Dato for udgivelse
12 Apr 2013 14:44
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0117638
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Registrering af importen af biodiesel med oprindelse i Argentina og Indonesien.


Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 330/2013 offentliggjort i EU-tidende L 102 af 11. april 2013 pålagt toldmyndighederne at tage de nødvendige skridt til registrering af importen til Unionen af fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, i ren form eller i en balanding, som i øjeblikket henhører under KN-kode ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10  og ex 3826 00 90 og med oprindelse i Argentina (AR) og Indonesien (ID).

For så vidt angår registrering henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 330/2013.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Forordningen træder i kraft den 12. april 2013.