Dato for udgivelse
21 May 2013 17:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Mar 2013 09:00
SKM-nummer
SKM2013.314.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, B-1351-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Indregistrering og vægtafgift
Emneord
Udenlandsk, indregistreret, køretøj, bopæl, registreringspligt
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt appellanten var registreringsafgiftspligtig vedrørende en svensk indregistreret Mercedes, der var anvendt i Danmark. Landsretten fandt af de af byretten anførte grunde, at appellanten ikke havde godtgjort, at han i registreringsafgiftsmæssig henseende havde opgivet sin bopæl i Danmark. Det for landsretten anførte og det af et vidne forklarede kunne ikke føre til et andet resultat. (Stadfæstelse af SKM2012.453.BR).

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 1, stk. 1
Registreringsbekendtgørelsen § 3, stk. 1
Registreringsbekendtgørelsen § 7, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 E.A.8.5.4

Parter

A
(Advokat Marianne Homann)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat David Auken)

Afsagt af landsretsdommerne

M. Stassen, Sanne Kolmos og Dan Bjerring (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 4. april 2012 (BS 18-1232/2011) er anket af A med påstand som for byretten om, at indstævnte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at hans motorkøretøj af mærket Mercedes Benz, reg. nr. ..., ikke er registreringspligtigt i Danmark.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

A har for landsretten fremlagt en række nye bilag, herunder lejekontrakt af 1. januar 2007 vedrørende lejemålet ...7 Sverige. De nye bilag i øvrigt belyser fortrinsvis hans tilknytning til Sverige i tiden efter beslaglæggelsen af bilen. Det fremgår af lejekontrakten vedrørende lejemålet ...5 Sverige, at forbrug af el og gas er indeholdt i lejen.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af A.

Der er endvidere for landsretten afgivet vidneforklaring af NV og til erstatning af en vidneforklaring dokumenteret e-mails af 12. oktober 2010 og 5. marts 2012 fra PV.

A har forklaret bl.a., at han har taget den 2 årige grunduddannelse HG og nu arbejder som ufaglært på fabrik. De boede i den 2 værelseslejlighed på ...5 i godt et år. Han fik viceværten til at reparere bl.a. elstik, som kunne være farlige for datteren. I Sverige betaler man ikke for forbrug af vand. De flyttede til ...6, fordi lejligheden var på 3 værelser og lunere at bo i. DM´s navn stod tillige på lejekontrakten de første par måneder. Han rejste på pendlerkort. Når hans hustru af og til var med, rejste hun på dagsbillet. Bortset fra en eller to gange fulgtes han med hustruen til jordemoder. Hævningerne af store kontantbeløb i danske kroner er sket, når han har villet udnytte, at kursen var høj. Han vekslede i F1-Bank og afleverede pengene til hustruen, så hun havde penge til sig selv efter behov.

NV har forklaret, at hun bor i Sverige, hvor hun også boede i 2009 og 2010. Hun kender A fra Hospitalet, hvor de begge arbejdede i køkkenet i 2009 - 2010. De mødte på samme tid om morgenen og kørte med samme bus og tog samme færge hver eneste dag fra Sverige til Danmark. De rejste ikke samtidig tilbage til Sverige, fordi de havde forskellige arbejdstider. De første år mødte hun ham 3 - 4 gange om ugen, og det sidste år - i 2010 - mødte hun ham hver eneste dag. Hun har et par gange, vist i 2009, fået lov til at køre med i A´s bil, når han havde weekendvagt. Hun har set datteren og sagt hej til hustruen. Hun har hjulpet A med at udfylde papirer vedrørende hans hustrus sygedagpenge. Hun har set A sammen med sin hustru 1 - 2 gange om måneden ude i byen eller i Lidl. De bor meget tæt på hinanden.

Procedure

Parterne har for landsretten i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det tiltrædes af de af byretten anførte grunde, at A ikke har godtgjort, at han i registreringsafgiftsmæssig henseende havde opgivet sin bopæl i Danmark. Herefter og da det for landsretten anførte og af vidnet forklarede ikke kan føre til et andet resultat, stadfæster landsretten byrettens dom.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 25.000 kr. vedrørende udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A inden 14 dage betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.