Dato for udgivelse
30 Apr 2013 13:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Mar 2013 13:27
SKM-nummer
SKM2013.266.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, B-743-13
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Tvangsauktion
Emneord
Auktion, begæring, forsyningsselskab, kommune
Resumé

SKAT som Restanceinddrivelsesmyndigheden havde begæret tvangsauktion på en ejendom på baggrund af 2 krav, der begge havde fortrinsret på ejendommen. Det ene krav stammede fra et forsyningsselskab, der var 100 % ejet af kommunen og det andet krav vedrørte ejendomskatter til kommunen.

Østre Landsret fandt at den omstændighed, at begge kreditorer er undergivet lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og dermed skal bruge SKAT som inddrivelsesmyndighed ikke medfører, at kravene kan smelte sammen til et krav.

SKAT var derfor uberettiget til at indgive auktionsbegæring, der indeholdte begge krav.

Reference(r)

Retsplejeloven § 560

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 G.A.3.2.2.2.3

Østre Landsrets kendelse af 25. marts 2013, 8. afdeling nr. B-743-13

Parter 

SKAT
(advokat Lars Skjødt Jensen)

mod

A

Afsagt af landsdommerne

M. Lerche, Frosell og Lene Jensen (førstnævnte som rettens formand)

...................................................

Fogedrettens kendelse af 14. februar 2013, AS 7-48/2013

Der blev foretaget:

Tvangsauktion over ejendommen ...1

Tilhørende:

A

efter anmodning fra Kommunen og G1 forsyningsselskab A/S v/SKAT

Ingen indkaldt eller mødt.

Fogedretten bemærkede, at en auktionsbegæring ikke kan indgives på vegne af to kreditorer, hvorfor rekvirenten må vælge på hvis vegne begæringen indgives og revidere afværgebeløbet efter dette og herefter - om ønsket -indgive en begæring fra den anden rekvirent til ventelisten efter rpl § 560 stk. 2.

Der er frist til den 21. februar 2013.

Auktionssagen udsat.

....................................

Østre Landsrets kendelse af 25. marts 2013, 8. afdeling nr. B-743-13

Ingen var mødt eller indkaldt.

Der fremlagdes kæreskrift af 20. februar 2013 fra SKAT, som har kæret Fogedrettens afgørelse af 14. februar 2013 (AS 7-48/2013), hvorved fogedretten bestemte, at en auktionsbegæring ikke kan indgives på vegne to kreditorer, fogedrettens fremsendelsesbrev af 1. marts 2013 og udskrift af fogedbogen indeholdende den kærede afgørelse.

Påstande

Indkærede har ikke udtalt sig vedrørende kæren.

Kærende har nedlagt påstand om, at SKAT som inddrivelsesmyndighed for Kommunen og G1 forsyningsselskab A/S er berettiget til i samme auktionsbegæring at medtage krav fra begge aktører.

Sagens oplysninger

Fogedretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.

De modtagne bilag var til stede.

Sagen er behandlet sammen med kæresagen 13-742-13, der vedrører samme kærende og samme problemstilling.

Landsrettens begrundelse og afgørelse

Efter votering afsagdes kendelse:

SKAT har som restanceinddrivelsesmyndighed med hjemmel i lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige foretaget udlæg i indkæredes ejendom henholdsvis på vegne af Kommunen og på vegne af G1 forsyningsselskab. Det er i sagen oplyst, at G1 forsyningsselskab A/S er 100 % ejet af Kommunen. Det fremgår af lovens § 3, at restanceinddrivelsesmyndigheden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse overtager kreditorbeføjelserne.

Uanset at SKAT har inddrivelseskompetencen og kreditorbeføjelserne, finder landsretten, at der er tale om to kreditorer og således to rekvirenter.

Det fremgår af retsplejelovens § 560, stk. 2, at flere auktionsbegæringer ikke kan behandles samtidigt. Det synes at følge forudsætningsvist heraf, at flere rettighedshavere ikke kan omgå denne regel ved at indgive en fælles auktionsbegæring. En fælles auktionsbegæring vil endvidere væsentligt forringe skyldnerens mulighed for at afværge auktionen efter retsplejelovens § 563 a, jf. også Østre Landsrets afgørelse af 21. december 1994, gengivet i U.1995,228Ø.

På denne baggrund tiltræder landsretten, at SKAT ikke kan indgive en fælles auktionsbegæring på vegne af de to kreditorer Kommunen og G1 forsyningsselskab.

T h i   b e s t e m m e s

Fogedrettens afgørelse stadfæstes.

Ingen af parterne skal betale kæremålsomkostninger til den anden part.