Dato for udgivelse
22 apr 2013 08:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 mar 2013 08:22
SKM-nummer
SKM2013.231.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0209603
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Byggeri
Emneord
Moms, fast ejendom, byggegrund, ukurant areal, afgiftspligtig person, kommune
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at de beskrevne arealer, som støder op til en fredet bygning, kan overdrages af spørger til et ejendomsselskab uden momspligt.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at andre beskrevne arealer, som ligeledes støder op til den fredede bygning, kan overdrages af et ejendomsselskab til spørger uden momspligt.

Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1 og 2, § 4 samt § 13, stk. 1, nr. 9
Bekendtgørelse til momsloven (bekendtgørelse nr. 663, af 16/6/2006 som ændret ved bl.a. bekendtgørelse nr. 1370 af 2/12/2010) § 39a, stk. 1 og § 39c

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 afsnit D.A.3.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 afsnit D.A.5.9

Spørgsmål

  1. Er Skatterådet enigt i, at de nedenfor beskrevne arealer omkring Ejendommen kan overdrages af X Kommune til Ejendomsselskabet Y uden momspligt?
  2. Er Skatterådet enigt i, at de nedenfor beskrevne arealer omkring Ejendommen kan overdrages af Ejendomsselskabet Y til X Kommune uden momspligt?

Svar

  1. Nej
  2. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Sagen drejer sig om arealer på den centrale del af X Havn. Denne del af havnen er under omdannelse som nærmere beskrevet i lokalplan ( ).

Ejendommen er fredet. Sagsrapport fra Kulturarvsstyrelsen er fremsendt som dokumentation. Siden teksten i rapporten blev skrevet, er bygningen istandsat.

De omhandlede arealer ligger umiddelbart op til Ejendommen og udgør en del af lokalplanens delområde ( ).

Delområdet skal anvendes til pladsdannelse med opholdsarealer. Der kan alene opføres mindre bygninger og konstruktioner i delområdet. Der kan i delområdet maximalt opføres ( ) m² bygninger i én etage og med en maksimal bygningshøjde på 5 meter. Arealerne må indrettes med installationer til fritidsaktiviteter, som understøtter pladsdannelsen.

Som det fremgår af lokalplankortet udgør delområdet et meget stort areal. De omtalte muligheder for opførelse af bygninger m.m. er i forhold til delområdets størrelse så beskedne, at lokalplanen stort set udgør en forhindring for fremover at bygge i delområdet.

Ejendommen ejes af Ejendomsselskabet Y. Ejendomsselskab Y og X Kommune har indgået en aftale, hvorefter selskabet af kommunen skal have overdraget nogle mindre arealer, som støder op til Ejendommen, og kommunen skal have overdraget andre arealer, som ligeledes støder op til Ejendommen.

X Kommune har oplyst, at arealerne har været anvendt som almindeligt havneareal, primært til færdsel og parkering. Kommunen har ikke op til aftalens indgåelse foretaget "aktive handlinger" i forbindelse med arealerne.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ifølge afsnit 2.01 i vejledningen "Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde" forstås der ved en byggegrund et ubebygget areal, som efter planlovgivningen er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger.

De i sagen aktuelle arealer er ubebyggede.

Som det er redegjort for ovenfor, er mulighederne for at bygge på arealerne særdeles beskedne, og det må anses for ganske usandsynligt, at der vil blive bygget på dem. Spørger har ikke kendskab til, at der skulle være planer om at bygge på arealerne. Ejendommen er fredet, og også derfor vil arealerne næppe blive bebygget.

På denne baggrund mener spørger, at arealerne ikke kan betragtes som byggegrunde.

I overensstemmelse med afsnit 2.0.1. i vejledningen må aftaler om overdragelse af arealerne derfor være fritaget for momspligt, således at svaret på spørgers indledende spørgsmål skal være et "ja".

Spørger gør i sit høringssvar gældende, at konklusionen i udkastet til sagsfremstilling er forkert. Efter spørgers opfattelse er der bestemt ikke tale om "byggegrunde". Hverken ud fra en almindelig sprogforståelse eller i momslovens forstand.

For at være en "byggegrund" i momslovens forstand skal der være tale om et ubebygget areal, som efter planlovgivningen er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger. Arealerne ligger i et område, som er et meget stort areal, der udgør det meste af den centrale del af X Havn. Området er udlagt til åben plads og opholdsarealer, og der må alene opføres mindre servicebygninger, toiletter, boder og lignende, som har at gøre med driften af rekreative arealer.  Der må på hele det store delområde kun opføres op til ( ) kvm bygninger med en maksimal højde på 5 meter. ......   Sandsynligheden for, at der i fremtiden vil blive bygget på arealerne er så uhyre ringe, at det ikke med rette kan antages, at arealerne er " ... udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger".

Ejendommen er fredet. Arealerne ligger op ad eller meget tæt på den fredede bygning, og det forekommer så godt som udelukket, at nye bygninger vil blive opført med en sådan placering. Dette aspekt taler med andre ord også for, at der ikke er tale om "byggegrunde".

Det er spørgers opfattelse, at sagens omstændigheder er så særegne, at en afgørelse, som følger spørgers synspunkter, ikke vil skabe uønsket præcedens.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Momsloven § 3, stk. 1 og 2

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Stk. 2. Som afgiftspligtig person anses endvidere:

1) Enhver person, der lejlighedsvis leverer et nyt transportmiddel til et andet EU-land, jf. § 11, stk. 4.

2) Offentlige forsyningsvirksomheder.

3) Andre statslige, amtskommunale og kommunale institutioner, for så vidt de leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder.

 Momssystemdirektivet (direktiv 2006/112 EF) art. 9

Ved "afgiftspligtig person" forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed.

Ved "økonomisk virksomhed" forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter.

Momssystemdirektivet (direktiv 2006/112 EF) art. 13

Stater, regioner, amter, kommuner og andre offentligretlige organer anses ikke som afgiftspligtige personer for så vidt angår virksomhed eller transaktioner, som de udøver eller foretager i deres egenskab af offentlig myndighed, også selv om de i forbindelse med denne virksomhed eller disse transaktioner modtager gebyrer, afgifter, bidrag eller vederlag.

Når de udøver sådanne former for virksomhed eller foretager sådanne transaktioner, skal de dog betragtes som afgiftspligtige personer for så vidt angår disse former for virksomhed eller disse transaktioner, såfremt deres fritagelse for afgiftspligten ville føre til konkurrenceforvridning af en vis betydning.

Momsloven § 4

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.  (---)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:  (---)

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

   a) levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord

   b) levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt

       levering af en bebygget grund

Bekendtgørelse til momsloven (Bekendtgørelse nr. 663, af 16/6/2006 som ændret ved bl.a. bekendtgørelse nr. 1370 af 2/12/2010) § 39 a, stk. 1

Ved begrebet bygning i lovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a, forstås grundfaste konstruktioner, som er færdiggjorte til det formål, de er bestemt til. Levering af dele af en sådan bygning anses ligeledes for at være levering af en bygning.

Bekendtgørelse til momsloven (Bekendtgørelse nr. 663, af 16/6/2006 som ændret ved bl.a. bekendtgørelse nr. 1370 af 2/12/2010) § 39 c

Ved en byggegrund i lovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. § 39a, stk. 1.

Praksis

SKM2011.624.SR

 

Skatterådet kan ikke bekræfte, at én byggegrund på 446 m2, der deles op i to, ikke skulle være omfattet af momspligten på byggegrunde. De to byggegrunde deles op i én grund på 9 m2 til brug for en underjordisk pumpebrønd, og de resterende 437 m2 tillægges naboejendommen.

Afgørelsen begrundes med momslovens ordlyd, definitionen af en byggegrund i lovens forarbejder og momsbekendtgørelsen. Ligeledes tillægges det vægt at EU-domstolen overlader det til medlemsstaterne at definere begrebet "en byggegrund" i momslovens forstand, og at begrebet "en bygning" er en bred betegnelse i henhold til momsloven.

Skatteministeriets vejledning: "Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde" kapitel 2 "Afgiftspligtige leveringer af byggegrunde og bebyggede grunde"

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at de beskrevne arealer omkring Ejendommen kan overdrages af X Kommune til Ejendomsselskabet Y uden momspligt.

Begrundelse

Ved vurderingen af om salget er momspligtigt, skal der tages udgangspunkt i om sælgeren er en afgiftspligtig person, jf. momsloven § 3.

En kommune, som udøver økonomisk virksomhed, anses som udgangspunkt for afgiftspligtig person, jf. momsloven § 3, stk. 1 sammenholdt med momssystemdirektivet artikel 9, stk. 1.

Arealerne har været led i kommunens drift af havnen, og har således været anvendt til brug for kommunens momspligtige virksomhed.

Kommunen anses således for ved salget at handle i egenskab af afgiftspligtig person, jf. momsloven § 3.

Det fremgår af bekendtgørelse til momsloven § 39 c, at ved en byggegrund, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. § 39a, stk. 1.

Ved begrebet bygning, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a, forstås efter bekendtgørelsen § 39a grundfaste konstruktioner, som er færdiggjorte til det formål, de er bestemt til. Levering af dele af en sådan bygning anses ligeledes for at være levering af en bygning.

Det er SKATs opfattelse, at de omhandlede arealer efter definitionen i bekendtgørelsen § 39c skal anses for byggegrunde. Det kan ikke ændre herved, at det ikke anses for sandsynligt, at arealerne bebygges.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at de beskrevne arealer omkring Ejendommen kan overdrages af Ejendomsselskabet Y til X Kommune uden momspligt.

Begrundelse

Det forudsættes, at Ejendomsselskabet Y er en afgiftspligtig person, jf. momsloven § 3, stk. 1, og at selskabet sælger arealerne i denne egenskab.

Overdragelsen af arealer anses for en momspligtig leverance, jf. begrundelsen i spørgsmål 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.