Dato for udgivelse
23 May 2013 11:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 May 2013 09:24
SKM-nummer
SKM2013.330.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0040863
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
VE-anlæg, solcelleanlæg, afskrivning
Resumé

Skatteyder (fysisk person) spørger, om han kan afskrive på solcellepaneler, som han anskaffer i 2013 (nye regler) for derved at supplere det solcelleanlæg, som han allerede har købt og fået sat op i efteråret 2012 (gamle regler). Skatterådet svarer "Nej" til spørgsmålet. De øvrige spørgsmål, der alle vedrører afskrivning, falder således bort.

Hjemmel

LBK nr. 405 af 22. april 2013 (ligningsloven) samt LBK nr. 1191 af 11. oktober 2007 (afskrivningsloven)

Reference(r)

Ligningsloven § 8 P,
Afskrivningsloven § 1,
Afskrivningsloven § 2 og
Afskrivningsloven § 5 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.C.4.5.1

Spørgsmål

 1. Kan spørger afskrive på de solcellepaneler, som han anskaffer i 2013 som supplement til det solcelleanlæg, denne allerede har købt og fået sat op i oktober måned 2012?
 2. Hvis spørgsmål 1 besvares med ja, stilles følgende spørgsmål vedrørende solcellepaneler, som spørger anskaffer i 2013:
  1. Kan spørger straksafskrive anskaffelsessummen for solcellepaneler, som han anskaffer i 2013?
  2. Kan spørger - i stedet for at straksafskrive anskaffelsessummen for de solcellepaneler, som han anskaffer i 2013 - lægge anskaffelsessummen for de solcellepaneler, som han anskaffer i 2013, til afskrivningssaldoen for de allerede købte solcellepaneler og afskrive dem samlet?
  3. Kan spørger afskrive anskaffelsessummen for de solcellepaneler, som han anskaffer i 2013 med 115 pct.?

Svar

 1. Nej
 2. a. Bortfalder
  b. Bortfalder
  c. Bortfalder

Beskrivelse af de faktiske forhold               

Spørger ejer et parcelhus, som han og hans husstand bor i, og han benytter huset fuldt ud til private formål.

Spørger anskaffede og satte i oktober 2012 et solcelleanlæg på 5 kW i drift. Anlægget, der er tilkoblet en inverter, blev sat op på privatboligens tag og tjener private formål ved at levere elektricitet til belysning og til drift af husstandens hårde hvide varer mv.

Spørger behandler skattemæssigt dette anlæg efter den erhvervsmæssige metode, jf. den dagældende bestemmelse i LL § 8 P, stk. 5.

Spørger overvejer at købe yderligere 2 solcellepaneler i 2013 for at få et lidt større anlæg og dermed større ydelse fra anlægget. Disse 2 solcellepaneler skal kobles til den inverter, som allerede betjener det eksisterende anlæg. Den samlede energi fra det allerede anskaffede anlæg og det påtænkte vedbliver at være under 6 kW på grund af anlæggets placering.

Spørger skønner, at hans eventuelle udgifter til de nye solcellepaneler vil blive mindre end 10.000 kr. inkl. moms.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger mener, at hans spørgsmål skal besvares bekræftende, fordi han anser sit påtænkte solcelleindkøb i 2013 for at være en udvidelse af det solcelleanlæg, han allerede ejer og driver og henviser til, at de 2 solcellepaneler, han agter at anskaffe, ikke i sig selv udgør et anlæg eller driftsmiddel, om man vil, fordi deres drift er afhængig af det eksisterende anlægs inverter - en enhed, som omformer energien fra solcellerne til vekselstrøm og dermed til strøm, der kan sendes ud på el-nettet.

Uddybende er det spørgers opfattelse, at lovgivers intention var at ændre reglerne fremadrettet. En formålsfortolkning vil derfor føre til, at anlæg, hvorom bindende aftale blev indgået senest den 19. november 2012 (og nettilsluttet i 2013/14), er omfattet af de "gamle" regler i hele anlæggets levetid, dog max. 20 år. Eneste krav er, at anlægget til stedse skal holdes under 6 kwh effekt.

Spørger mener, at loven skal læses i henhold til dens ordlyd. Ligningsloven og VE-loven benytter konsekvent terminologien "anlæg". Dette skal ses i sammenhæng med lovgivningens formål: Nemlig at fremme støtte til anlæg under 6 kwh.

Ifølge spørgeren bevirker lovens ordlyd, at, så længe et anlæg er etableret efter de gamle regler, er anlægget omfattet. Der er ikke hjemmel til at stille krav om, at anlæggets effekt til stadighed skal være den samme. Så længe anlægget er under 6 kwh, har ejeren af anlægget mulighed for at foretage sædvanlige forretningsmæssige tilpasninger. Dette gælder både udvidelse og indskrænkning.

Spørger er således af den opfattelse, at også de nye solcellepaneler skal behandles efter de regler, som gælder for det eksisterende anlæg, herunder bestemmelsen i den dagældende LL § 8 P, stk. 5. Ifølge LL § 8 P, stk. 5, blev fx et solcelleanlæg anset for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, hvis ejeren havde fravalgt den skematiske metode efter LL § 8 P, stk. 2 og 3.

Heraf følger bl.a., at anlægget er fuldt afskrivningsberettiget, herunder i form af straksafskrivning, på grund af den forudsatte anskaffelsessums beskedne størrelse, samtidig med at afskrivningsgrundlaget for det påtænkte solcelleanlæg er forhøjet med 15 pct. for nye driftsmidler, der anskaffes indtil udgangen af 2013.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Kan spørger afskrive på de solcellepaneler, som han anskaffer i 2013 som supplement til det solcelleanlæg, denne allerede har købt og fået i gang i oktober måned 2012?

Lovgrundlag

Den lovbestemmelse, der gælder for det solcelleanlæg, som spørger påtænker at anskaffe i 2013, er i uddrag udformet således:

Ligningslovens § 8 P:

"§ 8 P. Fysiske personer, der ejer vedvarende energi-anlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst vælge at medregne indkomst ved driften af energi-anlægget efter reglerne i stk. 2 og 3. Valget har virkning for alle vedvarende energianlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg, som den fysiske person ejer og efterfølgende erhverver, og er bindende til og med det indkomstår, hvor det sidste anlæg, eller de sidste andele afstås. Ejere af vedvarende energi-anlæg, der for indkomståret 2012 ved indkomstopgørelsen har valgt ikke at anvende reglerne i stk. 2 og 3, kan ikke i senere indkomstår vælge at opgøre den skattepligtige indkomst efter stk. 2 og 3. For ejere af vedvarende energi-anlæg, hvor der senest den 19. november 2012 er indgået bindende aftale om køb af et vedvarende energi-anlæg, og hvor anlægget er nettilsluttet i indkomståret 2013 eller i indkomståret 2014, er valget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2013 henholdsvis indkomståret 2014 dog afgørende. Kravet i 2. pkt. om, at valget skal omfatte alle vedvarende energi-anlæg og andele i vedvarende energianlæg, omfatter ikke vedvarende energianlæg, hvor der den 20. november 2012 eller senere er indgået bindende aftale om køb af anlægget, og hvor ejeren senest den 19. november 2012 indgik bindende aftale om køb at et andet vedvarende energi-anlæg og for dette anlæg har valgt ikke at anvende stk. 2 og 3.

   Stk. 2. Af den del af bruttoindkomsten ved driften af det vedvarende energi-anlæg, der for hver ejer overstiger 7.000 kr., medregnes 60 pct. til den skattepligtige indkomst.

   Stk. 3. Såfremt bruttoindkomsten ved driften af det vedvarende energi-anlæg medregnes til den skattepligtige indkomst efter reglen i stk. 2, kan der ikke foretages fradrag for udgifter forbundet med driften af det vedvarende energi-anlæg, herunder afskrivninger.

   Stk. 4. Hvis den skattepligtige vælger at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses det vedvarende energi-anlæg eller andelene i det vedvarende energianlæg for udelukkende benyttet til private formål.

   ...."

De regler, der gælder for spørgers anlæg, anskaffet i oktober 2012, adskiller sig fra ovennævnte regler ved følgende:

Ligningslovens § 8 P, stk. 5, som efterfølgende er blevet ophævet, var udformet som følger:

"Stk. 5. Hvis den skattepligtige vælger ikke at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses det vedvarende energi-anlæg eller andelene i det vedvarende energianlæg for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet."

Bestemmelsen i den dagældende, men nu ophævede § 8 P, stk. 5, betyder, at en ejer af et vedvarende energi-anlæg bliver anset for at være erhvervsdrivende, hvis blot ejeren fravælger den skematiske opgørelsesmetode, jf. stk. 2 og 3.

Reglen betyder, at en ejer af et vedvarende energi-anlæg kan bruge de skatteregler, der gælde for drift af erhvervsvirksomhed, selv om vedkommende ikke driver energianlægget erhvervsmæssigt og dermed ikke opfylder lovgivningens almindelige krav til drift af erhvervsmæssig virksomhed. Det samme gælder således spørgerens drift af det solcelleanlæg, som han har købt i oktober 2012.

Efter reglerne for almindelig erhvervsvirksomhed vil et solcelleanlæg, der anses for at være et driftsmiddel, kunne afskrives med op til 25 pct. pr. år efter de regler, der gælder for saldoafskrivninger på driftsmidler.

Vedvarende energianlæg er også omfattet af de midlertidige regler, som blev vedtaget den 30. maj 2012, hvorefter solcelleanlæg, der anskaffes i perioden fra og med den 30. maj 2012 og indtil udgangen af 2013, i den nævnte periode kan afskrives med 115 pct. af anskaffelsessummen i stedet for 100 pct.

Derimod er spørgers solcelleanlæg fra oktober 2012 ikke omfattet af Ligningslovens § 8 P, stk. 1, 3.- 5. pkt., fordi disse bestemmelser knytter sig til de nye regler om vedvarende energi-anlæg, der er anskaffet efter den 19. november 2012. Se nedenfor.

Overgangsordning

De tidligere regler gælder ejere af vedvarende energi-anlæg, hvor der senest den 19. november 2012 er indgået bindende aftale om køb af energi-anlæg, og hvor anlægget er sluttet til nettet i 2013 eller 2014.

Praksis

Da der er tale om ny lovgivning, ses der ikke at være praksis, som direkte omfatter spørgsmålene.

Begrundelse

Spørger er en privat person, der bruger sit allerede købte solcelle-anlæg fuldt ud privat og vil gøre det samme med de solcellepaneler, han påtænker at anskaffe i år.

I den gældende LL § 8 P, har man, som nævnt ovenfor, ophævet den tidligere bestemmelse i stk. 5, der gav ejere af solcelleanlæg mulighed for at blive betragtet som erhvervsdrivende, selv om anlægget blev anvendt fuldt ud privat.

Det betyder, at spørger, der endnu ikke har købt de nye supplerende solcellepaneler, er omfattet af overgangsbestemmelsen i LL § 8 P, stk. 1, 3.-5. pkt. og dermed ikke kan påberåbe sig den ophævede bestemmelse i LL § 8 P, stk. 5 for så vidt angår det påtænkte solcellekøb.

Derfor vil spørgers udgifter til de endnu ikke anskaffede solcellepaneler blive anset for at være private, ikke fradragsberettigede udgifter på grund af deres private anvendelse. Se SL § 6 a, in fine.

Det medfører nærmere, at spørger ikke kan afskrive på anskaffelsesudgifterne på det påtænkte anlæg overhovedet. Se sp. 2 a - c, som derved bortfalder.

SKAT, Jura skal endvidere bemærke, at spørgers argumentation om, at den påtænkte anskaffelse af de nye solcellepaneler udgør et supplement til det eksisterende solcelleanlæg og at de i øvrigt ikke kan fungere som et driftsmiddel i sig selv, ikke ændrer vores indstilling.

Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at bemærkningerne til L 86, som ophævede bl.a. den tidligere LL § 8 P, stk. 5, definerer ejere af nye vedvarende energianlæg som "ejere af vedvarende energianlæg, der indgår en bindende aftale om køb af et vedvarende energi-anlæg den 20. november 2012 eller senere". Som det fremgår, har lovgiver i sin definition lagt afgørende vægt på, hvornår anlægget er anskaffet.

Hertil kommer, at LL § 8 P, stk. 1, 5. pkt., regulerer en situation, som er identisk med den i den aktuelle sag, hvor spørger har anskaffet et solcelleanlæg i oktober 2012 (gamle regler), har valgt den skematiske metode fra og efterfølgende agter at købe ekstra paneler (nye regler).

LL § 8 P, stk. 1, 5 pkt. giver mulighed for ejere af fx solcelleanlæg, der er omfattet af den erhvervsmæssige ordning, jf. den tidligere LL § 8 P, stk. 5, for at anvende den skematiske ordning på det supplerende anlæg, der købes efterfølgende. På den måde udgør bestemmelsen en undtagelse fra den hidtidige regel i LL § 8 P, stk. 1, 2. pkt., som foreskriver, at valget af opgørelsesmetode omfatter alle vedvarende energianlæg eller andele heraf, som den fysiske person ejer eller senere erhverver, og er bindende til og med det indkomstår, hvor det sidste anlæg eller andele afstås.

Denne bestemmelse forudsætter, at et supplerende anlæg, der er anskaffet efter, at de nye regler trådte i kraft, ikke skattemæssigt "indtræder i" de regler, der gælder for det oprindelige anlæg, som bruger den erhvervsmæssige opgørelsesmetode. I modsat fald ville punktet være nærmest overflødigt og samtidig åbne for omgåelse.

Bestemmelsen kompenserer for det tab af den tidligere, nu ophævede ret til at lade sit vedvarende energianlæg opgøre efter den erhvervsmæssige metode, som ejeren af et supplerende energianlæg har mistet, fordi han har tilkøbt dette efter, at de nye regler er trådt i kraft. Kompensationen består nærmere i, at, at ejeren af det supplerende energianlæg undtagelsesvist kan vælge den skematiske opgørelsesmetode for dette supplerende anlæg, samtidig med at han fortsætter med at bruge den erhvervsmæssige opgørelsesmetode på det tidligere købte anlæg.

I øvrigt henvises til Betænkning af 22. december 2012 til L 86, pkt. 4, herunder § 4, til det senere foreslåede og vedtagne LL § 8 P, stk. 1, 5. pkt., som i betænkningen benævnes: "Mulighed for ejere af VE-anlæg omfattet af erhvervsmæssig ordning for at anvende skematisk ordning på et supplerende VE-anlæg, der efterfølgende købes". Lovgiver synes på denne måde at have tilkendegivet, at også supplerende anlæg, der er anskaffet efter, at de nye regler er trådt i kraft, og dermed ikke nødvendigvis anlæg, der kan fungere ved egen hjælp, er omfattet af lovændringen, hvis det er anskaffet efter den 19. november 2012, som det er tilfældet i den aktuelle sag.

Det supplerende anlæg kan derfor ikke i relation til LL § 8 P, herunder det nu ophævede stk. 5, anses for en del af det allerede etablerede solcelleanlæg, men for et særskilt anlæg, som ikke kan behandles efter den erhvervsmæssige metode, fordi bestemmelsen herom er ophævet. Spørger kan dog efter LL § 8 P, stk. 1, 5. pkt. lade det supplerende anlæg opgøre efter den skematiske metode, mens den skattemæssige opgørelse af det oprindelige anlæg fortsat kan foretages efter den erhvervsmæssige metode.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Spørgsmål 2 a - c

Spørgsmålene 2 a - c bortfalder, fordi spørgsmål 1 er besvaret med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKAT´s indstilling ovenfor med den anførte begrundelse.