Dato for udgivelse
24 May 2013 08:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 May 2013 12:32
SKM-nummer
SKM2013.336.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0064912
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Erstatning
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at en erstatning, som A blev tilkendt ved en svensk domstol i forbindelse med et trafikuheld i Sverige, er skattefri, hvis den udbetales som et kapitaliseret engangsbeløb.

Hjemmel

Statsskatteloven § 5

Reference(r)

Statsskatteloven § 5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.A.3.7

Spørgsmål:

1. Kan det bekræftes, at erstatningen på SEK ... om måneden fra og med den 1. december 2012 til den 30. september 2033 som tilkendt A ved ..s Tingsrets dom af .. under punkt 1 c) er skattefri, hvis den udbetales som et kapitaliseret engangsbeløb på i alt SEK ..., jf. Trafikförsäkringsföreningens erstatningsopgørelse af
17. januar 2013?

Svar:

1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

På vegne af vores kunde retter vi henvendelse til Skatterådet i forbindelse med den skattemæssige behandling af erstatning for personskade, som er tilkendt A ved ..s Tingsrets dom af .....

A var i september 2000 involveret i en trafikulykke i Sverige med personskade til følge. Ved dommen tilkendes A en række erstatninger, som opregnes i dommen under punkterne 1 a)-c). Vores anmodning om bindende svar vedrører den erstatning, som fremgår af punkt 1 c). Erstatningen under dette punkt udgør SEK ... om måneden fra og med den 1. december 2012 til den 30. september 2033 og tilkendes for "framtida indkomstförlust".

Den 17. januar 2013 modtog A en erstatningsopgørelse fra sagsøgte, Trafikförsäkringsföreningen, Karlavägen 108, Stockholm. I opgørelsen spørger Trafikförsäkringsföreningen til, om A ønsker den løbende erstatning udbetalt som et engangsbeløb, således at den løbende udbetaling af SEK ... pr. måned til den 30. september 2033 i stedet opgøres som et engangsbeløb på SEK ...

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ifølge udgangspunktet i dansk skatteret er en erstatning, som udbetales som en løbende ydelse, skattepligtig - uanset hvad erstatningen ydes for.

Udbetales erstatningen derimod som et engangsbeløb, skal erstatningen beskattes på samme måde som den ydelse, den træder i stedet for. Hvis erstatningen er en kompensation for et tab i indkomstgrundlaget, er den skattefri i medfør af statsskattelovens § 5, og er erstatningen en kompensation for tab i indkomsterhvervelsen, så er den skattepligtig i medfør af statsskattelovens § 4.

Der henvises til Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.A.3.7.

Så længe erstatningen, som er tilkendt A i henhold til dommens punkt 1 c), udbetales som en løbende ydelse, vil erstatningen således være skattepligtig.

Udbetales erstatningen i stedet som et engangsbeløb, så afhænger det af, hvad der må forstås ved "framtida indkomstförlust".

I dansk ret skelnes der mellem tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne. I personskadesager fastsættes således et stationærtidspunkt, når skadelidtes tilstand skønnes at være stabil, og hverken bliver bedre eller værre. Indtil dette tidspunkt kan der opnås erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, mens der efter stationærtidspunktet kan tilkendes erstatning for tab af erhvervsevne. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste dækker skadelidtes faktiske tab af indtægt i perioden fra skadestidspunktet til stationærtidspunktet. Erstatning for tab af erhvervsevne er derimod en individuel fastsat erstatning, hvor der skønnes over, hvad skaden har betydet for skadelidtes indtjeningsmuligheder fremadrettet, således at skadelidtes indtægt før skaden holdes op mod et skøn over, hvad skadelidte må forventes at kunne opretholde af indtægt fremadrettet indtil pensionsalderen.

Da tabt arbejdsfortjeneste træder i stedet for skadelidtes faktiske (skattepligtige) indkomst, er erstatningen skattepligtig. Tab af erhvervsevne anses derimod for et tab i indkomstgrundlaget og er derfor som udgangspunkt skattefri, medmindre erstatningen udbetales som en løbende ydelse.

Den tilkendte erstatning er i dette tilfælde opgjort som en fremadrettet erstatning. På baggrund heraf er det vores opfattelse, at erstatningen må svare til det danske begreb "tab af erhvervsevne".

Erstatning for tab af erhvervsevne, som tilkendes som en engangsudbetaling, er som beskrevet skattefri. Dette er ligeledes tilfældet, hvis en erstatning med løbende udbetaling omregnes til en kapitaliseret engangsudbetaling, jf. SKM 2003.525LSR.

På baggrund af ovenstående er det vores opfattelse, at spørgsmål 1 kan besvares bekræftende

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at erstatningen på SEK .. om måneden fra og med den 1. december 2012 til den 30. september 2033 som tilkendt A ved ..s Tingsrets dom af ... under punkt 1 c) er skattefri, hvis den udbetales som et kapitaliseret engangsbeløb på i alt SEK ..., jf. Trafikförsäkringsföreningens erstatningsopgørelse af 17. januar 2013.

Lovgrundlag

Statsskattelovens § 5:

Til indkomst henregnes ikke:

a.    Formueforøgelse, der fremkommer ved at de formuegenstande, en skattepligtig ejer, stiger i værdi - medens der på den anden side ikke gives fradrag i indkomsten for deres synken i værdi - eller indtægter, som hidrører fra salg af den skattepligtiges ejendele (herunder indbefattet værdipapirer) for så vidt disse salg ikke henhører til vedkommendes næringsvej, for eksempel handelsvirksomhed med faste ejendomme, eller er foretaget i spekulationsøjemed, i hvilke tilfælde den derved indvundne handelsfortjeneste henregnes til indkomsten, ligesom også eventuelt tab kan fradrages i denne. Ved salg af fast ejendom ....., anses spekulationshensigt at have foreligget, når salget sker inden 2 år efter erhvervelsen, medmindre det modsatte godtgøres at være tilfældet;

b.    gaver, der falder ind under afsnit II i lov om afgift af dødsboer og gaver, samt formueforøgelse, som hidrører fra arv og forskud på falden arv eller fra indgåelse af ægteskab, udbetaling af livsforsikringer, brandforsikringer og deslige;

c.    de indtægter, der hidrører fra kapitalforbrug eller optagelse af lån;

d.    (Ophævet ved lov nr. 1063 af 12. december 1996)

e.    .....

Den under a. og b. omhandlede formueforøgelse, ligesom også den formueformindskelse, der fremkommer ved formuegenstandes synken i værdi, kommer derfor kun i betragtning, for så vidt som formuens udbytte derved er blevet forøget eller formindsket og da kun med beløbet af den således fremkomne udbytteforøgelse eller udbytteformindskelse.

Begrundelse

Hvis erstatningen er et engangsbeløb, skal erstatningen beskattes på samme måde, som det, den træder i stedet for, jf. Den juridiske vejledning 2013-1, pkt. C.A.3.7.

Hvis erstatningen er en kompensation for en del af indkomstgrundlaget, er den skattefri, jf. statsskattelovens § 5.

Hvis erstatningen derimod er en kompensation for et tab i det løbende afkast/indkomsterhvervelse, er den skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er således skattepligtig.

Erstatning for tab af erhvervsevne ydet som engangsbeløb er skattefri, fordi den træder i stedet for en del af indkomstgrundlaget. Tilsvarende gælder for erstatninger udbetalt som engangsbeløb, der kompenserer for retsstridige krænkelser af mere immateriel karakter, som fx svie og smerte, varigt mén og tort.

Spørgers erstatning udbetales som engangsbeløb.

Af den svenske patientforsikringsforenings hjemmeside www. Patientforsakring.se fremgår følgende:

"Framtida inkomstförlust

Om patientskadan leder till invaliditet och medför att du inte kan återgå i arbete eller i varje fall inte kan arbeta och nå samma inkomstnivå som tidigare har du rätt till ersättning för framtida inkomstförlust. Ersättningen lämnas i form av livränta - det vill säga periodisk utbetalning av ersättningen - eller engångsbelopp."

Det fremgår således heraf, at "framtida indkomstförlust" er en erstatning for et fremtidigt indtægtstab, som er forårsaget af invaliditet, der indebærer, at den berørte ikke kan arbejde mere eller ikke længere kan opnå samme indkomstniveau gennem sit arbejde.

SKAT finder på denne baggrund, at "framtida indkomstförlust" må sidestilles med erstatning for tab af erhvervsevne, idet beløbet træder i stedet for en del af indkomstgrundlaget. Som anført ovenfor er erstatning for tab af erhvervsevne ydet som et engangsbeløb skattefri.

SKAT kan således bekræfte, at erstatningen på ... om måneden fra og med den 1. december 2012 til den 30. september 2033 som tilkendt A ved ..s Tingsrets dom af .... under punkt 1 c) er skattefri, hvis den udbetales som et kapitaliseret engangsbeløb på i alt SEK ..., jf. Trafikförsäkringsföreningens erstatningsopgørelse af 17. januar 2013.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra SKAT.