Dato for udgivelse
18 Apr 2013 08:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Mar 2013 13:39
SKM-nummer
SKM2013.223.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0027324
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Indsamling, velgørenhed
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at der ikke skulle ske beskatning af spørgeren, der alene stod for den praktiske formidling af donationer til en velgørende institution, som var den reelle indkomstmodtager.

Hjemmel

Statsskatteloven

Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit C.A.1.1

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at spørger ikke skal beskattes af donationer til den velgørende institution, NN, der har hjemsted i Indien.

Skatterådets svar

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgeren har i flere år understøttet den velgørende institution NN  i Indien. Institutionen driver et hostel til hjælp for tibetanske, nepalesiske og andre patienter, der søger til hospitalerne i XX. Spørgeren har oplyst, at institutionen NN er statsanerkendt i Indien.

Spørgeren ønsker at hjælpe denne velgørende institution med at indsamle penge. Indsamlingen vil blive tilrettelagt således, at vilkårene i lov om offentlige indsamlinger er opfyldte. Teknisk skal det foregå sådan, at spørgeren opretter en konto i en bank i Danmark, samt en Paypal-konto specielt til denne velgørende institution. Disse konti forbindes sådan, at alle beløb der indbetales på Paypal-kontoen bliver indsat på den danske konto. Pengene bliver så videresendt til den velgørende institutions bankkonto i Indien, når der er opnået et rimeligt stort beløb, for at spare på overførselsomkostningerne. Desuden modtages for hver udbetaling fra kontoen til den indiske konto en kvittering fra den velgørende institution.

Der vil ikke være nogen forbindelse mellem spørgerens privatøkonomi og de to konti (Paypal og bankkonto). Alle beløb, der indbetales til dem, vil ubeskåret gå til NN.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger har den opfattelse, at der ikke skal ske beskatning. Spørger har henvist til Skatterådets afgørelse SKM2011.235.SR.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger ikke skal beskattes af donationer til den velgørende institution NN i Indien.

Lovgrundlag

Efter statsskattelovens § 4 betragtes som skattepligtig indkomst den skattepligtiges samlede årsindtægter, herunder arbejdsindkomst, uanset om indtægten hidrører her fra landet eller fra udlandet og som udgangspunkt uanset fremtrædelsesformen, hvis der ikke i lovgivningen i øvrigt er gjort positive undtagelser herfra.

Praksis

I SKM2011.235.SR bekræftede Skatterådet at spørgeren ikke skulle beskattes af donationer til velgørenhedsorganisationer, modtaget fra private og erhvervsdrivende donorer på vegne af disse organisationer, når spørgeren rent faktisk adskilte de indsamlede beløb fra sin egen økonomi og regnskab, og beløbene rent faktisk blev videregivet til organisationerne.

SKM2010.693.SR omhandlede en forening, som indsamlede donationer fra en række butikker til en nærmere angiven hjælpeorganisation. Skatterådet fandt, at foreningen ikke ville være skattepligtig af disse, da hjælpeorganisationen - og ikke foreningen - var rette indkomstmodtager. Det var en forudsætning, at foreningen faktisk havde adskilt det indsamlede beløb fra sin egen økonomi, og at beløbet rent faktisk blev videregivet til organisationen.

Begrundelse

I nærværende sag udfører spørger ikke et stykke arbejde for dem, der donorer pengene, og spørger erhverver ikke ret til en indkomst.

Under hensyn til at spørgeren alene står for det praktiske i forbindelse med donationerne, mens det er den velgørende organisation, der er den reelle indkomstmodtager, skal spørger ikke beskattes af donationerne

SKAT skal dog bemærke, at det er en forudsætning, at spørger rent faktisk adskiller de indsamlede beløb fra sin egen økonomi og regnskab, og at beløbene rent faktisk videregives til organisationen i Indien.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares med et ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.