
Resumé

Ægtefællerne BA og T var for årene 2003-2009 tiltalt i forening for momssvig efter straffelovens § 289, jf. momslovens § 81 gennem et af BA stiftet selskab. BA var hovedanpartshaver og direktør i selskabet og T var reel leder og ansvarlig for bogføring.

Selskabet havde i den nævnte periode angivet 1.003.032 kr. for lidt i moms. Selskabets revisor havde hvert år fremsendt brev til BA og T, hvoraf fremgik et beløb der skulle efterangives i moms. Revisor havde for alle årene lavet en påtegning i regnskabet, hvoraf fremgik at SKATs regler om rettidig betaling af indeholdt A-skat, AM-bidrag og momstilsvar ikke var overholdt og at der var uoverensstemmelser mellem bogført moms og angivet moms.

Byretten fandt det ubetænkeligt at lægge til grund, at T havde modtaget både regnskaberne og revisorens brev og derfor havde været klar over, at der blev angivet for lidt i moms. Byretten fandt herefter T skyldig i anklageskriftet og idømte ham 8 måneders ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 1 mio. kr. 

BA blev frifundet.

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse.

Reference(r)

Straffeloven § 289
Momsloven § 81

Henvisning

-

Vestre Landsrets dom af 21. januar 2013, 4. afdeling S-1104-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Henriette Lyhne)

Afsagt af landsdommerne

Ulrik Jensen, Lis Frost og Linda Hangaard med domsmænd

.................................

Byrettens dom af 26. april 2012, nr. 2-1172/2012

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

og

BA

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 6. marts 2012.

T og BA er tiltalte for overtrædelse af

straffelovens § 289 jf. momslovens § 81 stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved for BAs vedkommende som hovedanpartshaver og direktør i H1 Import ApS - CVR nr. ... (tidligere H1.x Danmark ApS)

og for Ts vedkommende som reel leder og ansvarlig for bogføring, regnskabsførelsen og momsangivelserne i selskabet

i forening og med forsæt til at unddrage statskassen afgift for perioden 1. juli 2003 til 30. september 2009 at have afgivet urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen vedrørende selskabet, idet de angav momstilsvaret for lavt med i alt 1.003.032 kr. eller undlod at efterangive beløbet efter, at de i forbindelse med revisors revidering af selskabets årsregnskaber var blevet bekendt med, at der var angivet i alt 1.003.032 for lidt i moms, alt hvorved det offentlig blev unddraget i alt 1.003.032 kr. i moms.

Påstande

 Anklagemyndigheden har efter sagens oplysninger nedlagt påstand om, at tiltalte BA frifindes, og at tiltalte T idømmes fængselsstraf og tillægsbøde.

Tiltalte T har nægtet sig skyldig.

Tiltalte BA har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af de tiltalte og af vidnet V.1.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges ved sagens afgørelse til grund, at tiltalte T har stået for bogføring mv. i firmaet og herefter afleverede dette til revisoren, der udarbejdede årsregnskab. Det lægges endvidere til grund, at selskabet i perioden 2003 til 2009 ikke har foretaget korrekt angivelse af momsen, idet dette i alle årene er blevet angivet for lavt. Det lægges yderligere til grund, at revisoren i alle de nævnte år har lavet en påtegning på regnskabet, hvoraf det blandt andet fremgik, at selskabet gentagne gange ikke havde overholdt Told & Skats regler om rettidig betaling af indeholdt A-skat, AM-bidrag og momstilsvar, samt at der var uoverensstemmelser mellem bogført moms og angivet moms. Det lægges desuden til grund, at revisoren hvert år har fremsendt et brev hvoraf fremgik, hvad der skulle efterangives i moms, men at der aldrig er sket efterangivelse. Det lægges endvidere til grund, at revisoren har oplyst, at regnskabet hvert år blev drøftet med tiltalte T enten på et møde eller i telefon, og at man har fremsendt regnskabet og det nævnte brev pr. post.

Under disse omstændigheder er det helt ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte T har modtaget både regnskaberne og revisorens breve, og at han derfor har været klar over, at der blev angivet for lidt moms, samt at han trods de årlige opfordringer har undladt at foretage efterangivelser. Tiltalte T er derfor skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen for T fastsættes til fængsel i 8 måneder, jf. straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.000.000 kr., jf. straffelovens § 58, stk. 2.

Forvandlingsstraffen for bøden fastsættes som nedenfor bestemt.

Efter anklagemyndighedens endelige påstand frifindes BA.

Ved fastsættelsen af straffen har retten lagt vægt på at forholdet vedrører unddragelse af moms i 6 år. Retten har endvidere lagt vægt på at SKAT foretog kontrol i marts 2010. Herefter og efter karakter og omfang er der ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 8 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.000.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 40 dage.

Tiltalte BA frifindes.

Tiltalte T skal betale sagens omkostninger.

..................................

Vestre Landsrets dom af 21. januar 2013, 4. afdeling S-1104-12

Byretten har den 26. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 2-1172/2012).

Påstande

T har påstået frifindelse, subsidiært formildelse af frihedsstraffen.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af frihedsstraffen.

Forklaringer

T har supplerende forklaret, at selskabet blev stiftet i 2001 eller 2002 med BA som ejer og direktør. Familien har boet på ...1 i al den tid, selskabet har eksisteret, og har drevet virksomhed derfra. Der var kun en postkasse, hvor såvel deres personlige navne som selskabets navn var anført. BA tog posten ind. Det var nok ham, der åbnede selskabets post. Han er uddannet maler. Han anvendte programmet Concorde og senere C5 ved bogføringen. Første gang, der var fejl i systemet, var i 2003, og han fik fejlen udbedret. Han har ikke set revisors påtegninger på årsrapporterne, og han har ikke drøftet spørgsmålet med revisoren før i 2009. Der gik ca. 1/2 år fra samtalen med revisoren, til SKAT dukkede op. De har aldrig modtaget skrivelserne fra revisoren. Han anvendte kasseapparat med strimmel, som han benyttede ved udarbejdelsen af den daglige kassekladde. Han vil mene, at de har fået repareret DAT-filen 5 gange i alt. Det regnskab, han fik tilsendt på mail, var kun en kladde med resultatopgørelse. Der var ingen tekstdel. Det sidste år arbejdede han ikke i ..., men det gjorde han de første 6 år, og i de år var han ikke til møde med revisoren. Han talte dog med V.1 i løbet af efteråret, når han afleverede såvel en cd-rom med bogføringen som de originale bilag til brug for regnskabet. BA har ikke lånt penge af selskabet. Tværtimod har selskabet hele tiden skyldt hende penge.

V.1 har supplerende forklaret, at man i forbindelse med udarbejdelse og gennemgang af regnskaberne konstaterede, at der ikke var indberettet tilstrækkelig moms. Han er sikker på, at han hvert år gennemgik regnskabet med T, og at de også drøftede de breve, der blev sendt til selskabet med opgørelse af de ikke angivne momsbeløb og opfordring til at foretage efterangivelse. De fik hvert år en fil samt bilag fra T, der anvendte programmet C5. Det er ikke sandsynligt, at der har været fejl i Ts program, men programmet kan have været anvendt forkert. I hvert fald var en række beløb opført på forkerte konti. De regnskabsudkast, der blev sendt til selskabet, var det fuldstændige regnskab, herunder revisionspåtegninger vedrørende manglende momsangivelse. Han er ret overbevist om, at de fleste møder var mellem ham og T, og at de overvejende fandt sted på revisionskontoret. Han kan ikke afvise, at JV i nogle tilfælde har ringet til BA eller T.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af byretten, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, herunder de fremlagte årsrapporter og breve fra selskabets revisionsfirma med opfordring til at foretage efterangivelse af moms sammenholdt med revisor V.1s vidneforklaring, at T er fundet skyldig som sket.

Efter størrelsen af den unddragne moms og længden af den periode, som unddragelsen har fundet sted i, tiltrædes det endvidere, at frihedsstraffen er fastsat til 8 måneders fængsel, og at tillægsbøden, der fastsættes i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, er fastsat til 1 mio. kr. med en forvandlingsstraf på 40 dage.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.