Dato for udgivelse
24 May 2013 10:37
SKM-nummer
SKM2013.338.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
12-0262635
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringsafgift, registreringsfritagelse, offentlig vej
Resumé

En anmodning om fritagelse for registreringsafgift for en traktor, der anvendtes til bortkørsel af strandingsgods, og som kørte en begrænset distance på offentlig vej, blev ikke imødekommet.

Reference(r)

Færdselsloven § 11

Henvisning

-

Sagen drejer sig om anmodning om registreringsfritagelse for en traktor, der bliver anvendt til bortkørsel af strandingsgods, og som kører en begrænset distance på offentlig vej.

Landsskatterettens afgørelse
SKAT har ikke imødekommet klagerens anmodning om fritagelse for registreringsafgift.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger
Klageren, der er strandfoged, har den 23. februar 2012 anmodet SKAT om tilladelse til at køre på traktor fra sin bopæl til stranden uden betaling af registreringsafgift.

Traktoren, en aldrende traktor, anvendes til patruljering på Y1, hvor klageren har været strandfoged i over 30 år.

Det er oplyst over for politiet, at traktoren, under patruljeringen, der foregår ca. hver 14. dag, er forsynet med et mindre lad, hvorpå det eventuelle ilanddrevne strandingsgods transporteres.

Udover patruljering på stranden bliver traktoren ikke anvendt på offentlig vej overhovedet.

SKATs afgørelse
SKAT har ikke imødekommet klagerens anmodning om fritagelse for registreringsafgift. 

SKAT har foretaget en konkret og samlet vurdering og har ved afgørelsen taget udgangspunkt i § 5, stk. 1 i skatteministeriets bekendtgørelse nr. 504 af 30. maj 2012, hvorefter SKAT kan fritage et køretøj fra registrering, hvis det ganske overvejende anvendes uden for offentlig vej.

Ved afgørelsen har SKAT lagt vægt på, at politiet har oplyst, at den distance, klageren skal køre fra sit hjem til stranden, er opmålt til 439 m på offentlig vej.

Der er henvist til, at der efter registreringsbekendtgørelsen kun kan gives tilladelse til registreringsfritagelse, hvis køretøjet kun skal køre en kort strækning og kun op til 300 meter på offentlig vej.

SKAT har endvidere henvist til, at det i "Færdselsloven - med kommentarer", § 72, stk. 2, bl.a. er anført, at det stort set kun er passage eller krydsning af offentlig vej, der kan accepteres. Efter praksis kan der gives tilladelse til kørsel uden registrering, hvis kørslen ikke overstiger 300 m.

Klagerens påstand og argumenter
Klageren har anmodet om fritagelse for betaling af registreringsafgift for en traktor, der anvendes til strandfogedhvervet.

Af brev af 4. december 2012 fremgår, det:

"Som formand for Foreningen og på vegne af A må jeg udtrykke min utilfredshed med afslaget på fritagelse for registrering.

Som ansatte strandfogeder i statens tjeneste, under de respektive politikredse, har praksis hidtil været at Rigspolitichefen har fritaget strandfogeder for registrering af traktorer, der udelukkende benyttes i strandfogedhvervet.

Dette fremgår af vedlagte kopier, og jeg ser frem til at sagen om fritagelse for registrering af A's nyerhvervede traktor revurderes, således at han kan stilles lige med øvrige strandfogeder der allerede har disse tilladelser fra Rigspolitichefen.

Med venlig hilsen

B"

Af den vedlagte fuldmagt stilet til B fremgår det:

"Kære B

Vil du som formand for vores forening hjælpe mig med at få skrevet til Landsskatteretten.

Jeg kan ikke være tilfreds med afslaget på registreringsfritagelse.

For hvis vi skal til at have vore traktorer registreret og betale afgift m.v. er det jo tilsæt det hele, set i forhold til det honorar vi får for hvervet. Så er det jo næsten bedre at opsige strandfogedhvervet.

Med venlig hilsen

A"

Repræsentanten har i skrivelse af 1. februar 2013 anført, at registreringsfritagelse har været fast praksis i over 30 år i henhold til Rigspolitichefens tilladelser. Strandfogederhvervet udføres i henhold til strandingsloven i statens tjeneste og er som sådan en del af bjærgningsberedskabet.

Der er ikke tale om et dagligt kørselsbehov. Da der er tale om opsyn med og bjærgning af ilandrevet gods ved Y2 vil kørselsbehovet være vanskeligt at sætte tal på. Alt afhængig af vind og vejr. I efterårs- og vintermånederne kan behovet være større end i den øvrige del af året.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Det fremgår af § 5, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 20 af 10. januar 2013 om registrering af køretøjer, at SKAT kan fritage et køretøj fra registrering, hvis køretøjet ganske overvejende bruges uden for offentlig vej, jf. § 2, stk. 4, i lov om registrering af køretøjer.

Videre fremgår det af § 2, stk. 4, i lovbekendtgørelsen nr. 16 af 9. januar 2013 om registrering af køretøjer, at skatteministeren kan fastsætte regler om, at køretøjer, der ganske overvejende anvendes uden for offentlige veje, ikke skal registreres. Ved registreringsfritagelsen fastsættes det område, hvor køretøjet må anvendes, og der kan fastsættes yderligere vilkår om køretøjets indretning, udstyr og benyttelse samt om pligt til syn af køretøjet.

Bestemmelsen blev indført som § 11 i færdselsloven ved lov nr. 223 af 4. juni 1969. Af forarbejderne til loven fremgår det, at:

"Efter flere henvendelser om tilvejebringelse af en særlig ordning for køretøjer, der alene anvendes til intern transport for industrivirksomheder m.v., har der været ført forhandlinger mellem justitsministeriet, finansministeriet og Industrirådet herom.

(...)

Bestemmelsen er formuleret således, at der vil være mulighed for at meddele registreringsfritagelse, selv om det pågældende køretøj anvendes ved intern transport mellem pladser beliggende på begge sider af en offentlig vej og derfor må passere vejen."

Idet den beskrevne kørsel mellem klagerens bopæl og stranden ikke er af et omfang, der alene omfatter passage af offentlig vej, og idet der ikke er tale om intern transport mellem industripladser, således som ifølge forarbejderne til loven er forudsat ved bestemmelsen, kan Landsskatteretten ikke give tilladelse til fritagelse for betaling af registreringsafgift for traktoren, der anvendes til strandfogedhvervet.

SKATs afgørelse stadfæstes herefter.