Dato for udgivelse
21 May 2013 14:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Aug 2012 13:48
SKM-nummer
SKM2013.306.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, S-2034-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, registreringsafgift, prøveplader
Resumé

T havde den 28. april 2009 kørt i bil med svensk nummerplade uden at afgiftsberigtige samt senere samme dag uberettiget påsat prøveplader på den og kørt i den. Han havde herved unddraget for 320.684 kr. i registreringsafgift.

T forklarede at bilen var blevet indregistreret i Sverige fordi han ville flytte til Sverige på det tidspunkt. Han kørte kun i bilen i forbindelse med salg og reparation i Sverige og Tyskland. Han havde udfyldt en registreringsblanket til SKAT dateret den 26. maj 2008. Han ville have betalt afgift, men fik den ikke registreret, fordi SKAT ville have, hvad der svarede til bilens værdi i afgift. Han prøvede mange gange at få den vurderet. Han havde endvidere forsøgt at få en "Limousine tilladelse" gennem Taxanævnet.

Byretten fandt T skyldig og fastsatte straffen til 60 dages fængsel og en tillægsbøde på 160.000 kr. Der blev lagt vægt på beløbets størrelse.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men ændrede fængselsstraffen til 40 dage under hensyn til det unddragne beløb.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 27
Straffeloven § 50, stk. 2

Henvisning

-

Østre Landsrets dom af 22. august 2012, 10. afdeling nr. S-2034-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Robert Mikelsons, besk.)

                                       

Afsagt af landsdommerne

M. Stassen, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.) med domsmænd

.....................................

Byrettens dom af 31. maj 2012, nr. SS 4-12001/2010

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 7. juni 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

registreringsafgiftslovens § 27 stk. 1, nr. 3. jf. stk. 1 nr. 3, jf. § 1 stk. 1, jf. registreringsbekendtgørelsens § 99, stk. 1, jf. § 13 og § 72, stk. 1, nu § 17, stk. 1 og § 75, stk. 1.

ved fra begyndelsen af 2008 til den 28. april 2009, med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have anvendt et afgiftspligtigt køretøj af mærket Audi, til kørsel her i landet, idet han bl.a. kørte bilen med svenske nummerplader ..., selvom han havde bopæl her i landet, ligesom han den 28. april 2009 under kørsel ad ...1 uberettiget havde påsat nummerplader med reg.nr. ... på bilen, hvorved det offentlige blev unddraget 320.684 kr. i registreringsafgift.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om tillægsbøde.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne politiassistent V.1, politiassistent V.2, politibetjent V.3, politiassistent V.4, V.5, V.6 og V.7.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Tiltalte forklarede, at han købte bilen den 10. april 2006 for 37.510 ?. Bilen blev indregistreret i Sverige, fordi han på det tidspunkt ville flytte til Sverige. Han så på flere boliger i Sverige. Han kunne låne en lejlighed af en kammerat. Han huskede ikke adressen. Han nåede ikke at flytte til Sverige, men bilen blev indregistreret i Sverige.

Tiltalte boede pr. 1. oktober 2004 på ...2. ...2 fungerede som en postadresse. I foråret 2005 tog han til Spanien for at arbejde. Han er kommet i Spanien siden 1998. Han arbejdede med sikkerhed. I slutningen af 2006 boede tiltalte også i Danmark. Ligesom han drev virksomhed herfra. Han boede i forskellige lejligheder blandt andet i en lejlighed i ...3. I marts 2007 blev lejligheden i ...3 imidlertid lejet ud. I udlejningsperioden, kom tiltalte ikke i lejligheden. Han har ikke haft en kæreste, som har boet i lejligheden. Der boede en direktør for et fragtfirma i lejligheden. I den periode, hvor lejligheden var udlejet, boede tiltalte i ...4, når han var i Danmark. Han købte to lejligheder i ...4 nr. 10, 3. tv. og nr. 12, 3. sal. Sidstnævnte købte han i slutningen af 2007. Han havde rådighed over den fra slutningen af 2007. Lejligheden i ...4 nr. 10, 3. tv., købte tiltalte i det tidlige forår 2008. Han solgte nr. 12, 3. sal, inden han købte nr. 10, 3. tv.

Tiltaltes Audi stod på en stor byggeplads på en ikke offentlig vej ved ...3. I perioden fra 2008 til beslaglæggelsen i 2009 holdt Audien ved ...3, når han havde forskellige fremvisninger. Når han ikke havde fremvisninger, holdt tiltaltes Audi i ...5. Han kørte kun i bilen i forbindelse med salg og reparation i Sverige og i Tyskland.

Forevist bilag 6-5, blanket til SKAT, forklarede tiltalte, at det er ham, som har udfyldt blanketten dateret den 26. maj 2008. Han ville have betalt afgift. Han fik den ikke registreret, fordi de ville have, hvad der svarede til bilens værdi i afgift. Han prøvede mange gange at få den vurderet. I perioden maj 2008 til september 2009, kørte han ca. 5.000 km i bilen.

Foreholdt bilag 6-8, rapport, dateret 26. maj 2008, hvorefter tiltaltes bil havde holdt i ...6, forklarede tiltalte, at han ikke boede i ...4, men opholdt sig der, når han ikke var i udlandet. Han har i hele perioden fra starten af 2008 til maj 2008, opholdt sig i lejligheden.

Anklageren dokumenterede bilag 7-1, anmeldelsesrapport - ransagning, side 2, nederst, forklarede tiltalte, at det ikke var tiltaltes reelle bopæl. Han havde lejet lejligheden ud fra den 22. maj 2008, samme dag som ransagningen blev

foretaget. Den var lejet ud til GR. Tiltalte tog herefter til Spanien. ...4 nr. 12 skulle renoveres og lejes ud.

Foreholdt bilag 8, bødeforlæg og bilag 9, anmeldelsesrapport, forklarede tiltalte, at det er rigtigt, at bilen holdt i ...4, og han vedkendte sig også ejendomsretten af bilen, som holdt på ...4. Dette var i januar 2008. Han kørte i bilen og parkerede i gaden, fordi han opholdt sig der. Tiltalte huskede ikke, hvor mange nætter han i perioden fra januar 2008 og til tilmeldelsen august 2008, havde sovet der. Han flyttede til ...5 1. januar 2009.

Foreholdt bilag 16, brev til SKAT, att. V.6, dateret 22. februar 2010, sjette sidste side, fjerde sidste afsnit, vedstod tiltalte, at det forholdt sig således, men han boede vist ikke i ...4. I maj 2009 inddrog politiet de svenske nummerplader.

Han var nogle gange om sommeren, juni 2008, i Spanien. Han var lidt hjemme i Danmark juli 2008. Inden han flyttede til ...5 i juni 2009, boede han i ...4. Han havde enkelte job i Spanien i juni måned, men han fløj derned. Han flyttede pr. 6. august 2008 ind i lejligheden ...4, siden flyttede han til ...5.

Foreholdt bilag 11-2, oversigt over leje af "prøvemærker" til Audien, forklarede tiltalte, at bilen stod og blev mindre og mindre værd. Den var sat til salg på en internetside. Han fik telefoniske henvendelser fra Jylland. Han kørte bilen til fremvisning i Jylland flere gange. Han opgav adresserne : ...4, 12, 3. tv. og 10 3, th., til kunderne i Jylland. Det var til brug for disse fremvisninger, at han lejede prøvemærkerne. Det var en skrivefejl, at han brugte tre forskellige adresser.

Anklageren dokumenterede bilag 12-1, ansøgning om prøvemærker, fjerde sidste side og anden sidste side, og tiltalte forklarede, at han havde fået at vide, at han skulle krydse fem krydser af. På en af blanketterne, kom han ved en fejl til at sætte seks krydser. Han skulle bruge mærkerne i forbindelse med salg, og der var kø på motorkontoret, derfor lånte han mærkerne for længere perioder.

Tiltalte erkendte, at han havde sat nummerplader fra en Citroen på sin Audi. På internetsiden, havde Audien ingen nummerplader på. Han ville sætte nummerpladen på, så Audien kunne ses på nettet med nummerplade på. Han mente, at det var lovligt, og så kunne han køre sin bil ud på et flot hotel og tage et billede, som han efterfølgende kunne lægge ind på nettet. Han nåede ikke at køre til et sådant hotel. Han skulle også bruge prøvemærkerne for at kunne køre bilen til værksted.

Adspurgt af forsvareren, forklarede tiltalte, at han er uddannet sikkerhedsvagt /dørmand. Indtil 2006 var han ansat på et diskotek i Spanien. I 2006 startede han selvstændig virksomhed. Det var en slags ... Service. Han havde enkelte vagter og arbejdede også herhjemme på en grillbar. Han skulle bruge en luksusbil til limousinekørsel. Han søgte på nettet i rigtig lang tid. Han købte bilen i Tyskland i 2006, (bilag 6-7). Han kontaktede Told- og Skat. Han fik oplyst, at han skulle betale 420.000 kr. i afgift. Han så ingen grund til at betale afgiften, da bilen skulle bruges i Spanien. Han fik den derfor indregistreret i Sverige. Han fik bilen kørt til Frankrig med et biltog. Han kørte selv bilen fra Frankrig til Spanien. Han skulle ikke bruge bilen til privatkørsel. I Spanien i 2006, havde han også en anden bil. I Danmark havde han haft to dansk indregistrerede Citroen. Primo 2008 var Audien i Danmark. Han tog den med hjem. Den stod i ...5. Han var under det indtryk, at han godt måtte køre i bilen i Danmark. I Spanien boede han på forskellige steder i indre by. Han huskede ikke adresserne. I Frankrig boede han i den bygning, som hans arbejdsgiver ejede. Han kendte ikke adressen nærmere.

Foreholdt bilag 6-5, forklarede tiltalte, at afgiften var for høj. Han havde givet 240.000 kr. for bilen, og han skulle betale ca. 340.000 kr. i afgift, og tilsammen var det ca. 600.000 kr. Han ville aldrig kunne sælge bilen til den pris. Audien sælges ikke herhjemme. Det er en skrabet model. Det er ikke en attraktiv bil.

Tiltalte fremstod på ny og forklarede at der er en bestemmelse om, at selvstændige erhvervsdrivende kan få tilladelse fra SKAT til at køre i bil i Danmark på udenlandske nummerplader. Tiltalte kendte ikke denne bestemmelse. Han prøvede at få en "limousinekørsel" gennem Taxanævnet.

Tiltalte forklarede, at han den gang beskæftigede sig med Security i Spanien og i Frankrig med 1/2 år hvert sted. I den forbindelse fik han en ide i 2005 om, at han skulle servicere kunderne ved at lave "en fuld servicepakke" ved at bringe dem hen til det rigtige sted m.v. Indtil da havde de transporteret sig med taxa. Han fakturerede de enkelte arbejdsgivere. Han kontaktede natklubberne for at spørge, om de kunne tænke sig den foreslåede ordning, og han kontaktede også nogle hoteller og nogle udlejningsbureauer. De syntes, at det var en god ide. Han tog hjem i 2005. Han besluttede sig derfor at anskaffe en limousine, men måtte konstatere, at de var dyre. Han solgte andelslejligheden på ...2 for at få råd til bilen, og han havde også brug for penge til en ny bolig. Han fandt ... på en tysk hjemmeside, men han havde ikke råd til ny model, men købte en ældre model, der var shinet op. Den havde ikke firehjulstræk og kun en lille motor.

Foreholdt bilag 6-7 har tiltalte bekræftet, at det var den bil, han købte. Det var ikke til privat brug, men mest til forretning.

Han købte den i Tyskland, fordi det var billigst. Han indregistrerede den i Sverige, fordi han ville flytte derover. Han ville have hjælp af sin kammerat NC. Da han skulle opholde sig så meget i Spanien, var det hensigtsmæssigt at bo i Sverige. Men han fandt ikke noget, og da de derefter ringede fra ...2´s Andelsboligforening og oplyste, at de havde en lejlighed til salg i ...4, købte han lejligheden og flyttede dertil. Bilen blev synet, og han mailede formentligt et forsikringsbevis fra IF til de svenske myndigheder. Derefter fik han tilsendt nummerpladerne til kammeratens adresse i Sverige, som han brugte i den periode.

Han hentede registreringsbeviset i Sverige, men han indsendte aldrig den påkrævede anmeldelse, fordi der skete så meget i Danmark. Han var måske ikke helt opmærksom på, at han skulle gøre det. Han forventede således, at alt var i orden, det ville det have været i Danmark.

I 2006 tog han til Spanien med bilen og lejede en lejlighed, se bilag I, der er en ansøgning om registrering af bilen i Spanien. Adressen er den lejede lejlighed. Men bilen blev aldrig registreret. For at få bilen registreret i Spanien skulle han afmelde sine svenske plader. Men der ville gå noget tid med at få bilen registreret i Spanien, og den svenske forsikring ville ikke dække i den periode, hvorfor han kun ville have en ansvarsforsikring. Derfor blev bilen ikke indregistreret i Spanien.

Han blev første gang klar over, at der manglede noget ved den svenske registrering, da han den 22. maj 2008 blev stoppet på en tankstation i Danmark og ikke som gengivet i retsbogen i 2009. Han fik inddraget sine svenske nummerplader, idet bilen angiveligt var afmeldt i Sverige.

Bilag J var hans visitkort, og bilen, der var afbildet, var magen til hans. Hans firma hed "H1".

I 2006 udførte han nogle arbejdsopgaver for hotellerne. Der var aktivitet frem til slutningen af september, han begyndte i juni s.å.

Han kørte for de samme personer i den periode.

Derefter tog han tilbage til Danmark i bil. Han brugte bilen i Danmark, idet han troede, at han så længe, han var længere tid uden for landet end i Danmark, så ville bilen ikke skulle indregistreres i Danmark.

I 2007 tog han til Spanien i maj og blev der til udgangen af oktober. Der var lidt længere mellem jobbene i den periode, og hans indtjening var ikke så god.

Foreholdt bilag 9, en skadesanmeldelse, har tiltalte forklaret, at han ikke er helt sikker, og at han tror, at den er fremsendt til hans svenske forsikringsselskab IF. Skaden opstod i forbindelse med et færdselsuheld den 2. oktober 2007.

Han ville også have været af sted i 2008, men blev indhentet af finanskrisen, og alt gik i stå. Han begyndte at undersøge, hvad det ville koste at drive en lignende virksomhed herhjemme og undersøgte i den forbindelse, hvad det ville koste at registrere bilen til danske nummerplader. Han tog dog til Spanien i juni 2008 med fly, men blev der kun en uge.

Han kørte ca. +- 100 km om dagen i Spanien. Han kørte kun korte strækninger i Danmark.

Foreholdt bilag 19, udskrift af registreringsregisteret vedrørende de biler, tiltalte har ejet, forklarede tiltalte, at den som nr. 5 registrerede bil, var en citroen, han brugte fra 19. juni 2008 til 28. november 2008, og som han brugte til almindelig kørsel. Det samme gjaldt bil nr. 4.

Han havde monteret prøveplader på bilen, fordi han ville have den solgt, og der var nogle reparationer, der skulle foretages. Han ville sælge den i Jylland og havde derfor 5-6 kørsler derover. Han fik også udskiftet en reservedel i Tyskland og i Sverige. Men det gennemførte han ikke.

Betjenten kunne bekræfte, at man ikke kunne se bogstaverne på den nummerplade, der var dækket af citroenens nummerplader.

Foreholdt bilag P, notat fra tiltalte med datoer, har tiltalte forklaret, at han på notatet har anført datoerne for hans ind- og udrejse af Danmark. Han troede, at han var udenlandsdansker, og han prøvede at holde regnskab med det. Tiltalte har tilføjet, at han den 24. december 2006 tog til ...8, og at han kom hjem den 26. januar 2007, og det fremgår, at han havde været ude af landet i 189 dage, og at han derfor opfyldte kravene i loven.

..."

Vidnet politiassistent V.1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Vidnet forklarede til bilag 6-2, at han den 28. april 2009 stoppede Audien. Han bemærkede, at der sad løse prøvemærker på bilen, og at der indenunder sad nummerplader. Tiltalte oplyste, at pladerne tilhørte ham selv fra hans egen bil, der viste sig at være afmeldt. Tiltalte oplyste også til vidnet, at det var fordi bilen skulle se bedre ud i annoncen. Vidnet fik forevist en svensk indregistreringsattest og derfor kontaktede vidnet SKAT, som overtog sagen.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at man kunne se kanterne af nummerpladerne under prøvemærkerne.

..."

Vidnet politiassistent V.2 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Foreholdt bilag 7-1 og bilag 7-2, vidnet vedstod at have foretaget en ransagning i lejligheden. De ransagede tiltaltes lejlighed, efter de havde standset ham. De stoppede tiltalte, fordi hans bil forsynet med svenske nummerplader på, der var udløbet. Tiltalte virkede meget nervøs, og de besluttede at ransage. Han oplyste, at han boede på adressen ...4 10, 3. Han oplyste, at han brugte bilen til V.I.P. kørsel i  Spanien, og at han var hjemme på ferie.

..."

Vidnet politibetjent V.3 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Foreholdt bilag 9, forklarede vidnet, at han den 11. januar 2008 kørte ned til bilen i ...4, idet der kom en anmeldelse om, at der var et kanonslag i bilen. Bilen var ulåst. De konstaterede, at der lå et kanonslag i bilen. I bilen lå der også et brev med ejerens navn. Tiltalte kom ned til bilen, før politiet nåede at tage kontakt til ham. De gik sammen til hans lejlighed og foretog en ransagning. De fandt blandt andet en gasspray. Lejligheden var vist under restaurering. Lejligheden bar tydelige tegn på, at tiltalte boede der.

..."

Vidnet politiassistent V.4 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Vidnet forklarede til bilag 15 at han på det tidspunkt "kørte på restaurationstilsyn". Han traf tiltalte første gang på en "Grillbar" på ...7. Det var om sommeren 2008. Da vidnet så Audien i foråret 2008 ved "Grillbaren", var den forsynet med svenske nummerplader på. Bilen holdt der over en længere periode.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at det var i forbindelse med en klage fra tiltalte og gennem en årrække.

Vidnet har videre forklaret, at han så tiltalte hver fredag og lørdag i ...7, hvor han arbejdede i en grillbar. Efter vidnets opfattelse arbejdede tiltalte som uautoriseret vagtmand fra 2008 - 2010.

..."

Vidnet V.5 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Vidnet blev forevist bilag 14, observation at Audi og forklarede, at han skrev flere biler op, når han luftede sin hund. Han gav oplysningerne videre til den rette afdeling i SKAT.

Foreholdt bilag 14, forklarede vidnet, at han bor der, og bilen holder ud for hans vindue. Tiltalte gik ind i nr. 17, hvor han bor. Han så, at tiltalte var holdt op med at køre med de svenske plader. I juni begyndte tiltalte at køre med prøveplader, som blev pillet af om aftenen. Prøvepladerne blev lagt i bagagerummet. Næste morgen satte tiltalte prøvepladerne på igen. Vidnet foretog observationer gennem 1 års tid. Første gang vidnet så Audien på svenske plader var i foråret 2007. Bilen holdt typisk ud for nr. 21 og 23, og hvor der var stopforbud. Vidnet genkender tiltalte. Det var ikke vidnets opfattelse, at der blev sat prøveplader på bilen med henblik på salg eller fremvisning af bilen. De har hilst på hinanden én gang. De har aldrig talt sammen.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at tiltalte daglig forlod sit hjem i arbejdstøj, og vidnet antog derfor, at tiltalte var på vej på arbejde.

..."

Vidnet V.6 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Foreholdt bilag 6-1, forklarede vidnet, at han kom ind i sagen i april 2008. Han blev kontaktet af politiet angående Audien. Hos SKAT havde man allerede observationer på køretøjet vedrørende svensk indregistrerede biler, hvis ejer havde bopæl i Danmark. Vidnet have aflæst km-standen ved at se gennem bilens ruder.. Vidnet kørte ud på stedet og talte med tiltalte og beslaglagde køretøjet med tiltaltes accept.

Foreholdt bilag 16, mail fra tiltalte, forklarede vidnet, at han fik kendskab til mailen, da forsvareren kontaktede vidnet og anmodede om genoptagelse af sagen i 2010.

Foreholdt bilag 17, forklarede vidnet, at han må have haft mailen, da han traf afgørelsen. Han afslog genoptagelse.

Foreholdt bilag 11-3, tilladelse til kørsel med prøvemærker, midt på siden, forklarede vidnet, at det er tilladelsen til denne sag. Det er ikke vidnet, som regner registreringsopkrævningsbeløb ud. Det er ikke vidnets sagsområde.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at han må have set afgørelsen.

Forevist sagsfremstillingen, side 5, forklarede tiltalte, at der i sagsfremstillingen burde have stået, at der var et brev fra tiltaltes advokat. Svaret på borgernes henvendelser bliver normalt sendt til den pågældende og dennes advokat.

..."

Vidnet V.7 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Vidnet forklarede, at han er ansat i "Indsats SKAT".

Foreholdt bilag 12-9, skærmprint fra SKAT vedrørende beregning af registreringsafgift, forklarede vidnet, at tiltalte henvendte sig i maj 2008 til SKAT for registrering af Audien. Beregningen blev foretaget ud fra en skønnet handelspris.

Foreholdt bilag 12-6, skærmprint fra vidnets kollega, forklarede vidnet, at der her er taget udgangspunkt i en Audi 4,2 liters. Man sammenligner Audi ... og Audi 4,2 liters og laver en beregning, som gælder i 3 uger.

Foreholdt bilag 12-13, materiale fra SKAT, vedrørende besigtigelse af Audien forklarede vidnet, at efter tiltaltes henvendelse (bilag 12-9), blev der lavet en beregning.

Foreholdt bilag 12-10, print fra Bilbasen, forklarede vidnet, at han printede en annonce ud på det køretøj, han sammenlignede med. Han brugte en 2003 model. Det kan man sagtens bruge. Det var en skønnet beregning, han foretog.

Foreholdt bilag 12-11, SKATs beregning af registreringsafgift, forklarede vidnet, at han beregnede afgiften i forhold til nyprisen, som bilen havde haft inklusiv moms og afgift. Vidnet gav forklaring på beregningen og forklarede, at han ved beregningen af afgiften tog hensyn til årgangen og til, at der var tale om en mindre motor. Tiltalte fik vurderingen i juni måned.

Tiltalte henvendte sig i august og vidnet udfærdigede bilag 12-13 og lavede en ny pris vurdering, hvorved prisen blev sat ned og der blev taget hensyn til at en bil af det mærke og årgang var svær at sælge.

..."

Oplysningerne i sagen

Der er under sagen fremlagt udskrift for Det Centralt Person Register, hvoraf fremgår, at tiltalte var udrejst af Danmark fra den 11. maj 2006 og til den 6. august 2008.

Ved afgørelse af 15. september 2009 konstaterede SKAT, at tiltaltes køretøj. Audi med det svenske registreringsnummer ... var omfattet af registreringspligten i færdselslovens § 72, jf. registreringsbekendtgørelsens § 7, stk. 1 -3 og skulle inden benyttelsen have været indregistreret og afgiftsberigtiget i Danmark, jf. registreringsafgiftslovens § 1.

Tiltalte har under sagen den 11. august 2010 over for SKAT begæret denne afgørelse genoptaget. Ved afgørelse af 5. oktober 2010 afslog SKAT at genoptage sagen. Denne afgørelse blev indbragt for Landsskatteretten, der i afgørelse af 17. november 2011 nægtede at genoptage sagen.

Det hedder i Landsskatterettens kendelse af 17. november 2011

"...

I følge skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, skal en afgiftspligtig, der ønsker afgiftstilsvaret ændret, senest 3 år efter angivelsesfristens udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen. Tilsvarende skal en virksomhed eller en person, der ønsker godtgørelse af afgift, senest 3 år efter det tidspunkt, hvor kravet om godtgørelse tidligst kunne gøres gældende, fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde godtgørelse af afgiften.

...

Vedrørende det af repræsentanten anførte vedrørende udenlandsk firmabil bemærkes, at dette heller ikke anses at indeholde oplysninger, der kan føre til et ændret resultat. Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 31, at SKAT efter ansøgning afgør, om et motorkøretøj er omfattet af § 1, stk. 4 eller 5. Kravene til ansøgningen er uddybet i BKG nr. 1127 af 13. november 2006. Det er ubestridt, at klageren ikke har indgivet ansøgning, og en genoptagelse vil ikke medføre et andet grundlag for afgiftsberigtigelse, idet der fortsat ikke ville foreligge en tilladelse på tidspunktet for registreringspligtens indtræden.

..."

Det fremgår af sagen, at tiltalte i perioden fra den 13. januar 2008 til tidspunktet for standsningen købte prøvemærker 20 gange, til i alt 71 døgn. Det fremgår endvidere, at tiltalte ved beslaglæggelsen havde kørt 71.977 km, og at kilometerstanden efter tiltaltes oplysning i maj 2008 var 65.000 km, hvorved der var kørt mere end 6.000 km i køretøjet.

Personlige oplysninger

Tiltalte har ikke afgivet forklaring om sine personlige forhold.

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for denne sag.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ved tiltaltes egen forklaring og det i øvrigt oplyste finder retten det godtgjort, at tiltalte i hele perioden har haft bopæl i Danmark henholdsvis på ...2 og i ...4. Tiltalte har aldrig haft bopæl i Sverige, og selv om han havde frameldt sig folkeregisteret, har han har kun i en kortere periode om sommeren haft lejet en lejlighed i Spanien.

Efter tiltaltes egen forklaring forlod han Spanien i efteråret 2007 og har ikke siden udført virksomhed der, og det først var i løbet af foråret 2008, at det stod ham klart, at han ikke ville kunne genoptage sin virksomhed i Spanien.

Tiltalte har købt prøveplader til bilen til kørsel i 71 dage, ligesom han i hvert fald siden januar 2008 gentagne gange er blevet set køre i bilen. Det fremgår endvidere, at der i den omhandlede periode har været kørt godt 6.000 km.

Spørgsmålet om tiltalte i medfør af registreringsloven kunne have fået afgiftsfritagelse i medfør af registreringslovens § 3a jf. § 1, stk. 1 nr. 4 og nr. 5 og om beregningen af afgiften derfor kunne genoptages har været forelagt Landsskatteretten, der ikke har fundet, at der var grundlag for at genoptage sagen. Landsskatteretten har i den forbindelse lagt vægt på, at der ikke på tidspunktet for afgiftsberegningen forelå nogen tilladelse til afgiftsfritagelse, hvorfor en genoptagelse ikke ville medføre et andet grundlag for afgiftsberigtigelsen, idet der fortsat ikke ville foreligge en tilladelse på tidspunktet for registreringspligtens indtræden.

Tiltalte havde således i anklageskriftets periode bopæl i Danmark, og han havde ikke søgt og fået tilladelse til at undlade at registrere den omhandlede Audi.

Herefter og da tiltalte heller ikke har godtgjort, at en eventuel tilladelse til afgiftsfritagelse ville have været blevet forlænget både i 2008 og 2009, hvor tiltalte var ophørt med drive virksomhed i Spanien, findes tiltalte skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. registreringsafgiftslovens § 27. stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3, jf. § 1, stk. 1, jf. registreringsbekendtgørelsens § 99, stk. 1, jf. § 13 og § 72, stk. 1 nu § 17, stk. 1 og § 75, stk. 1.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på beløbets størrelse.

I medfør af straffelovens § 58, stk. 2 [§ 50, stk. 2. red.SKAT], idømmes tiltalte en tillægsbøde på 160.000 kr., subsidiært fængsel i 40 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 160.000 kr. Forvandlingsstraffen er længsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 13.559,50 kr. + moms, i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Robert Mikelson. Et tidligere udlagt salær på 106.680,00 kr. + moms til den beskikkede forsvarer, advokat Robert Mikelson, og tidligere udlagt salær på 1550 kr. + moms til den tidligere beskikkede forsvarer, advokat Sysette Winding Kruuse, udredes endeligt af tiltalte.

.........................................

Østre Landsrets dom af 22. august 2012, 10. afdeling nr. S-2034-12

Byrettens dom af 31. maj 2012 (SS 4-12001/2010) er anket af T med påstand om formildelse.

Anklageren påstod stadfæstelse og berigtigede tiltalen således, at tiltalte tiltaltes for overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3, jf. stk. 1, jf. registreringsbekendtgørelsens § 99, stk. 1, jf. § 13 og § 72, stk. 1, nu § 117, stk. 3, jf. § 17, stk. 1 og § 70, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 89 på den i tiltalen for byretten anførte måde.

Sagens oplysninger

Under sagens behandling for landsretten er der fremlagt en på spansk affattet blanket, der er underskrevet af tiltalte og dateret den 26. juli 2006. Blanketten er oplyst til at angå en anmodning fra tiltalte om registrering af en bil i Spanien.

Personlige forhold

Tiltalte har ikke i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold.

Landsrettens begrundelse og resultat

Når henses til det unddragne beløb, findes straffen passende at burde fastsættes til fængsel i 40 dage, der efter forholdets karakter ikke er grundlag for at gøre straffen betinget.

Med denne ændring stadfæster landsretten dommen med den under hovedforhandlingen berigtigede tiltale og med bemærkning, at tillægsbøden udmåles i medfør af straffelovens § 50, stk. 2.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at tiltalte straffes med fængsel i 40 dage.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.