Dato for udgivelse
30 Apr 2013 09:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Feb 2013 10:37
SKM-nummer
SKM2013.260.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Århus, BS 10-488/2012
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Virksomheder
Emneord
Arkitekt, byggeselskab
Resumé

Sagen vedrørte, hvorvidt sagsøger var skattepligtig af et beløb på 600.200 kr., der var indsat på sagsøgers bankkonto i år 2007 og samme år overført til en konto i Sydøsteuropa.

Der var i sagen ubestridt, at der i 2007 i alt var indsat 1.374.295 kr. på sagsøgers bankkonto, og at beløbene var overført fra et selskab, som sagsøger havde udført arbejde for.

SKAT traf i første omgang afgørelse om, at der skulle ske beskatning af en del af beløbet i form af 774.095 kr., der var blevet hævet kontant af sagsøger. Denne afgørelse blev ikke påklaget af sagsøger. Det resterende beløb på 600.200 kr. blev på baggrund af mails fra sagsøger til banken overført til en konto i Sydøsteuropa. Kontoen tilhørte et sydeuropæisk selskab. SKAT traf senere afgørelse om, at sagsøger også var skattepligtig af dette beløb.

Retten lagde vægt på, at der ikke i forbindelse med indbetalingerne til sagsøgers konto var markeret, at pengene skulle have tilhørt en anden end sagsøger. Retten lagde desuden vægt på, at der ikke forelå skriftlig dokumentation for, at sagsøger var forpligtiget til at overføre beløbet til det sydeuropæiske selskab.

Retten fandt, at sagsøger ikke havde godtgjort, at de 600.200 kr. ikke tilhørte ham, hvorfor beløbet måtte anses for værende indkomst, der var skattepligtig efter statsskatteloves § 4. Retten frifandt på den baggrund Skatteministeriet.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Skattekontrolloven § 5, stk. 3
Skattekontrolloven § 3, stk. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 A.B.5.3.5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 C.C.2.1.2.1

Parter

A
(Advokat Rasmus Thusgaard)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokatfuldmægtig Ole Sørensen)

Afsagt af byretsdommer

Grith Rosleff

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren er skattepligtig af et beløb på 600.200 kr. der blev indsat på hans bankkonto i 2007 og samme år overført til en konto i Sydøsteuropa.

Sagsøgeren, A, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at A´s skattepligtige indkomst for indkomståret 2007 ikke skal forhøjes med kr. 600.200,00.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Sagen er anlagt den 5. marts 2012.

Oplysningerne i sagen

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218a. Forklaringerne er dog gengivet.

A startede i 2006 selvstændig virksomhed som arkitekt, og i 2007 drev han arkitektfirmaet H1 ApS fra lejede lokaler i ...1 i ...2. Udlejer var G1 koncernen, og A kom i den forbindelse i kontakt med selskabets ejer og direktør, NJ, samt med ND, tidligere G2. På foranledning af ND udarbejdede A en grafisk profil for et firma ved navn G3, ligesom han arbejdede med flere andre projekter for koncernen. Projekterne blev aldrig blev realiseret. Materialeudgifterne blev faktureret overfor G1.1 Holding ApS og G1. Timerne blev ikke faktureret. Det er oplyst, at arkitektfirmaet blev taget under konkursbehandling omkring udgangen af 2007, at selskaberne i G1-koncernen er også taget under konkursbehandling, ligesom NJ er erklæret personlig konkurs.

Af kontoudskrifter for bankkonto nr. ... i Jyske Bank tilhørende A fremgår, at følgende beløb er overført til kontoen:

Dato

Tekst

Beløb

 

 

 

22-08-2007

Ref. 750413.... Inv 17560

200.000,00

17-09-2007

Ref. N14440.... faktura 312200770

115.049,00

25-09-2007

Ref. N16506.... Invoice 17581

11.781,25

25-09-2007

Ref. N16506.... faktura 312200772

37.253,44

28-09-2007

Ref. N12533.... fakt. 17581

11.781,25

28-09-2007

Ref. N13533.... Invoice 17582

620.118,75

08-10-2007

Ref. N14615.... faktura 312200771

46.831,25

08-10-2007

Ref. N14615.... faktura 312200773

259.968,75

08-10-2007

Ref. N14615.... faktura 17591

     71.511,25

 

 

 

I alt indbetalt på konto ...

1.374.294,94

SKAT har gennemgået regnskabsmateriale hos G1 koncernen og koncernens bankkonti. Heraf fremgår, at overførslerne er kommet fra G1 koncernen. SKAT har ikke fundet alle de underliggende bilag, men alene 4 fakturaer:

Faktura

Fremfundet ved

 

 

Faktura 312200770

Selskabet G1.2 Administration (del af G1)

Faktura 312200771

Selskabet G1.2 Administration (del af G1)

Faktura 17560

Data fra PC´erne i G1 koncernen

Faktura 17582

Data fra PC´erne i G1 koncernen

Fakturaerne fremstår som udstedt af G4 og "G5" til diverse selskaber i G1 koncernen.

Der er enighed om, at fakturaerne er betalt af G1, og at pengene ikke er tilgået udstederen af fakturaen, men indsat på A´s konto i Jyske Bank.

Af kontoudskrifterne fra G1 koncernen fremgik følgende tekster vedrørende overførslerne til A´s konto

Dato

Tekst

Beløb

   Kontoejer

 

 

 

 

22-08-2007

G6 Ejendomme - div. faktura

-200.000

   G1.3 - note

14-09-2007

G4

-115.049

   G1.2 administration

24-09-2007

G5

-11.781,25

   G1.2 administration

24-09-2007

G4

-37.253,44

   G1.2 administration

27-09-2007

G5 17581

-11.781,25

   G11 Holding

27-09-2007

Til G5

-620.118,75

   G1.1 ApS

05-10-2007

G4 - 312200773

-259.968,75

   G1.2 administration

05-10-2007

G5 - 17591

-71.511,25

   G1.2 administration

05-10-2007

G4 - 312200771

    -46.831,25

   G1.2 administration

 

 

I alt overført

1.374.294,94

Af de 1.374.294,94 kr. er de 774.095 kr. hævet kontant. Det resterende beløb på 600.200 kr. er overført til en konto i Sydøsteuropa af to omgange med 300.100 kr. den 8. oktober 2007 og 300.100 kr. den 12. oktober 2007.

De sydeuropæiske myndigheder har ved brev af 21. september 2010 overfor SKAT oplyst, at den konto i Sydøsteuropa, som pengene blev overført til, tilhørte selskabet G8, der er et byggefirma stiftet af ND, tidligere G2. De sydeuropæiske myndigheder har endvidere oplyst, at selskabet på nogle nærmere angivne datoer har modtaget lånebeløb fra ND og G9. Ingen af lånene er optaget i oktober 2007.

SKAT afholdt den 21. januar 2010 et møde med ND, hvor han afviste at have kendskab til selskabet G8.

Ved afgørelse af 26. februar 2010 beskattede SKAT de 774.095 kr. af de i alt 1.374.294,94 kr., der var indsat på A´s bankkonto nr. ... og senere hævet kontant. Denne afgørelse er ikke påklaget.

For så vidt angår overførslerne på i alt 600.200 kr. til Sydøsteuropa anså SKAT ved afgørelse af 1. november 2010 A for skattepligtig af beløbet og forhøjede hans indkomst tilsvarende. Denne afgørelse blev stadfæstet den 29. juni 2011 af Skatteankenævnet og den 6. december 2011 af Landsskatteretten.

Forklaringer

A har forklaret, at han er født i Asien, men kom til Danmark, da han var omkring 1 år gammel. Hans mor er tolk ved ...2 Kommune, og hans far driver selvstændig virksomhed. Efter gymnasiet læste han til arkitekt. Han fik ansættelse ved G10 i ...3, men sagde op, da han ikke var tilfreds med den arkitektur, firmaet leverede. Han flyttede tilbage til ...2 og stiftede selvstændig arkitektvirksomhed under navnet H1 ApS. Selskabet startede i lejede lokaler i ...4, men efter 4-5 måneder flyttede de til lokaler i ...1, der var udlejet af et selskab i G1 koncernen.

Han mødte ND og NJ til arkitektfirmaets indflytningsreception. Det var hans indtryk, at NJ ejede G1 A/S, og at ND arbejdede for selskabet. ND var vistnok derudover involveret i en række byggeprojekter, der ikke havde noget at gøre med G1 A/S. Han lavede arbejde vedrørende nogle projekter for ND/koncernen og blev stillet mere arbejde i udsigt. For det arbejde, han har udført, har han har alene faktureret materialeudgifter. Havde han faktureret et egentligt projekteringshonorar for de 5-6 projekter, ville det vel have været på 250-300.000 kr. i alt. Grunden til, at han ikke fakturerede honoraret, var, at ND virkede meget overbevisende i forhold til, hvordan ND kunne hjælpe ham med at tjene rigtig mange penge. ND kunne virke meget truende, og han ønsker ikke at have mere med ham at gøre. ND udnyttede, at han var nystartet, og at han var under et stort økonomisk pres, idet H1 A/S var ved at gå konkurs. Hverken han eller H1 A/S har fået betaling for det udførte arbejde ud over det, der fremgår af fakturaerne. Han udbetalte ikke løn til sig selv i firmaets levetid, men den ansatte arkitekt fik løn.

På et tidspunkt sagde ND, at han havde svært ved at oprette en konto og overføre penge til udlandet. Hvis de skulle have projektet i Sydøsteuropa i gang, var det nødvendigt, at han hjalp til. ND spurgte i den forbindelse, om han var registreret i RKI, hvilket han ikke var. Han oprettede kontoen i Jyske Bank og ikke sin sædvanlige bank for at undgå at blande midlerne sammen. ND sagde, at der ikke ville ske noget, så længe kontoen ikke var der ved årsskiftet. Det var alene ham, der kunne disponere over kontoen. Til kontoen var der knyttet et hævekort. Pengene på kontoen var NDs penge. Han følte ikke, at han havde andet valg end at oprette kontoen, da han var bange for ND. Det er ikke noget, han tidligere har talt med nogen om. ND kunne skifte meget i sin personlighed. Ved en enkelt lejlighed har ND truet ham med, at hvis han ikke gjorde, som der blev sagt, ville det ikke ende godt. Han gik ikke til politiet, da han ikke kunne se, hvad det skulle hjælpe.

Han ved ikke, hvor pengene, der blev sat ind på kontoen, kom fra. Han spurgte ikke ND, hvor de kom fra, men ND ringede tit for at høre, om der var gået penge ind. Han har ikke set fakturaer på pengene, kun den tekst, der fremgår af kontoudtoget. De firmanavne, der fremgår af fakturaerne, svarer ikke til firmaer, han har handlet med. ND ringede til ham eller kom ned på kontoret og bad ham lave kontanthævninger. Derefter ringede han og bestilte pengene i banken, hentede dem og udleverede dem til ND, der oftest ventede udenfor. Pengene han hentede var danske kroner. Alle de penge, han har hævet kontant, er afleveret til ND. Han beholdt ikke nogen selv. Han ved ikke, hvad ND brugte pengene til. Det var heller ikke noget, han spurgte til. Det var NDs penge, og han kunne ikke misbruge dem, da ND vidste, hvor han boede.

Han fik at vide, at de penge, der blev indsat på kontoen, kom fra noget byggeri og skulle overføres videre. Han tænkte ikke nærmere over posteringsteksterne, og han overvejede ikke, at der gik lang tid, inden pengene blev videreoverført. Han ved ikke, hvor de 50.000 kr., der er "tilbageført" den 22. august 2007, kom fra. Han ved heller ikke, hvad posteringerne den 29. oktober 2007 der har teksterne "5381 ...", "... inkasso", "G11 A/S" dækker over. Han husker ikke, hvad de gebyrer, der er opkrævet den 31. oktober 2007 vedrører. På et tidspunkt fik ND kortet og koden til kontoen, så det kan godt være ND, der har hævet fra en pengeautomat.

ND gav ham nummeret på kontoen i Sydøsteuropa, og han sendte en mail til Jyske Bank om, at pengene skulle overføres. Da han blev spurgt af SKAT, kunne han ikke huske, at han sendte mailene om overførslerne. Han kender ikke firmaet G8, og han har ingen kontakt til Sydøsteuropa. Den eneste gang, han har været i Sydøsteuropa, var sammen med ND i oktober 2007, lige omkring det tidspunkt, han lavede en 3D tegning af projektet. Meningen med rejsen var, at han skulle se mulighederne i projektet. Det var ND der betalte udgifterne ved rejsen. H1 A/S var på det tidspunkt tæt på konkurs. Han levede af lån og gaver fra forældrene, boede hjemme og havde et meget begrænset privatforbrug.

Parternes synspunkter

A har i sit påstandsdokument anført følgende:

"...

Til støtte for A´s påstand gøres det gældende,

at

A som nystartet erhvervsdrivende forsøgte at opbygge en erhvervsmæssig relation til G1-koncernen, herunder NJ og ND, som senere viste sig at være involveret i det, der i medierne er omtalt som "...",

at

A efter anmodning om hjælp fra ND, som angav at være ude af stand til selv at oprette en konto, hvorfra der kunne overføres midler til udlandet, i eget navn oprettede en konto i Jyske Bank,

at

ND i forbindelse med kontoens oprettelse oplyste A, at kontoen skulle anvendes til at overføre et pengebeløb til et sydeuropæisk byggeselskab, som i Sydøsteuropa skulle forestå opførelsen af flere bygninger,

at

A af ND blev sat i udsigt, at han skulle udføre arkitektopgaver i forbindelse med opførelsen af bygninger i Sydøsteuropa, og at A med det i udsigt indvilligede i at bistå i forbindelse med overførsel af penge til det sydeuropæiske byggeselskab,

at

A´s overførsel af et beløb, stort kr. 600.200, til byggeselskabet i Sydøsteuropa skete efter instruks fra ND,

at

byggeselskabet, hvortil pengene blev overført, var stiftet og muligvis ejet af ND,

at

A ikke som led i det beskrevne arrangement modtog nogen form for vederlæggelse eller honorering og i øvrigt var uden viden om, hvorfra de penge der blev overført til kontoen i Jyske Bank stammede, og

at

A ikke erhvervede ret til beløbet, stort kr. 600.200, hvorfor beløbet ikke er skattepligtig indkomst for A.

..."

Skatteministeriet har i sit påstandsdokument anført følgende:

"...

Til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand gøres det overordnet gældende, at A er skattepligtig af 600.200 kr., der er indsat på hans bankkonto i 2007.

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4.

Det påhviler A at bevise, at de omtvistede indbetalinger til hans bankkonto ikke skal indgå ved opgørelsen af hans skattepligtige indkomst, jf. SKM2004.87.HR, SKM2005.400.HR og SKM2008.905.HR.

Det gøres gældende, at A ikke har oplyst en troværdig og fyldestgørende forklaring på, hvorfor de penge, der blev overført til hans konto, blev indbetalt fra selskaber i G1 koncernen, og hvorfor 774.095 kr. blev hævet kontant af sagsøgeren, mens de omtvistede 600.200 kr. efter instruks fra sagsøgeren til Jyske Bank blev udbetalt til en konto i Sydøsteuropa, der var registreret til et sydeuropæisk selskab stiftet af ND.

Sagsøger har heller ikke ved objektive kendsgerninger dokumenteret, at A ikke skal anses som værende skattepligtig af 600.200 kr., jf. SKM2008.611.HR, SKM2011.208.HR og SKM2009.37.HR.

Sagsøger har end ikke indkaldt NJ eller ND til at afgive forklaring som vidner til hovedforhandlingen.

I øvrigt gøres det gældende med henvisning til de faktiske omstændigheder i sagen, at der er en stærk formodning for, at de 600.200 kr. tilgik A´s formuesfære.

Dette følger af, at indbetalingerne fra G1 koncernen til A´s konto i Jyske Bank og udbetalingerne herfra, er sket uden dokumentation for, at det skulle være beløb, der ikke tilhører sagsøger, jf. SKM2010.70.HR.

Hertil kommer, at det alene var A, der var berettiget til at disponere over kontoen og som faktisk disponerede over kontoen, jf. bilag 12.

Det er desuden bemærkelsesværdigt, at A efter eget udsagn har udført arbejde for G1 koncernen, der må berettige ham til et vederlag, men uden at sagsøger har selvangivet dette, jf. bilag 5, side 2 og bilag 7, side 2. Der kan i den forbindelse henvises til SKM2008.905.HR.

Der foreligger endvidere et noget broget billede af samtlige udbetalinger fra kontoen, hvor en del af udbetalingerne sker kontant af flere omgange i Danmark, hvilket ikke stemmer overens med sagsøgers egen forklaringer om det påståede formål med oprettelsen af kontoen.

Sagsøger anfører, at baggrunden for oprettelsen af kontoen var, at ND havde problemer med at gennemføre pengeoverførsler til udlandet, hvorfor ND bad sagsøger om at oprette en konto og derefter overføre penge til et projekt i Sydøsteuropa, jf. bilag 5, side 4.

Under de ovenfor anførte omstændigheder, påhviler det A at føre et objektivt og sikkert bevis for, at han ikke også skal beskattes af de 600.200 kr., der blev indbetalt på hans konto.

Denne bevisbyrde har sagsøgeren ikke løftet.

..."

Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse med påstandsdokumenterne.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det er ubestridt, at der i 2007 i alt er indsat 1.374.295 kr. på A´s konto i Jyske Bank, og at beløbene er overført fra G1 koncernen, som A har udført arbejde for. Det er ikke i forbindelse med indbetalingerne markeret, at pengene tilhørte en anden end A, og der foreligger heller ikke nogen skriftlig aftale herom. ND, som pengene efter A´s forklaring skulle tilhøre, har ikke været indkaldt til at afgive forklaring under sagen, og rigtigheden af A´s forklaring er heller ikke på anden måde bestyrket.

Ved SKATs afgørelse af 26. februar 2010 blev der foretaget beskatning af 774.095 kr., som A har hævet kontant på kontoen, og denne afgørelse er ikke påklaget. Det resterende beløb på 600.200 kr. blev på baggrund af mails fra A til Jyske Bank overført til en konto i Sydøsteuropa med 300.100 kr. den 8. oktober 2007 og med 300.100 kr. den 12. oktober 2007. Kontoen tilhørte selskabet G8, der er stiftet af ND. Der foreligger ikke skriftlig dokumentation for, at A var forpligtet til at overføre beløbet til G8.

På denne baggrund har A har ikke godtgjort, at de 600.200 kr. ikke tilhørte ham, eller at han var forpligtet til at overføre beløbet til selskabet i Sydøsteuropa. Beløbet må derfor anses som indkomst, der er skattepligtig efter statsskattelovens § 4. Skatteministeriets påstand om frifindelse tages derfor til følge.

A har tabt sagen og skal derfor betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 35.000 kr. Beløbet vedrører udgifter til advokatbistand, herunder materialesamling. Retten har lagt vægt på sagens omfang og udfald, samt på sagens økonomiske værdi, der skønsmæssigt er ansat til ca. 300.000 kr., svarende til den skattemæssige værdi af 600.200 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

Inden 14 dage skal A betale 35.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8a.