Dato for udgivelse
21 maj 2013 13:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 feb 2013 11:01
SKM-nummer
SKM2013.302.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS R3-252/2012
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Ansat, bilforhandlervirksomhed, parallelimporterede, nye, motorkøretøjer, falske, købsfakturaer, hæftelse, erstatningsansvarlig, ansvarspådragende, tab, unddraget, afgift
Resumé

Sagsøgeren, der var ansat i en bilforhandlervirksomhed, som var registreret virksomhed efter registreringsafgiftsloven, hæftede ikke for den unddragne registreringsafgift af to parallelimporterede nye motorkøretøjer, for hvilke der var forevist falske tyske købsfakturaer for SKAT i forbindelse med anmeldelsen af køretøjerne til afgiftsberigtigelse. Hæftelsen efter loven påhvilede således den registrerede virksomhed. Sagsøgeren fandtes dog at være erstatningsansvarlig over for SKAT for afgiften af det ene af køretøjerne, idet han efter omstændighederne havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med afgiftsberigtigelsen. For det andet køretøjs vedkommende fandtes sagsøgeren ikke at have været vidende om, at der var tale om en falsk faktura, og at SKAT ville lide tab som følge af den foretagne afgiftsberigtigelse.

Skatteministeriet fik derfor delvis medhold i den for retten nedlagte selvstændige påstand til dom om, at sagsøgeren var erstatningsansvarlig for den unddragne afgift.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 19, stk. 2 (dagældende)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 E.A.8.1.10

Parter

A
(advokat Simon B. Clark)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokatfuldmægtig Jonas Svensson)

Afsagt af byretsdommer

Gert Holst Matthiesen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en salgsassistent/klargøringsmand hos en bilforhandler er erstatningsansvarlig over for SKAT for forhandlerens ikke-betalte registreringsafgifter for biler.

Sagsøgeren, A´s principale påstand er, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at der ikke opkræves 110.410 kr. i registreringsafgift, subsidiært frifindelse over for ministeriets erstatningspåstand.

Skatteministeriets selvstændige påstand er, at A til ministeriet skal betale 293.964 kr. med procesrente fra betalingspåstandens nedlæggelse, den 15. maj 2012.

Sagen er anlagt den 29. februar 2012.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Sagsfremstilling

A var fra 1. marts 2006 til den 8. februar 2007 ansat som salgsassistent i G1 A/S.

Selskabet indgik i en koncern bestående af G2 A/S, der ejede 80 % af aktiekapitalen i G1 A/S, der igen ejede aktiekapitalen i G3 A/S. Ud over disse selskaber indgik i koncernen et moderselskab på Gibraltar, G4, og et søster-/datterselskab i Tyskland, G5 GmbH.

Formålet med koncernen var at importere køretøjer til Danmark opkøbt via primært et udenlandsk koncernselskab. Driften var tilrettelagt således, at G5 GmbH opkøbte køretøjer, der blev videresolgt primært til G1 A/S.

Salgsprisen - og dermed grundlaget for registreringsafgiften i Danmark - var lavere end indkøbsprisen. Differencen blev imidlertid betalt som et "fee" til Gibraltarselskabet. Konceptet omkring nedskrivningen af salgspriserne er beskrevet i brev af den 10. august 2006 fra direktør i selskabet G5 GmbH, SK, til revisionsselskabet R1. I brevet hedder det i en af SKAT foretaget dansk oversættelse:

"...

Jeg har vedlagt 2 specifikke eksempler, således at det skulle være overskueligt at følge de enkelte bevægelser:

Ford Mondeo 2.0 TDCI St.car -stelnr. ...

Bilen er købt af G5 GmbH 12.01.2006 hos G6 for EUR 15.750,- excl. mwst. EUR 2.520,- Total EUR 18.270,-

G5 GmbH sælger 30.01.2006 bilen [til] G7 ApS for EUR 11.025,- Dvs. at G5 GmbH nu har et tab på EUR 4.725,-

G7 ApS sælger 02.02.2006 bilen til slutbruger og får i denne forbindelse en byttebil ind. Når denne byttebil er solgt fakturerer G5 GmbH en provision på EUR 6.940,- til G7 ApS. Denne faktura er udstedt 14.03.2006.

G5 GmbH har nu en avance på den samlede handel på EUR 2.215,- (EUR 6.940,- - EUR 4.725,-)

VW Golf 1.6 l Trendline 5-dørs - stelnr. ...

Bilen er købt af G5 GmbH 03.02.2006 hos G6 for EUR 13.100,- excl. mwst. EUR 2.096,- Total EUR 15.196,-

G5 GmbH sælger 06.02.2006 bilen til G7 ApS for EUR 8.000,- Dvs. at G5 GmbH nu har et tab på EUR 5.100,-

G7 ApS sælger 06.02.2006 bilen til slutbruger og får i denne forbindelse en byttebil ind. Når denne byttebil er solgt fakturerer G5 GmbH en provision på EUR 6.350,- til G7 ApS. Denne faktura er udstedt 14.03.2006.

G5 GmbH har nu en avance på den samlede handel på EUR 1.250,- (EUR 6.350,- - EUR 5.100,-)

Provisionsfakturaer bliver normalt faktureret enkeltvis, men det vil også forekomme at der vil blive faktureret en provision for et kvartal ad gangen.

Så selvom det ser ud til at G5 GmbH taber penge ved at sælge bilen under indkøbspris i første omgang, bliver tabet og lidt til hentet senere når provisionsfakturaer udstedes. Så alt i alt tjener G5 GmbH penge på bundlinjen på handlerne.

..."

Der er afsagt konkursdekret over G1 A/S er den 7. februar 2007 og over G7 ApS den 21. februar 2007. Baggrunden for, at selskaberne blev taget under konkursbehandling, var, at selskaberne var mistænkt for svindel med registreringsafgift og moms.

SKAT traf ved skrivelse af den 27. september 2007 afgørelse om opkrævning af afgift for så vidt angår G7 ApS. Det hedder i afgørelsen blandt andet:

"...

Afgørelse - opkrævning af afgift

SKAT afkræver virksomheden 6.912.709 kr. i afgift for perioden januar - december 2006, jf. opkrævningslovens 5, stk. 1 ...

...

Sagens forløb

SKAT har modtaget oplysningen fra Bundeszentralamt für Steuern, afsendt den 27. juni 2006, ... at G5 GmbH har solgt 22 biler til G7 ApS under deres egen indkøbspris. ...

SKAT har endvidere siden efteråret 2006 modtaget oplysning fra Motorkompetencecentret, der pegede på, at det af G7 ApS fremlagte dokumentation i forbindelse med afgiftsberegning ved indregistrering af nye importerede biler, var fakturaer, hvor prisen var så lav, at der var en nærliggende risiko for, at der var blevet betalt for lidt i registreringsafgift i forbindelse med køretøjernes afgiftsberettigelse efter registreringsafgiftsloven.

SKAT har på baggrund heraf foretaget en nærmere analyse af de afgiftspligtige værdier, der lægges til grund ved køretøjernes afgiftsberettigelse. Materialet bygger dels på de dokumenter, som selskabet har indleveret til SKAT i forbindelse med køretøjets "motorekspedition", dels på oplysninger modtaget fra Bundeszentralamt für Steuern.

..."

SK og SM blev ved Retten i Odenses dom af den 1. april 2011 idømt fængselsstraffe på hver 2 år og tillægsbøder på henholdsvis 3,4 mio. kr. og 3,5 mio. kr. for afgiftssvig af særlig grov karakter blandt andet ved som bestemmende og ansvarshavende i G7 ApS og G1 A/S i perioden fra den 10. januar til den 27. oktober 2006 (for SM´s vedkommende frem til den 4. december 2006) at have afgivet urigtige oplysninger til SKAT til brug ved afgiftskontrollen i forbindelse med afgiftsberigtigelsen af et større antal biler indført fra Tyskland.

A´s opgave i koncernen var at klargøre nye biler ved modtagelsen af disse hos G1 A/S/G7 ApS fra G5 GmbH og stå for den praktiske del af afgiftsberigtigelsen ved Motorkompetencekontoret.

Landsskatteretten har den 30. november 2011 truffet afgørelse vedrørende A´s hæftelse for urigtig afgiftsberigtigelse af 2 biler. Afgørelsen lyder således:

"...

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har afkrævet klageren 293.964 kr. i registreringsafgift.

Landsskatteretten nedsætter den opkrævede afgift til 110.410 kr.

Sagens oplysninger

SKAT har foretaget en opgørelse af anmeldte biler på grundlag af en gennemgang af regnskabsmaterialet hos G1 A/S og G7 ApS. Materialet er stillet til rådighed af selskabets kurator, idet selskaberne er under konkursbehandling.

Oversigten ser således ud:

Bil Biltype

anmeld. dato

betalt afgift

afgift af købspris

Yderligere afgift
ansat af SKAT

1 VW Golf 1,6 i

3. nov 2006

88.108 kr.

198.518 kr.

110.410 kr.

2 BMW 320 D Stc.

15. dec 2006

190.622 kr.

374.176 kr.

183.554 kr.

I alt        

293.964 kr.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det følger af dagældende færdselslovs § 72, stk. 1, 1. pkt. at:

Motorkøretøj, traktor og knallert skal, inden køretøjet tages i brug, registreres her i landet og forsynes med nummerplader, jf. dog §§ 74-76.

Af den dagældende registreringsafgiftslovs § 1, stk. 1, fremgik:

Der svares afgift til statskassen af motorkøretøjer, som skal registreres efter lov om registrering af køretøjer, og af påhængs- og sættevogne til sådanne køretøjer. Afgiften svares i forbindelse med et køretøjs første registrering, medmindre andet følger af bestemmelserne i denne lov.

Af de fremlagte købsaftaler af hhv. 6. november og 15. december 2006 fremgår det, at klageren, som var ansat i G7 ApS, købte bilerne gennem G7 ApS, der umiddelbart før havde købt bilerne i Tyskland. Afgiftsberigtigelsen blev derefter foretaget af klageren selv. Under disse omstændigheder anses klageren for ejer af begge biler på tidspunktet for afgiftsberigtigelsen.

At afgiftsberigtigelsen er foretaget i G1 A/S´ navn kan ikke medføre, at dette selskab skal anses for ejer af bilerne.

Bil 2, BMW 320, blev videresolgt straks efter indregistreringen, mens det lægges til grund for afgørelsen, at klageren på tidspunktet for SKATs varsel, stadig ejede bil 1, VW Golf.

Af registreringsafgiftslovens § 20, stk. 1, 1. pkt. (frem til 27. april 2008 fremgik bestemmelsen af § 19, stk. 2), fremgår:

For betaling af afgiften hæfter ejeren eller den, i hvis navn køretøjet er registreret.

Idet registreringsafgiftslovens § 20, stk. 1, ifølge lovens ordlyd er en objektiv hæftelsesbestemmelse, hvorefter det påhviler den til enhver tid værende ejer eller den, i hvis navn køretøjet er registreret, en hæftelse for ikke betalt registreringsafgift, hæfter klageren for den manglende afgift vedrørende bil 1.

Der ses ikke, hverken af lovens ordlyd eller forarbejder, at være hjemmel til at pålægge tidligere registrerede ejere en hæftelse for afgiften, medmindre den tidligere ejer er reparatør eller importør af et brugt køretøj, jf. dagældende registreringsafgiftslovs § 30, stk. 1 og 2, nu registreringsafgiftslovens § 20, stk. 2 og 3.

Det følger ligeledes af Landsskatterettens praksis, jf. afgørelse af 8. januar 2007, SKM2007.726.LSR, samt forudsætningsvist af Vestre Landsrets dom af 12. marts 1976, UfR 1976.592 vedrørende et civilt søgsmål, at det er den til enhver tid værende ejer af et motorkøretøj, som hæfter for afgifter over for det offentlige.

I Landsskatterettens afgørelse blev ejeren af et motorkøretøj anset for at hæfte for betalingen af manglende registreringsafgift, som ved en fejl ikke var blevet opkrævet ved den forrige ejers registrering af bilen hos Told- og Skatteforvaltningen, mens Vestre Landsret pålagde en sælger at godtgøre købers afholdte udgifter til vægtafgift, som var forfalden forud for salget.

Idet klageren har solgt bilen straks efter indregistreringen den 19. december 2006, og dermed ikke er registreret som ejer af det pågældende køretøj på tidspunktet for SKATs varsel den 2. september 2009, hæfter klageren ikke for den manglende afgift, jf. dagældende registreringsafgiftslovs § 19, stk. 2 modsætningsvist.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og nedsætter den opkrævede afgift til 110.410 kr.

..."

Skatteministeriet har under sagen anerkendt, at A ikke hæfter direkte for betalingen af registreringsafgiften af de to omhandlede køretøjer i medfør af den dagældende registreringsafgiftslovens § 19, stk. 2, idet hæftelsen efter lovens § 14 påhvilede den registrerede virksomhed, i hvis navn bilerne blev anmeldt til afgiftsberigtigelse, dvs. G1 A/S.

Forklaringer

A har forklaret, at han før han blev ansat hos G1 A/S har arbejdet med gravemaskiner for en entreprenør. Han har ikke nogen teoretisk uddannelse. Det var SM, der tilbød ham en ansættelseskontrakt. Han har arbejdet for såvel G1 A/S som G7 ApS. Hans job bestod i at klargøre biler, syne dem og aflevere dem til SKAT med henblik på beregning af afgift. SK stod for salget, han alene for det praktiske. Han havde ikke noget kendskab til faktureringen mellem selskaberne, og han kendte ikke noget til selskabskonstruktionerne. Han havde ikke kendskab til, hvad der foregik bagud i systemet. Han tog blot imod bilerne, når de kom med lastbilerne. Han har foretaget 50-100 afgiftsberigtigelser. Han har ikke før eller siden arbejdet i bilbranchen.

Han vidste, at SK var direktør, og at SM var sælger. Det var SK, der havde kontakten til de eksterne leverandører. SK viste ham, hvordan man udfyldte blanketterne til afgiftsberigtigelse og udleverede købsfakturaerne til ham. Han har i forbindelse med anmeldelse til registrering hver gang fået samtlige oplysninger til brug for afgiftsberigtigelsen af SK. Han fik normalt først oplyst, hvilke biler der skulle indregistreres samme dag, indregistreringen skulle finde sted. Når han anmeldte til registrering, plottede han blot beløbene ind på grundlag af et vedlagt regneark. SKAT nægtede aldrig at afgiftsberigtige. Indimellem var SKATs folk ude at kigge på bilen, men ingen stillede spørgsmål ved grundlaget for afgiftsberigtigelserne.

Han har aldrig ejet Smart Roadster´en. Han har ikke skrevet under på noget dokument vedrørende den. Han har heller ikke betalt beløbet for bilen. Han har ikke modtaget de 275.000 kr., som fremgår af kreditnotaen af den 13. juli 2006 (bilag F). Han har intet kendskab til det. Det er hans underskrift, der fremgår af anmeldelsen (bilag G), og det er ham, der har forestået afgiftsberigtigelsen af Roadster´en. Salget stod SK og SM for. Fakturaen af den 17. juli 2006 til UV (bilag H) har han ikke haft noget med at gøre. Han kender ikke kunden.

Han ejer stadig den omhandlede Golf. Den blev købt til afgiftsberigtigelse i november 2006. Billånet af den 9. november 2006 vedrører Golfen. Han har betalt 260.000 kr. for den. Differencen på kontantprisen og billånet er betalt kontant. Den importerede bil manglede diverse udstyr. Det var en skrabet model. Han har aldrig set tilbuddet af den 3. november 2006 før. Han husker ikke, om han lavede en købsaftale på Golf´en. Han mener, at noget af udstyret vil kunne have haft betydning for afgiftsberigtigelsen. Han har faet et tilbud på 225.000 kr. for bilen fra en forhandler.

For så vidt angår BMW´en er det ham, der har foretaget afgiftsberigtigelsen. Han ville ikke have haft råd til bilen. Han har ikke betalt afgiften. Foreholdt fakturaen af den 14. december 2006 (bilag O), er det ikke ham, der har købt bilen. Det ligner hans underskrift, der er påført over "købers underskrift" på salgsslutseddelen til NE af den 19. december 2006 (bilag Q).
Han har dog ikke set papiret før. Han ved ikke, om det er hans underskrift. Han har aldrig set den kvittering før, der findes påhæftet bilaget. Han er ikke blevet kontaktet af politiet, men af SKAT i forbindelse med de unddragne afgiftsberigtigelser. Den oplyste salgspris på BMW´en lyder rimelig. Den bil, der fremgår af slutseddelen af den 15. november 2006 (bilag 15), kan måske sammenlignes med den i sagen omhandlede BMW.

SM har som vidne forklaret, at han er uddannet kontorarbejder i en eksportvirksomhed. Han har eksporteret biler til Afrika, og som selvstændig eksporteret biler til Tyskland.

Ordningen med ...-selskaberne kom i stand, idet han fik en henvendelse fra nogle tyske virksomheder i 2001 eller 2002 om, hvorvidt han ønskede at sælge biler i Danmark. I 2006 importerede han således biler til Danmark sammen med SK. De importerede personbilerne fra G5 GmbH, der var bosat i Tyskland. De importerede op til 70 %. Firmaet kom i økonomiske vanskeligheder, fordi en køber i Vejle ikke betalte for nogle leverancer af nogle BMW´er. Senere opstod en straffesag, der handlede om forkert afgiftsberigtigelse. Han endte med at få en dom på 2 års fængsel i landsretten. SKAT har rejst et krav mod ham for manglende registreringsafgift på ca. 6 mio. kr.

I slutningen af 2005/starten af 2006 ansatte vidnet A som klargøringsmand. Hans opgave var at køre og bringe biler, vaske dem og køre dem på motorkontoret til afgiftsberigtigelse. Vidnet og SK aftalte blandt andet, hvad bilerne skulle koste. A var aldrig med til møderne i firmaet. A havde ikke noget med den del af forretningen at gøre. A havde alene kontakt med eksportørerne ved afhentning af bilerne. Det var alene SK, der havde med salget af bilerne at gøre. SK har udfyldt 98 % af papirerne. A´s opgave var herefter at køre til toldkammeret med dem. De var normalt 3 ansatte. En overgang var de 4.

For så vidt angår fakturaen af den 14. december 2006 for BMW´en (bilag O) er det en faktura, vidnet har udstedt. Det var en økonomisk fordel at sælge bilerne med 9 % avance til en kunde. A står her anført som den første ejer af bilen. Det er vidnet, der har påført A´s navn og adresse, og denne har intet kendskab haft til transaktionerne. Det er nok vidnet, der har skrevet under i stedet for A. Senere blev bilen solgt til en BMW-forhandler. Det er vidnet, der har foretaget alle transaktionerne. De 100.000 kr., der er tjent, som følge heraf, blev ikke belagt med afgift. Avancen er ikke gået til A. Den blev lagt i et pengeskab og konfiskeret i forbindelse med konkurssagen.

Fakturaen af den 13. juli 2006 (bilag E) vedrørende Smart Roadster´en må umiddelbart være fabrikeret efter samme model som dokumenterne vedrørende BMW´en. Vidnet mener ikke, at A havde den bil. Dokumenterne må være udfærdiget af vidnet og SK i fællesskab. Kreditnotaen af den 13. juli 2006 (bilag F) må være en intern tilbageførsel, og den må være blevet udført af SK. Sådanne proforma-transaktioner er blevet udført i stort tal, og vidnet har givetvis brugt andre familiemedlemmer og venners navne for at spare avance.

Golf´en fik A lov til at købe af firmaet til en mellemgod pris. Det var SK, der solgte den.

Parternes synspunkter

A har i sit påstandsdokument til støtte for sin anerkendelsespåstand gjort følgende anbringender gældende:

A har udelukkende været ansat som underordnet medarbejder (funktionær) uden ledelsesansvar eller indflydelse på drift eller strategi i selskaberne.

Det har således været et led i sædvanlig praksis, at A har forestået afgiftsberigtigelse af adskillige biler. Til trods herfor er A ikke blevet mødt med andre krav end de i sagen nærværende.

I denne forbindelse gøres det gældende, at det i sagens natur ikke kan være ansvarspådragende for A at han handler under direkte instruks fra sin arbejdsgiver, og at han således på samme baggrund, som det er sket i selve ansættelsesforholdet i privat regi foretager afgiftsberigtigelse af biler. Der er således ikke udvist nogen ansvarspådragende adfærd fra A´s side.

I øvrigt gøres det gældende, at der ikke er hverken kausalitet eller adækvans i forbindelse med A´s handlinger og det påståede tab.

Spørgsmålet om adækvans (påregnelighed) skal vurderes ud fra A´s subjektive opfattelse af forholdene, hvorfor det således gøres gældende, at i det omfang A har gennemført i omegnen af 50 - 60 afgiftsberigtigelser, der blot er kørt igennem uden vanskeligheder, kunne han i sagens natur ej heller indse eller burde have indset, at der ville kunne opstå et tab på baggrund af, at han i privat regi forestod afgiftsberigtigelse.

Herudover skal det bestrides, at A skulle have haft eller burde have haft kendskab til, at der var angivet forkert afgift for så vidt angår de i sagen 2 omhandlede biler. I den forbindelse skal henvises til ovennævnte bilag 14 og 15, hvorved det er dokumenteret, at der også til anden side fra G1 A/S er solgt sammenlignelige biler til sammenlignelige priser. Der er således ikke noget ansvarsgrundlag.

Det skal tillige bestrides, at de af Skatteministeriet beskrevne omstændigheder for så vidt angår samhandel mellem tyske datterselskaber og G7 ApS og G1 A/S er A ubekendt, og han har således blot handlet under direkte instruks.

Det gøres tillige gældende, at de priser, som A har givet for bilerne, er udtryk for reelle værdier og det forhold, at bilerne efterfølgende sælges med en fortjeneste ikke er udtryk for ond vilje eller uagtsomhed i øvrigt. Dette synspunkt, som det er fremsat af ministeriet, er således udokumenteret, og må stå for ministeriets egen regning.

Det må således også bestrides, at A har medvirket på nogen måde ved en tilrettelæggelse og gennemførelse af de af ministeriet beskrevne transaktioner.

I den forbindelse skal det tillige bemærkes, at det udelukkende er ministeriet selv, der har kendskab til sagens fulde og faktiske omstændigheder, idet ministeriet tillige agerer som kurator i konkursboerne efter de 2 danske selskaber.

Skatteministeriet har i sit påstandsdokument til støtte for sin betalingspåstand gjort følgende anbringender gældende:

Det gøres overordnet gældende, at A har pådraget sig et erstatningsansvar over for ministeriet for den unddragne registreringsafgift af begge de i sagen omhandlede biler, og at A derfor er erstatningsretlig forpligtet til at betale et beløb til ministeriet svarende til den for lidt betalte afgift.

Det gøres nærmere gældende, at erhvervelsen og afgiftsberigtigelsen af køretøjerne skete under omstændigheder, hvor det stod A klart, at der skete en for lav afgiftsberigtigelse i strid med de gældende afgiftsregler.

Det gøres gældende, at det under de i sagen foreliggende omstændigheder må anses for godtgjort, at den til SKAT oplyste salgspris fra det tyske datterselskab og dermed grundlaget for registreringsafgiften i Danmark, var lavere end den faktiske indkøbspris. Der har således foreligget en konsekvent underfakturering mellem selskaberne med henblik på at unddrage registreringsafgift. Derved er begge de nu konkursramte danske selskaber G7 ApS og G1 A/S blevet påført forpligtelser, som ikke har kunnet betales, hvorved ministeriet har lidt et tab svarende til den ikke-betalte afgift.

Oplysningerne vedrørende priserne på de i sagen omhandlede køretøjer viser, at der ved afgiftsberigtigelsen er afgivet fejlagtige oplysninger til myndighederne. Det fremgår således, at datterselskabet anskaffede den i sagen omhandlede VW Golf for 107.064 kr. ekskl. moms (den rigtige pris) og videresolgte denne til sagsøgeren for 69.154 kr. ekskl. moms. Den omhandlede disposition indebærer, at selskabet har haft et tab på 37.910 kr. De økonomiske transaktioner i sagen hænger således ikke sammen.

Det gøres gældende, at A har været bekendt med priserne på det danske marked for tilsvarende køretøjer. Han solgte således den nyerhvervede BMW 320 diesel touringmodel samme dag med en øjeblikkelig fortjeneste på 99.982 kr.

Endelig fremgår det af sagen, at A opnåede en fortjeneste på 69.518 kr. ved samme dag at købe og tilbagesælge en Smart Roadster til G7 ApS, hvor han selv stod for afgiftsberigtigelsen. Selv om den omhandlede disposition ikke er genstand for nærværende sag, taler dette yderligere for, at der er tale om systematisk tilrettelagte transaktioner, og at A har været bekendt med, hvad der foregik i virksomhederne. Det er dermed også A, som er nærmest til at bære risikoen for selskabernes manglende betalingsevne og dermed være erstatningsansvarlig for det af ministeriet lidte tab, jf. i den retning UfR 1988.327 H og TfS 1994.662 H.

Endvidere foreligger der den fornødne årsagsforbindelse og adækvans mellem den ansvarspådragende adfærd og det af ministeriet lidte tab. Den af A udviste adfærd var den direkte årsag til, at afgiften blev beregnet på et fejlagtigt grundlag, og at der dermed blev betalt 293.964 kr. for lidt i afgift af de to køretøjer.

Sammenfattende gøres det gældende, at A har medvirket ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af de omhandlede transaktioner i forbindelse med afgiftsberigtigelsen af de i sagen omhandlede køretøjer, der førte til for lave afgiftsberigtigelser. En sådan handlemåde eller medvirken hertil må anses for at være erstatningspådragende over for ministeriet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det er ubestridt, at G7 ApS i A´s ansættelsestid systematisk importerede biler fra det tyske datterselskab G5 GmbH til priser, der var markant lavere end de faktiske indkøbspriser, således at der skete en for lav afgiftsberigtigelse ved anmeldelse til Motorcentret.

Det er endvidere ubestridt, at A´s opgaver i ...-selskaberne var at klargøre bilerne ved modtagelsen af dem og køre dem til motorcentret til afgiftsberigtigelse, og at han var uden ledelsesansvar eller indflydelse på drift eller strategi i G7 ApS eller i datterselskabet G1 A/S.

For så vidt angår den i sagen omhandlede VW Golf lægger retten som ubestridt til grund, at A den 3. november 2006 forestod afgiftsberigtigelsen på vegne af G1 A/S, og at han samme dag købte bilen af G1 A/S.

Retten finder det usandsynligt, at A ikke ved den lejlighed blev præsenteret for købstilbuddet af den 3. november 2006, som er adresseret til ham. Efter indholdet af skrivelsen tilbød selskabet ham bilen for 208.081 kr., og beløbet svarer til det lånebeløb, A opnåede fra F1-Bank til finansiering af bilkøbet. A´s forklaring om, at hans købspris for Golf´en i realiteten var 260.000 kr., og at han erlagde differencen mellem det lånefinansierede beløb og købsprisen kontant, er ikke understøttet af andre salgsdokumenter eller bankoplysninger. Retten finder derfor, at det må lægges til grund, at A betalte 208.081 kr. for bilen.

Herefter og da det fremgår af købstilbuddet, at G1 A/S´ købspris for Golf´en var 69.154 kr., finder retten, at A i forbindelse med anmeldelsen af bilen vidste eller burde vide, at bilen blev afgiftsberigtiget på et forkert grundlag, hvorved SKAT blev unddraget et ikke ubetydeligt beløb i manglende registreringsafgift.

For så vidt angår den i sagen omhandlede BMW finder retten det betænkeligt på det foreliggende grundlag at anse det for bevist, at A var bekendt med transaktionerne vedrørende bilen, idet det efter SM´s vidneforklaring ikke kan afvises, at salgsdokumenterne angivende A som aftalepart uden dennes viden blev fabrikeret pro forma af SM, at A´s underskrift blev påført af SM, og at provenuet fra handlen ikke tilgik A.

Under hensyn til det, der er oplyst om A´s underordnede rolle i koncernen, hans manglende involvering i beslutningsprocesserne i selskaberne og begrænsede opgaver i forbindelse med afgiftsberigtigelse af bilerne, finder retten herefter ikke, at det er tilstrækkeligt godtgjort, at han vidste eller burde kende til omfanget og karakteren af afgiftsunddragelserne i koncernen eller vidste eller burde vide, at BMW´en konkret blev afgiftsberigtiget på et forkert grundlag. Retten har herved tillige lagt vægt på det af SM forklarede om A´s manglende involvering i transaktionerne vedrørende Smart Roadster´en. Retten finder derfor, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at pålægge ham erstatningsansvar for det SKAT hermed unddragne beløb.

Da de øvrige erstatningsbetingelser, herunder kravet om påregnelighed for så vidt angår SKATs tab som følge af det for lave beregningsgrundlag for afgiften på Golf´en, er opfyldte, tages ministeriets selvstændige påstand til følge med 110.410 kr. Det følger heraf, at A´s anerkendelsespåstand ikke tages til følge.

Begge parter har for en del vundet og for en del tabt sagen. Da sagsanlægget må anses for til dels at være forårsaget af Landsskatterettens urigtige begrundelse, og da sagen, for så vidt angår den del, som skatteministeriet har tabt, må antages at have påført A ikke uvæsentlige udgifter til advokatbistand, finder retten, at hver part skal bære egne sagsomkostninger.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

A skal inden 14 dage betale 110.410 kr. med procesrente fra den 15. maj 2012.

Hver part bærer egne sagsomkostninger.